• Tartalom

46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a), b), d), e) pontjaiban és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban R1.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya:)

g) a közjegyző által a fizetési meghagyásos eljárásban, és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton fellebbező ügyfelekre,”

(terjed ki.)

2. § Az R1. 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendeletet:)

e) a közjegyző által a fizetési meghagyásos eljárásban, és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés,”

(esetén kell alkalmazni.)

3. § Az R1. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett – a közjegyző határozatában megjelölt – illeték-bevételi számlájára.”

4. § Az R1. 6/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró félnek az illetéket átutalással kell megfizetnie az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és a fél nevét. Az illetékbefizetés tényének ellenőrzése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.”

5. § Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a fizetési meghagyásos eljárásban előterjesztett fellebbezést a közjegyző elutasítja, az erről szóló végzés egy példányát az állami adóhatóságnak is megküldi. Az állami adóhatóság megkeresi azt a törvényszéket, amelynek számlájára az illetéket meg kellett fizetni; a megkeresésben meg kell jelölni az átutalás közlemény rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, az illeték-bevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. Amennyiben a törvényszék arról tájékoztatja az állami adóhatóságot, hogy a befizetés a megkeresésben foglaltak szerint megtörtént, az állami adóhatóság intézkedik az illeték, vagy meghatározott részének ügyfél részére történő kiutalásáról. Amennyiben a törvényszék tájékoztatása szerint az illetéket nem, vagy nem megfelelő összegben fizették meg, az illeték, vagy meghatározott részének behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik.
(6) Amennyiben az (1)–(5) bekezdések alapján visszatérítésnek van helye, az állami adóhatóság azt postai átutalás, ha pedig az ügyfél (kérelmező) számlaszáma ismert, akkor banki átutalás útján fizeti vissza.”

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Annak a gazdálkodó szervnek, amely az állami adóhatóságtól a bírósági eljárási illeték utólagos megfizetésére engedélyt kapott, az eljárást kezdeményező iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzővel a következő szöveget kell feltüntetni: „A bírósági (nemperes és peres) eljárást terhelő .................... Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyszám/év számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”

7. § Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet 8. § (1) bekezdésének az egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 6. §-a által megállapított szövegét a 2013. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.”

8. § Az R1. 5. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében az „illetékbeszedési” szövegrészek helyébe az „illetékbevételi” szöveg lép.

2. A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

9. § A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes regionális adó főigazgatósága gazdálkodási számlája javára kell megfizetni, és az erről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. Az igazgatóságok gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

10. § Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a kérelmet az állami adóhatóság elutasítja, vagy ha azt az ügyfél visszavonja. A kérelem ismételt benyújtása esetén a díjat újból meg kell fizetni.”

11. § Az R2. az 1. mellékletben meghatározott 1. melléklettel egészül ki.

3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

12. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban R3.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az illetékek megfizetésére – a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak kivételével – az állami adóhatóság illetékbevételi számlája szolgál.
(2) Az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárások, valamint az állami adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárások után pénzben fizetendő eljárási illeték megfizetésére az állami adóhatóság eljárási illetékbevételi számlája szolgál.
(3) A vámhatósági eljárási illeték beszedésére a vámhatósági illetékbevételi számla szolgál.
(4) A gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzését terhelő visszterhes vagyonátruházási, ajándékozási illeték megfizetésére – az Itv. 76. §-ának (3) bekezdése szerint határozattal megállapított illeték kivételével – az állami adóhatóság gépjármű vagyonszerzési illetékbevételi számlája szolgál.”

13. § Az R3. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8/A. § Az e rendelet szerinti nyilvántartások nem tartalmazzák azon ingatlanok és ügyek adatait, amelyek esetében az Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja, 17. § (1) bekezdés p) pontja, valamint 26. § (1) bekezdés z) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazására került sor.”

14. § (1) Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.5. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság, közhasznú szociális szövetkezet”

(2) Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.11. Magyar Nemzeti Bank, Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió Nonprofit Zrt., Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Nemzeti Eszközkezelő Zrt.”

15. § Az R3. 7. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. Tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség, hagyomány”

16. § Az R3. 7. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. Tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék és közérdekű kötelezettségvállalás alapján történő vagyonszerzés, jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése”

17. § Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.10. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi termőföldszerzés az Itv.-ben meghatározott feltételekkel”

18. § (1) Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.21. Sportcélú ingatlan, illetve sportcélú ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése az Itv.-ben meghatározott feltételekkel”

(2) Az R3. 7. számú melléklet 4. pontja a következő 4.22–4.24. alpontokkal egészül ki:

„4.22. Ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, ha az ingatlan a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra
4.23. Lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb
4.24. Egyéb (lakástulajdon kezelői jogának megszerzése; állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és tartozékai kezelői jogának, üzemeltetési jogának, vagyonkezelői jogának megszerzése; magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik; a termőföldről szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó – ideértve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése)”

19. § Az R3. 7. számú melléklet 5. pont 5.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.13. Kisvállalkozásban fennálló vagyoni betét öröklés útján történő megszerzése”

20. § (1) Az R3. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) Az R3. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az R3. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

21. § Az R3.

1. 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „központi költségvetés, valamint az önkormányzatok között megosztandó illetékbevétel” szövegrész helyébe a „központi költségvetés illetékbevétele” szöveg,

2. 5. számú mellékletének 1. táblázatában a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe a „(gépjármű, egyenes ági mentes és túlélő házastárs nélkül)” szöveg,

3. 5. számú melléklet 1. pontjának táblázatában a „(gépjármű nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,

4. 5. számú melléklet 6. pontjának táblázatában a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe a „(gépjármű, egyenes ági mentes és túlélő házastárs nélkül)” szöveg,

5. 5. számú melléklet 6. pontjának táblázatában a „(gépjármű nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,

6. 5. számú melléklet 7. pontjának táblázatában a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe a „(gépjármű, egyenes ági mentes és túlélő házastárs nélkül)” szöveg,

7. 5. számú melléklet 7. pontjának táblázatában a „(gépjármű nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,

8. 6. számú melléklet 1. pontjának táblázatában a „Regisztrált mezőgazdasági termelő általi termőföldszerzés mentessége” szövegrész helyébe a „Regisztrációs számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi termőföldszerzés mentessége” szöveg,

9. 6. számú melléklet 2. pontjának táblázatában az „[Itv. 21. § (5)–(8) bekezdés]” szövegrészek helyébe az „[Itv. 21. § (2)–(5) bekezdés]” szöveg,

10. 7. számú melléklet 3. pont 3.13. alpontjában és 4. pont 4.11. alpontjában a „működtetési jogának” szövegrészek helyébe a „praxisjogának” szöveg

lép.

22. § (1) Hatályát veszti az R3.

1. 2. § (1) bekezdésében az „és az önkormányzatokat” szövegrész,

2. 8. §-ában a „ – megyénkénti, fővárosi és országos összesítéssel –” szövegrész,

3. 7. számú melléklet 3. pont 3.10. alpontjában az „a számviteli törvény szerinti” szövegrész,

4. 7. számú melléklet 5. pont 5.10. alpontjában a „– házastárson kívüli magánszemély tulajdonjogot örököl” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R3.

1. 6. §-a,

4. Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

23. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami adóhatóság az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabása során felvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából kérelemre, az 1. számú mellékletben megállapított igazgatási szolgáltatási díj ellenében, a 10. §-ban meghatározott adatszolgáltatás kivételével az ingatlantulajdonos személyazonosságának megállapítására alkalmatlan módon, az e rendeletben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesít.”

24. § Az R4. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem adható ki az ingatlan adata, ha az adott jellegű ingatlanból az adott megnevezésű és jellegű közterületen – (1) bekezdés a) pont – csak egy darab felel meg a kérelmező által megjelölt szűkítési feltételeknek. Ez a korlátozás a 2. § a)–f) pontjaiban meghatározott valamennyi adatszolgáltatásra vonatkozik.”

25. § Az R4. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szakértői adatszolgáltatás keretében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti szakértő – feladatának teljesítése érdekében – az ingatlanok helyrajzi számát is jogosult megismerni.”

26. § Az R4. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

5. Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

27–28. §2

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–26. § és az 1–5. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

NAV adó főigazgatóság

számlaszám

Regionális adó főigazgatóságok

 

1.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10032000-00289995-00000000

2.

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10027006-00289988-00000000

3.

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10034002-00319834-00000000

4.

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10028007-00289964-00000000

5.

NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10033001-00289957-00000000

6.

NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10029008-00289940-00000000

7.

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10024003-00289971-00000000

2. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

Illetékek zárási összesítője

Sor-
szám

Zárási összesítő

A)
Öröklési illeték (gépjármű, egyenes ági mentes és túlélő házastárs nélkül)

B)
Ajándékozási illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)

C)
Gépjármű öröklési és ajándékozási illeték

D)
Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű nélkül)

E)
Visszterhes gépjármű-
átruházási illeték

F)
Bírósági eljárási illeték

G)
Felügyeleti illeték

H)
Közigazgatási hatósági eljárási illeték

Összesen

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

1.

Nyitó követelés tárgyév január 1-jén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nyitó túlfizetés tárgyév január 1-jén

3.

Nyitó függő bevétel tárgyév január 1-jén

4.

Tárgyévben jogerőssé vált összes előírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tárgyévben jogerőssé vált összes törlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

5. sorból: elévülés címén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

méltányosságból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

behajthatatlanság címén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

lakástulajdonok közvetett cseréje miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

kiskorú által igénybe vett kedvezmény miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

illetékbélyeg megtérítése, eljárási illeték visszatérítése, járási (fővárosi kerületi) hivatalban vagy a cégbíróságnál fizetendő eljárási illeték lerovására szolgáló számlákra teljesített összeg visszatérítése miatti jóváírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

5. sorból: tárgyévben jogerőssé vált törlésből fakadó összes túlfizetés

13.

Folyó évi helyesbített előírás*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Tárgyévben illetékre elszámolt befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Befizetésből képződött összes túlfizetés

16.

Tárgyévi összes függő bevétel

17.

Tárgyévi befizetés összesen (14+15+16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Tárgyévet megelőzően képződött, ügyfélszámláján tárgyévben jóváírt függő bevétel

19.

Ügyfél felé teljesített (kiutalt) visszatérítés, társhatóságnak utalás, más adónemre való átvezetés

20.

Követelés a tárgyidőszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Ebből: hátralék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Túlfizetés a tárgyidőszak végén

23.

Függő bevétel a tárgyidőszak végén

24.

Tárgyidőszak végén nem jogerős követelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tárgyévben jogerőssé vált követelés csökkentve az esedékességi sorrend szerint azt csökkentő tárgyévben jogerőssé vált törléssel.

3. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

Folyó évi előírás alakulása
1. Összes folyó évi előírás alakulása
1.1. Öröklési illeték

Megnevezés

A)
Lakás (tanya, családi ház, sorház stb.)

B)
Garázs

C)
Telek

D)
Termőföld

E)
Iroda

F)
Szálloda

G)
Keres-
kedelmi üzlet (étterem, bolt stb.)

H)
Ipari létesítmény (üzem, gyár, műhely, raktár stb.)

I)
Mező-
gazdasági létesítmény

J)
Egyéb nem lakáscélú ingatlan

K)
Gépjármű

L)
Értékpapír

M)
Egyéb ingó

N)
Összesen

O)
Összesen (halmozódás nélkül)

1. Tulajdonszerzés

2. Illetékalap (Ft)

3. Kiszabott illeték (Ft)

4. Hagyatékátadó végzések száma (db)

5. Ingatlanok száma (db)

6. Örökösök száma (db)

7. Vagyoni értékű jogszerzés

8. Illetékalap (Ft)

9. Kiszabott illeték (Ft)

10. Hagyatékátadó végzések száma (db)

11. Ingatlanok száma (db)

12. Örökösök száma (db)

1.2. Ajándékozási illeték

Megnevezés

A)
Lakás (tanya, családi ház, sorház stb.)

B)
Garázs

C)
Telek

D)
Termőföld

E)
Iroda

F)
Szálloda

G)
Keres-
kedelmi üzlet (étterem, bolt stb.)

H)
Ipari létesítmény (üzem, gyár, műhely, raktár stb.)

I)
Mező-
gazdasági létesítmény

J)
Egyéb nem lakáscélú ingatlan

K)
Gépjármű

L)
Értékpapír

M)
Egyéb ingó

N)
Összesen

O)
Összesen (halmozódás nélkül)

1. Tulajdonszerzés

2. Illetékalap (Ft)

3. Kiszabott illeték (Ft)

4. Ajándékozási szerződések, bejelentések száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ingatlanok száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ajándékozottak száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vagyoni értékű jog szerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Illetékalap (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kiszabott illeték (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ajándékozási szerződések, bejelentések száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ingatlanok száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ajándékozottak száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Visszterhes vagyonátruházási illeték

Megnevezés

A)
Lakás (tanya, családi ház, sorház stb.)

B)
Garázs

C)
Telek

D)
Termőföld

E)
Iroda

F)
Szálloda

G)
Keres-
kedelmi üzlet (étterem, bolt stb.)

H)
Ipari létesítmény (üzem, gyár, műhely, raktár stb.)

I)
Mező-
gazdasági létesítmény

J)
Egyéb nem lakáscélú ingatlan

K)
Gépjármű

L)
Belföldi ingatlan-
vagyonnal rendelkező társaságban történő vagyoni betét szerzése

M)
Értékpapír

N)
Egyéb ingó

O)
Összesen

P)
Összesen (halmozódás nélkül)

1. Tulajdonszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Illetékalap (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kiszabott illeték (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szerződések száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ingatlanok száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vagyonszerzők száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vagyoni értékű jogszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Illetékalap (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kiszabott illeték (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Szerződések száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ingatlanok száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vagyonszerzők száma (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Eljárási illeték

Megnevezés

Eljárási illeték

Fizetésre kötelezettek száma
(db)

Ügyek száma
(db)

Illeték
(Ft)

1. Közigazgatási hatósági eljárási illeték

 

 

 

2. 1. sorból intézményi megkeresés alapján

 

 

 

3. 1. sorból ügyfél más szervhez benyújtandó kérelmére

 

 

 

4. 1. sorból ellenőrzés nyomán

 

 

 

5. 1. sorból első fokú üggyel kapcsolatban felmerült illeték (méltányosság, igazolás)

 

 

 

6. 1. sorból fellebbezés utáni illeték

 

 

 

7. Bírósági eljárási illeték

 

 

 

8. 7. sorból bírósági jegyzék alapján

 

 

 

9. 7. sorból utólagos elszámolással fizetett

 

 

 

10. 7. sorból ügyfél kérelmére

 

 

 

11. 7. sorból ellenőrzés nyomán

 

 

 

12. Összesen

 

 

 

2. Lakástulajdonok cseréje esetén fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték előírások alakulása

Illetékalap (Ft)

Lakástulajdonok cseréje
[Itv. 21. § (2)–(5) bekezdés]

Illetékalap
(Ft)

Kiszabott illeték
(Ft)

Ügyletek száma
(db)

1. 0–1 000 000

 

 

 

2. 1 000 001–2 000 000

 

 

 

3. 2 000 001–3 000 000

 

 

 

4. 3 000 001–4 000 000

 

 

 

5. 4 000 001–5 000 000

 

 

 

6. 5 000 001–6 000 000

 

 

 

7. 6 000 001–7 000 000

 

 

 

8. 7 000 001–8 000 000

 

 

 

9. 8 000 001–9 000 000

 

 

 

10. 9 000 001–10 000 000

 

 

 

11. 10 000 001–11 000 000

 

 

 

12. 11 000 001–12 000 000

 

 

 

13. 12 000 001–13 000 000

 

 

 

14. 13 000 001–14 000 000

 

 

 

15. 14 000 001–15 000 000

 

 

 

16. 15 000 001–16 000 000

 

 

 

17. 16 000 001–17 000 000

 

 

 

18. 17 000 001–18 000 000

 

 

 

19. 18 000 001–19 000 000

 

 

 

20. 19 000 001–20 000 000

 

 

 

21. 20 000 001–21 000 000

 

 

 

22. 21 000 001–22 000 000

 

 

 

23. 22 000 001–23 000 000

 

 

 

24. 23 000 001–24 000 000

 

 

 

25. 24 000 001–25 000 000

 

 

 

26. 25 000 001–26 000 000

 

 

 

27. 26 000 001–27 000 000

 

 

 

28. 27 000 001–28 000 000

 

 

 

29. 28 000 001–29 000 000

 

 

 

30. 29 000 001–30 000 000

 

 

 

31. 30 000 000 felett

 

 

 

32. Összesen

 

 

 

3. Ingatlanforgalmazási célú, ingatlanalap általi, valamint hitelintézeti ingatlanszerzések

 

A)
Ingatlanalap ingatlanszerzése
(Itv. 23/A. §)

B)
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés
(Itv. 23/A. §)

C)
Hitelintézeti ingatlanszerzés
(legfeljebb három éves időtartamra)
(Itv. 23/B. §)

Lakás

Termőföld

Egyéb

Lakás

Termőföld

Egyéb

Lakás

Termőföld

Egyéb

Forgalmi érték sáv (Ft)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

Ille-
ték-
alap
(Ft)

Ki-
sza-
bott
ille-
ték
(Ft)

In-
gat-
la-
nok
szá-
ma
(db)

1.

0-1 000 000

2.

1 000 001-2 000 000

3.

2 000 001-3 000 000

4.

3 000 001-4 000 000

5.

4 000 001-5 000 000

6.

5 000 001-6 000 000

7.

6 000 001-7 000 000

8.

7 000 001-8 000 000

9.

8 000 001-9 000 000

10.

9 000 001-10 000 000

11.

10 000 001-11 000 000

12.

11 000 001-12 000 000

13.

12 000 001-13 000 000

14.

13 000 001-14 000 000

15.

14 000 001-15 000 000

16.

15 000 001-16 000 000

17.

16 000 001-17 000 000

18.

17 000 001-18 000 000

19.

18 000 001-19 000 000

20.

19 000 001-20 000 000

21.

20 000 001-21 000 000

22.

21 000 001-22 000 000

23.

22 000 001-23 000 000

24.

23 000 001-24 000 000

25.

24 000 001-25 000 000

26.

25 000 001-26 000 000

27.

26 000 001-27 000 000

28.

27 000 001-28 000 000

29.

28 000 001-29 000 000

30.

29 000 001-30 000 000

31.

30 000 000 felett

32.

Összesen

4. Ingatlan és ingó öröklése

 

A)
Örökös által megszerzett tulajdonjog [az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is),
valamint túlélő házastárs kivételével]

B)
Egy örökös által szerzett vagyon

Illetékalap sáv

Lakás

Termőföld

Egyéb ingatlan

Értékpapír

Egyéb ingó

(Ft)

Illeték-
alap
(Ft)

Kisza-
bott
illeték
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

Illeték-
alap
(Ft)

Kisza-
bott
illeték
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

Illeték-
alap
(Ft)

Kisza-
bott
illeték
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

Illeték-
alap
(Ft)

Kisza-
bott
illeték
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

Illeték-
alap
(Ft)

Kisza-
bott
illeték
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

Illeték-
alap
(Ft)

Örökö-
sök
száma
(db)

1.

0-100 000

2.

100 001-200 000

3.

200 001-300 000

4.

300 001-400 000

5.

400 001-500 000

6.

500 001-600 000

7.

600 001-700 000

8.

700 001-800 000

9.

800 001-900 000

10.

900 001-1 000 000

11.

1 000 001-1 100 000

12.

1 100 001-1 200 000

13.

1 200 001-1 300 000

14.

1 300 001-1 400 000

15.

1 400 001-1 500 000

16.

1 500 001-1 600 000

17.

1 600 001-1 700 000

18.

1 700 001-1 800 000

19.

1 800 001-1 900 000

20.

1 900 001-2 000 000

21.

2 000 001-3 000 000

22.

3 000 001-4 000 000

23.

4 000 001-5 000 000

24.

5 000 001-6 000 000

25.

6 000 001-7 000 000

26.

7 000 001-8 000 000

27.

8 000 001-9 000 000

28.

9 000 001-10 000 000

29.

10 000 001-11 000 000

30.

11 000 001-12 000 000

31.

12 000 001-13 000 000

32.

13 000 001-14 000 000

33.

14 000 001-15 000 000

34.

15 000 001-16 000 000

35.

16 000 001-17 000 000

36.

17 000 001-18 000 000

37.

18 000 001-19 000 000

38.

19 000 001-20 000000

39.

20 000 001-21 000 000

40.

21 000 001-22 000 000

41.

22 000 001-23 000 000

42.

23 000 001-24 000 000

43.

24 000 001-25 000 000

44.

25 000 001-26 000 000

45.

26 000 001-27 000 000

46.

27 000 001-28 000 000

47.

28 000 001-29 000 000

48.

29 000 001-30 000 000

49.

30 000 000 felett

50.

Összesen

4. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

Tárgyidőszak végén nyilvántartott követelés

Követelés megoszlása

A)
Tárgyidőszakot megelőző 4. év előtt jogerőssé vált

B)
Tárgyidőszakot megelőző 4. évben jogerőssé vált

C)
Tárgyidőszakot megelőző 3. évben jogerőssé vált

D)
Tárgyidőszakot megelőző2. évben jogerőssé vált

E)
Tárgyidőszakot megelőző évben jogerőssé vált

F)
Tárgyidőszak évében jogerőssé vált

G)
Összesen

 

Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

1. Illeték jellege szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Öröklési illeték (gépjármű nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ajándékozási illeték (gépjármű nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gépjármű öröklési és ajándékozási illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Visszterhes gépjármű-átruházási illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bírósági eljárási illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Felügyeleti illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Közigazgatási hatósági eljárási illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

NAV adó főigazgatóság

számlaszám

Regionális adó főigazgatóságok

 

1.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10032000-00289995-00000000

2.

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10027006-00289988-00000000

3.

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10034002-00319834-00000000

4.

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10028007-00289964-00000000

5.

NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10033001-00289957-00000000

6.

NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10029008-00289940-00000000

7.

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10024003-00289971-00000000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére