• Tartalom

5/2012. (V. 10.) HM rendelet

5/2012. (V. 10.) HM rendelet

a katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját és a hősi halott katonák után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást megállapító szerv kijelöléséről1

2012.05.14.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A baleseti járadékra vonatkozó igényt a balesetet minősítő határozat alapján kérelemmel lehet érvényesíteni. Foglalkozási betegség esetén a kérelmet az állományilletékes parancsnok – a Magyar Honvédség Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottságai (a továbbiakban: FÜV Bizottság) adatszolgáltatási kötelezettsége mellett – a személyügyi szerve útján köteles felterjeszteni a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) pénzügyi feladatot ellátó központi szervéhez, ha az orvos-szakértői vélemény szerint a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegségből eredő egészségkárosodás mértéke a 13%-ot meghaladja.

(2) Az egészségkárosodás mértékének megállapítását a FÜV Bizottság is kérheti, ha a hivatásos állomány tagja egészségkárosodásának megállapítására kerül sor.

2. § (1) A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:

a) a megállapított baleseti járadék összegének az egészségkárosodás változásának megfelelő felemeléséről, csökkentéséről, változatlan továbbfolyósításáról, az ellátás egészségkárosodás megszűnése, vagy a kötelező orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti beszüntetéséről,

b) a megállapítási eljárással kapcsolatos, ügyfél által tanúsított felróható magatartás alapján a baleseti járadékkal kapcsolatban keletkezett jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetéséről.

(2) A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a baleseti járadék továbbfolyósításához szükséges szakértői szerv megkeresése iránt.

3. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre dönt:

a) a baleseti járadékról, az állapotrosszabbodással, az állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról a szakértői szerv szakvéleménye alapján,

b) a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről.

4. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve jár el első fokon:

a) betegség, haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítése ügyében,

b) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos állományú tagjainak – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti – nyugdíjrögzítése ügyében,

c) szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos ügyekben, és első fokon ellátja a nyugdíjmegállapító szerv számára a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket, ha a kérelmező, jogosult utolsó szolgálati viszonya az MH-val vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn,

d) a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításával kapcsolatos ügyekben.

5. § A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesíti a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 80. §-a alapján az MH-t terhelő késedelmi kamat kiutalásáról intézkedett. A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a késedelmi kamat összegét az értesítéstől számított 60 napon belül köteles megtéríteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által meghatározottak szerint.

6. § (1) A szolgálati járandóságra és a kiegészítő hozzátartozói támogatásra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és – a jogosult hozzájárulása esetén – annak tényéről értesíteni kell a jogosult lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási és érdekvédelmi szervet.

(2) A baleseti járadékra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és tájékoztatásul meg kell küldeni a szolgálati hely személyügyi szerve részére.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 13. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére