• Tartalom

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól1

2022.02.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 35–37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában, a 21. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában, és a 48. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet2

1.

1. §

2.

2. §

3.

3. §

4. §

4.

5. §

5.

6. §

6.

7. §

7.

8. §

8.

9. §

9.

10. §

10.

11. §

11.

12. §

12/A. §

II. Fejezet3

12.

13. §

14. §

13.

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

14.

20. §

21. §

21/A. §

22. §

23. §

23/A. §

24. §

15.

25. §

26. §

27. §

16.

28. §

17.

29. §

30. §

31. §

18.

32. §

III. Fejezet4

33. §

34. §

34/A. §

IV. Fejezet

A BÁNYAFELÜGYELET ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

35. §5 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörében ellenőrzi, hogy

a) a vállalkozó kivitelező, a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházás-lebonyolító rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e,

c)6 az építőipari kivitelezési tevékenység a végleges építésügyi hatósági engedély, a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e,

d) az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint és módon rendelkezésre áll-e, az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e,

e) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzése esetén a fedezetkezelőt igénybe vették-e,

f) az építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és szakmai szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során megtartották-e,

g) az építtető a jogszabályban meghatározott esetekben és módon bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, vagy az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg,

h) az építési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

36. §7 A bányafelügyelet építésügyi és építésfelügyeleti eljárására az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 64–66. §-ában foglalt rendelkezések kivételével – nem kell alkalmazni.

19.8

37. §

20.9

38. §

21. A bírság mértéke és megállapítása

39. § (1)10 A bányafelügyelet elnökének rendeletében meghatározott, a bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények és bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek esetén a bírság mértéke:

a) engedély nélküli építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 50%-a,

b) engedélytől eltérő építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 40%-a,

c) engedély nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének 20%-a,

d) bejelentés nélküli építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 30%-a,

e) bejelentéstől eltérő építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 20%-a,

f)11 bejelentés nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének 15%-a,

g)12 a településrendezési eszközök és az általános érvényű kötelező építésügyi előírások és biztonsági szabályzatok megszegésével történő létesítés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének, bontás esetében könyvszerinti értékének 10%-a vagy

h)13 engedély nélküli használat esetén a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének 20%-a,

de legalább ötszázezer forint, legfeljebb tízmillió forint.

(2)14 Ha a sajátos építmény vagy sajátos építményrész kivitelezését az építési vagy a bontási engedély közlését követően, de annak véglegessé válása előtt kezdték meg, kivéve, ha az engedélyt azonnal végrehajthatónak nyilvánították, és később az építési vagy a bontási engedély változatlan tartalommal véglegessé válik, akkor a bírság mértéke az (1) bekezdésben meghatározott mérték 50%-a.

(3) A bírság mértékét – a kerekítés általános szabályai szerint – ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(4)15 Fennmaradási engedély esetében nem szabható ki a bírság, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben az építésügyi bírság kiszabására meghatározott határidő eltelt, vagy a szabálytalan állapot – e határidőn belül – legalább már egy éve a bányafelügyelet tudomására jutott.

(5)16 A bírság megfizetéséről szóló határozat kötelezettje az építtető.

40. §17

V. Fejezet18

41. §

42. §

43. §

44. §

22.

45. §

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–45. §, a 47. §, a 48. § a) pontja és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

47. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt megkezdett, de 10 évnél nem régebbi és a hatálybalépést követően a bányafelügyelet tudomására jutott szabálytalan építkezések esetében az építés időpontjában hatályban volt, a sajátos építményre vagy építészeti-műszaki megoldásra vonatkozó jogszabályok és általános érvényű szakmai szabályok szerint kell eljárni.

48. §19

a)20

b)21

49. §22

1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez23

2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez24

3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez25

4. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez26

5. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez27

6. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez28

7. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez29

8. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez30

1

A rendeletet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

2

Az I. fejezetet (1–12/A. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A II. fejezetet (13–32. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A III. fejezetet (33–34/A. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 35. § az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 35. § c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 386. § g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 36. § az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

8

A 19. alcímet (37. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 20. alcímet (38. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 39. § (1) bekezdés f) pontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított szöveg.

12

A 39. § (1) bekezdés g) pontja az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított, a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 36. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 39. § (1) bekezdés h) pontját az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-a iktatta be.

14

A 39. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. §-a, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 386. § h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

15

A 39. § (4) bekezdését a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 39. § (5) bekezdését a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 40. §-t a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 194. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az V. fejezetet (41–45. §) a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 48. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 48. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 48. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 2. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 3. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 4. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 5. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 6. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 7. mellékletet a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 8. mellékletet a 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet 10. § d) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére