• Tartalom

46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet

46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet

az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

2017.01.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 4. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező és azt elhagyó, magyar lajstromba bejegyzett tengeri kereskedelmi hajóra,

b) az a) pont szerinti hajó parancsnokára, valamint a hajó üzemben tartójának ügynökére,

c) a hajózási hatóságra

terjed ki.

(2) Magyarország területén hajózási tevékenységet folytató nem magyar lobogójú tengeri kereskedelmi hajóra, annak parancsnokára, a hajó üzemben tartójának ügynökére e rendelet előírásait annyiban kell alkalmazni, hogy e rendelet mellékletében foglalt űrlapokat használhatják jogszabály által kötelezően előírt vagy a hatóság által eseti jelleggel bekért, magyar hatóság részére szükséges tájékoztatás megadásakor.

(3) A kizárólag az Európai Gazdasági Térség vámterületén található kikötők között közlekedő, a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről szóló rendelet hatálya alá tartozó tengeri kereskedelmi hajó parancsnoka és a hajó üzemben tartójának ügynöke mentesül az ebben a rendeletben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség alól, kivéve, ha a kikötő szerinti állam a belső rend és biztonság védelméhez, valamint az adó-, vám-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályok érvényesítéséhez a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja szerinti tájékoztatást megköveteli.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) FAL Egyezmény: a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 16. törvényerejű rendelet;

b) hajó felszerelése: a hajón használat céljából tárolt, elmozdítható, de nem elfogyasztható tárgyak, beleértve a kiegészítő felszerelési tárgyakat, kivéve a tartalék alkatrészeket;

c) hajó készletei: a hajó felszereléseinek és a tartalék alkatrészeknek a kivételével a hajón történő felhasználásra szánt anyagok, eszközök készletei, ideértve a hajón történő fogyasztásra szánt élelmiszerkészletet és más fogyóanyagokat, továbbá az utasok és a személyzet számára történő értékesítés céljából a hajón tartott árukészletet, valamint az üzem- és kenőanyagkészletet;

d) hajó üzemben tartójának ügynöke: a hajó üzemben tartója nevében információszolgáltatásra megbízott vagy meghatalmazott személy;

e) nyilatkozattétel: a kikötőbe érkező vagy onnan induló hajónak a hatósági nyilvántartási, illetve eljárási célú tájékoztatásadási kötelezettsége;

f) személyzet ingósága: a személyzet tagjának személyes használatára szolgáló tárgyak, ruházat, ideértve a hajón tartott személyes tulajdont képező és bevallott fizetőeszközöket is;

g) személyzet tagja: akit a hajó gazdasági tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a hajó fedélzetén alkalmaznak és a személyzeti jegyzékbe bejegyezték;

h) tartalék alkatrész: a hajó berendezéseinek, felszerelésének, vagy magának a hajónak alkatrészcserével végzendő javításához szükséges alkatrész, amelyeket abba a hajóba építenek be, amelyen azt tárolják.

3. § (1)1 Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló hajó parancsnoka vagy üzemben tartójának ügynöke a nyilatkozattételi kötelezettségének a (2) bekezdésben foglalt űrlapok és az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 8. mellékletében szereplő tengerészeti egészségügyi nyilatkozat kitöltésével, valamint azoknak a kikötő szerinti állam kijelölt hatóságának elektronikus úton való továbbításával köteles eleget tenni.

(2) A nyilatkozattételre szolgáló űrlapok:

a) 1. melléklet szerinti általános nyilatkozat,

b) 2. melléklet szerinti rakománynyilatkozat,

c) 3. melléklet szerinti hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat,

d) 4. melléklet szerinti személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat,

e) 5. melléklet szerinti személyzeti jegyzék,

f) 6. melléklet szerinti utaslista,

g) 7. melléklet szerinti veszélyes árukról szóló rakományjegyzék,

h) 8. melléklet szerinti védelmi adatlap.

(3) Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötője felé tartó tengeri hajó parancsnoka vagy üzemben tartójának ügynöke a (2) bekezdés szerinti űrlapokat a kikötő szerinti tagállam által kijelölt hatóságnak

a) a kikötőbe érkezés előtt legalább 24 órával;

b) ha a hajóút időtartama rövidebb 24 óránál, legkésőbb az előző kikötő elhagyásakor;

c) ha a rendeltetési kikötő nem ismert vagy a hajóút során megváltozott, akkor ennek az információnak a megismerésekor azonnal

köteles továbbítani.

(4) Amennyiben a magyar lajstromban szerepel tengeri kereskedelmi hajó, az űrlapok kitölthető és letölthető változatát a hajózási hatóság saját honlapján közzéteszi.

(5)2

(6) Az űrlapok kézzel történő kitöltése esetén a bejegyzéseket tintával, vagy más, a bejegyzés kitörölhetetlenségét biztosító eszközzel jól olvashatóan és értelmezhetően nyomtatott nagybetűkkel kell megtenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. §3

1. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT
(IMO FAL 1 formának megfelel)

2K17700_0

 

Érkezés

 

Indulás

1.1.A hajó neve és típusa

1.2. IMO szám

1.3.Hívójel

1.4.Útszáma

2. Érkezési/indulási kikötő

3. Azérkezés/indulás dátuma, ideje

4. A hajó állami hovatartozása

5. A parancsnok neve

6. A kikötő, ahonnan érkezett/ a kikötő, ahová tart

7. A lajstromozási bizonyítvány (száma, lajstromozási kikötő és a lajstromozás kelte)

8. Az üzemben tartó ügynökének neve és címe

9. Bruttó űrtartalom

10. Nettó űrtartalom

11. A hajó kikötési helye a kikötőben

12. A hajóút érdemi részletei (megelőző kikötő, következő kikötő(k), hol kerül sor a maradék áru kirakodására)

13. A hajón lévő áru rövid leírása

14. A hajó személyzetének létszáma

15. Az utasok létszáma

16. Észrevételek

A csatolt okmányok

(példányszám megadásával)

17. Rakománynyilatkozat

18. Hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat

19. Személyzeti jegyzék

20. Utaslista

21.

Hulladéktárolással kapcsolatos követelmények

22. Személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat (csak érkezéskor)

23. Egészségügyi nyilatkozat (csak érkezéskor)

24. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

A hatóság számára fenntartott rovat

IMO GENERAL DECLARATION
(IMO FAL Form 1)

2K17700_1

 

Arrival

 

Departure

1.1. Name and type of ship

1.2. IMO number

1.3. Call sign

1.4. Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date and time of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Name of master

6. Last port of call/Next port of call

7. Certificate of registry (Port; date; number)

8. Name and contact details of ship’s agent

9. Gross tonnage

10. Net tonnage

11. Position of the ship in the port (berth or station)

12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)

13. Brief description of the cargo

14. Number of crew

15. Number of passengers

16. Remarks

Attached documents

(indicate number of copies)

17. Cargo Declaration

18. Ship’s Stores Declaration

19. Crew List

20. Passenger List

21. The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities

22. Crew’s Effects Declaration (only on arrival)

23. Maritime Declaration of Health (only on arrival)

24. Date and signature by master, authorized agent or officer

For official use

2. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

RAKOMÁNYNYILATKOZAT
(IMO FAL 2 formának megfelel)

2K17702_0

 

 

 

Érkezés

 

Indulás

Oldalszám

 

1.1.

A hajó neve

1.2.

IMO szám

 

1.3.

Hívójel

1.4.

Út száma

 

2. Kikötő, ahol a jelentés készül

3. A hajó állami hovatartozása

 

4. A parancsnok neve

5. Berakodási kikötő/Kirakodási kikötő

B/L szám*

6. Jelek és számok

7. A csomagok száma és fajtája; az áruk leírása, vagy ha rendelkezésre áll, a HS kód

8. Bruttó tömeg

9. Méret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

*    Fuvarokmány száma. A szállítmány eredet szerinti kikötőjéből kombinált szállítással szállított áruk tekintetében szállítási okmány vagy fuvarlevél

IMO CARGO DECLARATION
(IMO FAL Form 2)

2K17702_1

 

 

 

Arrival

 

Departure

Page Number

 

1.1.

Name of ship

1.2.

IMO number

 

1.3.

Call sign

1.4.

Voyage number

 

2. Port where report is made

3. Flag State of ship

 

4. Name of master

5. Port of loading/Port of discharge

B/L No.*

6. Marks and Numbers

7. Number and kind of packages; description

of goods, or, if available, the HS Code

8. Gross weight

9. Measurement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Date and signature by master, authorized agent or officer

*    Transport document number. Also state original ports of shipment in respect to goods shipped on multimodal transport document or through bills of lading.

3. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

HAJÓ KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(IMO FAL 3 formának megfelel)

2K17704_0

 

 

 

Érkezés

 

Indulás

Oldalszám

 

1.1.

A hajó neve

 

1.2.

IMO szám

1.3.

Hívójel

1.4.Útszáma

2. Érkezési/indulási kikötő

3. Az érkezés/indulás dátuma

4. A hajó állami hovatartozása

5. A kikötő, ahonnan érkezett/ a kikötő, ahová tart

6. A hajón tartózkodó személyek létszáma

7. A kikötőben való tartózkodás időtartama

8.Tételmegnevezése

9.Mennyiség

10. Elhelyezkedése a hajón

11. A hatóság számára fenntartott rovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása


IMO SHIP’S STORES DECLARATION
(IMO FAL Form 3)

2K17704_1

 

 

 

Arrival

 

Departure

Page Number

 

1.1.

Name of ship

 

1.2.

IMO number

1.3.

Call sign

1.4. Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Last port of call/Next port of call

6. Number of persons on board

7. Period of stay

8. Name of article

9. Quantity

10. Location on board

11. Official use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Date and signature by master, authorized agent or officer

4. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZET INGÓSÁGAIRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(IMO FAL 4 formának megfelel)

2K17706_0

 

 

Oldalszám

1.1.    A hajó neve

1.2.    IMO szám

1.3.    Hívójel

1.4.    Út száma

2. A hajó állami hovatartozása

 

3. Sor-
szám

4.Vezetéknév, utónév

5.Rang vagy beosztás

6. Vámkötelezettség alá eső tételek, illetve tiltás vagy korlátozás körébe vont cikkek*

7. Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

*    pl. bor, szeszes ital, cigaretta, dohány, stb.


IMO CREW’S EFFECTS DECLARATION
(IMO FAL Form 4)

2K17706_1

 

 

Page Number

1.1.    Name of ship

1.2.    IMO number

1.3.    Call sign

1.4.    Voyage number

2. Flag State of ship

 

3.No.

4.Family name, given names

5.Rank or rating

6. Effects ineligible for relief from customs duties and taxes or subject to prohibitions or restrictions*

7. Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Date and signature by master, authorized agent or officer

*    e.g., wines, spirits, cigarettes, tobacco, etc.

5. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZETI JEGYZÉK
(IMO FAL 5 formának megfelel)

 

 

Érkezés

 

Indulás

Oldalszám

1.1.

A hajó neve

1.2.IMO szám

1.3.

Hívójel

1.4.Útszáma

2.

Érkezési/indulási kikötő

3. Az érkezés/indulás dátuma

4.

A hajó állami hovatartozása

5. A kikötő ahonnan érkezett

6. Sor-
szám

7.Vezetéknév, utónév

8.Rang vagy beosztás

9. Állam-
polgárság

10. A születés helye és ideje

11. Személyazonosító okmány jellege és száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása
IMO CREW LIST
(IMO FAL Form 5)

 

 

Arrival

 

Departure

Page Number

1.1.

Name of ship

1.2 IMO number

1.3.

Call sign

1.4 Voyage number

2.

Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

4.

Flag State of ship

5. Last port of call

6. No.

7. Family name, given names

8. Rank or rating

9. Nationality

10. Date and
place of birth

11. Nature and number of identity document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Date and signature by master, authorized agent or officer

6. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

UTASLISTA
(IMO FAL 6 formának megfelel)

2K17710_0

 

 

Érkezés

 

Indulás

Oldalszám

1.1    A hajó neve

1.2.

IMO szám

1.3.

Hívójel

1.4.

Út száma

2. Érkezési/indulási kikötő

3. Az érkezés/indulás dátuma

4. A hajó állami hovatartozása

5. Vezetéknév, utónév

6. Állam-
polgárság

7. A születés helye és dátuma

8. Személyazonosító vagy úti okmány típusa

9. A személyazonosító vagy
az úti okmány száma

10. Behajózás helye

11. Kihajózás helye

12.Tranzitutas vagy nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

IMO PASSENGER LIST
(IMO FAL Form 6)

2K17710_1

 

 

Arrival

 

Departure

Page Number

1.1    Name of ship

1.2.

IMO number

1.3.

Call sign

1.4.

Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Family name, given names

6. Nationality

7. Date and place of birth

8. Type of identity or travel document

9. Serial number of identity or travel document

10. Port of embarkation

11. Port of disembarkation

12. Transit passenger or not

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Date and signature by master, authorized agent or officer

7. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

VESZÉLYES ÁRUKRÓL SZÓLÓ RAKOMÁNYJEGYZÉK
(IMO FAL 7 formának megfelel)
(SOLAS 74, VII. fejezet, 4.5 és 7-2.2szabályai, MARPOL 73/78, III. Melléklet, 4.3 szabálya és IMDG Kódex5.4fejezet, 5.4.3.1 szakasza)

2K17712_0

 

Oldalszám

1.1    A hajó neve

1.2.

IMO szám

1.3.

Hívójel

1.4.

Út száma

2. A hajó állami hovatartozása

3. Berakodási kikötő

4. Kirakodásik ikötő

5. Foglalási/

Hivatkozási szám

6. Jelek & számok

Konténer azonosító szám(ok)

Jármű Reg. szám(ok)

7. A csomagok száma és fajtája

8. Megfelelő szállítási név

9. Osztály

10. ENSZ szám

11. Csomagolási csoport

12. Másodlagos kockázat(ok)

13. Lobbanáspont (ºC.c.c.-ban)

14. Tengeri szennyező anyag

15. Súly (kg)

Bruttó/nettó

16.EmS

17.Fedélzeti rakodási pozíció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információ

18.1.    A parancsnok neve

19.1.

Hajózási ügynök

18.2.    Hely és dátum

19.2.

Hely és dátum

A parancsnok aláírása

Az ügynök aláírása
IMO DANGEROUS GOODS MANIFEST
(IMO FAL Form 7)
(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.5 and 7-2.2, MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.3 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)


2K17712_1

 

Page Number

1.1.    Name of ship

1.2.

IMO number

1.3.

Call sign

1.4.

Voyage number

2. Flag State of ship

3. Port of loading

4. Port of discharge

5. Booking/

Reference Number

6. Marks & Numbers

Container Id. No(s).

Vehicle Reg. No(s).

7. Number and kind of packages

8. Proper Shipping Name

9.Class

10. UN No.

11. Packing Group

12. Subsidiary Risk(s)

13.Flashpoint
(in ºC.c.c.)

14. Marine Pollutant

15.Mass (kg)

Gross/Net

16.
EmS

17. Stowage position on board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information

18.1.    Name of master

19.1.

Shipping Agent

18.2.    Place and date

19.2.

Place and date

Signature of master

Signature of Agent

8. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez


A KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT BEKÜLDENDŐ VÉDELMI ADATLAP VALAMENNYI HAJÓ KITÖLTI AZ EU-TAGÁLLAMI KIKÖTŐKBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT
(„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi Nemzetközi Egyezmény (SOLAS) XI-2 Fejezet 9. Szabály
és (EC) No 725/2004 rendelet 6(3) cikke)

Hajóadatok és elérhetőségek

IMO-szám

 

Hajó neve

 

Lajstromozási kikötő

 

Lobogó szerinti állam

 

Hajó típusa

 

Hívójel

 

Bruttó űrtartalom

 

Inmarsat hívószám (ha van)

 

Társaság neve és társasági azonosító szám

 

A társaság védelmi tisztjének (CSO) neve és 24-órás elérhetőségének adatai

 

Érkezési kikötő

 

Érkezési kikötőlétesítmény
(ha van)

 

A kikötőre és kikötőlétesítményekre vonatkozó adatok

A hajó kikötőbe való érkezésének várható dátuma és időpontja (ETA)

 

A kikötés fő oka

 

A SOLAS XI-2. fejezet 9.2.1 szabálya által megkövetelt adatok

Rendelkezik-e a hajó érvényes nemzetközi védelmi tanúsítvánnyal (ISSC)?

IGEN

ISSC

NEM – miért?

Kiállította (az igazgatási szerv vagy az elismert védelmi szervezet (RSO) neve)

Lejárati dátum (nn/hh/éééé)

A hajó fedélzetén van-e védelmi terv (SSP)?

IGEN

NEM

A hajó jelenleg milyen védelmi szintnek megfelelően üzemel?

1. védelmi szint

2. védelmi szint

3. védelmi szint

A hajó földrajzi helyzete a jelentés elkészítésének időpontjában

 

Időrendi sorrendben sorolja fel az utolsó tíz felkeresett kikötőlétesítményt (a legutóbbival kezdve):

Szám

Kezdés dátuma (nn/hh/éééé)

Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)

Kikötő

Ország

UN/LOCODE
(ha van)

Kikötőléte-
sítmény

Védelmi szint
(SL)

1.

 

 

 

 

 

 

SL =

2.

 

 

 

 

 

 

SL =

3.

 

 

 

 

 

 

SL =

4.

 

 

 

 

 

 

SL =

5.

 

 

 

 

 

 

SL =

6.

 

 

 

 

 

 

SL =

7.

 

 

 

 

 

 

SL =

8.

 

 

 

 

 

 

SL =

9.

 

 

 

 

 

 

SL =

10.

 

 

 

 

 

 

SL =

A hajó jóváhagyott védelmi tervében (SSP) szereplő intézkedéseken kívül hozott-e a hajó bármilyen egyedi vagy kiegészítő intézkedést?
Amennyiben a válasz IGEN, kérjük, jelölje meg a hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedéseket.

IGEN

NEM

Szám (lásd fent)

A hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítő intézkedések

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Időrendi sorrendben sorolja fel azokat a hajók közötti tevékenységeket (a legutóbbival kezdve), amelyek elvégzésére a kikötőlétesítményekben való tíz legutóbbi, fentiekben megadott kikötés alkalmával került sor. A lenti táblázatot bővítse újabb sorokkal, illetve szükség esetén használjon külön lapot - adja meg a hajók közötti tevékenységek teljes számát:

A jóváhagyott SSP-ben megjelölt hajóvédelmi eljárásokat a hajók közötti tevékenység során elvégezték-e? Amennyiben NEM, kérjük, lent a jobboldali szélső oszlopban adja meg az említett eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések részleteit.

IGEN

NEM

Szám

Kezdés dátuma (nn/hh/éééé)

Befejezés dátuma (nn/hh/éééé)

Helyszín vagy földrajzi hosszúság és szélesség

Hajók közötti tevékenység

Az SSP-ben megadott eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

A hajón található rakomány általános leírása

 

Szállít-e a hajó az IMDG-szabályzat szerinti 1., 2.1., 2.3., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 7. vagy 8. osztályba sorolt veszélyes anyagot?

IGEN

NEM

Amennyiben IGEN, erősítse meg, hogy mellékelte a veszélyes árukra vonatkozó rakományjegyzéket (vagy annak kivonatát)

Erősítse meg, hogy csatolta-e a hajó személyzeti jegyzékének egy példányát.

IGEN

Erősítse meg, hogy csatolta-e a hajó utaslistájának egy példányát.

IGEN

Egyéb védelemmel összefüggő információ

 

Van-e olyan védelemmel kapcsolatos kérdés, amelyet be kíván jelenteni?

IGEN

Adja meg a részleteket:

NEM

A hajó ügynöke a tervezett érkezési kikötőben

Név:

Elérhetőségek (tel. szám):

Az adatszolgáltató személy azonosítása

Cím vagy beosztás (a nem kívánt rész törlendő): Hajóparancsnok/SSO/CSO/hajó ügynöke (mint fent)

Név:

Aláírás:

A jelentés befejezésének dátuma/időpontja/helye

 SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter XI-2 and
Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004)

Particulars of the ship and contact details

IMO number

 

Name of ship

 

Port of registry

 

FlagState

 

Type of ship

 

Callsign

 

Gross tonnage

 

Inmarsat call numbers (ifavailable)

 

Name of company and company identification number

 

CSO name and 24 hour contact details

 

Port of arrival

 

Port facility of arrival (ifknown)

 

Port and port facility information

Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)

 

Primarypurpose of call

 

Information required by SOLAS Regulation 9.2.1 of Chapter XI-2

Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?

YES

ISSC

NO –whynot?

Issued by (name of Administration or RSO)

Expiry date (dd/mm/yyyy)

Does the ship have an approved SSP on board?

YES

NO

Security level at which the ship is currently operating?

Security Level 1

Security Level 2

Security
Level 3

Location of ship at the time this report is made

 

List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):

No

Date from (dd/mm/yyyy)

Date to (dd/mm/yyyy)

Port

Country

UN/LOCODE (ifavailable)

Port facility

Security level (SL)

1.

 

 

 

 

 

 

SL =

2.

 

 

 

 

 

 

SL =

3.

 

 

 

 

 

 

SL =

4.

 

 

 

 

 

 

SL =

5.

 

 

 

 

 

 

SL =

6.

 

 

 

 

 

 

SL =

7.

 

 

 

 

 

 

SL =

8.

 

 

 

 

 

 

SL =

9.

 

 

 

 

 

 

SL =

10.

 

 

 

 

 

 

SL =

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?
If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.

YES

NO

No (as above)

Special or additional security measures taken by the ship

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

List theship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which were carried out during the last 10 calls at port facilities listed above.Expand table below or continue on separate page ifnecessary–insert total number of ship-to-ship activities:

Were the ship security procedures specified in the approved SSP maintained during each of these ship-to-ship activities? If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.

YES

NO

No

Date from (dd/mm/yyyy)

Date to (dd/mm/yyyy)

Location or longitude and latitude

Ship-to-ship activity

Security measures
applied in lieu

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

General description of the cargo aboard the ship

 

Is the ship carrying anydangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?

YES

NO

If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached

Confirm a copy of the ship’s crew list is attached

YES

Confirm a copy of the ship’s passenger list is attached

YES

Other security-related information

 

Is there any security-related matteryou wish to report?

YES

Provide details:

NO

Agent of ship at intended port of arrival

Name:

Contact details (Tel. No):

Identification of person providing the information

Titleor Position (delete as appropriate): Master/SSO/CSO/Ship’s agent (as above)

Name:

Signature:

Date/time/place of completion of report

 

1

A 3. § (1) bekezdése a 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (5) bekezdését a 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére