• Tartalom

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2021.01.01.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában, valamint

a 14. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyarország területén forgalmazott termék csomagolására és a csomagolási hulladékra,

b) a csomagolás visszavételére, valamint

c) a csomagolási hulladék átvételére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív anyagok csomagolására és csomagolásának hulladékára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.1 csomagolás: valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden árut a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkek; csomagolás lehet:

a) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés helyszínén;

b) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani, valamint

c) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;

2. csomagolás alkotóeleme: olyan alkotórész, amelyből a csomagolás vagy a csomagolás-összetevő készül, és amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól vagy a csomagolás-összetevőtől nem választható el;

3. csomagolás-összetevő: a csomagolás olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól elválasztható;

4. csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;

4a.2 csomagolások újrahasználatát célzó rendszer: olyan szervezési, műszaki vagy pénzügyi jellegű intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az újrahasználható csomagolás több forgási ciklust teljesítsen;

5. csomagolószer: a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 8–10. pontjában meghatározott csomagolóanyag, csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag;

5a.3 forgási ciklus: az újrahasználható csomagolás útja attól az időponttól, amikor forgalomba hozzák azon áruval együtt, amelynek tárolására, védelmére, kezelésére, szállítására vagy prezentálására szánják, addig az időpontig, amikor olyan csomagolások újrahasználatát célzó rendszerbe kerül, amelynek célja újra forgalomba hozni a csomagolást az áruval együtt;

5b.4 könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

5c.5 műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak;

5d.6 műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható zacskó, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;

5e.7 nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;

6. nehézfém: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm;

7. nehézfém szándékos hozzáadása: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási alkotóelem kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében, ide nem értve a csomagolószerek javításához nyersanyagként alkotóelemeiben nehézfémet is tartalmazó újrafeldolgozott anyag felhasználását;

8. nehézfém véletlen jelenléte: a nehézfém csomagolásban vagy annak összetevőjében nem szándékos hozzáadás következtében való jelenléte;

9.8 oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési pontján a fogyasztók részére biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült zacskó, amely elősegíti a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.

10.9 újrahasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet arra szántak, úgy terveztek és azzal a céllal helyeztek forgalomba, hogy életciklusa alatt több utat vagy forgási ciklust teljesítsen azáltal, hogy az eredeti célra újratöltik vagy újrafelhasználják.

(2)10 Csomagolásnak kell tekinteni továbbá

a) az árucikket, ha a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelel, kivéve, ha az adott árucikk a termék szerves részét képezi, és erre az árucikkre a termék tartásához vagy megőrzéséhez a termék teljes élettartama alatt szükség van, valamint az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, és

b) az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikkeket, továbbá az értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) árucikkeket, ha azok csomagolási funkciót látnak el.

(3)11 A csomagolásba beépülő egyes alkotóelemeket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelybe azokat beépítették. Az egy termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemeket csomagolásnak kell tekinteni, kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden alkotóelemet együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szántak.

(4)12 A csomagolásnak minősülő, illetve a csomagolásnak nem minősülő tételeket (szemléltető példákat) az 1. melléklet tartalmazza.

(5)13 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának minősül az e rendelet szerinti műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, valamint az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó.

(6)14 Nem minősül a Ktdt. 2. § 25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának az e rendelet szerinti nagyon könnyű műanyag zacskó.

3. A csomagolás létrehozására, jelölésére és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

3. § (1) Nem forgalmazható olyan csomagolószer, amelynek alkotóelemeiben – a (2) bekezdés kivételével – a nehézfém összesített koncentrációja a 0,01 tömegszázalékot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határérték a következő csomagolószerekre nem vonatkozik:

a) az ólomkristály csomagolószerre;

b) a csomagolási célú üvegre, ha az (1) bekezdés szerinti határérték túllépését kizárólag az előállításhoz felhasznált anyagában hasznosított üvegcserép nehézfémtartalma okozza, és az üveggyártási folyamat során nehézfém szándékos hozzáadására nem került sor; valamint

c) a műanyag rekesz, raklap csomagolószerre a (3) bekezdésben meghatározott esetben.

(3) Ha a műanyag rekesz, raklap javításra vagy a csomagolási hulladékká vált műanyag rekesz, raklap újrafeldolgozásra kerül, az (1) bekezdés szerinti tilalom nem áll fenn akkor, ha a javítás vagy újrafeldolgozás céljából felhasznált egyéb anyag műszakilag szükséges mértékben válik a megjavított vagy újrafeldolgozott műanyag rekesz vagy raklap részévé, de a megjavított vagy újrafeldolgozott műanyag rekesz, raklap tömegének 20%-át nem haladja meg, és nehézfém szándékos hozzáadására nem kerül sor.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az átlagos nehézfém-koncentráció – az egyes üvegolvasztó kemencékben végzett, a normális és rendszeres tevékenységre jellemző, bármely 12 egymást követő havi ellenőrző mérés alapján – túllépi a 0,02 tömegszázalékot, a gyártó erről a hatóságnak jelentést küld.

(5) A (4) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a mért értékeket,

b) az alkalmazott mérési módszerek leírását,

c) a jelen lévő nehézfém-koncentráció feltételezett forrását, valamint

d) a nehézfém-koncentráció csökkentésére tervezett intézkedések részletes leírását.

(6) Ha a csomagolási célú üveget nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) területén állították elő, a (4) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség a csomagolási célú üveg első hazai forgalmazóját terheli. Más EGT-államból történt behozatal esetén a forgalmazó az érintett államban a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban a 2001/171/EK bizottsági határozat 5. cikke alapján megtett bejelentés másolatát a hatóság kérésére bemutatja.

(7) A (4) bekezdés szerinti ellenőrző mérések eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket a környezetvédelmi hatóság kérésére a csomagolószer gyártója, továbbá a (6) bekezdés szerinti esetben az első forgalmazó a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. § (1) A gyártó a csomagolás anyagára, a csomagolási hulladék kezelésének módjára utaló azonosító jelölést alkalmazhat. Ha a gyártó azonosító jelölést alkalmaz – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a csomagolás anyagára, a csomagolási hulladék kezelésének módjára vonatkozóan előírt azonosító jelölésen vagy más jelölésen kívül – kizárólag a 2. mellékletben meghatározott azonosítási rendszert és módokat alkalmazhatja.

(2) Ha a csomagolószeren vagy a csomagoláson a gyártó azonosító jelölésként címkét rögzít, a címkén az azonosításnak

a) jól láthatónak,

b) tartósnak, valamint

c) a csomagolás megbontása után is jól olvashatónak

kell lennie.

(3) A gyártó a 3. § (3) bekezdés szerinti megjavított vagy újrafeldolgozott, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt, raklapot jól látható, olvasható módon a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelöléssel úgy látja el, hogy a jelölés tartós és sérthetetlen legyen.

(4) A gyártó, a csomagolószer forgalmazója biztosítja, hogy a (3) bekezdés szerinti azonosító jelöléssel ellátott

a) műanyag rekeszek és raklapok olyan elosztó, visszavételi, újrahasználati, továbbá

b) a csomagolási hulladékká vált műanyag rekeszek és raklapok olyan hasznosító

rendszerbe kerüljenek, amelyben a visszavett vagy újrafeldolgozott műanyag rekeszeknek és raklapoknak a hasznos élettartama a lehető leghosszabb, és a termelési-fogyasztási láncban maradásuk feltételei legalább 90%-os arányban biztosítottak.

5. § (1) Csak olyan csomagolás hozható forgalomba, amely megfelel a 3. mellékletben foglalt lényegi követelményeknek.

(2) A csomagolás összetételére, újrahasználhatóságára, valamint a csomagolási hulladék hasznosíthatóságára – ideértve az anyagában történő hasznosítást is – vonatkozó lényegi követelményeket a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A csomagolásra a 3. melléklet 4. pontjában meghatározott nemzeti szabványokban foglaltak alkalmazása akkor felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, ha azokra egyúttal a lényegi követelmények is teljesülnek.

4. A gyártó átvételi, gyűjtési és hasznosítási kötelezettsége

6. § (1)15 A gyártó a – más hulladéktól elkülönített – csomagolási hulladék átvételét, gyűjtését, valamint hasznosítását – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – biztosítja.

(2) A gyártónak hasznosítási kötelezettsége a Ktdt.-ben meghatározott csekély mennyiségű csomagolószer csomagolás részeként történő kibocsátása során nem keletkezik.

(3) A gyártó (1) bekezdés szerinti hasznosítási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha a csomagolás részét képező termékdíjköteles csomagolószerek termékdíj-kötelezettségét a termékdíj kötelezettje a Ktdt. szerint

a) egyéni hulladékkezelés,

b)16 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés vagy

c) átalánytermékdíj-fizetés

útján teljesítette.

(4) A gyártó hasznosítási kötelezettségének teljesítését – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) megállapodás alapján részben vagy együttesen a 7. § szerinti átvevőre,

b)17 az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vagy

c)18 növényvédő szerrel vagy gyógyszerhulladékkal szennyezett csomagolóeszköz esetén közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(5) A hasznosítási kötelezettséget – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Ktdt. 3. melléklete szerint meghatározott országos teljesítési hányadnak megfelelő hasznosítási arányok szerint kell teljesíteni.

7. § (1) Átvevő lehet bárki, aki az átruházni kívánt hasznosítási kötelezettség ellátására Magyarországon vagy bármely EGT-államban kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye alapján jogosult.

(2)19 Nem lehet átvevő az, aki gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős vagy végleges hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

8. § (1) A gyártó és az átvevő között létrejött megállapodásnak

a) az átvállalt hasznosítási részkötelezettségek megjelölését,

b) a hasznosítási részkötelezettségek teljesítésének módját,

c) a megállapodás szerinti hulladék típusát, fajtáját, jellegét és mennyiségét, valamint

d) az átvevőnek az átruházott hasznosítási részkötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenysége leírását

kell tartalmaznia.

(2)20 A gyártó a megkötött megállapodást – a megkötéstől számított 15 napon belül – jóváhagyás céljából benyújtja az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(3)21 A gyártó a megállapodás módosítását, valamint a megállapodás megszűnését a módosítást, vagy megszűnést követő 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak bejelenti.

(4)22 Az országos környezetvédelmi hatóság a megállapodást, továbbá a megállapodás módosítását határozatban akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

9. § (1) A gyártó az újra nem használt, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó és hulladékká vált műanyag rekesz, raklap hasznosításáról a hulladékhierarchia szerinti követelményekre figyelemmel gondoskodik.

(2)23 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 24. §-a szerinti átvételi és visszavételi kötelezettség alapján el kell érni, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének – legalább 55% anyagában történő hasznosítása mellett – legalább 60%-át hasznosítsák úgy, hogy az egy naptári évben országosan képződő hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a hasznosítási aránya a következő legyen:

a) üveg esetében 60%,

b) papír és karton esetében 60%,

c) fém esetében 50%,

d) fa esetében 15%,

e) műanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

(4) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül a Magyarországon képződött, átvett és gyűjtött csomagolási hulladék külföldön megvalósított hasznosítása is. Az EGT-államok területéről kivitt csomagolási hulladék csak akkor minősül teljesítésnek, ha annak hasznosítása igazoltan olyan körülmények között történt meg, amelyek általános értelemben egyenértékűek a vonatkozó jogszabályokban és a közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban előírtakkal. A teljesítés igazolása érdekében a környezetvédelmi hatóság kötelezheti a gyártót az egyenértékűség bizonyítására az igénybe vett hasznosítási technológia, valamint a vonatkozó engedélyei bemutatásával.

5. A csomagolás forgalmazójának kötelezettségei

10. § (1)24 A csomagolt termék forgalmazója, amely üzletenként – a Ht. 12. § (2b) bekezdésében meghatározott kivétellel – legalább 500 m2 alapterületű üzlethelyiséggel rendelkezik, a fogyasztó által felajánlott használt csomagolószert visszaveszi, a hulladékbirtokos által felajánlott csomagolási hulladékot átveszi. E kötelezettség a helyben fogyasztásra kínált termék csomagolására nem vonatkozik.

(2) A forgalmazó a használt csomagolószer visszavételét vagy a csomagolási hulladék átvételét akkor tagadhatja meg, ha az ártalmas az emberi egészségre vagy a környezetre.

(3)25 A forgalmazó az (1) bekezdés szerinti átvételt, visszavételt – a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveghulladék esetén a (3a) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a csomagolt termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben a csomagolt termék forgalmazásának helyén biztosítja.

(3a)26 A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerinti, üveghulladékra vonatkozó kötelezettségét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakított átvételi helyen teljesíti.

(4) A forgalmazó átvételi kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem kérhet, azonban a fogyasztó vagy a hulladékbirtokos visszavitelre ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(5) Ha a forgalmazó által forgalmazott termék gyűjtőcsomagolása, szállítási csomagolása éves szinten

a) műanyag vagy fém esetén összesen az 500 kilogrammot,

b) papír vagy fa esetén összesen az 1000 kilogrammot,

c) üveg esetén a 2000 kilogrammot

meghaladja, a gyűjtőcsomagolási, továbbá a szállítási csomagolási hulladék átvételét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a forgalmazó nem tagadhatja meg.

(6) A hulladékbirtokos kérésére a forgalmazó – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az általa forgalmazott terméket a fogyasztónak gyűjtőcsomagolás, szállítási csomagolás nélkül adja át, továbbá biztosítja annak lehetőségét, hogy az értékesítés helyszínén a termék kicsomagolását követően a csomagolási hulladékot a hulladékbirtokos a forgalmazónál hagyhassa.

(7) A hulladékbirtokos (6) bekezdés szerinti kérését a forgalmazó csak abban az esetben utasíthatja el, ha

a) annak teljesítése veszélyeztetné a termék biztonságos üzembe helyezését,

b) annak teljesítése veszélyeztetné a termék használatának biztonságosságát,

c) a termék a csomagolás nélkül biztonságosan nem szállítható, vagy

d) annak teljesítését jogszabály kizárja.

6. Nyilvántartás, adatszolgáltatás, információs rendszer

11. § (1)27 Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekintetében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem terhel, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezet.

(2)28 A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg);

b)29 az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak anyagkategória és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható könnyű műanyag zacskó és újrahasználható nagyon könnyű műanyag zacskó mennyisége (kg és db), az újrahasználatra került újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának és tömegének szorzata anyagkategória és típus szerint (kg);

c)30 a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg);

d)31 az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg) és

e)32 az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg).

(3)–(4)33

(5) A gyártó, a forgalmazó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról az alábbi tartalommal nyilvántartást vezet:

a) az évente forgalomba hozott műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

b) az évente visszavett műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

c) az újrahasznált műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

d) az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

e) az újrafeldolgozott, ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről,

f) a 4. § (4) bekezdése szerinti rendszer működéséről és annak változásáról, valamint

g) a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról.

(6)34 A gyártó, a forgalmazó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi.

(7)35

12. § (1)36 A gyártó a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás adatairól az országos környezetvédelmi hatóságnak a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat.

(2)37

(3)38 A gyártó a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év január 31-ig az országos környezetvédelmi hatóság részére adatot szolgáltat a 2009/292/EK bizottsági határozatnak való megfelelésről.

(4)39 Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell teljesíteni. A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot az országos környezetvédelmi hatóság honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni, továbbá az országos környezetvédelmi hatóság vagy a környezetvédelmi hatóság kérelemre a gyártó rendelkezésére bocsátja.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(6)40

13. § (1)41 Az adatszolgáltatás, valamint a hatósági ellenőrzés alapján rendelkezésre álló adatokból az országos környezetvédelmi hatóság a csomagolással, valamint a csomagolási hulladékkal kapcsolatos nyilvános információs rendszert hoz létre, és azt honlapján közzéteszi.

(2) Az információs rendszer – anyagfajtánként és összesítve –

a) a csomagoláshoz felhasznált anyagok megnevezését, mennyiségét (a nemzetközi ún. HS kódszámok alkalmazásával),

b) a csomagolás újrahasználatra való alkalmasságának jellemzőit (fajtánként),

c) a csomagolási hulladék anyagában történő hasznosíthatóságának, egyéb hasznosíthatóságának jellemzőit (fajtánként), valamint

d) a hasznosításra, ártalmatlanításra kerülő csomagolási hulladék jellemzőit, fajtáit, mennyiségét

tartalmazza.

(3)42 A nyilvántartásokban, az adatszolgáltatásnál és az adatfeldolgozásnál a csomagolási hulladék jellemzésére a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklet 15. főcsoportjának 15 01 alcsoportjában meghatározott azonosító kódok szerinti besorolást kell alkalmazni. A forgalmazott csomagolás jellemzésére fel kell tüntetni a hulladékká válásakor alkalmazandó besorolásnak megfelelő azonosító kódot.

7. Eljáró hatóságok

14. § (1) A 3. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv jár el.

(2) A 4. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3)43 A 4. § (4) bekezdésében, az 5. §-ban, és a 10. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5)44 Az (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb kötelezettségek ellenőrzésére az országos környezetvédelmi hatóság jogosult.

8. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16. § Azt a terméket és csomagolást, amelyet nem e rendeletnek megfelelően állítottak elő, a forgalomból ki kell vonni.

17. § (1) Ez a rendelet

a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. március 9-i 2005/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

e)45 a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról szóló, 2013. február 7-i 2013/2/EU bizottsági irányelvnek

f)46 a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása keretében az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzétételéről szóló 2005/C 44/13 bizottsági közlemény;

b) a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló, 1997. január 28-i 97/129/EK bizottsági határozat;

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2001. február 19-i 2001/171/EK bizottsági határozat;

d) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről szóló, 2001. június 28-i 2001/524/EK bizottsági határozat;

e) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló, 2005. március 22-i 2005/270/EK bizottság határozat;

f) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról szóló, 2006. május 8-i 2006/340/EK bizottsági határozat;

g) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottsági határozat

h)47 a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a 2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat;

i)48 az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról szóló 2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/665 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §49

1. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez50

Szemléltető példák

1. Szemléltető példák a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kritériumra:

1.1. Csomagolás

1.1.1. Édességet tartalmazó dobozok

1.1.2. CD-tokot borító fóliaburkolat

1.1.3. Katalógusok és magazinok borítékjai (magazinnal együtt)

1.1.4. Süteménnyel együtt árult süteményalátétek

1.1.5. Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag (pl. műanyag fólia, alumínium, papír) van feltekerve, kivéve azon rudakat, csöveket és hengereket, amelyeket egy gyártóberendezés részeiként kívánnak használni, nem pedig valamely termék értékesítési egységként való bemutatására

1.1.6. Olyan virágcserepek, amelyek csak a növény árusítására és szállítására szolgálnak, huzamos tartására nem alkalmasak

1.1.7. Injekciós oldatok üvegcséi

1.1.8. CD-k csomagolására használt (a CD-kkel együtt értékesített, tárolásra nem szolgáló) hengerek

1.1.9. Vállfák (ruhával együtt értékesítve)

1.1.10. Gyufásdobozok

1.1.11. Steril csomagolóanyagok (zacskók, tálcák és az áru sterilitását őrző egyéb anyagok)

1.1.12. Italos kapszulák (pl. kávé-, kakaó- vagy tejkapszulák), melyek használat során kiürülnek

1.1.13. Gázok tárolására szolgáló újratölthető acélpalackok, kivéve a porraloltókat

1.2. Nem csomagolás

1.2.1. A növény huzamos tartására alkalmas virágcserepek

1.2.2. Szerszámosládák

1.2.3. Teafilterek

1.2.4. Sajtot bevonó viaszréteg

1.2.5. Kolbászbél

1.2.6. Vállfák (külön értékesítve)

1.2.7. Olyan italos kapszulák (pl. kávékapszulák, kávétasakok és filterpapír borítású kávépárnák), amelyek a használat során nem ürülnek ki

1.2.8. Nyomtatópatronok

1.2.9. CD-, DVD- és videokazetta-tokok (CD-vel, DVD-vel vagy videokazettával együtt értékesítve)

1.2.10. CD-hengerek (tároláshoz, üresen értékesítve)

1.2.11. Mosószerek vízben oldódó csomagolása

1.2.12. Kegyeleti célra használt gyertyatartók

1.2.13. Mechanikus darálók (újratölthető tartályba építve, pl. újratölthető borsdaráló)

2. Szemléltetők példák a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kritériumra:

2.1. Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták

2.1.1. Papírból vagy műanyagból készült hordtasakok

2.1.2. Eldobható tányérok és poharak

2.1.3. Háztartási fólia

2.1.4. Szendvicses zacskók

2.1.5. Alufólia

2.1.6. Ruhatisztítókban a tiszta ruha csomagolására használt műanyag fólia

2.2. Nem csomagolás

2.2.1. Keverőpálcák

2.2.2. Eldobható evőeszközök

2.2.3. Csomagolópapír (külön értékesítve)

2.2.4. Papírból készült sütőformák (üresen értékesítve)

2.2.5. Sütemény nélkül árult süteményalátétek

3. Szemléltető példák a 2. § (3) bekezdés szerinti kritériumra:

3.1. Csomagolás

    Közvetlenül a termékre akasztott vagy rögzített címkék

3.2. Csomagolás része

3.2.1. Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záróelemének része

3.2.2. Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekre ragasztottak

3.2.3. Tűzőkapcsok

3.2.4. Műanyag védőtokok

3.2.5. Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely a mosó- és tisztítószerek flakonját záró elem része

3.2.6. Mechanikus darálók (újra nem tölthető, termékkel töltött tartályba építve, pl. borssal teli borsdaráló)

3.3. Nem csomagolás

Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék

2. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Azonosítási rendszer

Az azonosítási rendszer az anyag tekintetében rövidítést is használhat. Az anyagokat számozási rendszerrel, valamint rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosító jelet a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alá kell besorolni.

Műanyag

01

polietilén-tereftalát (PET)

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

03

polivinilklorid (PVC)

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

05

polipropilén (PP)

06

polisztirol (PS)

07

poliamid

08

poliuretán

09

polivinil alkohol

18

megújuló nyersanyagból előállított biopolimer

19

más műanyag (műanyag/műanyag)

Papír és karton

20

hullámpapírlemez (PAP)

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

22

papír (PAP)

Fém

40

acél (FE)

41

alumínium (ALU)

49

más fém

Fa

50

fa (FOR)

51

parafa (FOR)

59

más természetes anyag

Textil

60

gyapot (TEX)

61

juta, kender (TEX)

69

más természetes alapú anyag

Üveg

70

színtelen üveg (GL)

71

zöld üveg (GL)

72

barna üveg (GL)

79

más üveg

Társított anyagok (kompozitok)*

80

társított: papír és karton/különböző fémek

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

82

társított: papír és karton/alumínium

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

86

társított: papír és karton/más anyag

90

társított: műanyag/alumínium

91

társított: műanyag/ónozott lemez

92

társított: műanyag/különböző fémek

93

társított: műanyag/más anyag

95

társított: üveg/műanyag

96

társított: üveg/alumínium

97

társított: üveg/ónozott lemez

98

társított: üveg/különböző fémek


* Társított anyagok (kompozitok) esetében a következő jelölést kell alkalmazni: C/a jellemző anyag megnevezésének rövidítése.

3. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A csomagolás összetételére, újrahasználhatóságra, továbbá a csomagolási hulladék hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények

1. A csomagolás előállítására és összetételére vonatkozó követelmények:

1.1. A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a felhasználó számára a biztonságosság, higiénia és elfogadhatóság szükséges szintjét.

1.2. A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az anyagában történő hasznosítást, újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladék vagy a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveletek során képződő maradék hulladékot ártalmatlanítják.

1.3. A csomagolást úgy kell előállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és más veszélyes anyagok jelenlétét bármilyen csomagolási összetevő vagy a csomagolóanyag alkotóelemei között, tekintettel azoknak a kezelés során levegőbe kibocsátott anyagban, salakban vagy csurgalékvízben való jelenlétére, amikor a csomagolást vagy a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveletek során képződő maradék hulladékot vagy a csomagolási hulladékot elégetik, hulladéklerakó létesítményben ártalmatlanítják vagy egyéb módon kezelik.

2. A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények:

2.1. A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót vagy visszatérést (rotációt) a felhasználás rendes körülményei között előre látható feltételek mellett.

2.2. A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra, és ezáltal hulladékká válik.

2.3. A 2.1. és a 2.2. pontok szerinti követelményeket egyidejűleg kell kielégíteni.

3. A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények:

3.1. Az anyagában történő hasznosítás:


A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos tömegszázalékának visszaforgatását lehetővé tegyék. E százalékos arány megállapítása azoktól az anyagtípusoktól függően változhat, amelyek a csomagolás alkotóelemeit alkotják.

3.2. Az energetikai hasznosítás formájában hasznosítható csomagolás:


Az energetikai hasznosítás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó fűtőértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetővé tegye az energetikai hasznosítás optimalizálását.

3.3. A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás:


A komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített hulladékgyűjtést és a hulladék átvételét, elszállítását, valamint azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.

3.4. Biológiai úton lebontható csomagolás:


A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai lebomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy levegő kizárása mellett elsősorban metánná bomoljon.

4. Az egyes követelményekre vonatkozó, referenciaként szolgáló szabványok a következők:

ESzSz(1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó
vélelem megszűnésének
időpontja(3)

CEN(2)

MSZ EN 13427:2005
Csomagolás – A csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó európai szabványok alkalmazásának követelményei

 

CEN

MSZ EN 13428:2004
Csomagolás – Külön követelmények a gyártásra és összetételre – Megelőzés anyagfelhasználás-csökkentéssel

EN 13428:2000

Ennek a közzétételnek
a napja

CEN

MSZ EN 13429:2004
Csomagolás – Újrahasználat

 

CEN

MSZ EN 13430:2004
Csomagolás – Az alapanyagként hasznosítható csomagolás követelményei

 

CEN

MSZ EN 13431:2004
Csomagolás – Energetikailag hasznosítható csomagolás követelményei, beleértve a legkisebb alsó fűtőérték meghatározását is

 

CEN

MSZ EN 13432:2002
Csomagolás – Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei – Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei

 

(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek.

 

(2) CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.

(3) A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával.

4. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez51

1

A 2. § (1) bekezdés 1. pont nyitó szövegrésze az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés 4a. pontját a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdés 5a. pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 5b. pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 5c. pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés 5d. pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés 9. pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdés 10. pontját a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (2) bekezdése az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdését az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (4) bekezdését az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 2. § (5) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 2. § (6) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 6. § (1) bekezdése a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (4) bekezdés b) pontja a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (4) bekezdés c) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 426. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

21

A 8. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 219. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 219. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 9. § (2) bekezdése az 534/2012. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. § (1) bekezdése a 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 10. § (3) bekezdése a 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 10. § (3a) bekezdését a 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A 11. § (1) bekezdése a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11. § (2) bekezdése a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

29

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

30

A 11. § (2) bekezdés c) pontja a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

31

A 11. § (2) bekezdés d) pontja a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § (2) bekezdés e) pontját a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

33

A 11. § (3)–(4) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 11. § (6) bekezdése a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 11. § (7) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 12. § (1) bekezdése a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

37

A 12. § (2) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 12. § (6) bekezdését a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 13. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 219. § b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 13. § (3) bekezdése a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 14. § (3) bekezdése a 82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 14. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 219. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 17. § (1) bekezdés e) pontját az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

46

A 17. § (1) bekezdés f) pontját a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

47

A 17. § (2) bekezdés h) pontját a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

48

A 17. § (2) bekezdés i) pontját a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

49

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 1. melléklet az 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 4. mellékletet a 724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére