• Tartalom

46/2012. (IX. 20.) BM rendelet

46/2012. (IX. 20.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról1

2012.09.21.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és a 4. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d, h), n), q), v) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya)

d) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál (a továbbiakban: BM NOK),
e) a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKTF),
f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél (a továbbiakban: hivatásos katasztrófavédelmi szervek),”

(foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.)

(2) Az R. 1. §-a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

g) az Országos Vízügyi Főigazgatóságon és a vízügyi igazgatóságokon (a továbbiakban együtt: vízügyi igazgatási szervek)”

(foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.)

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek – kizárólag a polgári védelmi és a tűzoltó szakterületeken meglévő – csoportvezető, főelőadó, jogtanácsos, kiemelt főelőadó munkakörök minősülnek.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezető:
a) a főigazgató,
b) a főigazgató-helyettes,
c) az igazgató,
d) az igazgatóhelyettes,
e) a főosztályvezető,
f) a főosztályvezető-helyettes,
g) a főszerkesztő, valamint
h) a főszerkesztő-helyettes.
(2) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál magasabb vezető:
a) a főigazgató,
b) a gazdasági főigazgató-helyettes,
c) a gazdasági igazgató-helyettes,
d) az igazgató,
e) a műszaki főigazgató-helyettes, valamint
f) a műszaki igazgató-helyettes.
(3) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:
a) az osztályvezető,
b) az osztályvezető (lelkész),
c) a gazdasági osztályvezető, valamint
d) a büntetés-végrehajtási szerv kivételével az osztályvezető-helyettes.
(4) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:
a) a főosztályvezető,
b) a főosztályvezető-helyettes,
c) a laborvezető,
d) a kirendeltségvezető,
e) az osztályvezető,
f) az osztályvezető-helyettes,
g) a szakaszmérnökség-vezető,
h) a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes,
i) a szolgálatvezető,
j) a szolgálatvezető-helyettes,
k) a csoportvezető, valamint
l) az üzemvezető.
(5) Az 1. § a)–f) pontjában meghatározott munkáltatóknál a magasabb vezetői és a vezetői (a továbbiakban együtt: vezetői) megbízás feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség, valamint legalább öt év szakmai gyakorlat.
(6) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál a vezetői megbízás feltétele – a (4) bekezdés k) pontja szerinti vezetői beosztás kivételével – a szakirányú felsőfokú végzettség.
(7) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételével a felsőfokú szakképesítésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) A vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő időtartamra adható. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható a vezetői beosztás ellátásával.”

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban meghatározott munkáltatóknál az 1–3. melléklet tartalmazza a vezetői beosztásokat, a közalkalmazotti munkaköröket, az ezekhez kapcsolódó fizetési osztályokat, a képesítési és más többletkövetelményeket, a vezetői pótlék mértékét, továbbá azokat a munkaköröket, amelyekben nem kötelező pályázat kiírása.”

5. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A vízügyi igazgatási szerveknél a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott védekezéssel összefüggő feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltő közalkalmazottakat rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50%-ától annak 100%-áig terjedhet. A pótlék mértékét az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója a belügyminiszter egyetértésével minden év január 15. napjáig a költségvetési lehetőségektől függően, a vízügyi igazgatási szervekre egységesen, főigazgatói utasításban határozza meg.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Az R. a következő 10. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„7. Átmeneti rendelkezések
10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 46/2012. (IX. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: BM Rendelet) megállapított 1. § d)–g) pontját, 5. §-t, 6. § (1) bekezdését, 8/A. §-t, és 3. mellékletet a 2012. január 1-je és a BM Rendelet hatálybalépése közötti időszakban fennálló jogviszonyokra ezen időszak tekintetében is alkalmazni kell.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet A) rész címében az „a NOPVK-nál, az RVKI-nál, a katasztrófavédelmi szervnél” szövegrész helyébe az „a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél” szöveg lép.
2.    Az R. 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

71.

A rendőrségnél, a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

3.    Az R. 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

93.

A rendőrségnél, a BM NOK-nál, a BM OKTF-nél, a BÁHBÁ-nál, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra.

2. melléklet a 46/2012. (IX. 20.) BM rendelethez

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények a vízügyi igazgatási szerveknél

1.

A magasabb vezetői beosztás, vezetői beosztás, munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

 

2.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

vezetői pótlék

3.

magasabb vezető beosztások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Főigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

5.

Gazdasági főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

6.

Gazdasági igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

7.

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

8.

Műszaki főigazgató-helyettes (főmérnök)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

9.

Műszaki igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

300%

10.

vezetői beosztások

11.

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

100%

12.

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

13.

Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

14.

Kirendeltségvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

100%

15.

Laborvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

16.

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

17.

Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

100%

18.

Szakaszmérnökség-vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

19.

Szakaszmérnökség-
vezetőhelyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

100%

20.

Szolgálatvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

21.

Szolgálatvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

100%

22.

Üzemvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

100%

23.

munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Pályáztatásra nem kötelezett munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

többlet képesítés

25.

Adatbázis-felelős

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

26.

Adatrögzítő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

27.

Adatrögzítő-kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

28.

Adattári rendszerfelelős

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

29.

Adminisztrátor

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

30.

Anyagbeszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

31.

Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

32.

Anyagkiadó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

33.

Anyagkönyvelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

34.

Anyagmozgató

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Árszakértő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

36.

Árvízvédelmi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

37.

Árvízvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

38.

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

39.

Autóbuszvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

40.

Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

41.

Belső ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

42.

Belvízvédelmi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

43.

Belvízvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

44.

Bér és TB referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

45.

Bér és TB ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

46.

Bérelszámoló

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

47.

Beruházási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

48.

Beruházó mérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

49.

Betanított munkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Biológus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

51.

Csatornaőr

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

52.

Duzzasztó gépész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

53.

Duzzasztó gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

54.

Duzzasztó karbantartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

55.

Éjjeliőr, telepőr

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Elemző közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

57.

Emelőgép ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

58.

Energetikus, energetikai ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

59.

Építésvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

60.

Erdészeti ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

61.

Erdőőr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

62.

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

63.

EU integrációs ügyintéző

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

középfokú nyelvvizsga

64.

EU projekt ügyintéző

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

középfokú nyelvvizsga

65.

Fedélzetmester

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

66.

Felszínalatti vízgazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

67.

Felszíni vízgazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

68.

Felügyelőségi technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

69.

Fenntartó munkás

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Fenntartógép-kezelő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Folyamatszervező-programozó

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

72.

Folyamfelvigyázó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

73.

Folyami felmérő

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

74.

Folyamszabályozási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

75.

Folyó és tógazdálkodási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

76.

Folyó és tógazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

77.

Forgácsoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

78.

Főenergetikus

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

79.

Fűtő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

Gazdasági referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

81.

Gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

82.

Gát és meder segédfelvigyázó

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

Gát- és mederfelvigyázó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

84.

Gátbiztos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

85.

Gátfelügyelő

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

86.

Gát- és csatornaőr

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

87.

Gátőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

88.

Geodéta

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

89.

Geológus

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

90.

Gépészeti ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

91.

Gépészeti vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

92.

Gépíró

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

Gépjármű ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

94.

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

95.

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

96.

Gépszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

97.

Géptiszt (hajós)

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

98.

Gépüzemvezető (hajós)

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

99.

Gondnok

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

100.

Gondnoksági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

101.

Hajógépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

102.

Hajógépmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

103.

Hajós

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

104.

Hajóskapitány

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

105.

Hajóvezető

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

106.

Hajózási felelős

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

107.

Hajózási felügyelő

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

108.

Hajózási rádiókezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

109.

Hajózsilipgépész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

110.

Hálózatszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

111.

Hegesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

112.

Hidrobiológus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

113.

Hidrogeológus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

114.

Hidrológiai észlelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

Hidrológus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

116.

Hidrometeorológiai állomásvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

117.

Hidrometeorológiai észlelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

118.

Hidrometeorológus

 

 

 

*

 

*

*

*

*

*

 

119.

Hírközlési szerelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

120.

Hírközlési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

121.

Hivatalsegéd

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

Hulladékgazdálkodó

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

123.

Humánpolitikai ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

124.

Humánpolitikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

125.

Igazgatási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

126.

Igazgatósági szóvivő

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

127.

Iktató

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

128.

Informatikai rendszergazda

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

129.

Informatikai rendszer-üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

130.

Informatikai ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

131.

Informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

132.

Ingatlan-hasznosítási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

133.

Ingatlan nyilvántartási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

134.

Ingatlanrendezési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

135.

Iratkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

136.

Irattáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

137.

Iratkezelő-kézbesítő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

138.

Irodavezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

139.

Jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

140.

Jogi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

141.

Jogi és közbeszerzési vezető referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

142.

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

jogi szakvizsga

143.

Kalkulátor, árelemző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

144.

Karbantartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

145.

Kazánfűtő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

146.

Kerületi felügyelő

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

147.

Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

148.

Készletnyilvántartó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

149.

Kézbesítő

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.

Kirendeltségvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

151.

Kikötőmester

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

152.

Kishajó-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

153.

Kitűzőmester

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

154.

Kommunikációs referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

155.

Kommunikációs ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

156.

Konyhai kisegítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157.

Kormányos

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

158.

Kotrókezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

159.

Költségelemző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

160.

Költségnyilvántartó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

161.

Kőműves

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

162.

Könnyűgépkezelő

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

Könyvelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

164.

Környezetvédelmi megbízott

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

165.

Környezetvédelmi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

166.

Környezetvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

167.

Közbeszerzési referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

168.

Közbeszerzési szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

169.

Közbeszerzési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

170.

Közfoglalkoztatási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

171.

Közfoglalkoztatási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

172.

Közgazdász

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

173.

Laboráns

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

174.

Laborvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

175.

Lakatos

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

176.

Magasépítési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

177.

Matróz

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.

Műszaki biztonsági szolgálati munkatárs

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

179.

Műszaki biztonsági szolgálati részlegvezető

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

180.

Műszaki biztonsági szolgálati ügyintéző

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

181.

Mederőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

182.

Minőségirányítási szakmai vezető

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

183.

Modellező

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

184.

Monitoring referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

185.

Motorszerelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

186.

Munkaügyi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

187.

Munkaügyi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

188.

Munkavédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

189.

Munkavédelmi vezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

190.

Műszaki biztonsági szolgálatvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

191.

Műszaki biztonsági szolgálatvezető helyettes

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

192.

Műszaki rajzoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

193.

Műszaki referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

194.

Műszaki titkár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

195.

Műszaki ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

196.

Műszakvezető

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

197.

Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

198.

Művezető

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

199.

Nehézgépkezelő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

200.

Nemzetközi koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

középfokú nyelvvizsga

201.

Nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

középfokú nyelvvizsga

202.

Nemzetközi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

középfokú nyelvvizsga

203.

Oktatási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

204.

Operátor

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

205.

Pályázati ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

206.

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

207.

Pénzügyi elemző/tervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

208.

Pénzügyi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

209.

Pénzügyi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

210.

Pénzügyi vezető referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

211.

Portás

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

212.

PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager)

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

213.

Programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

214.

Projekt irodavezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

215.

Projekt irodavezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

216.

Projekt referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

217.

Projekt ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

218.

Projektkoordinátor referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

219.

Projektvezető referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

220.

Raktári kiadó

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

221.

Raktári könyvelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

222.

Raktárkezelő, raktáros

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

223.

Raktárvezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

224.

Raktárvezető-helyettes

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

225.

Referens-biológus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

226.

Referens-vegyész

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

227.

Rendész, vagyonőr

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

228.

Rendszergazda

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

229.

Rendszerszervező, rendszertervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

230.

Revizor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

231.

Segédmunkás

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

232.

Segédőr

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

Statisztikus

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

234.

Szakaszmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

235.

Szakaszmérnök-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

236.

Szakértő-biológus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

237.

Szakértő-vegyész

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

238.

Szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

239.

Szakszolgálat vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

240.

Szállítási ügyintéző

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

241.

Számítógéphálózat-üzemeltető

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

szakirányú közép- vagy felsőfokú képesítés

242.

Számítástechnikai operátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

243.

Számítástechnikai szervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

244.

Számítástechnikai ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

245.

Számítógép-üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

246.

Számlázási ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

247.

Számviteli elszámoló

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

248.

Számviteli referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

249.

Számviteli ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

250.

Szerkesztő-rajzoló

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

251.

Szivattyúkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

252.

Szivattyútelep- kezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

253.

Szivattyútelepi gépkarbantartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

254.

Szivattyútelepi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

255.

Szivattyútelepi vezető gépész

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

256.

Szoftverfejlesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

257.

Takarító

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258.

Targoncavezető

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259.

Tárgyi eszköz-nyilvántartó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

260.

Tározóőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

261.

Társulati feladatok referense

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

262.

Társulati ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

263.

Technikus

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

264.

Telefonkezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

265.

Település vízellátási és csatornázási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

266.

Település vízgazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

267.

Térinformatikus

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

268.

Területi felügyelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

269.

Területi ügyintéző

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

270.

Területrendezési ügyintéző

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

271.

Titkárnő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

272.

Titkárságvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

273.

Tószabályozási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

274.

Tűzrendész

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

275.

Tűzvédelmi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

276.

Tűzvédelmi vezető

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

277.

Uszálykormányos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

278.

Úszókotrómester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

279.

Üdülőgondnok

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

280.

Ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

281.

Üzemfenntartási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

282.

Üzemgazdász

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

283.

Vadőr, vadász

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

284.

Vagyongazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

285.

Vagyonkezelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

286.

Vegyész

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

287.

Vegyésztechnikus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

288.

Vezető gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

289.

Vezető jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

jogi szakvizsga

290.

Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

291.

Vízellátási és csatornázási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

292.

Vízellátási és csatornázási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

293.

Vízépítési műtárgyépítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294.

Vízépítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

295.

Vízépítő szakmunkás

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

296.

Vízföldtani adattáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

297.

Vízföldtani ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

298.

Vízgazdálkodási adattáros

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

299.

Vízgazdálkodási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

300.

Vízgazdálkodási szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

301.

Vízgazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

302.

Vízgépészeti szerelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

303.

Vízgépészeti ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

304.

Vízhasznosítási referens

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

305.

Vízhasznosítási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

306.

Vízhozammérő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

307.

Víziközmű referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

308.

Víziközmű ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

309.

Vízkárelhárítási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

310.

Vízkárelhárítási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

311.

Vízkárelhárítási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

312.

Vízkészlet-gazdálkodási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

313.

Vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

314.

Vízmérő-karbantartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

315.

Vízminőség biztosítási referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

316.

Vízminőség védelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

317.

Vízminőség védelmi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

318.

Vízminőségvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

319.

Vízmintavevő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

320.

Vízrajzi adatfeldolgozó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

321.

Vízrajzi adatforgalmazó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

322.

Vízrajzi mérő (területfelelős technikus)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

323.

Vízrajzi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

324.

Vízrajzi területfelelős

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

325.

Vízrajzi ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

326.

Vízrendezési referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

327.

Vízrendezési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

328.

Vonalfelvigyázó hálózatszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

329.

Zsilipkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

330.

Zsilipkezelő – üzemviteli irányító

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

331.

Zsilipőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére