• Tartalom

54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról1

2013.03.01.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

1. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet a 12. §-t követően a következő alcímmel és 13. §-sal egészül ki:

„Külföldi okiratok
13. § (1) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
(2) Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
(3) A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
(4) A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú nyilatkozattételének jogkövetkezményéről.”

2. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Akinek az anyakönyvi bejegyzése az (1)–(7) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérően tartalmazza a külföldi település nevét, kérheti annak kijavítását.”

3. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Külföldi állampolgár vagy hontalan személy a családi állapotát a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárásban tanúsítvánnyal is igazolhatja.”

4. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.”

5. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 44/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezető a megelőző eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.”

6. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 51. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos konzuli tisztviselő által felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat – kivéve, ha a gyermek külföldön született – a központi anyakönyvi szervhez kell felterjeszteni, aki intézkedik az apa adatainak a születési anyakönyvbe történő bejegyzése iránt.
(8) Ha a gyermek külföldön született, a (7) bekezdésben szereplő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a hazai anyakönyvezést végző hatósághoz kell felterjeszteni, a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemmel együtt.”

7. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés tartalmazza a rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által közölt adatokat, a rendőrség értesítést kiadó szervének megnevezését és ügyiratának számát.”

8. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 60. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az anyakönyvvezető a születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be)

k) a születés bejelentésétől számított három hónapon belül a gyermek születési családi és utónevének kijavítását, ha a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a gyermek névviselésére a szülők együttes döntése alapján a külföldi jog az irányadó, feltéve, ha a szülők igazolták a gyermek külföldi állampolgárságát, valamint azt a tényt, hogy az általuk megjelölt név megfelel a külföldi jognak.”

9. §2

10. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet
a) az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított három napon belül,
b) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárság igazolását, vagy az állampolgárság megszerzésére vonatkozó okirat kiállítását követő három napon belül,
c) a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai postával
küldi meg a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezetőnek.”

11. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hazai anyakönyvezési eljárásban az anyakönyvi bejegyzés és irat megtekintésére, az állampolgárság anyakönyvezésére, az alapbejegyzésre, az alapbejegyzést követő feladatokra, a helyesbítésre, az adatpótlásra és kiegészítésre, az anyakönyvezett adat kijavítására, az anyakönyvi folyószámra, a helységnév és a külföldi helységnév bejegyzésére, a lakóhely és a családi állapot anyakönyvezésére, az anyakönyvezett adatok összehasonlítására, az üres lapokra, rovatokra és megkezdett bejegyzésekre, valamint a családi állapot és a korábbi házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének igazolására az e rendeletben meghatározott szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele – ha az apasági vélelem alapja a szülők házassága – a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is, ha a szülők vagy azok egyike magyar állampolgár, kivéve, ha a házasság hazai anyakönyvezése előreláthatólag harminc napnál hosszabb időt vesz igénybe.”

(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 81/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése, 4. § (3a) bekezdése, illetve 5. §-a szerinti eljáráshoz kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárásban anyakönyvi kivonatot csak kifejezett kérelem esetén kell kiadni.”

12. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 83. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem alapján nem állapítható meg, hogy az igazolni kért anyakönyvi esemény a főváros mely kerületében történt, illetve hogy az igazolni kért anyakönyvi esemény bekövetkezésének helye az anyakönyvi esemény bekövetkezésekor mely fővárosi kerülethez tartozott, az anyakönyvvezető, a hivatásos konzuli tisztviselő vagy a kérelmező az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbítja a központi anyakönyvi szervnek.
(3b) A kérelem (3a) bekezdés szerinti továbbítása esetén a (3) bekezdés szerinti kutatást a központi anyakönyvi szerv folytatja le. Ha a kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy mely anyakönyvvezető illetékes az anyakönyvi okirat kiállítására, az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbítja az anyakönyvi okirat kiállítására illetékes anyakönyvvezetőnek. Ha a kutatás nem vezet eredményre, az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet a központi anyakönyvi szerv visszaküldi az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet továbbító anyakönyvezetőnek, aki értesíti az érdekeltet a kutatás eredménytelenségéről. ”

13. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 89/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az anyakönyvvezetők, a fővárosi és megyei kormányhivatal, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, valamint a központi anyakönyvi szerv az anyakönyvi okirat kiállítására irányuló belföldi jogsegély iránti megkereséseket, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a szerinti megkereséseket az ASZA-rendszeren keresztül juttatják el egymásnak.
(2) A jogsegély iránti megkeresés alapján kiállított anyakönyvi kivonatot postai úton kell a megkereső szerv részére megküldeni. Az értesítést, a másolatot és a megkeresésre adott nemleges választ az ASZA-rendszeren keresztül kell továbbítani.”

14. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

102. § Az anyakönyvvezető a külföldi állampolgár vagy hontalan személy anyakönyvi eseményéről anyakönyvi másolatot és anyakönyvi kivonatot állít ki, és azt nyolc napon belül a központi anyakönyvi szervhez felterjeszti. A központi anyakönyvi szerv – a menekültként elismert személyek kivételével – az anyakönyvi kivonatokat harminc napon belül közvetlenül a külföldi személy állampolgársága szerinti idegen állam illetékes magyarországi külképviseleti hatóságának megküldi. Ha a külföldi személy állampolgársága szerinti idegen államnak Magyarországon nincs külképviselete, a kivonatokat a külpolitikáért felelős miniszternek kell megküldeni.”

15. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 57. § (1) bekezdésében a „rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve” szöveg

b) 57. § (3) bekezdésében a „rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének” szöveg,

c) 81/B. § (2) bekezdésében a „konzuli” szövegrész helyébe a „hivatásos konzuli” szöveg

lép.

16. §3

17. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § (1) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 18. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 85. § (1) bekezdésében az „és a doktori cím” szövegrész.

(3) Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 7. számú melléklet 3.4. pont a) alpontja.

2. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet módosítása

19. §4

3. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

20. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „100” szöveg, az „50” szövegrész helyébe a „60” szöveg lép.

21. §5

22. § (1) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért,
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értékesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása

23. §6

5. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosítása

24. §7

6. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosítása

25. § Nem lép hatályba a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 15. § e)–h), l) és o) pontja, 21. § c) pontja.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 9. §, a 16. §, a 19. §, a 21. § és a 23. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §–8. §, a 10. §–15. §, a 17. §, a 18. §, a 20. § és a 22. §, valamint az 1–5. melléklet 2013. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről:
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Kihelyezett anyakönyv jelzése.
3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma.
4. A gyermek:
4.1. születési helye,
4.2. születési ideje (év, hó, nap, óra, perc),
4.3. neme (fiú, lány),
4.4. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ),
4.5. születési családi és utóneve,
4.6. személyi azonosítója,
4.7. származási helye.
5. Az apa:
5.1. születési családi és utóneve,
5.2. házassági neve,
5.3. születési helye,
5.4. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
5.5. lakóhelye,
5.6. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ... ).
6. Az anya:
6.1. születési családi és utóneve,
6.2. házassági neve,
6.3. születési helye,
6.4. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
6.5. lakóhelye,
6.6. állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: .....),
6.7. személyazonosságot igazoló okirata (típusa, kiállító hatóság megnevezése, okmányazonosítója, érvényességi ideje),
6.8. családi állapota,
6.9. a szülők házasságkötésének helye, ideje (év, hó, nap),
6.10. az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételének helye és ideje (év, hó, nap),
6.11. ha az anya özvegy, a férj halálesetének helye, ideje (év, hó, nap), folyószáma,
6.12. ha az anya elvált, a jogerős ítélet vagy végzés száma, kelte, a bíróság vagy közjegyző megnevezése,
6.13. egyes vagy ikerszülés (egyes, kettős, hármas, négyes, ötös, hatos), ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született (első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik),
6.14. megjegyzés (ebben a rovatban kell szerepeltetni azt a tényt, hogy az apa vagy az anya menekült státussal rendelkezik.
7. Az anyakönyvvezető aláírása.
8. A(z) anya (szülők) aláírása,.
9. A kiállítás kelte (év, hó, nap).
b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről:
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Kihelyezett anyakönyv jelzése.
3. A házasságkötés helye.
4. A házasságkötés ideje (év, hó, nap, óra, perc).
5. A házastársak adatai (férj, feleség):
5.1. előző házassági neve,
5.2. születési családi és utóneve,
5.3. házassági neve,
5.4. születési helye,
5.5. személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
5.6. előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
5.7. lakóhelye (pontos cím),
5.8. apja születési családi és utóneve,
5.9. anyja születési családi és utóneve,
5.10. állampolgársága,
5.11. előző állampolgársága(i),
5.12. előző lakóhelye(i) (ország).
6. A bemutatott okiratok:
6.1. személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
6.2. születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
6.3. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
6.4. családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
6.5. házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
6.6. állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
6.7. megjegyzés (a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota stb.).
7. A kiállítás kelte (év, hó, nap).
8. A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.
8.1. A menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy a születendő közös gyermekeik családi neve ...................................... lesz.
8.2. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekéről nem tud.
8.3. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak ................................-n ........ év ................................ hó ....... napján született ......................................... utónevű gyermekét a magáénak elismeri.
8.4. A vőlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak ................................-n ........ év ................................ hó ........ napján született ........................................ utónevű gyermekét a magáénak nem ismeri el.
9. A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése iránti kérelem és a nyilatkozatok.
10. 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.
11. Tanúsítvány alóli felmentés és indokolása.
12. Anyakönyvvezető aláírása.
13. A menyasszony aláírása.
14. A vőlegény aláírása.
15. A tolmács aláírása.
16. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető családi és utóneve.
17. A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje:
17.1. 1. tanú,
17.2. 2. tanú,
17.3. tolmács.
18. Megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha a házasságot valamely nemzetiségi nyelven kötik).
c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről:
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Kihelyezett anyakönyv jelzése.
3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma.
4. A bejegyzés helye.
5. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének ideje (év, hó, nap, óra, perc).
6. A bejegyzett élettársak adatai:
6.1. házassági neve,
6.2. születési családi és utóneve,
6.3. születési helye,
6.4. neme,
6.5. személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
6.6. előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
6.7. lakóhelye (pontos cím),
6.8. apja születési családi és utóneve,
6.9. anyja születési családi és utóneve,
6.10. állampolgársága,
6.11. előző állampolgársága(i),
6.12. előző lakóhelye(i) (ország).
7. A bemutatott okiratok:
7.1. személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
7.2. születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
7.3. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
7.4. családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
7.5. engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
7.6. állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
7.7. megjegyzés (a felek menekült státusa, a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítése, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota stb.).
8. A kiállítás kelte (év, hó, nap).
9. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte akadályai elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a felek bejelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni, és legjobb tudomásuk szerint ennek törvényi akadálya nincs.
10. A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítése iránti kérelem és a nyilatkozatok.
11. Tanúsítvány alóli felmentés és indokolása.
12. Anyakönyvvezető aláírása.
13. A felek aláírása.
14. A tolmács aláírása.
15. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető családi és utóneve.
16. A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje:
16.1. 1. tanú,
16.2. 2. tanú,
16.3. tolmács.
17. Megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot valamely nemzetiségi nyelven létesítik).
d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről:
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Kihelyezett anyakönyv jelzése.
3. Az anyakönyvi bejegyzés folyószáma.
4. A haláleset helye.
5. A haláleset időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
6. Az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata szerint az elhalt eltemetésének, az urna elhelyezésének helye.
7. Az elhalt:
7.1. neme (fiú, férfi, lány, nő),
7.2. családi állapota (nőtlen, hajadon, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
7.3. születési családi és utóneve, házassági neve,
7.4. születési helye,
7.5. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
7.6. lakóhelye,
7.7. apjának születési családi és utóneve,
7.8. anyjának születési családi és utóneve,
7.9. életben levő házastárs vagy bejegyzett élettárs születési családi és utóneve, házassági neve,
7.10. személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
7.11. ha házas vagy bejegyzett élettárs volt, utolsó házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje (év, hó, nap),
7.12. az elhalt állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ),
7.13. az állampolgárságot igazoló okirat (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
7.14. az elhalt személyazonosságát igazoló okirat (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
7.15. az elhalt személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány száma.
8. Megjegyzés (ha az elhalt menekült státussal rendelkezett, e tényt itt kell szerepeltetni).
9. A kiállítás kelte (év, hó, nap).
10. A bejelentő
10.1. családi és utóneve,
10.2. hozzátartozói minősége,
10.3. lakcíme,
10.4. személyazonosságát igazoló okirata (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
10.5. nyilatkozata („Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvbe bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.”).
11. Az anyakönyvvezető aláírása.
12. Az értesítést kiállította.

2. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

1.

Megjelölés

Rövidítés

2.

alatt

= a.

3.

anyakönyv

= akv.

4.

anyakönyvi

= akvi.

5.

anyakönyvvezető

= aktő.

6.

bejegyzett élettársi kapcsolat

= bét.

7.

Belügyminisztérium

= BM

8.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

= BÁH

9.

Budapesti Rendőr-főkapitányság

= BRFK

10.

Budai Központi Kerületi Bíróság

= BKKB

11.

bíróság, -i

= bír.

12.

bizonyítvány

= biz.

13.

Budapest

= Bp.

14.

Egészségügyi Minisztérium

= EüM

15.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

= EMMI

16.

engedély

= eng.

17.

felmentés

= felm.

18.

folyószám, -ú

= fsz.

19.

folyószám alatt

= fsz.a.

20.

Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal

= Főv. Főpolg. Hiv.

21.

főváros, -i

= főv.

22.

gyámhatóság

= gyámhat.

23.

gyámhivatal

= gyámhiv.

24.

halotti

= hal.

25.

határozat

= hat.

26.

házassági

= ház.

27.

helyettes

= h.

28.

hivatal, -i

= hiv.

29.

igazgatási

= ig.

30.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

= IRM

31.

jegyzőkönyv

= jkv.

32.

kerület, -i

= ker.

33.

Kormány

= Korm.

34.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

= KEK KH

35.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

= KIM

36.

központi

= közp.

37.

megyei

= m.

38.

minisztérium, -i

= min.

39.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

= NEFMI

40.

osztály

= oszt.

41.

országos

= orsz.

42.

Országos Rendőr-főkapitányság

= ORFK

43.

Pesti Központi Kerületi Bíróság

= PKKB

44.

polgármesteri hivatal

= polg.hiv.

45.

fővárosi és megyei kormányhivatal

= Főv. megy. Korm. hiv.

46.

rendőrkapitányság

= r.kap.

47.

szám alatt

= sz.a.

48.

számú

= sz.

49.

szociális

= szoc.

50.

születési

= szül.

51.

város, -i

= vár.

3. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

1.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8. Helységnév anyakönyvezése:
Budapest VII.
Újpest
[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Újpest önálló településnek minősült.]
Székesfehérvár
Nagyvárad (Oradea, Románia)
[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Nagyvárad nem Magyarország területéhez tartozott.]
Kolozsvár
[Ha az anyakönyvi esemény időpontjában Kolozsvár Magyarország területéhez tartozott.]
Nyugat-Berlin (1949-1990. október 2. között)
Beograd (Jugoszlávia)
Wien 4. (Ausztria)
London (Nagy-Britannia)
Los Angeles (California, Amerikai Egyesült Államok)
Calgary (Alberta, Kanada)
Washington D.C. (Amerikai Egyesült Államok)
Vietnami Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége (London, Nagy-Britannia)
126. számú fogolytábor (Szovjetunió)”
2.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 16. pont I. „A születési anyakönyvben:” cím a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Születési családi név:
A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Kiss (IRM/1552/2007.) 2007. április 1. X. Y. aktő.
A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Németh (KIM/1268/2011.) 2011. május 12. X. Y. aktő.”
3.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 16. pont II. „A házassági anyakönyvben:” cím a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Születési családi név:
A férj születési családi neve: Nagy, házassági neve: Nagy Béla. A gyermekek születési családi neve: Nagy (KIM/l536/2012.) 2012. június 16. X. Y. aktő.
[A házasságban a feleség születési nevét viseli.]”
4.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 16. pont II. „A házassági anyakönyvben:” cím d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Születési családi név (külföldi állampolgárságú férj esetén):
A férj születési családi neve 2011. január 31-től: Smidt. A feleség házassági neve: Smidt. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. IX.B.005/00759-15/2011.) 2011. április 11. X. Y. aktő.
[A házassági anyakönyvi kivonat születési (és házassági) név rovatába a megváltozott születési (és házassági) családi és utónevet kell bejegyezni.]”
5.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 36. és 37. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
36. Az anyakönyvi bejegyzés időpontjának feltüntetése a házassági anyakönyv, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába, amennyiben a házasságkötés anyakönyvezésére vagy az élettársi kapcsolat bejegyzésére a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét követően kerül sor:
A bejegyzés ideje: 2009. december 1.
37. A gyermek neme és ezzel összefüggésben utóneve megváltozásának feljegyzése a születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
A gyermek neme fiúra, utóneve Áron névre változott. Személyi azonosítója: 1-000000-0000 (EMMI 2125-1/2012-0003EGP) 2012. augusztus 30. X. Y. aktő.”
6.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklete a következő 43. ponttal egészül ki:
43. A gyermek, a feleség és/vagy a férj korábbi személyes joga alapján bejegyzett nevének javítása:
a) Kijavítás: a gyermek születési családi neve: Kovács-Nagy. 2013. január 3. X. Y. aktő.
b) Kijavítás: a feleség házassági neve: Kovács-Nagy Ilona. 2013. január 3. X. Y. aktő.”
7.    Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 4. számú melléklet 25. pont d) alpontjában a „Paksi” szövegrész helyébe a „paksi” szöveg lép.

4. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Az anyakönyvi szakvizsga témakörei
1. Az írásbeli vizsgához
A vizsga írásbeli részében a jelölt
a) a születés (ezen belül családi jogállás rendezése) anyakönyvezésével,
b) a házasságkötés anyakönyvezésével,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével,
d) a haláleset anyakönyvezésével,
e) a különböző típusú anyakönyvi okiratok kiállításával és
f) az anyakönyvezést követő adatszolgáltatással kapcsolatos
gyakorlati feladatokat old meg.
2. A szóbeli vizsgához
1. Az anyakönyvezés története, a hatályon kívül helyezett anyakönyvi jogszabályok
2. Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya
3. Az anyakönyvek vezetése (hitelesítés, megnyitás, lezárás, szervezeti változások feljegyzése, a bejegyzések módja, rövidítések, helyesbítés, kijavítás, kiegészítés, üres lapok, rovatok, megkezdett bejegyzések, a folyószám, az anyakönyv pótlása)
4. Betűrendes névmutató vezetésének szabályai
5. Az anyakönyvvezető megbízása, feladatai, helyettesítése, kizárása, összeférhetetlenségi szabályok
6. Az anyakönyvezés helye, ideje, az anyakönyvezés elhalasztása, az anyakönyvvezető hivatali felszerelése
7. Az alap- és utólagos bejegyzés, bejegyzés minták, az alapbejegyzést követő feladatok
8. Helységnevek, a családi állapot igazolásának és anyakönyvezésének szabályai
9. Okirat és személyes nyilatkozat az anyakönyvi eljárásokban, külföldi okiratok elfogadhatósága (hiteles fordítások, Apostille és diplomáciai felülhitelesítés)
10. A felettes szerv feladatai az anyakönyvi igazgatás területén
11. Hatásköri és illetékességi szabályok
12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban
13. Jogképesség, cselekvőképesség, törvényes képviselet, gyámság, gondnokság
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése (az intézeten kívüli születés bejelentése, apaság vélelme, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, képzelt apa megállapítása, emberi reprodukciós eljárások)
15. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
16. Apaság, anyaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése
17. Ismeretlen szülőktől származó gyermek anyakönyvezése
18. Örökbefogadás (örökbefogadás tényének feljegyzése és a vér szerinti örökbefogadás), az örökbefogadás megszűnése, a származás megismeréséhez való jog
19. Házasságkötést megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható házassági akadályok, a házasság érvénytelensége és nemlétezése
20. Külföldiek házasságkötése Magyarországon, a házassági tanúsítvány
21. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
22. A házasság megkötése és anyakönyvezése (házasságkötő termen kívül és munkaidőn túl megkötött házasság)
23. Házasságkötés közeli halállal fenyegető állapot esetén
24. A házasság megszűnésének esetei
25. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható akadályok, a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége és nemlétezése
26. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolata
27. Magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése külföldön
28. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása és anyakönyvezése
29. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése közeli halállal fenyegető állapot esetén
30. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének esetei
31. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése, ismeretlen és talált holttest anyakönyvezésére vonatkozó szabályok
32. Holtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása
33. A halottvizsgálati bizonyítvány
34. Utólagos és újbóli anyakönyvezés
35. Hazai anyakönyvezés (története, a kérelem átvétele, felterjesztése, csatolandó mellékletek, hatásköri szabályok)
36. Névviselés, névváltoztatás (anyakönyvezhető utónevek, születési és házassági név, miniszteri névváltoztatás, házassági névviselési forma módosítása, nemzetiségi névviselés, a nem- és az ezzel összefüggő utónévváltozás)
37. Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok, anyakönyvi okiratok beszerzése külföldről
38. Az anyakönyvi adatszolgáltatások (gyámhatóság, levéltár, más anyakönyvvezető, járási (fővárosi kerületi) hivatal, idegenrendészeti hatóság és menekültügyi hatóság, külképviseletek)
39. Statisztikai adatszolgáltatás
40. Anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi irattárból
41. Külföldiek anyakönyvezésére vonatkozó speciális szabályok
42. A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban (a nemzetközi magánjog fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a menekültekre és hontalanokra vonatkozó rendelkezések, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre vonatkozó szabályok, a külföldön történt örökbefogadások magyarországi elismerésére vonatkozó szabályok, egyéb, magyar állampolgárokat érintő külföldi határozatok elismerésére vonatkozó szabályok)
43. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése
44. A magyar állampolgárság megszűnése
45. Az állampolgárság vizsgálata az anyakönyvi eljárásban, az állampolgárság bejegyzése az anyakönyvbe, az állampolgárság igazolására alkalmas okiratok
46. Az állampolgársági eljárásban részt vevő szervek és feladataik
47. Az anyakönyvvezető állampolgársági esküvel/fogadalommal kapcsolatos feladatai, az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatások
48. Névmódosítási kérelem a honosítási eljárásban (családi név, utónév, házassági név, anyja születési neve)
49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, adatforrások, az anyakönyvvezető feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan)
50. Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága, anyakönyvi iratok megtekintése
51. Az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, előállítható okiratok, biankó okiratok megrendelése, levelező és fórum használata)
52. Illeték- és díjfizetési szabályok az anyakönyvi és házasságkötési eljárásokban

5. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

1. Sorszám:
Magyarország címere
BIZONYÍTVÁNY
2. Név:
3. Születési név:
4. Születési helye, ideje:
5. Anyja születési neve:
6. ............................................... Kormányhivatalban működő vizsgabizottság előtt az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet alapján ........................ minősítéssel
ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGÁT
tett.
Kelt: ..................................., ........ év .................................. hónap ..... nap
P. H.

..........................................................
vizsgabizottság elnöke

.......................................................
vizsgabizottság tagja

.........................................................
vizsgabizottság tagja

1

A rendeletet a 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére