• Tartalom

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

2020.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g), h) és n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményekre,

b)1

c)2 az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

d)3

e)4 a köznevelési intézmények fenntartóira,

f)5

g)6

(2)–(3)7

(4)8 Az egyházi, a magán nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a Hivatal által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat térítési díj ellenében veheti igénybe, vagy fenntartója az egyházi, továbbá magán pedagógiai intézettel szolgáltatás nyújtására megállapodást köthet.

(5)9 A (4) bekezdés szerinti intézmények a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kiválasztásához beszerzik a fenntartójuk egyetértését.

2. § (1)10 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a települési és nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény számára a Hivatal e célra rendelkezésére álló erőforrásai és az éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek.

(2)11

(3)12 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását a Hivatal közreműködésével az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(4)13 Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, az e rendeletben meghatározottak szerint a Hivatal látja el.

(4a)14 A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó éves munkatervét a miniszter hagyja jóvá. A Hivatal az éves munkaterv elkészítésekor beszerzi az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményét.

(5)15 A Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint a miniszterrel kötött köznevelési szerződés keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó egyházi vagy magán pedagógiai intézet a pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok megvalósításába, – ha az állam által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények keretei között erre nincs lehetőség – bevonhatja a tankerületi központot, valamint bevonhat köznevelési intézményt, felsőoktatási intézményt abban az esetben is, ha az nem felel meg a 19. §-ban foglaltaknak.

(6)16

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

3. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:

a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

e) egyéni szakmai tanácsadás,

f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

4. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei

a) pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,

b) feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,

c) a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,

d) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,

e) a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,

f) pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

5. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

(2)17 A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

6. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b)18 a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

7. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe,

c)19

(2)20 A Hivatal együttműködési megállapodás keretében bevonhatja az állami feladatellátás keretei között ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokba a pedagógusképző felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai intézetet, a pedagógiai tárgyú továbbképzések, pedagógiai kísérletek köznevelés-fejlesztéssel összefüggő megszervezésébe.

8. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása keretében kell ellátni a versenykiírásban meghatározott feladatokat, a versenyszervezővel kötött megállapodás alapján.

9. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei:

a) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

b) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,

c) a diákjogi tanácsadás megszervezése.

9/A. §21 Az Nkt. 19. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei:

a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,

b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,

c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,

d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása.

3. 22 Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások

10. § A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg

a) a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),

b) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,

c) az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló,

d) az óvodapedagógusi, gyógypedagógusi,

e) a digitális

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

11. § (1) A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretei között a szaktanácsadást nyelvterületenként, intézménytípusonként kell megszervezni oly módon, hogy a szaktanácsadás a nevelési-oktatási intézmények által ellátott valamennyi nevelő- és oktatómunkához biztosítva legyen.

(2) Nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatásban szaktanácsadói feladatot az láthat el, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott tízéves szakmai gyakorlatból a nemzetiségi nevelésben-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. § Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő

a) szaktanácsadás köréből az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismerését és terjesztését,

b) pedagógiai értékelés köréből az esélyteremtő intézményfejlesztés során feltárt eredmények elemzését segítő intézkedések kidolgozásának támogatását,

c) pedagógiai értékelés köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

d) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő, meghatározó jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőség növeléséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának segítését.

13. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését, ennek keretében

a) a pedagógiai értékelés köréből az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését,

b) a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy az óvoda és az iskola fenntartója és az óvoda és az iskola vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges.

(2) Az országos pedagógiai méréssel-értékeléssel kapcsolatos országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányítását a Hivatal látja el.

14. § A 10. § b)–d) pontja szerinti országos pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátásában szaktanácsadóként az vehet részt, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés területén szakképzettséggel rendelkezik; valamint

b) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Eszterházy Károly Egyetem vagy a Hivatal által szervezett, a szaktanácsadásban részt vevő személy szakterületéhez illeszkedő, a szaktanácsadói feladatok ellátására felkészítő pedagógus-továbbképzést.

15. § Digitális szakterületen szaktanácsadó lehet az is, aki megfelel a 14. § a) pontjában foglalt feltételeknek, továbbá elvégezte az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-0001 pályázat keretében szervezett, „Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására I–II.” című, 60 órás pedagógus-továbbképzést.

3/A. 23 Egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatások

16. § Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei a következők:

a) az intézményszervezési,

b) az intézményműködési helyzetelemző,

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő

szaktanácsadás.

17. § (1) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

b) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körből tájékoztatás adását, valamint

c) szaktanácsadást.

(2) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását segítő szaktanácsadást oly módon kell megszervezni, hogy a szaktanácsadás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók teljes körének ellátását biztosító nevelő, nevelő-oktató, fejlesztő munkához és szakszolgálati tevékenységhez biztosítva legyen.

18. § (1) Intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadói feladatokat az láthat el, aki

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, és

b) elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.

(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését,

b) tanügyigazgatási szolgáltatás köréből a konfliktushelyzetekhez kapcsolódó jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását,

c) szaktanácsadás keretében történő segítségnyújtást ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

(3) Intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében nyújtott szaktanácsadó és pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében nyújtott szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és

a) szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel vagy pszichológia mesterszakon klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy

b) elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.

4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény működésére vonatkozó szabályok

19. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó pedagógiai intézetnek – fenntartótól függetlenül – az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes körét el kell látnia.

20. § (1) A pedagógiai intézetben pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására, a szolgáltatások szervezésére az alkalmazható, aki az adott szakterület ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

(2)24 Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő munkakör esetén mesterfokozatú tanári, gyógypedagógusi, konduktori, pedagógiai előadó munkakör esetén óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá – mindkét munkakörben – pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.

(3) Ahol e rendelet szakvizsgáról, pedagógus szakvizsgáról rendelkezik, azon a szakvizsgával – jogszabály alapján – egyenértékű vizsgát, tudományos fokozatot is érteni kell.

(4)25 A pedagógiai intézetben foglalkoztatottak kötelező létszámát az 1. melléklet határozza meg.

21. § (1) A pedagógiai intézetben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) mester fokozatú végzettség és pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakvizsga,

b) legalább tíz év megfelelő szakmai gyakorlat,

c) a pedagógiai intézetben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás.

(2)26 Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelő szakmai gyakorlat a pedagógiai intézet által végzett bármelyik pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásához szükséges ismeretek megszerzését biztosító munkakörben szerzett gyakorlat, ha azt köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben szerezték, továbbá a tanügyigazgatási munkakörben eltöltött gyakorlat.

(3) A vezetői megbízással kapcsolatos pályázati eljárásban alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízására vonatkozó pályázati eljárás szabályait, azzal az eltéréssel, hogy a vezetői programról és a vezető személyéről az alkalmazotti közösség nyilvánít véleményt.

22. § (1)27 A pedagógiai intézetnek – fenntartótól függetlenül – az alapító okiratában meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – legalább az 1. mellékletben meghatározott kötelező létszámmal, továbbá a 3. mellékletben meghatározott eszközökkel és felszerelésekkel [a továbbiakban: kötelező (minimális) eszközök és felszerelések] rendelkeznie kell, ha a pedagógiai-szakmai szolgáltatást a pedagógiai intézet – az alapító okiratában foglaltak szerint – kevesebb mint négy intézménytípusra kiterjedően látja el, a feladat ellátásához legalább az 1. mellékletben meghatározott kötelező létszám ötven százalékát kell biztosítani.

(2) A pedagógiai intézet szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni

a) a működés rendjét,

b) az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás szabályait,

c) a szaktanácsadók foglalkoztatásának, díjazásuk megállapításának, költségeik elszámolásának szabályait,

d) a nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formáját és módját,

e) a belső ellenőrzés rendjét, a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját.

23. § (1)28 A pedagógiai intézet az éves feladatainak ellátásához éves munkatervet készít, a tárgyév januárjának utolsó munkanapjáig, és megküldi a Hivatal részére a tárgyév február 15-ig.

(2) A pedagógiai intézet a fenntartó által jóváhagyott munkaterv szerint látja el tevékenységét.

(3)–(4)29

(5)30 A Hivatal az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint az egyházi vagy magán pedagógiai intézet tekintetében az éves munkatervről kialakított véleményét tárgyév március 15-ig megküldi a pedagógiai intézet fenntartójának.

24. § (1) A pedagógiai intézet ügyintézésére és iratkezelésére – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nevelési-oktatási intézmények ügyintézésére és iratkezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A pedagógiai intézet iratkezelésére vonatkozó rendelkezéseket és az alkalmazható irattári tételeket a 2. melléklet határozza meg.

5. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában való közreműködés feltételei

25. § (1)31 A miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján, az egyházi vagy magán pedagógiai intézet, vagy költségvetési szerv által fenntartott pedagógiai intézet is közreműködhet az állam által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények számára pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásában.

(2)32 Ha a pedagógiai intézetet egyházi jogi személy vagy magán fenntartó tartja fenn, az e rendeletben meghatározott feltételek meglétét az Nkt. 23. §-ában szabályozott működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárás keretében kell vizsgálni.

(3)33 A pedagógiai intézet működésének ellenőrzése tekintetében a kormányhivatal az Nkt. 34. § (2) bekezdésében szabályozott ellenőrzési feladatait munkaterv alapján végzi. A fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzésének keretében különösen az alábbiakat kell vizsgálni:

a) a tevékenység folytatására vonatkozó fenntartói jogosultságot,

b) az intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedéseket,

c) azt, hogy a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását,

d) a 3. melléklet szerinti minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét,

e) azt, hogy az éves költségvetés alapján az Nkt.-ban meghatározott feladatok ellátása biztosított-e,

f) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényességét,

g) a köznevelési intézmény vezetője alkalmazásának törvényességét, továbbá

h) azt, hogy a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét.

(4)34 A kormányhivatal határozatban megállapítja az egyházi fenntartású vagy magán pedagógiai intézet működési engedélyének visszavonását, és elrendeli a nyilvántartásból való törlését, ha

a) a fenntartó bejelenti az intézmény megszűnését, vagy azt, hogy felhagy a működtetésével,

b) megállapítja, hogy a pedagógiai intézet megszűnt,

c) a fenntartónak megszűnt a tevékenység folytatásához való joga,

d) a fenntartó megszűnt anélkül, hogy a fenntartói jogokat átadta volna,

e) az egyéni vállalkozó meghal, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét tovább folytatják.

6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása

26. § (1) A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja:

a) a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,

b) pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,

c) a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,

d) a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,

e) az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,

f) felkérésre szakmai konzultáció szervezése,

g) a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,

h) részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

(2) A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,

b) a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,

c) a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,

d) nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,

e) óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,

f) a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,

g) javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtásában, az e rendeletben meghatározottak szerint, szaktanácsadók vehetnek részt.

(4)35 A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:

a) Tantárgygondozói szakterületek:

aa)36

ab) Tanítói,

ac) Magyar nyelv és irodalom,

ad) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),

ae) Matematika,

af) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,

ag) Erkölcstan, Etika, Filozófia,

ah) Biológia, Egészségtan, Természetismeret,

ai) Fizika, Természetismeret,

aj) Kémia, Természetismeret,

ak) Földrajz, Természetismeret,

al) Művészetek,

am) Informatika,

an) Technika, Életvitel és gyakorlat,

ao) Testnevelés és sport,

ap) Alapfokú művészetoktatási,

ar) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),

as) Kollégiumi,

at) Iskolai könyvtári,

au)37

av)38

b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),

c) Intézményfejlesztési szakterület,

d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

e) Konfliktuskezelési szakterület,

f)39 Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület,

h)40 Óvodapedagógusi szakterület,

i)41 Digitális pedagógiai szaktanácsadó,

j)42 Gyógypedagógiai szakterület.

(5)43

7. A szaktanácsadói névjegyzék

27. § (1) A szaktanácsadói névjegyzékre az kérheti felvételét, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik és

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy

b) a nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot

szerzett.

(2)44

(3)45 Ha az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a szakterületnek megfelelő kirendelhető Mesterpedagógus szaktanácsadó, a Hivatal felkérése és megbízása alapján olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus is kirendelhető, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá elvégezte a Hivatal által szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felkészítő képzést.

(4)46

(5)47 A Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza megyei bontásban a szaktanácsadói névjegyzéket.

(6)–(7)48

(8)49 A feltételeknek megfelelő nyilvántartásba vételt kérő adatait a Hivatal 30 napon belül a szaktanácsadói névjegyzékben feltünteti.

(9)–(10)50

28. § (1)51 A szaktanácsadói feladatok ellátására a Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, az egyházi vagy a magán pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Hivatal a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, ha ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését.

(2)52 Az egyházi vagy magán pedagógiai intézet a megállapodást az éves munkatervével összhangban, a megrendelő igényéhez igazodva, a Hivatal egyidejű tájékoztatásával köti meg.

8. Hatályba léptető rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

30. § (1)–(2)53

(3) Az ÚMFT TÁMOP 3.2.2. projekt kedvezményezettjeinek továbbra is biztosítani kell a fenntartási kötelezettséggel lefedett időszakon belül a területi együttműködések támogatását, ezért ennek a projektnek a kedvezményezettjei kötelesek ezeket a feladatokat a projekt támogatási szerződésének megfelelően továbbműködtetni.

(4)54

(5)–(7)55

(8)56

31. §57

10. Jogharmonizációs záradék

32. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

11. Hatályon kívül helyező rendelkezés

33. §58

1. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez59

A pedagógiai intézetben kötelezően foglalkoztatott alkalmazottak létszáma

I. Vezetők

 

A

B

1

Munkakör

Létszám (fő)

2

Igazgató minden önálló intézményben

1

II. Alkalmazottak az alapfeladat ellátásához

 

A

B

1

Munkakör

Létszám (fő)

2

Pedagógiai értékeléshez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

1

3

Szaktanácsadás szervezéséhez, tantárgygondozáshoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

7

4

Pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos feladatokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, oktatástechnikus munkakörben

1

5

Tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatásokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

1

6

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítéséhez, szervezéséhez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

2

7

Tanulmányi sport- és tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, összehangolásához pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

1

8

Tanulótájékoztató tanácsadó szolgálathoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

1

III. Alkalmazottak más feladatok ellátásához

 

A

B

1

Munkakör

Létszám (fő)

2

Ügyviteli alkalmazott az intézményben

1

3

Gazdasági dolgozó

1

1. A II. pontban foglalt táblázatban meghatározott létszám az egyes feladatok között átcsoportosítható.

2. Az I–III. pontban foglalt táblázatban meghatározottaktól, a 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az intézmény javára el lehet térni.

2. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethezAz iratkezelés szabályai

1.
Az intézménynek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint iratkezelési szabályzatot kell készíteni, és az iratkezelést az abban foglaltak szerint kell megszervezni.

2.
Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
Az ügyiratok selejtezésének előkészítése, lebonyolítás során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. és 65. §-a szerint kell eljárni.
3.

Irattári terv
_____________________________________________________
Irattári
tételszám Ügykör megnevezése | Őrzési idő (év)
_____________________________________________________

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.    Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés | nem selejtezhető
2.    Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek | nem selejtezhető
3.    Személyzeti, bér- és munkaügy | 50
4.    Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem | 50
5.    Fenntartói irányítás | 10
6.    Szakmai ellenőrzés | 10
7.    Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek | 10
8.    Belső szabályzatok | 10
9.    Polgári védelem | 10
10.    Munkatervek, jelentések, statisztikák | 5
11.    Panaszügyek | 5

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő ügyek
12.    Szolgáltatások igénybevételével összefüggő nyilvántartások | 3
13.    Szaktanácsadással kapcsolatos ügyek | 5
14.    Pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos ügyek | 5
15.    Pedagógusok önképzésének segítésével kapcsolatos ügyek |
–    bizonyítványok kiállításául szolgáló adatlapok | nem selejtezhető
–    oktatásban való részvétellel kapcsolatos igazolások | 20
–    más iratok | 5

Gazdasági ügyek

16.    Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek | határidő nélküli
17.    Társadalombiztosítás | 50
18.    Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés | 10
19.    Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, költségvetési bizonylatok | 5

3. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez60Jegyzék a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről

I. Helyiségek

    1.    Közös és vezetői helyiségekhez

 

A

B

1

A helyiség típusa

Mennyiség (db)

2

vezetői szoba

1

3

adminisztrációs-titkársági szoba

1

4

gazdasági-ügyintézői szoba

1 önálló intézményben

5

váróterem

1

6

mosdó, WC helyiség nemenként

1

7

fogyóeszköz-, takarítóeszköz-tároló

1    2.    Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

 

A

B

1

A helyiség típusa

Mennyiség (db)

2

munkaszoba

legalább 3 alkalmazottanként 1

3

tárgyaló

1

4

eszköztároló

1

5

előadóterem

1Megjegyzés:
1.    A helyiségek rendelkezésre bocsátásával a szolgáltatás zavartalan megszervezését, ellátását kell biztosítani.
2.    Közös munkaszobák is kialakíthatók, ha a helyiség alapterülete azt megengedi, és egy alkalmazottra legalább 6 m2 alapterület jut.
3.    Nem kell a 2. pontban foglalt táblázat A:3 mezőjében meghatározott tárgyalót biztosítani, ha a munkaszobában az alkalmazott egyedül dolgozik, és a munkaszoba alapterülete legalább 8 m2, vagy ha többen dolgoznak egy munkaszobában, és egy alkalmazottra legalább 10 m2 alapterület jut.


II. Eszközök és felszerelések

    1.    Vezetői tevékenységhez

 

A

B

1

Berendezési, felszerelési tárgy

Mennyiség (db)

2

munkaasztal

alkalmazottanként 1

3

előadói asztal

1

4

szék

alkalmazottanként 1
és megfelelő számban az előadóterembe,
illetve a váróterembe

5

telefon

vezetőnek és szolgáltatásonként 1

6

szekrény

helyiségenként 1

7

számítógép

1    2.    Ügyviteli tevékenységhez

 

A

B

1

Berendezési, felszerelési tárgy

Mennyiség (db)

2

munkaasztal

alkalmazottanként 1

3

szék

alkalmazottanként 1

4

szekrény

alkalmazottanként 1

5

számítógép

alkalmazottanként 1

6

nyomtató

ügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1

7

fénymásoló

ügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1

8

szkenner

1    3.    Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

 

A

B

1

Berendezési, felszerelési tárgy

Mennyiség (db)

2

munkaasztal

alkalmazottanként 1

3

tárgyalóasztal

tárgyalónként 1

4

szék

alkalmazottanként 1

5

tárgyalószék

tárgyalóasztalonként 4

6

szekrény

helyiségenként 1

7

számítógép

1

8

laptop

1

9

projektor

1


Megjegyzés:
Az eszköz- és felszerelés biztosítási kötelezettség igazodik a helyiségek kialakításához. A helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges felszereléseket biztosítani kell.
1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés f) pontját a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (4) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (5) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § (4a) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be.

16

A 2. § (6) bekezdését a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet 41. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet 3. §-a.

17

Az 5. § (2) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § b) pontja a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdés c) pontját a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (2) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9/A. §-t a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be.

22

A 3. alcím (10–15. §) a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

23

A 3/A. alcímet (16–18. §) a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §-a iktatta be.

24

A 20. § (2) bekezdése az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

25

A 20. § (4) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § k) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 21. § (2) bekezdése a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 22. § (1) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § g) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 23. § (1) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § h) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 23. § (3)–(4) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 23. § (5) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

31

A 25. § (1) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § i) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 25. § (3) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 12. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze az 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 7. § 7. pontja, a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 26. § (4) bekezdése a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

36

A 26. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontját a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 26. § (4) bekezdés a) pont au) alpontját a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § c) pontja.

38

A 26. § (4) bekezdés a) pont av) alpontját a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § c) pontja.

39

A 26. § (4) bekezdés f) pontja a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § m) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 26. § (4) bekezdés h) pontját a 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 26. § (4) bekezdés i) pontját a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §-a iktatta be.

42

A 26. § (4) bekezdés j) pontját a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §-a iktatta be.

43

A 26. § (5) bekezdését az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 27. § (2) bekezdését a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 27. § (3) bekezdését a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 27. § (4) bekezdését a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

47

A 27. § (5) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § n) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 27. § (6)–(7) bekezdését a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

49

A 27. § (8) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § h) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 27. § (9)–(10) bekezdését a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

51

A 28. § (1) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

52

A 28. § (2) bekezdése a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 16. § h)–i) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 30. § (1)–(2) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 30. § (4) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 30. § (5)–(7) bekezdését a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 30. § (8) bekezdését a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. §-a.

57

A 31. §-t a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 17. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 1. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

60

A 3. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére