• Tartalom

52/2012. (X. 17.) BM rendelet

a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól című, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmány jóváhagyásáról

2012.10.25.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól című, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez


ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010–2011. évi munkálatairól

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar–jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására Belgrádban, 1983. évi október hó 20. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján létrehozott Magyar–Szerb Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására (a továbbiakban: Vegyesbizottság) az Egyezmény 9. cikkének (1) bekezdése alapján a 2010–2011. években elvégezte a magyar–szerb államhatár D, E és F határszakaszán a D418 számú határjeltől az F170 számú magyar–szerb–román hármas-határjelig a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának munkálatait.
A Vegyesbizottság az 1. mellékletben szereplő összetételben, 2011. október 4–7. között Belgrádban megtartott huszadik ülésszakán a következő zárójegyzőkönyvet készítette el.

I. Bevezető

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat minden szakaszon ötévenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint az államhatár kiegészítő megjelölését.
A Vegyesbizottság az Egyezmény hatályba lépését követően a határjelek első időszakos ellenőrzését 1983–1984-ben, a másodikat 1988–1989-ben, a harmadikat 1995-ben a negyediket 2000–2001-ben, az ötödiket pedig 2005–2006-ban végezte el.
A Vegyesbizottság a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár vonalának megjelölését a hatodik időszakos ellenőrzés keretében a 2010–2011. években:
–    a D határszakaszon az 1973–1979 között végrehajtott felmérés alapján készített, és 1981-ben jóváhagyott határokmányok (határleírás, határtérkép),
–    az E és az F határszakaszokon az 1998–2001 között végrehajtott új felmérés alapján készített és 2009-ben jóváhagyott határokmányok (határleírás, határtérkép, koordináta-jegyzék)
alapján ellenőrizte és felújította.

II. A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság a hatodik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő ülésszakokon hozta meg:

tizenötödik ülésszak

2006. szeptember 25–28., Budapest,

tizenhatodik ülésszak

2007. szeptember 24–27., Belgrád,

tizenhetedik ülésszak

2008. október 7–9., Szeged,

tizennyolcadik ülésszak

2009. október 13–14., Belgrád,

tizenkilencedik ülésszak

2010. október 4–7., Budapest.

A vonatkozó határozatokat – az Egyezmény 15. cikkének (5) bekezdése alapján – az ülésszakokról készült jegyzőkönyvek tartalmazzák.
A Vegyesbizottság tizennyolcadik ülésszakán megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.
A vegyes munkacsoport egy magyar és egy szerb földmérő szakember vezetésével végezte el a munkálatokat.
A munkaerőt, az anyagokat, a járműveket és a műszereket mindkét fél önállóan biztosította.
A vegyes munkacsoport a határjelek hatodik időszakos ellenőrzését és felújítását a Vegyesbizottság 2005. november 14–16. között Belgrádban megtartott tizennegyedik ülésszaka jegyzőkönyvének 7. mellékleteként kiadott „Utasítás a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró közötti államhatár megjelöléséhez, a határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához” című okmányban foglaltak szerint végezte el.
A határvonal megjelölésének, felújításának és karbantartásának terepi munkálatait a vegyes munkacsoport 2010. március 16. és szeptember 30. között, valamint 2011. április 11–15. között és augusztus 25-én végezte el, melyek közül a jelentősebbek a következők voltak:
–    1130 határjel ellenőrzése szemrevételezéssel;
–    7 határjel visszahelyezése eredeti helyére;
–    14 jelentősen sérült határjel cseréje új kővel;
–    396 megdőlt határjel függőleges helyzetbe állítása;
–    3 határjel típusának megváltoztatása;
–    307 sérült határjel kijavítása;
–    10 határjelnél új földalatti jel elhelyezése;
–    1128 határjel lefestése, valamint a betűjelzések, számok és egyéb jelek felfestése;
–    5 közúti határátkelőhelyen a határvonal megjelölése az aszfaltozott utakon 20 cm széles, piros vonallal;
–    187 db háromszögelési pont ellenőrzése és karbantartása.
A Vegyesbizottság a 2010. július 6–8. között végrehajtott szemléje során ellenőrizte az államhatár felújítási, megjelölési és karbantartási terepmunkáit.
A határjelek hatodik időszakos ellenőrzését és felújítását követőn a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárt 1133 határjel jelöli.

III. A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkálatokról jegyzőkönyvet készítettek, amelyet a Vegyesbizottság felülvizsgált és jóváhagyott.
A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében és a jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján elrendelt változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás az államhatár leírásához, térképeihez és koordináta-jegyzékéhez 2011” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2011) című határokmányban tartja nyilván.
A Kiegészítés és módosítás 2011 belső lapjait a felek az általuk karbantartott határszakaszokról önállóan készítették el, melyeket a másik fél ellenőrzött.
A Kiegészítés és módosítás 2011 a határvonal megjelölésének valamennyi, a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2006) bekövetkezett változását és kiegészítését, valamint a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését tartalmazza.
A Vegyesbizottság a Kiegészítés és módosítás 2011 okmányt felülvizsgálta és jóváhagyta.
A Vegyesbizottság összeállította a „Statisztikai adatok a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárról (2010–2011. évi ellenőrzés és felújítás utáni állapot)” című okmányt, amely e zárójegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság összefoglaló megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti határvonal – az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve az 1981. és 2009. években a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat – a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének és felújításának eredményei szerint nem változott.
A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének és felújításának befejezése után a magyar–szerb államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.
A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek hatodik időszakos ellenőrzése és felújítása során feladataikat jól együttműködve, egyetértésben hajtották végre.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár E és F határszakaszaira vonatkozóan kidolgozott, Budapesten, 2004. május 17–21. között megtartott tizenharmadik ülésszakán elfogadott új határokmányok a jóváhagyásról szóló kölcsönös diplomáciai értesítést követően 2009. október 7-én léptek hatályba és azzal egyidejűleg az 1981-ben az E és F határszakaszokra vonatkozóan jóváhagyott határokmányok hatályukat vesztették.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság, Szerbia és Montenegró, valamint Románia államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, 2006. április 19-én Újvidéken aláírt Megállapodás 2010. január 7-én hatályba lépett.
A Vegyesbizottság küldöttségei e zárójegyzőkönyvet a két állam kormánya elé terjesztik jóváhagyásra. A jóváhagyásról a két fél diplomáciai úton értesíti egymást.
E zárójegyzőkönyv készült Belgrádban, 2011. október 7-én, két példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 2 db.

A Vegyesbizottság magyar

A Vegyesbizottság szerb

küldöttségének elnöke:

küldöttségének elnöke:

1. melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

Magyar Köztársaság küldöttsége:

Vájlok László rendőr alezredes

a küldöttség elnöke

Busics Imre okleveles mérnök,

tag

Bence István okleveles mérnök,

szakértő

Angyal László okleveles mérnök,

szakértő

dr. Hajnal Gábor rendőr főhadnagy,

szakértő

Burján Lászlóné,

tolmács


Szerb Köztársaság küldöttsége:

Szava Sztankovity alezredes, mgr.

a küldöttség elnöke

Vladan Tadity alezredes, mgr.

tag

Goran Golity okleveles mérnök

szakértő

Nela Csorokalo,

tolmács
2. melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárról
(2010–2011. évi ellenőrzés és felújítás utáni állapot)

2K24128_4

Határszakasz

D
(a D418 sz. határjeltől)

E

F

Összesen

A határvonal hossza [m]

Szárazföldön

4 869,18

130 818,97

20 682,33

156 370,48

Vízben

5 706,46

2 214,96

10 089,67

18 011,09

Összesen

10 575,64

133 033,93

30 772

174 381,57

A határ-
vonalon

I. típusú határoszlop

23

502

93

618

II. típusú határoszlop

 

196

 

196

III. típusú határoszlop

9

73

11

93

Hármashatárjel

 

 

1

1

Határcsap

 

5

 

5

Határtábla

 

 

 

 

Meg nem jelölt töréspont

63

257

84

404

Szerb területen

I. típusú határoszlop

32

4

74

110

II. típusú határoszlop

 

 

 

 

Háromszögelési pontok

6

43

12

61

I. típusú határoszlop

33

4

73

110

Magyar területen

II. típusú határoszlop

 

 

 

 

Háromszögelési pontok

9

99

28

136

I. típusú határoszlop

88

510

240

838

II. típusú határoszlop

 

196

 

196

III. típusú határoszlop

9

73

11

93

Hármashatárjel

 

 

1

1

ÖSSZESEN

Határcsap

 

5

 

5

 

Határtábla

 

 

 

 

 

Háromszögelési pontok

15

142

40

197

 

Meg nem jelölt töréspont

63

257

84

404

HATÁRJEL ÖSSZESEN

97

784

252

1 133

HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN

15

142

40

197

TÖRÉSPONT ÖSSZESEN

95

1 033

189

1 317

2. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez

Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmány
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére