• Tartalom

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Környe város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 3808/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél azt az ügyben eljáró hatósághoz benyújtott külön nyilatkozatával kéri.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez9

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló
új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként új gyártó üzem és annak építményei létesítése

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére