• Tartalom

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

2022.01.01.

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra,

b) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra (a továbbiakban együtt: szolgáltató)

terjed ki.

2. § (1)1 Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szabályai szerint lekötött és kijelölt azonosítók után az e rendeletben meghatározott lekötési és használati díjat kell fizetni.

(2)2 Nem kell használati díjat fizetni:

a) nemzetközi szabályzatban vagy jogszabályban rögzített segélyhívó számok, valamint a nemzetközi és belföldi előtét után;

b) tesztelés céljára ideiglenesen, legfeljebb 6 hónap időtartamra kijelölt, az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében foglaltaktól eltérő azonosítók után;

c) rendkívüli állapot és szükségállapot, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és ezek következményeinek elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett elektronikus hírközlési szolgáltatások azonosítói után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan.

3. § (1)3 A számmezők lekötéséért fizetendő egyszeri díj – számmezőnként – 22 000 Ft.

(2)4 Az azonosítók lekötéséért fizetendő díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) lekötési határozattal állapítja meg. A határozat meghozatala során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni. A díjat a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni. Késedelmes díjfizetés esetén a hatóság kamatot számít fel, amelynek mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.

4. § (1) Az azonosítók használatáért fizetendő éves díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A havidíj az éves díj egytizenketted része.

(2) Az azonosítók használatáért fizetendő díjat a hatóság kijelölési határozatban állapítja meg. A határozat meghozatala során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni, egyedi kedvezmény nem alkalmazható. Az (1) bekezdésben előírt használati díjat negyedévente egyenlő részletekben, legkésőbb a tárgyidőszakot követő 30 napon belül, a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni.

(3)5 Az azonosítók használatáért fizetendő díj a kijelölési határozat véglegessé válását követően esedékes.

(4)6 A (2) bekezdésben meghatározott számlát a hatóság a számhordozási központi referencia adatbázisban nyilvántartott, a szolgáltatóhoz hordozott, illetve a szolgáltatótól elhordozott számokért fizetendő, illetve levonandó díjak figyelembevételével állítja ki. A számhordozásokból eredő használati díj változásokról a hatóság külön határozatot nem hoz, azonban a díjváltozásokat a negyedéves számlában meg kell jeleníteni és a számhordozási központi referencia adatbázis adataiból előállított összesítést a számlához csatolni kell.

(5) Újonnan kijelölt azonosító esetében a használati díjat a kijelölési határozatban meghatározott engedély érvényességének kezdő időpontját követő hónap első napjától, illetve – ha az érvényesség kezdete a hónap első napjára esik – az érvényesség napjától kezdődően a tárgynegyedévre időarányosan kell megfizetni. A hordozott számok esetében a használati díj megfizetésének kötelezettsége az átvevő szolgáltatót a hordozás létrejöttét követő hónap első napjától a tárgynegyedévre időarányosan terheli.

(6) A használati díj fizetése szempontjából – kijelölés hónapközi visszavonása, valamint hónapközi elhordozás esetében – minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül, és a használati díjat a tárgynegyedévre időarányosan kell megfizetni. A megkezdett hónapra a használati díj fizetési kötelezettség azt a jogosult szolgáltatót terheli, amely a hónap első napján 0 órakor az azonosító használati jogával rendelkezik.

5. § (1) A lekötési és használati díjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(2) Az e rendelet alapján megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

6. §7

7. § Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelethez8

 

A

B

1

BELFÖLDI SZÁMOK

Éves díj Ft/szám

2

földrajzi szám (KS)

66

3

mobil szám (SHS=20, 30, 31, 50, 60, 70)

66

4

nomadikus telefonszolgáltatás szám (SHS=21)

66

5

 

 

6

díjmentes szolgáltatás szám (SHS=80)

180

7

 

 

8

emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás szám (SHS=91)

600

9

emelt díjas, díjkorlátmentes és felnőtt szolgáltatás szám (SHS=90)

1200

10

üzleti hálózat szám (SHS=38)

66

11

gépek közötti szolgáltatás számai (M2M szám) (SHS=71)

3

12

RÖVID SZÁMOK

Éves díj Ft/szám

13

 

 

14

harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai (116def)

0

15

telefontudakozó szám (118de)

600 000

16

elektronikus hírközlési szolgáltató ügyfélszolgálati száma (12cd)

120 000

17

adománygyűjtő szám (135d, 136de)

0

18

lelki segítő és támogató szolgáltatás szám (137de)

0

19

díjmentes szolgáltatás 4-jegyű rövid szám (14cd)

900 000

20

díjmentes szolgáltatás 5-jegyű rövid szám (14cde)

600 000

21

 

 

22

 

 

23

emelt díjas, díjkorlátos 5-jegyű rövid szám (160de)

720 000

24

emelt díjas, díjkorlátos 6-jegyű rövid szám (161def)

480 000

25

emelt díjas, díjkorlátmentes 5-jegyű rövid szám (164de)

840 000

26

emelt díjas, díjkorlátmentes 6-jegyű rövid szám (165def)

600 000

27

emelt díjas felnőtt 5-jegyű rövid szám (168de)

900 000

28

emelt díjas felnőtt 6-jegyű rövid szám (169def)

660 000

29

elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 3-jegyű szám (17c)

720 000

30

elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 4-jegyű szám (17cd)

480 000

31

elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt 5-jegyű szám (17cde)

360 000

32

közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás szám [18c(d)]

0

33

telefonos kezelői szolgáltatás szám (192, 193)

0

34

HÁLÓZATI KÓDOK

Éves díj
Ft/kód

35

mobil hálózati kód (MNC)

660 000

36

tesztelési célú mobil hálózati kód (teszt MNC)

0

37

 

 

38

nemzetközi jelzéspont kód (ISPC)

660 000

39

nemzeti összekötő jelzéshálózati jelzéspont kód (NISPC)

66 000

1

A 2. § (1) bekezdése a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére