• Tartalom

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2021.06.22.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 7., 10. és 13. pontjában,
a 25. § (5) és (6) bekezdése tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 13. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 4. pontjában, valamint
a 31. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az elemre és az akkumulátorra,

b)1 az elem- és akkumulátorhulladékra,

c) az elem- és akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére, szállítására, valamint

d) az elem- és akkumulátorhulladék kezelésére

terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya az olyan elemre és akkumulátorra, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek védelmével kapcsolatos, továbbá a fegyverekre, lőszerekre, hadianyagokra, valamint a világűrben való felhasználásra gyártott berendezésekre, ide nem értve a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékekben használt elemet és akkumulátort.

2. Értelmező rendelkezések

2. §2 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. elektromos, elektronikus berendezés: az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, teljesen vagy részben elemről, akkumulátorról működtethető elektromos vagy elektronikus berendezés;

2. elem, akkumulátor: elektromos áramforrás, amely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető), illetve másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll;

3. elem-, akkumulátorcsomag: összekapcsolt, illetve külső borítással ellátott, a fogyasztó által szét nem bontható vagy fel nem nyitható, oszthatatlan egységet alkotó elemek, akkumulátorok csoportja;

4. elem-, akkumulátorforgalmazó: bárki, aki vagy amely a fogyasztó részére üzletszerűen biztosít elemet, akkumulátort;

5. forgalmazás: elem, akkumulátor – ellenérték fejében vagy ingyenesen – üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása, ideértve az e célból való felkínálást is, továbbá az import;

5a.3 forgalmazott hordozható elem, akkumulátor: az adott évben Magyarország területén forgalomba hozott hordozható elem, akkumulátor, ide nem értve azokat a hordozható elemeket és akkumulátorokat, amelyeket a végfelhasználók részére történt eladást megelőzően ugyanabban az évben véglegesen kivittek Magyarország területéről;

6. gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor: a gépjármű indításához, világításához, gyújtásához használt elem, akkumulátor;

7. gombelem: különleges célokra, így különösen hallókészülékekben, karórákban, kisméretű, hordozható berendezésekben, valamint tartalék áramforrásként felhasznált, kisméretű és köralakú hordozható elem, akkumulátor, amelynek nagyobb az átmérője, mint a vastagsága;

8. gyártó: az elem, akkumulátor előállítója, valamint az, aki vagy amely az értékesítési módszertől függetlenül (beleértve a távollevők között kötött szerződést is) elemet, akkumulátort – akár gépjármű, elektromos vagy elektronikus berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként – Magyarország területén elsőként forgalomba hoz;

9. gyűjtési arány: a tárgyévben hulladékként átvett hordozható elem, akkumulátor, és a tárgyévben, valamint a tárgyévet megelőző 2 évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor átlagos tömegének hányadosa;

10. hordozható elem vagy hordozható akkumulátor: zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható elem, akkumulátor, kivéve az ipari elemet, akkumulátort, valamint a gépjárműelemet, akkumulátort;

11. import: a nem európai uniós helyzetű, e rendelet hatálya alá tartozó terméknek a vámjogszabályok szerinti, az Európai Unió vámterületén kívülről történő behozatala;

12. ipari elem vagy ipari akkumulátor: kizárólag ipari vagy szakirányú célra, valamint elektromos meghajtású gépjárműben használt elem, akkumulátor;

13. vezeték nélküli elektromos kézi szerszám: elemről, akkumulátorról működő, karbantartási, építési vagy kertészeti tevékenységre szolgáló, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti kézi elektromos vagy elektronikus berendezés.

(2) E rendeletben az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmak is alkalmazandóak.

2a.4 Elem- és akkumulátorhulladék a körforgásos gazdaságban

2/A. § Az elemek és akkumulátorok, valamint az életciklusukban közreműködő gazdasági szereplők – a gyártók, a forgalmazók, a felhasználók és a hulladékkezelők – környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 5. mellékletében foglalt eszközök alkalmazásával kell elérni.

3. Az elem, az akkumulátor forgalmazására és jelölésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel

a) a 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanyt tartalmazó elem és akkumulátor, valamint

b) a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem és akkumulátor

nem forgalmazható, beleértve az elektromos és elektronikus berendezés alkotórészeit, tartozékait is.

(2)5

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom

a) a vészjelző- és riasztórendszerben (beleértve a vészvilágítást is),

b)6 az orvosi felszerelésben, és

c)7

használt hordozható elemre és akkumulátorra nem vonatkozik.

(4)8 Azok az elemek és akkumulátorok, amelyek nem felelnek meg az (1) bekezdésben előírt követelményeknek, azonban azokat az előírt forgalomba hozatali tilalom alkalmazási időpontját megelőzően jogszerűen hozták forgalomba, a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

4. § A gyártó gondoskodik arról, hogy az elemen, az akkumulátoron, valamint az elem- és akkumulátorcsomagon az 1. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő ábra, vegyjel és adat jól látható, felismerhető (olvasható) és letörölhetetlen legyen.

4. A gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége

5. § (1)9 A gyártó az elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékbirtokostól átveszi (átvételi kötelezettség). A gyártó az elem- és akkumulátorhulladék átvételét átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen biztosítja.

(2)10 A gyártó az átvett hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor gyűjtéséről legalább a 2. melléklet szerinti mértékben gondoskodik (gyűjtési kötelezettség).

(3)11 A gyártó az átvételi kötelezettsége alapján az elem- vagy akkumulátor-forgalmazótól (a továbbiakban: forgalmazó), valamint a hulladékbirtokostól az elem- és akkumulátorhulladékot átveszi. A gyártó az átvételért ellenszolgáltatást nem követelhet, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(4) A gyártó – a (6) bekezdés szerinti eltérésekkel – gondoskodik arról, hogy lakott területen (a népsűrűséget is figyelembe véve), a fogyasztók mindennapi élete során használt területen, gyalogosan és gépjárművel könnyen megközelíthető speciális gyűjtőhelyek legyenek elhelyezve, ideértve azt az esetet is, amikor e kötelezettségét a forgalmazó vagy a gyártó a megbízottja közreműködésével teljesíti. A gyártó e kötelezettségének más gyártóval együttműködve, szakmai szövetség vagy közvetítő szervezet útján is eleget tehet.

(5)12 A speciális gyűjtőhelyre savnak és lúgnak ellenálló elem- és akkumulátorgyűjtő edényt vagy konténert kell telepíteni.

(6)13 Azokon a településeken, ahol a lakosság száma a 100 főt meghaladja, a gyártó a hulladékká vált hordozható elem és hordozható akkumulátor elkülönített gyűjtése céljából közforgalmú, gyalogosan könnyen megközelíthető helyen legalább 1 speciális gyűjtőhelyet alakít ki, és annak folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

(7)14 Az elem- és akkumulátorhulladék elkülönített gyűjtése céljából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–j) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézményben, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézményben a gyártó legalább egy speciális gyűjtőhely kialakítását, és az intézmény a speciális gyűjtőhely folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

(8)15 A gyártó a nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül gondoskodik a speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedények forgalmazó, átvállaló vagy közvetítő szervezet részére történő rendelkezésre bocsátásáról.

6. § (1) A gyártó gondoskodik az átvett és gyűjtött hulladék kezeléséről (kezelési kötelezettség).

(2) Az előkezelési, valamint újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének minősül az elem- és akkumulátorhulladék az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerinti kísérő dokumentummal igazolt kezelése is.

(3) Az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozási célú exportja abban az esetben tekinthető az e rendelet szerinti újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet alapján kísérődokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban az újrafeldolgozás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételekkel történik.

5. A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

7. § (1) A gyártó gondoskodik arról, hogy a (2) bekezdés szerinti tájékoztató a fogyasztó és a forgalmazó rendelkezésére álljon (tájékoztatási kötelezettség).

(2)16 Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató legalább a következőkre terjed ki:

a) az elemben, akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásaira;

b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításának káros hatásaira;

c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtésének fontosságára, annak érdekében, hogy az elem- és akkumulátorhulladék megfelelő kezelését biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék;

d) a használt elem és akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorhulladék típusára és biztonságos eltávolításának módjára az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek elemmel vagy akkumulátorral működnek;

e) a közvetítő szervezet által szervezett és működtetett átvételi, gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre;

f) a gyártó és a forgalmazó ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettségére;

g) a fogyasztó hozzájárulására az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozásához; valamint

h) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, 1. melléklet szerinti jelölési szabályok szerint feltüntetett ábra, vegyjel és adat jelentésének ismertetésére.

(3) A gyártó az elem- és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről – a gyártó részére történő átadás ösztönzése érdekében – évente legalább 2 alkalommal, országosan – így különösen országos napilapban, országosan sugárzott televízióban vagy rádióban –, általános tájékoztató közleményt tesz közzé. A gyártó e kötelezettségének más gyártóval együttműködve, szakmai szövetség vagy közvetítő szervezet útján is eleget tehet.

(4) A gyártó viseli az átvételi, gyűjtési, kezelési és tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatban felmerült költségeket.

6. 17 A gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségének átruházása

8. § (1)18 A gyártó az átvételi, a gyűjtési és a kezelési kötelezettségének teljesítését – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) megállapodás alapján részben vagy együttesen a 9. § szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló), vagy

b) közvetítő szervezetre

átruházhatja.

(2) A gyártó a gyűjtési és kezelési hányadra vonatkozó kötelezettségének a termékdíjköteles akkumulátorból képződött hulladék tekintetében a Ktdt. szerinti

a) egyéni hulladékkezelés,

b)19 állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés, vagy

c) termékdíjátalány-fizetés

útján tehet eleget.

(3) A (2) bekezdés b) pontja a gyártó akkumulátorhulladék átvételére vonatkozó kötelezettségét nem érinti.

(4)20 A gyártó forgalmazás helyén történő átvételi kötelezettsége másra nem ruházható át.

9. § (1)21 Átvállaló – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – lehet bárki, aki az átruházni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére hulladékgazdálkodási engedélye folytán jogosult.

(2)22 Nem lehet átvállaló az, aki vagy amely gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmének általános szabályairól vagy a hulladékról szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban a gyártóval a gyűjtési és kezelési kötelezettség átruházása céljából megkötött megállapodástól számított 3 évnél nem régebben meghozott jogerős vagy végleges hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

(3)23 Az átvállalóra, valamint a közvetítő szervezetre az átruházott kötelezettség tekintetében – a biztosítékadási kötelezettség kivételével – a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. § (1)24 Ha a gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítését az átvevőre átruházza, a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az átvállalt kötelezettségek megjelölését,

b) a kötelezettség teljesítésének módját,

c) a megállapodás szerinti hulladék típusát, fajtáját, jellegét és mennyiségét, valamint

d)25 az átvállalóra átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

(2)26 A gyártó az átvállalóval kötött megállapodást a megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldi.

(3)27 A gyártó a megállapodás módosítását vagy megszűnését – a módosítást vagy megszűnést követő 15 napon belül – az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

(4)28 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a megállapodást vagy annak módosítását határozatban jóváhagyja, ha a megállapodás vagy a módosítás tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

7. A gyártók és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele

11. § (1)29 A gyártó a (2) bekezdés szerinti adattartalommal az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kérelmezi a nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételt legkésőbb az elem vagy az akkumulátor forgalomba hozatalának megkezdéséig kell kérelmezni.

(2)30 A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma);

b) a gyártó székhelye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikus postafiók cím);

c) a kapcsolattartó vagy magyarországi meghatalmazott képviselő neve, pontos címe;

d) a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);

e)31 a gyártó által forgalmazott hordozható elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű);

f) a gyártói kötelezettség teljesítésének módja: egyéni, átvállalóra átruházással, termékdíjátalány-fizetés, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés útján;

g) a gyártó által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne, valamint

h) a nyilvántartásba vételi kérelem keltezése, és a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.

(3)32 Ha a gyártó az átvételi, a gyűjtési és a kezelési kötelezettségének teljesítését átvállalóra vagy közvetítő szervezetre átruházza, a gyártó a nyilvántartásba vételét úgy kérelmezi, hogy az átvállalóval vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást a (2) bekezdés szerinti adatokhoz csatolja.

(4)33 A gyártó a nyilvántartásba vételt követően az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak – a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg – bejelenti.

(5)34 A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A bejelentés alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból haladéktalanul törli.

(6)35 A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és bejelentés módjára a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

12. § (1)36 Az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére kell benyújtania.

(2)37 A közvetítő szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmének a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó és a közvetítő szervezet KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;

b) a kötelezettség teljesítésének módja;

c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;

d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája;

e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról, valamint

f) a közvetítő szervezet által kialakított speciális gyűjtőhelyek listája és helyszíne.

(3) Nyilvántartásba az a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,

a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén,

b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű – legalább 30 millió forint összegű – alaptőkével rendelkezik, valamint

c)38 amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős vagy végleges hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.

(4)39 Ha a kérelmező a (3) bekezdés szerint csatolandó, bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz adatszolgáltatási kérelemmel fordul.

(5)40

(6)41 A közvetítő szervezet a nyilvántartásba vételt követően a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az OKTVF-nek a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg bejelenti.

(7)42 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a nyilvántartás feltételei már nem állnak fenn.

(8)43

8. A gyártó biztosítékadási kötelezettsége

13. § (1) A gyártó az elem- és az akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettsége ellátásának biztosítására – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – vagyoni biztosítékot képez.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem és akkumulátor kilogrammban kifejezett mennyiségének és az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszegnek a szorzata. Az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszeg értéke 1000 forint kilogrammonként.

(3)44 A gyártónak, ha a tárgyévet megelőző év december 31. napján e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a tárgyév február 20. napjáig a tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot kell képeznie. A biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a gyártó az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi.

(4) Ha a gyártó a tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, a tárgyév végéig a tárgyévre tervezett termékforgalom mennyiségével arányos mértékű vagyoni biztosítékot hoz létre.

(5) A biztosíték formája a következő lehet:

a) hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia, ezzel egyenértékű bankári kötelezettségvállalás;

b) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény;

c) hitelintézetnél biztosíték céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg, vagy

d) biztosítási szerződés.

(6) A tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés engedélyezését a gyártó a tárgyévet követő év adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg kezdeményezheti.

(7)45 A tárgyévi biztosítékkal a gyártó az országos hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyását követően szabadon rendelkezhet.

(8)46 A tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jogának megadására vonatkozó kezdeményezést az országos hulladékgazdálkodási hatóság a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor hagyja jóvá, ha a gyártó

a) a tárgyévi átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint

b) az éves adatszolgáltatási

kötelezettségét teljesítette.

(9)47 A gyártónak nem kell biztosítékot képeznie a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékek esetén, továbbá akkor, ha gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés vagy közvetítő szervezet útján tesz eleget.

9. 48 A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége

14. §49 (1) A gyártó a 4. melléklet 1. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) Az átvállaló a 4. melléklet 2. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) A közvetítő szervezet a 4. melléklet 3. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(4) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 4. melléklet 4. és 5. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(5) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

15. §50 (1)51 A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet a 14. § alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év február 20-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

(2)52 Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a 14. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év május 20-ig szolgáltat adatot az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(3)53 Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés vagy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget az átvételre, gyűjtésre, kezelésre vonatkozó kötelezettségének,

a) a 4. melléklet 1.1. pontjában, valamint az 1.2. pont a)–d) és h) alpontjában foglaltakról – a 4. melléklet 5. pontja szerinti bontásban – a gyártó,

b)54 a 4. melléklet 1.2. pont e)–f) alpontjaiban foglaltakról az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet

szolgáltat adatot az országos környezetvédelmi hatóság részére.

(4) Az átvállaló és a közvetítő szervezet az adatszolgáltatásához mellékeli, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, illetve egyéb gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást az elem- és akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére, kezelésére.

(5)55 Az adatszolgáltatás az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.

16. § (1) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját nyilvántartási rendszereivel, mérési megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(2)56

17. § (1)57 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság minden év szeptember 1-jéig az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatások adatait feldolgozza, és honlapján közzéteszi. Az adatszolgáltatásból származó, feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül folyamatosan, térítésmentesen hozzáférhetők.

(2)58 Az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő adatot szolgáltató kötelezettet az országos hulladékgazdálkodási hatóság az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belüli helyesbítésére szólítja fel.

10. A forgalmazó kötelezettségei

18. § (1)59 Az elem, az akkumulátor forgalmazója a hulladékbirtokostól a hulladékká vált

a) hordozható elemet vagy akkumulátort,

b) a gépjárműelemet vagy akkumulátort, valamint

c) az ipari elemet vagy akkumulátort

átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átveszi.

(2)60 Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.

(3)61 A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet által biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(4)62 A gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló –, zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.

(5)63 Az elkülönített hulladékgyűjtés céljából kialakított speciális gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényben, konténerben gyűjtött hulladék a gyártó, a forgalmazó, az átvállaló, a közvetítő szervezet vagy a gyűjtőedény fenntartója közötti eltérő megállapodás hiányában a gyűjtőedény, konténer fenntartójának tulajdona.

19. § (1) A forgalmazó az átvételi és gyűjtési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól ellenértéket nem követelhet, továbbá nem kötheti az elem- vagy az akkumulátorhulladék átvételét, gyűjtését új termék vásárlásához, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a hulladékbirtokos részére díjat fizethet.

(2) A forgalmazó a közte és a gyártó között létrejött értékesítési szerződésben (a továbbiakban: értékesítési szerződés) meghatározott elem- és akkumulátorhulladék mennyiséget a gyártónak vagy a gyártó megbízottjának átadja.

(3) A forgalmazó és a gyártó az értékesítési szerződésben megállapodik arról, hogy a gyártó a forgalmazó által a hulladékbirtokostól átvett elem- és akkumulátorhulladék gyűjtésének és elszállításának megszervezéséről gondoskodjon.

(4) A forgalmazó a 7. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az elem, az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.

11. A hulladékbirtokos kötelezettségei

20. § (1)64 A hulladékbirtokos az elem- és az akkumulátorhulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt az átvételére szolgáló átvételi helyen a jogosultnak átadja, vagy speciális gyűjtőhelyen a hulladék kezelése céljából gyűjtőedényben, konténerben elhelyezi.

(2) A gyűjtőedényben hordozható elem, gombelem, valamint kisméretű hordozható akkumulátor – így különösen tölthető elemméretű akkumulátor, mobiltelefon akkumulátor, hordozható számítógépben használt akkumulátor – gyűjthető. A hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor közös gyűjtőedényben is gyűjthető, a hulladék típusától függetlenül. A gyűjtőedény csak a hulladék átvételére és elszállítására jogosult által nyitható fel.

(3) Konténerben ipari elem vagy akkumulátor, gépjárműelem vagy akkumulátor, valamint olyan szünetmentes áramforrás akkumulátora gyűjthető, amely méreténél fogva hulladékgyűjtő edényben nem helyezhető el. A konténer csak a hulladék átvételére és elszállítására jogosult által nyitható fel.

(4) Hulladékká vált hordozható elem vagy akkumulátor, gépjárműelem vagy akkumulátor, valamint ipari elem vagy akkumulátor közterületen elhelyezett gyűjtőedényben, konténerben nem gyűjthető.

20/A. §65 A kereskedő és a közvetítő a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 16 06 azonosító kóddal rendelkező elem- és akkumulátorhulladékot – Ht. 13. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a hulladékkezelőn túl kereskedőnek is átadhatja.

12. Az elem- és az akkumulátorhulladék kezelésével kapcsolatos szabályok

21. § (1) A gyártó az átvett hulladékká vált

a) hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elem vagy akkumulátor újrafeldolgozásra történő előkészítését a hulladék besorolása szerint, az elérhető legjobb technika alkalmazásával végzi.

(2) A gyártó – saját maga vagy megbízottja révén – gondoskodik az átvett hulladékká vált

a) hordozható,

b) gépjármű- és

c) ipari

elem vagy akkumulátor újrafeldolgozásáról, az 5. mellékletben előírt hatékonysági mutatók figyelembevételével.

(3) A hulladékká vált gépjárműelemet vagy -akkumulátort, az ipari elemet vagy akkumulátort, valamint a kémiai összetétele alapján azonosítható, hulladékká vált hordozható elemet és akkumulátort hulladéklerakóban lerakni, valamint termikus módon ártalmatlanítani – az 5. melléklet szerinti hatékonysági mutatóval végzett újrafeldolgozási eljárás alkalmazása során képződő maradékhulladék kivételével – tilos.

22. § (1) Az elem- és az akkumulátorhulladék hasznosítása során a folyadékot – különösen a savat és lúgot – az elemből, akkumulátorból el kell távolítani.

(2) Az elem- és az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására, valamint a kezelésére szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.

(3) Az elem- és az akkumulátorhulladék hasznosítását zárt helyiségekben kell elvégezni.

13. Hatósági ellenőrzés

23. § (1)66 A gyártó 5. és 6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az e kötelezettségek átvállalása alapján tevékenységét végző átvállalót és közvetítő szervezetet az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2)67 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrzi. A helyszíni ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentációkat a gyártó, az átvállaló, a közvetítő szervezet az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselőjének bemutatja.

24. § (1)68 Az elem- és az akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére, valamint a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartását az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2) Az elem- és az akkumulátorhulladék behozatala és importja esetén a veszélyes anyag összetételre vonatkozó előírások betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve ellenőrzi.

(3)69 Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek forgalomba hozataláról a gyártó által benyújtott adatszolgáltatás hitelességét az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve együttesen ellenőrzi.

14. Jogkövetkezmények

25. § (1)70 Ha a gyártó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségét nem vagy nem jogszabályszerűen teljesíti, a kötelezettség ellátásáról az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó vagyoni biztosítékának terhére vagy a közvetítő szervezet költségére, az arra feljogosított kezelő útján gondoskodik.

(2)71 Ha a gyártó és a közvetítő szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hbr.) meghatározott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

(3)72 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli, ha a gyártó az elem, az akkumulátor gyártását vagy forgalmazását megszünteti. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítő szervezetet a nyilvántartásból törli, ha közvetítői tevékenységét megszünteti.

(4)73 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet a Hbr.-ben megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére

a)74 kötelezi, ha a nyilvántartásba vételi, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

b) kötelezheti, ha a kötelezett nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő adatot szolgáltat.

(5) A 7. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 20. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(6) A 4. §-ban, a 7. § (3) bekezdésében, valamint a 19. §-ban és a 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben meghatározott rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

26. § (1)75 Ha a közvetítő szervezet vagy a gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót, a közvetítő szervezetet a Hbr.-ben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezheti.

(2)76 Ha az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság az eredménytelenség megállapítását követő 90. napon a közvetítő szervezetet a nyilvántartásból törli. A nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozat közlése és véglegessé válása közötti időszakban a közvetítő szervezet a tevékenységével összefüggő, új szerződést már nem köthet.

15. Tájékoztatás és jelentés az Európai Bizottság felé

27. §77 A 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében, 12. cikk (1) bekezdésében, valamint 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

16. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet szerinti tevékenységét tárgyévben megkezdő gyártó átvételi és gyűjtési kötelezettségének megállapításához a 2. melléklet szerinti számítási képletben a gyűjtési arányt a tevékenység megkezdésének évében forgalmazott mennyiséggel kell megszorozni, az ezt követő évben pedig csak a tevékenység megkezdésének évében és az azt követő évben forgalmazott mennyiség átlagával.

(4) Az e rendelet szerinti tevékenységét tárgyévben megkezdő gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése során

a)78 a 4. melléklet 1. pont a) és f) alpontja szerinti adatokat első alkalommal a tevékenység megkezdését követő évben,

b) a 4. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti adatokat első alkalommal a tevékenység megkezdését követő második évben,

c) a 4. melléklet 1. pont c) alpontja szerinti adatokat első alkalommal a tevékenység megkezdését követő harmadik évben

nyújtja be.

29. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor működő közvetítő szervezet, amely az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését nyilvántartásba vételi határozat birtokában jogszerűen végzi, tevékenységét a határozatban meghatározott időpontig végezheti.

(2)79 Az e rendelet hatálybelépésekor működő, nyilvántartásba vett gyártóra, átvállalóra és közvetítő szervezetre a 11. § szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik.

30. § (1) Ez a rendelet

a) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlament és tanácsi irányelvnek;

b) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. augusztus 5-i 2009/603/EK bizottsági határozatnak;

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

f)80 az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

g)81 az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

31. §82 A 4. melléklet 1. pont 1.2. alpontjának a)–d) pontja esetében a gyártónak a tárgyév szerinti bontásban kell adatot szolgáltatnia a 2013. és a 2014. évben forgalmazott hordozható elem és akkumulátor mennyiségéről.

1. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az elem és az akkumulátor jelölése

1. Az elkülönített hulladékgyűjtésre utaló áthúzott, kerekes gyűjtőedény ábrája:

2. Az 1. pontban meghatározott ábrának – a 3. pont kivételével – az elem, az akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorcsomag legnagyobb oldalának területét legalább 3%-ban, henger alakú cella esetében az elem, az akkumulátor felszínét legalább 1,5%-ban le kell fednie. Az ábra egyik esetben sem haladhatja meg az 5x5 cm-es méretet.

3. Ha az elem, az akkumulátor vagy az elem- és akkumulátorcsomag mérete miatt az ábra mérete kisebb lenne, mint 0,5x0,5 cm, az ábrát az elemen, az akkumulátoron, valamint az elem- és akkumulátorcsomagon nem kell feltüntetni. Ebben az esetben egy legalább 1x1 cm méretű ábrát kell elhelyezni a csomagoláson.

4. Nehézfém-tartalommal rendelkező elemen, akkumulátoron – beleértve a gombelemet is –

a) 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a ”Hg”,

b) 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumtartalom esetén a ”Cd”,

c) 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a ”Pb”

vegyjelet az 5. pontban foglalt módon kell feltüntetni.

5. A vegyjel mérete az e melléklet szerinti ábra méretének legalább egynegyede, amelyet az ábra alatt kell elhelyezni.

6. A hordozható akkumulátoron, a gépjárműelemen, valamint a gépjármű-akkumulátoron annak kapacitását fel kell tüntetni.

2. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez83

A gyűjtési kötelezettség mértéke

 

A

B

1

Időszak

A hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor
gyűjtési aránya (K)

2

2008. december 31-ig

0,18

3

2009. december 31-ig

0,19

4

2010. december 31-ig

0,21

5

2011. december 31-ig

0,23

6

2012. szeptember 26-ig

0,25

7

2013. szeptember 26-ig

0,30

8

2014. szeptember 26-ig

0,35

9

2015. szeptember 26-ig

0,40

10

2016. szeptember 26-ig

0,45

11

2016. szeptember 26-a után

0,45

A gyűjtési kötelezettség megállapítására a következő képletet kell alkalmazni:
ahol:
B: a tárgyévben átvételre és gyűjtésre meghatározott hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F1: a gyártó által a tárgyévben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F2: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
F3: a gyártó által a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
K: a tárgyévre vonatkozó gyűjtési arány.

3. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez84

4. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez85

A gyártó, az átvállaló, a közvetítő szervezet és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt adatok

1. A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége:

1.1. A gyártóra vonatkozó adatok:

a) neve,

b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma),

c) székhelye;

d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.

1.2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

a) a gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

b) a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

c) a gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm) típusonkénti bontásban;

d) a gyártó által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga típusonkénti bontásban;

e) a gyártó által átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként, típusonként bontva;

f) a gyártó által a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;

g) a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték képzésére köteles;

h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja.

2. Az átvállaló adatszolgáltatási kötelezettsége:

2.1. Az átvállalóra vonatkozó adatok:

a) neve,

b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,

c) székhelye;

d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.

2.2. Az átvállaló tevékenységére vonatkozó adatok:

a) az átvett, gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) teljesítési segédenként, típusonkénti bontásban;

b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.

3. A közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:

3.1. A közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) neve,

b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,

c) székhelye;

d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.

3.2. A közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban;

b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.

4. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettsége:

4.1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre vonatkozó adatok:

a) neve,

b) KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele,

c) székhelye;

d) a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége.

4.2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tevékenységére vonatkozó adatok:

a) az átvett, gyűjtött elem és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban;

b) a tárgyévben kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége (kilogramm) típusonkénti és teljesítési segédenkénti bontásban, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma.

5. Az elemek és az akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendő típusai:

a) savas ólomakkumulátor;

b) lúgos akkumulátor (ebből Ni-Cd akkumulátor);

c) gombelem és akkumulátor (ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú);

d) egyéb elemek és akkumulátorok;

e) összesített mennyiség.

5. melléklet a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az újrafeldolgozási eljárás és annak hatékonysági mutatói
Az ólom-, kadmiumtartalom újrafeldolgozásának – az ésszerű költségráfordítás figyelembevételével – az elérhető legjobb technika szerint, a legmagasabb újrafeldolgozási arányt el kell érnie.

 

 

Az átvett és gyűjtött elem- és akkumulátorhulladék tömegéhez viszonyított újrafeldolgozási hatékonysági mutató:

A hulladékká vált gépjármű- és ipari elem akkumulátor:

A hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor:

2008. szeptember 26-tól:

2011. szeptember 26-tól:

1.

A hulladékká vált savas, ólomtartalmú elem, akkumulátor:

65%

2.

A hulladékká vált nikkel-kadmium tartalmú elem, akkumulátor:

75%

3.

Az egyéb hulladékká vált elem, akkumulátor:

50%

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 5a. pontját a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

4

A 2a. alcímet (2/A. §) a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

5

A 3. § (2) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdés c) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (4) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 2. pontja és 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (5) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (6) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (7) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. § (8) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 7. § (2) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-ávall megállapított szöveg.

17

A 6. alcím címe a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

19

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (4) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (1) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 9. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 427. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

23

A 9. § (3) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 10. § (1) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 10. § (1) bekezdés d) pontja a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 11. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított – 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 11. § (2) bekezdés e) pontja a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 11. § (3) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 11. § (6) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

37

A 12. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 12. § (3) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 427. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

40

A 12. § (5) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 12. § (6) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 12. § (6) bekezdésének a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 220. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „OKTF-nek” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóságnak” szöveg lép, nem vezethető át.]

43

A 12. § (8) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 13. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 220. § c) pontja, a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 13. § (9) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

A 9. alcím címe a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

A 14. §-t a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint módosított – 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 15. § a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja szerint módosított – 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 15. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 220. § c) pontja szerint módosított szöveg.

54

[A 15. § (3) bekezdés b) pontjának a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép, nem vezethető át.]

56

A 16. § (2) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 18. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 18. § (2) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

61

A 18. § (3) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

62

A 18. § (4) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

63

A 18. § (5) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A 20. § (1) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § 6. pontja és 26. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 20/A. §-t a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, szövege a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 220. § c) pontja, a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 25. § (4) bekezdés a) pontja a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

78

A 28. § (4) bekezdés a) pontja a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

79

A 29. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (3) és (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

80

A 30. § (1) bekezdés f) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be.

81

A 30. § (1) bekezdés g) pontját a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

82

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése iktatta be.

84

A 3. mellékletet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 4. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése szerint módosított – 15. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére