• Tartalom

55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.04.01.

A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a 2. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

2. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló
2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Kormány az adatbázis létrehozásáért felelős szervként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.
(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevékenységének a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és az e rendeletben foglaltaknak való megfelelését az informatikáért felelős miniszter felügyeli.”

(2) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt költségeket – az adatkérés teljesülését követően – az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek téríti meg. Ezt követően az adatkezelőnél felmerült költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv haladéktalanul megtéríti az adatkezelőnek.”

(3) Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:
a) az Állami Számvevőszék elnöke,
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,
d) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke,
e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
g) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke,
h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
i) a Költségvetési Tanács elnöke,
j) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke,
k) az Országgyűlés Hivatalának vezetője, valamint
l) az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ főigazgatója.”

14. § Az R2.

b) 3. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-t” szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelős szervet” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében az „NKHT-nak” szövegrész helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelős szervnek” szöveg,

e) 9. § (3)–(5) bekezdésében az „NKHT” szövegrészek helyébe az „adatbázis létrehozásáért felelős szerv” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13–15. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. április 2-án a hatályát veszti.

1. melléklet az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez14

1

A rendelet a 16. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére