• Tartalom

54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet

54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet

a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.12.29.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) és c)–l) pontjában,

a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában,

az 5. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosítása

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklet

a) 5. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,

b) 7. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”,

c) 14. pontjában az „Országos Műszaki Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum”,

d) 24. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,

e) 27. pontjában a „Magyar Művelődési Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet”

szöveg lép.

2. A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet módosítása

2. § (1) A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 7. § (1) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központnál (a továbbiakban: Központ)”,

b) 7. § (3) bekezdésében és 8. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Központ”,

c) Mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépművészeti Múzeum”,

d) Mellékletében foglalt táblázat 10. pontjában az „Országos Műszaki Múzeum” és 15. pontjában a „Közlekedési Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum”,

e) Mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában az „MTA Zenetörténeti Múzeuma” szövegrész helyébe a „Zenetörténeti Múzeum”,

f) Mellékletében foglalt táblázat 12. pontjában a „Hadtörténeti Múzeum” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum”, a „1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.” szövegrész helyébe a „1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.”,

g) Mellékletében foglalt táblázat 17. pontjában a „1014 Budapest, Fortuna u. 4.” szövegrész helyébe a „1036 Budapest, Korona tér 1.”,

h) Mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában a „Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum” szövegrész helyébe a „Rendőrmúzeum”,

i) Mellékletében foglalt táblázat 20. pontjában az „Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum”,

j) Mellékletében foglalt táblázat 21. pontjában a „Tűzoltó Múzeum” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelem Központi Múzeuma”,

k) Mellékletében foglalt táblázat 23. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,

l) Mellékletében foglalt táblázat 27. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. Mellékletében foglalt táblázat 28. pontja.

3. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

3. § (1) A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A szakmai minősítő testület és a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet”

(2) Az R3. 12. §-ában és 13. § (4) bekezdésében a „Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet” szöveg lép.

4. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása

4. § A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a kulturális örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépművészeti Múzeum”,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában a „Magyar Tudományos Akadémia Zenetörténeti Múzeuma” szövegrész helyébe a „Zenetörténeti Múzeum”,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat 18. pontjában a „Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum” szövegrész helyébe a „Rendőrmúzeum”,

e) 2. mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában az „Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum”,

f) 2. mellékletében foglalt táblázat 22. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,

g) 2. mellékletében foglalt táblázat 25. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”

szöveg lép.

5. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása

5. § A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében a „kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az időszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezelésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2005. (VI. 16.) NKÖM rendelet,

b) a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. § (5) bekezdése, 1. melléklet V. pontja és 78. pontja, valamint 2. melléklete.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére