• Tartalom

48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról1

2013.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m), s) és v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –

a 10. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) helyett más fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjával is köthet szerződést az érintett fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességi területéhez tartozó településen lakó, az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra küldött álláskereső ellátására, ha
a) közlekedési feltételek ezt indokolják, és
b) a székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét erről megelőzőleg tájékoztatta, és
c) az érintett munkaügyi központ ezt kezdeményezi.”

2. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása

2. § A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet melléklete 4.4.17. pontjában a „kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

3. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésében a „központi szervezeti egysége” szövegrész.

4. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

4. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkaügyi központ a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képző intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a munkaügyi központtól támogatásban részesül – együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza

c) a munkaügyi központ kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy)

„1. a képzésre jelentkezők tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól,”

(2) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ köteles a munkaadónak az Flt.14/A. §-ában meghatározott megállapodás megkötésére javaslatot tenni, ha van olyan álláskereső, aki – a munkaügyi központ és a kirendeltség álláspontja szerint – a munkaadó munkaerőigényében megjelölt munkakör betöltésére, a kirendeltség által támogatott képzésben történő részvétel eredményeként alkalmassá válhat.”

(3) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a „mérlegelési jogkörében támogatás nyújt” szövegrész helyébe „mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható”,

b) 4. § (1) bekezdésének bevezető szövegében a „a munkaügyi központtól” szövegrész helyébe a „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségétől (a továbbiakban: kirendeltség)”,

d) 9. § (3) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében a „munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe a „kirendeltséghez”,

e) 18/C. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi központ kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a „kirendeltséghez”,

f) 21/A. § (4) bekezdésében a „megyei munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe, a „kirendeltséghez”,

g) 26/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kirendeltség” szöveg, a „munkaügyi központoknál” szövegrész helyébe a „munkaügyi központnál és kirendeltségnél”,

h) 27. § (17) bekezdés bevezető szövegrészében, valamint a 27/B. § (1) bekezdésének bevezető szövegében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ és a kirendeltség”

szöveg lép.

5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

5. § A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézeténél (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)”,

b) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet”,

c) 6. §-ában a „kistérségi népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet”

szöveg lép.

6. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

6. § A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szöveg helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)”,

b) 7. § (2) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)”,

c) 13. § (6) a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetnek”,

d) 13. § (7) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetnek és a munkavédelmi felügyelőségnek”,

e) 14. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet”,

f)2 16. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet”

szöveg lép.3

7. 4 A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosítása

7. § A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

a) 7. § (4) bekezdés d) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)”,

b) 13. § (1) és (2) bekezdéseiben a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézet”

szöveg lép.

8. 5 A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

8. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15. ) GM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség) az Flt. 13/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és azokhoz nyújtott támogatással kapcsolatos tevékenységére,
b) a fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) támogatásával munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek és szervezeteknek az e szolgáltatással kapcsolatos tevékenységére, valamint
c) azokra a természetes személyekre és szervezetekre, akik a kirendeltség által nyújtott vagy támogatott szolgáltatást igénybe veszik. ”

(2) Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ az Flt. 13/A. § (3) bekezdés alapján, pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, aki (amely) térítésmentesen
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben, vagy munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a kirendeltség e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy
c) a 9/A. §-ban meghatározott mentori szolgáltatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a kirendeltség e szolgáltatást igénybevételét felajánlotta,
d) a 11. §-ban meghatározott helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez.”

(3) Az R2. 26. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § Az álláskereső kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a kirendeltség által a részére felajánlott, a 7. § (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalkozáson (álláskereső klub) történő részvétel időtartamára, ha a szolgáltatás időtartama legalább a 15 napot eléri, és a szolgáltatást a kirendeltség nyújtja, vagy a munkaügyi központ a nyújtásához támogatást állapított meg.”

(4) Az R2.

a) 2. §-ában a „munkaügyi központ által vagy támogatásával nyújtott” szövegrész helyébe a „kirendeltség által vagy a munkaügyi központ támogatásával”,

b) 9/A. §-ában a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe a „kirendeltség” szöveg, a „munkaügyi központtól” szövegrész helyébe a „kirendeltségtől”,

c) 12. § (1) bekezdésében az „A munkaügyi központ kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe az „A kirendeltség”,

d) 25. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központ központi szervezeti egységét” szövegrész helyébe a „munkaügyi központot”

szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R2. 24. § (3) bekezdésében a „megyei és fővárosi szervezete” szövegrész.

9. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

9. § A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet

a) 141. § (2) bekezdésben a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal”,

b) 150. § (1) bekezdésében az „a települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal”

szöveg lép.

10. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

10. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „települési (a fővárosban a fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője által a polgármesteri hivatal részeként” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

11. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról
és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

11. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésének a) pontjában, az „az okmányirodánál” szövegrész helyébe az „a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál”, a 2. számú melléklet 1.2. alpont táblázatának 3. pontjában az „Okmányirodánál” szövegrész helyébe a „Járási (fővárosi kerületi) hivatalnál”

b) 3. számú melléklet táblázatának 14. pontjában az „okmányirodában” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatalban”

szöveg lép.

12. A Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű
állami támogatásra való jogosultságának igazolásáról szóló 1/2008. (I. 17.) PM rendelet módosítása

12. § A Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolásáról szóló 1/2008. (I. 17.) PM rendelet 2. §-ában, valamint 1. számú mellékletében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

13. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

13. § (1) Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: kirendeltség)”

(2) Az R3.

a) 2. § (2) bekezdésében a „munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe, a „kirendeltség” szöveg, (5) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe, a „kirendeltség”,

b) 3. §-ában a „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe a „kirendeltséggel”

szöveg lép.

14. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

14. § A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (5) bekezdés ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A START BÓNUSZ kártyát igénylő személy nyilatkozattételével egyidejűleg

a (4) bekezdés a) pontjában előírtakat)

ac) az ápolási díj folyósításának megszűnése időpontját a járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve a képviselő-testület által megállapított ápolási díjat illetően az ellátás megállapítására jogosult hatóság ellátás megszüntetéséről rendelkező határozatával, ennek hiányában a járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve a jegyző által kiadott igazolással;”

(igazolja.)

15. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

15. § A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 5. számú melléklet 841104 Területi álatalános igazgatási szervek tevékenységes sorában a „közigazgatási hivatalokat” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalokat” szöveg lép.

16. A Karrier Híd Programban való részvétel további feltételeiről,
valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosítása

16. § (1) A Karrier Híd Programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

a) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: kirendeltség), ”

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában a „lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központnak a lakóhelye szerint illetékes kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe a „lakóhelye szerint illetékes kirendeltség” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések.

17. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 6. § f) pontja a Magyar Közlöny 2012. évi 183. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A Magyar Közlöny 2012. évi 183. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4

A 7. alcím (7. §) a Magyar Közlöny 2012. évi 183. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

5

A 8. alcím (8. §) a Magyar Közlöny 2012. évi 183. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére