• Tartalom

447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2014.03.01.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), g), k), r) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1–7. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, a 80. § b) pont ba) és bb) alpontja, valamint c) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mc) és md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím, a 80. § a) pontja és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 9–11. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 80. § b) pont bc) alpontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 69. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 70. § és a 12. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 71. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. § és a 13. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75–76. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1–18. §2

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. §3

20. § (1)–(2)4

(3)5

21–25. §6

26. § (1)7

(2)8

27. §9

28. §10

a)–k)11

l)12

m) –q13

29. §14

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

30–36. §15

4. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

37–41. §16

5. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. §17

6. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

43–44. §18

7. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45–47. §19

8. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

48–50. §20

51. §21

52. §22

53–54. §23

55–57. §24

9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

58–62. §25

10. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

63–64. §26

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

65–67. §27

68. § (1)–(3)28

(4)29

69–70. §30

71. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában és 1. § (3) bekezdés g) pontjában a „689/2008/EK” szövegrész helyébe a „649/2012/EU” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés g) pontjában a „6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. cikkében, 8. cikkében, 11. cikk (4) bekezdésében, 14. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében” szöveg,

c) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK” szövegrész helyébe a „szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU” szöveg

lép.

72–73. §31

74. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában és 10. §-ában a „szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK” szövegrész helyébe a „szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU” szöveg,

b) 1. §-ában a „689/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe a „649/2012/EU rendelet” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (3) és (4) bekezdésében, 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. §-ában a „689/2008/EK” szövegrész helyébe a „649/2012/EU” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „17. cikkében” szövegrész helyébe a „18. és 19. cikkében” szöveg,

f) 5. §-ában a „7. cikke szerinti kiviteli bejelentések után az exportőr – bejelentésenként –” szövegrész helyébe a „8. cikk (8) bekezdésében említett kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájárulás után az exportőr – bejelentésenként, illetve hozzájárulásonként –” szöveg,

g) 6. §-ában a „689/2008/EK” szövegrészek helyébe a „649/2012/EU” szöveg, a „Rotterdami Egyezmény értelmében PIC eljáráshoz kötött” szövegrész helyébe a „PIC-eljárás hatálya alá tartozó” szöveg

lép.

75–78. §32

79. §33

80. §34

81. §35

12. Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 68. § (4) bekezdése és a 80. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(4) A 71. § és a 74. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2014. március 2-án hatályát veszti.

1–13. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez36

1

A rendelet a 82. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 2. napjával.

2

Az 1–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 28. § a)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 28. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 28. § m)–q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 37–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 48–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 63–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 68. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 68. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 72–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 75–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 1–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére