• Tartalom

50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet

50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet

a Nemzeti Betegfórumról

2017.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Betegfórumhoz (a továbbiakban: NBF) az NBF Választmányához intézett csatlakozási nyilatkozattal bármely civil szervezet csatlakozhat, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően működik és tevékenységét az egészségügy területén végzi.

2. § (1) Az NBF az 1. mellékletben meghatározott tagozatokból áll. A civil szervezet a tevékenységi körét érintő tagozatba legfeljebb két főt delegálhat.

(2) Az NBF valamennyi tagozata részvételével szükség szerint, de évente legalább kétszer tart teljes ülést.

3. § (1) Az NBF tagozatai tagozatonként két főt delegálnak az NBF Választmányába.

(2) A Választmányba delegált személyek megbízatása két évig tart. A Választmány tagjai megbízatásuk lejárta után újra delegálhatóak.

4. § (1) A Választmány a tagjai közül az NBF koordinációs, ügyviteli feladatait ellátó személyt (a továbbiakban: koordinátor) választ.

(2) A koordinátor megbízatása a megválasztásától számított két évig tart, tisztsége lejártát követően újraválasztható.

(3)1 Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Választmányon, illetve a koordinátoron keresztül tart kapcsolatot az NBF-fel.

5. § (1) Az NBF a működésének alapvető szabályait ügyrendben rögzíti.

(2) Az ügyrend elfogadásáról a Választmány dönt. Az ügyrend elfogadásához, valamint az ügyrendben meghatározott kérdésekben történő döntéshez a Választmány jelenlévő tagjai többségének egyetértése szükséges.

(3)2 A koordinátor az ügyrendet annak elfogadásától számított 15 napon belül tájékoztatásul megküldi a miniszter részére.

6. § (1)3 A Választmány tagjainak nevét, elérhetőségét és az ezen adatokban bekövetkezett változást a koordinátor megküldi a miniszter részére.

(2) A koordinátor és a Választmány tagjának megbízatása megszűnik, ha

a) a megbízás lejár,

b) a megbízást visszavonják,

c) a megbízatásáról lemond,

d) meghal,

e) az e rendeletben és az ügyrendben foglalt egyéb feltételeknek nem felel meg.

(3) A koordinátor megbízásának visszavonására a civil szervezet, az 1. melléklet szerinti bármely tagozat, illetve a Választmány bármely tagja javaslatot tehet a Választmány részére.

(4) A Választmány tagja megbízásának visszavonására a tagozatok részére javaslatot tehet az adott tagozatban részt vevő civil szervezet, illetve a Választmány bármely tagja is.

7. § (1) Az NBF az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatát a koordinátoron keresztül látja el.

(2) Az NBF az adott betegséggel, betegségcsoporttal összefüggésben közcélú tevékenységet lát el.

(3) Az NBF – a Választmányon keresztül – az Eütv. 151. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetekkel a betegek érdekeit és az adott betegségcsoportot képviselő szervezetet érintő egészségpolitikai, egészségfejlesztési kérdésekben együttműködik, kapcsolatot tart, illetve szükség szerint konzultál.

(4)4 A miniszter az NBF működésével kapcsolatos koordinációs és ügyviteli feladatok ellátásához a feltételeket biztosítja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) A miniszter – az egészségügyért felelős államtitkár javaslatára – e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül ideiglenes választmányt bíz meg. Az ideiglenes választmány öt főből áll, tagjainak megbízatása a 3. § szerinti Választmány megalakulásáig, de legfeljebb 3 hónapig tart.

(2) Az ideiglenes választmány feladata az NBF alakuló ülésének megszervezése. Az ideiglenes választmány fogadja a civil szervezet csatlakozási kérelmét.

(3) Az NBF alakuló ülését az ideiglenes választmány hívja össze. A Választmánynak az NBF alakuló ülését követő 30 napon belül meg kell alakulnia.

(4) Az ügyrendet a Választmány megalakulását követő 30 napon belül kell elfogadni.

1. melléklet az 50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az NBF tagozatai

1. Emésztőrendszeri és májbetegségek

2. Ritka betegségek

3. Diabetes és anyagcsere betegségek

4. Vese, urológiai és a reprodukciós szervek betegségei

5. Légzőszervi betegségek

6. Mozgásszervi, mozgáskorlátozottsággal járó reumatológiai, ortopédiai betegségek

7. Immunológiai és allergológiai betegségek

8. Bőrgyógyászati és nemi betegségek

9. Hematológiai, onkológiai betegségek

10. Pszichiátriai betegségek és addiktológia

11. Szív és érrendszeri betegségek

12. Agyérbetegségek (stroke)

13. Érzékszervek betegségei

14. Idegrendszeri, neurodegeneratív és értelmi érintettséggel járó betegségek

15. Szervátültetettek

1

A 4. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 88. § (1) bekezdésável megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére