• Tartalom

47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet

47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet

egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról1

2012.08.24.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) és j) pontjában,

az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában,

a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–8. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 33/A. § a) pontjában meghatározott gépkocsivezető a közúton történő járművezetéshez
a) az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül, vagy
b) ha az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármű esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott – nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig, és
bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármű esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott – nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig
a szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.”

2. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény]

e) 81/A. § (2) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A. táblázatában foglalt esetekben”

(van helye.)

(2) A KHEM rendelet 2. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásának a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény]

h) 60/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B. táblázatában foglalt esetekben”

(van helye.)

(3) A KHEM rendelet 2. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

i) 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A–11/G. mellékletében foglalt esetekben,”

(van helye.)

(4) A KHEM rendelet 2. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

j) 20. § (1) bekezdés l) pontja alapján a magyarországi illetőségű személy vagy szervezet által a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén”

(van helye.)

3. § (1) Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására
a) az 1. § a) pontja alapján a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központja,
b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok
ba) közlekedési hatóságként a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség, valamint az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja,
bb) a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság,
bc) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányság,
bd) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatósága, másodfokon a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság,
be) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkaügyi felügyelőségének igazgatója, másodfokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának vezetője,
bf) a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve, másodfokon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
bg) a közterület-felügyelet,
c) az 1. § c) pontja alapján a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség, valamint az NKH Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala, másodfokon az NKH Központja
[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.”

(2) Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Amennyiben a Kkt. 20. § (4b) bekezdésében meghatározott, a közterület-felügyelet által kiszabott bírság alkalmazását követően a Kkt. 20. § (4c) bekezdése szerinti közigazgatási eljárás lefolytatása szükséges, arra a 2. § b) pont bb) alpontjában meghatározott hatóság jogosult.”

4. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást)

ba) a szállítóval (fuvarozóval), a jármű vezetőjével, a megbízóval, a gépkezelővel, az áru feladójával, felrakójával, az utazó személlyel, az utassal, a jármű üzemben tartójával,”

(szemben indítja meg.)

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1. § alapján kivetett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül a 2. § a) pontja, b) pont ba)–bf) alpontja és c) pontja esetében az eljáró hatóság 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keret számlájára kell befizetni.”

(3) Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2. § b) pont bg) alpontjában meghatározott közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot
a) a b) pontban meghatározott kivétellel a bírságot kiszabó szervezetet létrehozó települési önkormányzat számlájára kell befizetni;
b) a bírságot kiszabó, önálló költségvetési szervként létrehozott közterület-felügyelet számlájára kell befizetni. E bevételeket a közterület-felügyelet havonta köteles az azt létrehozó települési önkormányzat számlájára átutalni.”

5. § Az R. a 8. §-t követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében az üzemben tartó adatait a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani, és a 4. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a csekkszelvénnyel együtt a gépjármű üzemben tartó címére kell megküldeni.
(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a közigazgatási bírság alkalmazására jogosult szerv az 5. mellékletben meghatározott tartalmú irattal kezdeményezi az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.
(3) A gépjárművezető távollétében alkalmazott közigazgatási bírságolásról a jármű szélvédőjére, amennyiben az nem lehetséges egyéb helyen jól látható módon értesítést kell elhelyezni.
(4) Az értesítés tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,
b) az intézkedés időpontját, helyét és a jármű rendszámát,
c) a jogalap megjelölését,
d) a gépjárművezető távollétében kiszabott bírságolásról szóló tájékoztatást,
e) az intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.”

6. § Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közterület-felügyelő a (4) bekezdés szerinti visszatartást akkor alkalmazhatja, ha az annak jogalapját képező bírságot az illetékes közterület-felügyelet szabta ki.”

7. § Az R. 12. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az adatközlést)

g) a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság megfizetésének”

(napjától számított öt munkanapon belül kell teljesíteni.)

8. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez

Az R. 3. mellékletének módosítása
Az R. 3. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Az ügyfél nyilatkozata
A szabályszegés elkövetését elismerem, a tájékoztatást megkaptam, a bírságot a helyszínen készpénzben, bankkártyával megfizetem a későbbi befizetéshez készpénz-átutalási megbízást átvettem.
Tudomásul veszem, hogy mivel a jogsértés tényét nem vitattam, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
A jelen tájékoztatás átvételétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Tudomásul veszem, hogy a 30 napon belül meg nem fizetett bírság – a törvényes feltételek megléte esetén – adók módjára behajtható.
Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.
Az ügyfél által történő átvételt igazoló záradék, az ügyfél aláírása.”

2. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a járművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról
1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám).
2. A jármű rendszáma.
3. A jármű üzemben tartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely).
4. Szabályszegés ideje.
5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám).
6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése.
7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése.
8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok.
9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja, tájékoztatás a jogkövetkezményről.
10. Egyéb intézkedés.
11. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.”

3. melléklet a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelethez

Közigazgatási eljárás kezdeményezése gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében
Az .................................... rendszámú gépjármű üzemben tartójával (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely) (a továbbiakban: ügyfél) szemben
a Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján, a mellékelt tájékoztató szerint a gépjárművezető távollétében közigazgatási bírságot szabtam ki.
Az ügyfél a kiszabott bírságot nem fizette be/a szabályszegés elkövetését vitatta*,
ezért a Kkt. 20. § (4c) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezem.
Mellékelten megküldöm a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket.
Záradék:
a)    keltezés,
b)    az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.
__________________
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére