• Tartalom

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelete

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről1

2020.10.31.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)2 E rendelet hatálya a nukleáris létesítményben és radioaktívhulladék-tárolókban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló) és a radioaktívhulladék-tároló, valamint a nukleáris létesítmény engedélyesére (a továbbiakban: engedélyes) terjed ki.

(2)3 Az e rendeletben használt egyes fogalmakra az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ában, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. mellékletében, valamint a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni, azzal, hogy munkavállalón a felügyelet alatt munkát végzőket is érteni kell.

2. A munkavállalók kiválasztásával kapcsolatos követelmények

2. § (1)4 A munkavállalók kiválasztásának és alkalmazásának feltételeit az engedélyesnek írásban kell szabályoznia, amelynek tartalmaznia kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló munkavállalókkal való ellátottságára, a munkavállalókra és azok alapképzettségére, szakképesítésére és alkalmasságára vonatkozó követelményeket.

(2)5 A speciális nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakismeretet igénylő, és ezen belül a biztonság szempontjából fontos munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú képzettségi és képesítési követelményeket, szakirányú gyakorlati időtartamot az 1–7. és 9. melléklet, a nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó általános követelményeket a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A munkavállalók képesítésére, az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságára vonatkozó követelményeket – az adott nukleáris létesítménytípus sajátosságait figyelembe véve – az Előzetes-, valamint Végleges Biztonsági Jelentés (a továbbiakban: Biztonsági Jelentés) tartalmazza.

3. Betanító szakirányú képzés

3. § (1)6 Új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalóknak a munkakörük ellátásához előírt nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolási szakirányú képesítést és gyakorlatot a fűtőelemeknek a reaktorba történő első berakásáig, vagy a kiégett fűtőelemek telephelyre történő első szállításáig, illetve a radioaktív hulladék telephelyre történő első szállításáig kell megszerezniük. Az új nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni kívánt munkavállalónak a szükséges gyakorlat megszerzése érdekében részt kell vennie az üzembehelyezési feladatok végrehajtásában.

(2)7 Üzemelő nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban foglalkoztatni, vagy más munkakörbe áthelyezni kívánt munkavállaló kiválasztásánál és alkalmazásánál a munkavállalónak a munkakörre előírt képesítést a munkakörben történő önálló munkavégzés megkezdéséig kell megszereznie.

4. § (1)8 A munkavállalók betanító szakirányú képzésére vonatkozó előírásokat – az Atv.-ben, továbbá a 3. mellékletben jelzett jogszabályokban és dokumentumokban foglaltak figyelembevételével – az engedélyesnek meg kell határoznia.

(2)9 Az engedélyesnek olyan képzési programot kell kidolgoznia és megvalósítania, amely biztosítja, hogy a munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismeretekkel, szaktudással és gyakorlattal. A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programok követelményeit a 3–7. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programot a munkakörben elvégzendő feladatok, tevékenységek részletes elemzése alapján kell meghatározni, amelyet az engedélyes köteles írásban rögzíteni, valamint az érintettek számára hozzáférhetővé tenni. A képzési programban a valóságos körülmények közötti gyakorlati foglalkozást, betanulást is elő kell írni. A gyakorlati képzést az adott munkakör figyelembevételével munkahelyi környezetben, blokk szimulátoron vagy karbantartó gyakorlóközpontban kell végezni. A képzés során minden résztvevőben tudatosítani kell a biztonság elsődleges voltát.

(4) A betanító szakirányú képzés során ellenőrizni kell az ismeretek elsajátításának szintjét. Az ellenőrzés történhet vizsgával vagy egy adott gyakorlati feladat ellenőrzött végrehajtásával. Az atomerőművi blokkvezénylői személyzet esetében a betanulás végén szimulátoron végzett ellenőrzéssel is meg kell győződni a munkavállalónak a munkakör ellátására való alkalmasságáról.

(5)10 Önálló munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki teljesíti a munkakörre előírt képzettségi követelményeket, valamint megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal rendelkezik. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot az engedélyes köteles legalább kétévente, az engedélyes által meghatározott munkakörökben, a pszichológiai alkalmasságot legalább ötévente ellenőrizni.

(6)11 A nukleáris vagy radioaktívhulladék-tárolói munkavégzés karbantartási, szakipari, beruházási területein – a nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakörök kivételével – az engedélyes felügyelet alatti munkavégzési engedélyt adhat ki. Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító engedély annak adható ki, aki teljesíti az adott tevékenység „felügyelet alatti munkavégzésre” vonatkozó, jóváhagyott képzettségi és vizsga követelményeket, és megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal is rendelkezik. A felügyelet alatti munkavégző feladatait csak önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezheti.

5. § (1)12 A képzést az Atv. előírásai szerint az engedélyes – atomerőmű, radioaktívhulladék-tároló, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) esetében – vagy az engedélyeseken kívül más, az engedélyes által meghatározott kritériumok alapján kiválasztott felnőttképzési intézmény végezheti. A képzés az engedélyes képzési programjainak végrehajtásával történhet.

(2)13 A képzés alapján megszerzett képesítés az érintett munkakör betöltésére, valamint a tevékenység végzésére jogosít, de nem tanúsít iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést. Az engedélyes felel az általa előírt képzésekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáért.

(3)14 A képzést és a képzésben való részvételt úgy kell dokumentálni és archiválni, hogy a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelmények teljesülése bármikor megállapítható legyen.

6. §15 A képzési programokban követni kell a nukleáris létesítményben vagy a radioaktívhulladék-tárolóban, annak rendszereiben, rendszerelemeiben, az üzemeltetés módjában, a műszaki és adminisztratív utasításokban bevezetett, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján szükségesnek tartott és megvalósított változásokat. A képzési programokat és tananyagokat időszakosan – legalább háromévente – felül kell vizsgálni. Biztosítani kell, hogy a munkavállaló felkészüléséhez megfelelő minőségű és mennyiségű oktatási anyag, valamint megfelelő segédanyagok, üzemi dokumentációk, segédletek és a gyakorlati képzést támogató eszközök álljanak rendelkezésre.

7. §16 A Biztonsági Jelentésben meghatározott háttérszervezet felsőfokú végzettséghez kötött munkakört betöltő munkavállalói, valamint a nukleáris biztonságért, továbbá az atomenergia biztonságos alkalmazásáért felelős vezetők képzettségi követelményei között szerepelniük kell olyan elemeknek, amelyek tartalmazzák a nukleáris technika alapvető elveinek, a nukleáris vagy a radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonsága tervezési és üzemeltetési alapelveinek ismeretét.

4. Szinten tartó szakirányú képzés

8. § (1)17 Rendszeres szinten tartó szakirányú képzésben kell részesíteni azt a munkavállalót, akinek a tevékenysége a nukleáris vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonságát közvetlenül érinti, vagy arra kihatással lehet. A szinten tartó képzési programok kidolgozásánál figyelembe kell venni az egyes nukleáris létesítményi vagy radioaktívhulladék-tárolói munkakörök eltérő sajátosságait is.

(2)18 A szinten tartó szakirányú képzés keretében biztosítani kell a munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek és jártasságok szinten tartását, továbbá ismertetni kell a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló vagy a radioaktívhulladék-tároló rendszereiben, rendszerelemeiben, az írásos utasításokban, az eljárásrendekben végrehajtott, illetve az üzemeltetési tapasztalatok – beleértve a bekövetkezett, valamint más nukleáris létesítménynél vagy a radioaktívhulladék-tárolónál megtörtént üzemzavarokból levont tanulságok – hasznosítása eredményeként szükségesnek tartott és megvalósított változásokat.

(3) A munkavállalók szinten tartó képzési programjának tartalmaznia kell a baleset-elhárítási, a sugárvédelmi, a munka- és tűzvédelmi képzést is.

(4) A balesetelhárítási és a tűzvédelmi üzemi szervezetek munkavállalói részére évenként legalább egy alkalommal elméleti képzést és gyakorlatot kell tartani.

9. § A szinten tartó képzés folytatására az 5. § rendelkezései az irányadók.

5. A betanító és szinten tartó szakirányú képzési program ellenőrzése

10. § (1)19 A nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló biztonság szempontjából meghatározó és fontos, valamint speciális nukleáris ismereteket igénylő munkaköreinek betanító szakirányú képzési programjai és a szinten tartó szakirányú képzési programok összeállítására, végrehajtására vonatkozó elveket a Biztonsági Jelentés tartalmazza.

(2) A képzési programok végrehajtásáról, időszakos felülvizsgálatáról a nukleáris biztonsági hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az éves betanító és szinten tartó képzési programok megvalósítására vonatkozó ütemtervet, az engedélyesnek a nukleáris biztonsági hatósághoz a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig be kell nyújtania tájékoztatás céljából.

(4)20 E betanító és szinten tartó szakirányú képzések programjait az engedélyes köteles a belső szabályozása szerint, dokumentált és ellenőrizhető módon, a szükséges felülvizsgálati ciklus figyelembevételével naprakész állapotban tartani.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.

(2)21 A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet hatálybalépésekor22 hatályos jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(2a)23 A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet [a továbbiakban: 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet] hatálybalépésekor24 hatályos a társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgabizonyítványok, és jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(2b)25 A 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet szerinti új továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal legkésőbb a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet hatálybalépését26 követő 10 hónappal indul.

(3) A rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4)27 Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5)28

1. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez29

Az atomerőmű munkavállalói részére előírt iskolai végzettség és szakképzettség, valamint nukleáris szakirányú képesítés
0X07105M_0

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség/ és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés(ek)

1.

Atomerőművi blokkok rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Ügyeletes mérnök

felsőfokú/

vegyészmérnök

vagy

gépészmérnök

vagy

energetikai mérnök

vagy

villamosmérnök

Ügyeletes mérnök

2.

Atomerőművi blokk rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Blokkügyeletes

érettségi

Blokkügyeletes

3.

Atomerőművi blokk primerköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Reaktoroperátor

érettségi

Reaktoroperátor

4.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Primerköri főgépész

érettségi

Primerköri főgépész

5.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Primerköri gépész

érettségi

Primerköri gépész

6.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Primerköri szolgálatvezető

érettségi

Reaktoroperátor

7.

Atomerőművi blokkok közösüzemi rendszereinek vezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Közösüzemi vezénylő operátor

érettségi

Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor

8.

Atomerőművi átrakógép üzemeltetése

- Átrakógép operátor/ Vezető átrakógép operátor

érettségi

Átrakógép operátor

9.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Szekunderköri szolgálatvezető

érettségi

Turbina főgépész

10.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői és helyszíni üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Turbina főgépész

érettségi

Turbina főgépész

11.

Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Turbinaoperátor

érettségi

Turbinaoperátor

12.

Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Turbinagépész

érettségi

Gőzturbina-gépész

13.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos művezető

érettségi/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti Szakmajegyzék (a továbbiakban: Szakmajegyzék) szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

14.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos külső üzemek művezető

érettségi/villanyszerelő és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő vagy
a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

15.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Vezető elektrikus

érettségi/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő vagy
a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Vezető elektrikus

16.

Atomerőmű villamos rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos szolgálatvezető

felsőfokú/villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villamosmű-kezelő vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Villamos művezető

17.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek üzemeltetése

- Elektrikus

szakmunkás/villamos hálózat és alállomás üzemeltető vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő
vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika ágazat szerinti végzettség

Elektrikus

18.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Irányítástechnikai szolgálatvezető

felsőfokú/

informatikai (képzési ág)

vagy

gépész-, közlekedés-, mechatronikai
mérnöki (képzési ág)

vagy

villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág)

Irányítástechnikai műszakos művezető

19.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Irányítástechnikai művezető

érettségi/elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Irányítástechnikai műszakos művezető

20.

Atomerőművi blokk irányítástechnikai rendszereinek műszakos üzemeltetése

- Ügyeletes műszerész

szakmunkás/elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő
vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Irányítástechnikai műszakos műszerész

21.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Külső technológiai gépész

érettségi

Külső üzemi gépész

22.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása

- Külső technológiai főgépész - műszakos

érettségi

Külső üzemi műszakos főgépész

22a.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása

- Külső technológiai főgépész

érettségi

Külső üzemi állandó délelőttös főgépész

23.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek vízmű vezénylői és helyszíni üzemeltetése

- Külső technológiai operátor

érettségi

Külső üzemi operátor

24.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Külső technológiai szolgálatvezető

érettségi

Külső üzemi szolgálatvezető

25.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Külső technológiai művezető

érettségi

Külső üzemi művezető

26.

Atomerőmű dozimetriai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Dozimetriai szolgálatvezető

felsőfokú/

műszaki (képzési terület)

Dozimetriai szolgálatvezető

27.

Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Vezető dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus

28.

Atomerőművi

dozimetriai rendszerek üzemeltetése

- Dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus

29.

Atomerőmű vegyészeti rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Vegyészeti szolgálatvezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

VEFO szolgálatvezető

30.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Dekontamináló művezető

31.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló

szakmunkásképző vagy szakiskola

Dekontamináló

32.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló műszakvezető

érettségi

Dekontamináló műszakvezető

33.

Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése

- Víztisztító kezelő I.

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy
a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Víztisztító kezelő I.

34.

Az atomerőmű víztisztító és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése

- Víztisztító kezelő II.

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy
a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Víztisztító kezelő II.

35.

Az atomerőmű vízelőkészítő rendszereinek és rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és vegyszerrendszereinek kezelése a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Víztisztító műszakvezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy
a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Víztisztító műszakvezető

36.

Az atomerőművi vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetése és kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Kémiai technológiai művezető I.

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Kémiai technológiai művezető I.

37.

Az atomerőművi víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetése és kiszolgálása, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Kémiai technológiai művezető II.

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy vegyipar vagy környezetvédelem és vízügy ágazat szerinti végzettség

Kémiai technológiai művezető II.

37a.

Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése
Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

érettségi

Folyékony radioaktív hulladék kezelő gépész

37b.

Az atomerőmű folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszereinek helyszíni üzemeltetése, folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek munkájának irányítása
Folyékony radioaktív hulladékkezelő műszakvezető

érettségi

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

37c.

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépészek, műszakvezetők munkájának irányítása
Folyékony radioaktív hulladékkezelő művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti gépészet vagy épületgépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség

Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész

38.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Nukleáris karbantartó lakatos

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Nukleáris karbantartó lakatos (szakterületenként meghatározott)

39.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartó lakatos

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Karbantartó lakatos (szakterületenként meghatározott)

40.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek műszakos karbantartási feladatainak helyszíni irányítása, koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartó műszakvezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)

41.

Atomerőművi blokkok rendszerelemeit működtető szerkezetelemeinek karbantartása

- Karbantartó műszerész

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Karbantartó műszerész

42.

 

 

 

43.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartásának ellenőrzése, koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartási műszaki ellenőr

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség

Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)

44.

Atomerőművi blokkok rendszerei, rendszerelemei karbantartási munkáinak irányítása és koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartás művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika- elektronika (szakmacsoport) vagy építészet (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar vagy elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy építőipar ágazat szerinti végzettség

Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)

45.

Atomerőművi blokkokba beépített primerköri armatúrák karbantartásának irányítása, koordinálása

- Armatúra karbantartó művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Armatúra karbantartó művezető

46.

Atomerőművi blokkokba beépített primerköri forgógépek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Forgógép karbantartó művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Forgógép karbantartó művezető

47.

Atomerőművi blokkokba beépített fővízköri készülékek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Fővízköri készülék karbantartó művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Fővízköri készülék karbantartó művezető

48.

Atomerőművi blokkokba beépített biztonsági szelepek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Biztonsági szelep karbantartó művezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Biztonsági szelep karbantartó művezető

49.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának irányítása, koordinálása

- Reaktor karbantartó műszakvezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Reaktor karbantartó műszakvezető

50.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának szerelés vezetése

- Reaktorszerelés vezető

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Reaktorszerelés vezető

51.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Technológiai és biztonsági művezető

érettségi/elektromechanika-
elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Technológiai és biztonsági művezető

52.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai védelmek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Technológiai védelmek művezető

érettségi/elektromechanika-
elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Technológiai védelmek művezető

53.

Atomerőművi blokkokba beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Elektromechanikai karbantartó művezető

érettségi/elektromechanika-
elektrotechnika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Elektromechanikai karbantartó művezető

53a.

Az atomerőművi blokkok primerköri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
– Rendszer-technológus – primerköri

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus – primerköri

53b.

Az atomerőművi blokkok szekunderköri technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenység ellátása
Rendszer-technológus – szekunderköri

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus – szekunderköri

53c.

Az atomerőművi blokkok külső üzemi technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus – külső üzemi

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus – külső üzemi

53d.

Az atomerőművi blokkok villamos technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus – villamos

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus – villamos

53e.

Az atomerőművi blokkok irányítástechnikai technológiai rendszereinek működtetéséhez szükséges rendszertechnológusi tevékenységek ellátása
Rendszer-technológus – irányítástechnikai

felsőfokú/műszaki képzési terület

Rendszertechnológus – irányítástechnikai

53f.

Az atomerőmű biztonsági rendszereinek és rendszerelemeinek folyamatos teljesítménymonitorozása, az eredmények értékelése, karbantartásba történő visszacsatolása
Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor

felsőfokú/műszaki képzési terület

Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor

54.

 

 

 

55.

 

 

 

56.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés felelős – építész

érettségi/építészet (szakmacsoport), vagy felsőfokú/ műszaki (képzési terület) építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős – építész

57.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés felelős - gépész

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/műszaki (képzési terület) vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - gépész

58.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés felelős - villamos

érettségi/elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/informatikai (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - villamos

59.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés felelős - irányítástechnika

érettségi/elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/informatikai (képzési ág) vagy gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki (képzési ág) vagy villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős - irányítástechnika

59a.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés felelős – épületgépész

érettségi/építészet (szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) felsőfokú/műszaki (képzési terület), építészeti (képzési ág), épületgépészeti (képzési ág) vagy gépész (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti építőipar vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás ágazat szerinti végzettség

Berendezés felelős

- épületgépész

60.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Műszerész

szakmunkásképző vagy szakiskola/elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy villamos- és
energetikai mérnöki (képzési ág) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és
járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Műszerész (szakterületenként meghatározott)

61.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszerei karbantartási feladatainak helyszíni irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Csoportvezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/
elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Irányítástechnikai csoportvezető (szakterületenként meghatározott)

62.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Villamos karbantartó

szakmunkás/elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) gépészet (szakmacsoport) vagy informatika (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Villamos karbantartó (szakterületenként meghatározott)

62a.

A PDA-VERONA rendszer karbantartási feladatainak ellátása
VERONA karbantartó

felsőfokú/számítástechnikai/informa-
tikai végzettség
villamosmérnök

VERONA karbantartó

62b.

A Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartási feladatainak ellátása
Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó

szakmunkásképző vagy szakiskola/elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés ágazat szerinti végzettség

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó

63.

Atomerőművi blokkok emelőgépeinek karbantartása

-    Darukarbantartó művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és
járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Darukarbantartó művezető

64.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzése

- Rendszerfelügyelő

érettségi/

gépipari minőségellenőr

vagy

ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

minőségellenőr

Rendszerfelügyelő

65.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzésének irányítása

- Operatív irányító csoportvezető

érettségi/

gépipari minőségellenőr

vagy

ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Operatív irányító csoportvezető

66.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett vizuális ellenőrzési feladatok, valamint az idegen anyag feltárási és elhárítási munkálatok elvégzése

- Vizuális vizsgáló

érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy felsőfokú/műszaki (képzési terület) és minőségellenőr vagy a Szakmajegyzék szerinti épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Vizuális vizsgáló

67.

Atomerőművi blokkok csővezetéki rendszerelemeit működtető villamos végrehajtó szerkezetelemeinek karbantartása

- Működtetés karbantartó

szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport) vagy a Szakmajegyzék szerinti elektronika és elektrotechnika vagy informatika és távközlés vagy épületgépészet vagy gépészet vagy mezőgazdaság és erdészet vagy specializált gép- és járműgyártás vagy közlekedés és szállítmányozás vagy vegyipar ágazat szerinti végzettség

Működtetés karbantartó


A B oszlop alkalmazásában

1. felsőfokú végzettség: MSc vagy BSc diploma, vagy műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,

2. szakmunkásképző vagy szakiskola: iskolai rendszerű oktatás keretében megszerzett szakirányú szakképesítés vagy 8 általános iskolai végzettség és államilag elismert szakirányú szakképesítés.

A C oszlopban megjelölt képesítések megszerzése az atomerőmű engedélyese vagy a vele szerződéses viszonyban álló felnőttképzési intézmény által működtetett képzési rendszerben, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

A tevékenység és munkakör megnevezésben szereplő „szakterületenként meghatározott” kategóriákat és azok tartalmát az engedélyes belső szabályozásában határozza meg részletesen.

2. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez30

Az Oktatóreaktor, a Kutatóreaktor, a KKÁT és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség,
nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés
1. Az Oktatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség/ és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés (hatósági/intézményi vizsga)

1.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása
- Ügyeletes operátor

felsőfokú (BSc, MSc, 5 éves képzés)
gépészmérnök
vagy
villamosmérnök
vagy
mérnök-fizikus
vagy
fizikus
vagy
energetikai mérnök végzettség

12 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktoránál (a továbbiakban: Oktatóreaktor) kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

ügyeletes operátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

2.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése
- Ügyeletes másodoperátor

gépész
vagy villamos szakon szerzett üzemmérnöki (BSc) végzettség, vagy
technikusi végzettség, vagy
fizikus végzettség

6 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át az Oktatóreaktornál kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

ügyeletes másodoperátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

3.

Az oktatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete
- Ügyeletes dozimetrikus

szakirányú technikusi végzettség vagy ezzel egyenértékű műszaki vagy természettudományos végzettség vagy érettségi

Ügyeletes dozimetrikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

ügyeletes dozimetrikusi nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

4.

Az oktatóreaktor elektronikai rendszereinek felügyelete
- Ügyeletes elektronikus

szakirányú technikusi oklevél
vagy
ezzel egyenértékű műszaki végzettség

Ügyeletes elektronikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes elektrikusi minősítő intézményi vizsga

5.

Az oktatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete és a daru kezelése
- Ügyeletes mechanikus

szakmunkás bizonyítvány
vagy érettségi és darukezelői vizsga

Ügyeletes mechanikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes mechanikusi minősítő intézményi vizsga


2. A Kutatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés
0X07105N_1

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés (hatósági/intézményi vizsga)

1.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása

- Főoperátor

felsőfokú/

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

főoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

2.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása

- Operátor

felsőfokú/

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma,

vagy

technikusi végzettség és 10 év másodoperátori gyakorlat

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

3.

A kutatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése

- Másodoperátor

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma,

vagy

technikusi végzettség

vagy érettségi és műszaki irányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 1 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 0,5 év elengedhető

másodoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

4.

A kutatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete

- Ügyeletes dozimetrikus

érettségi bizonyítvány

vagy

műszaki képzési területen szerzett technikusi bizonyítvány

Legalább 1 év

ügyeletes dozimetrikus intézményi vizsga

5.

A kutatóreaktor elektromos rendszereinek felügyelete

- Ügyeletes elektrikus

technikus vagy villamos- és energetikai végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

ügyeletes elektrikus intézményi vizsga

6.

A kutatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete

- Ügyeletes mechanikus

technikus vagy gépész szakirányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

általános és szakirányú intézeti vizsga

3. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A

B

C

1.

Tevékenység és munkakör megnevezése

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés/gyakorlati idő

2.

A nukleáris létesítmény üzemeltetésének biztosítása,
az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
– KKÁT telephelyvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és
5 év nukleáris létesítményben vagy radioaktívhulladék-tárolóban vagy sugárveszélyes, a „B” oszlopban meghatározott végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben vagy 10 év nukleáris, vagy radioaktívhulladék-tároló létesítményben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.

3.

A nukleáris létesítmény gépész rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a gépészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
– gépész felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettségi szint és gépészmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

4.

A nukleáris létesítmény villamos rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, a villamos rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
– villamos felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettségi szint és villamosmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

5.

A nukleáris létesítmény irányítástechnikai rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének,
az irányítástechnikai rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
– irányítástechnikai felügyeleti mérnök

felsőfokú végzettség és villamosmérnöki szakképzettség, automatizálási szakirány

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

6.

A nukleáris létesítmény
környezet-ellenőrzésének, kibocsátás-ellenőrzésének és sugárvédelmi tevékenységének
a felügyelete
– sugárvédelmi felügyeleti mérnök

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat.

7.

A nukleáris létesítmény állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
A létesítmény öregedéskezeléssel kapcsolatos valamennyi szakági teendőinek koordinálása és felügyelete
– öregedéskezelési mérnök

műszaki felsőfokú végzettségi szint és:
– gépészmérnöki,
– villamosmérnöki,
– építészmérnöki vagy
– gépész-, villamos-, építész üzemmérnöki szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év nukleáris létesítményben mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

8.

A nukleáris létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatok felügyelete, elvégzése, szervezése, koordinálása
– üzemeltetés-biztonsági mérnök,
– üzemeltetési mérnök

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 1 év mérnöki szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

9.

A kiégett üzemanyag kazettákkal kapcsolatos manipulációk végzése
–átrakógép operátor/vezető átrakógép operátor

érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint
Átrakógép operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

10.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása
– sugárvédelmi laborvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat,
az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.

11.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszerének üzemeltetése
– dozimetrikus

érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga.4. A radioaktívhulladék-tárolók munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

A

B

C

1.

Tevékenység és munkakör megnevezése

Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés/gyakorlati idő

2.

A radioaktívhulladék-tároló üzemeltetésének biztosítása,
az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása
– NRHT, RHFT telephelyvezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 5 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy ipari létesítményben, a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint sugárveszélyes munkakörben szerzett legalább 2 év vezetői gyakorlat.

3.

A radioaktívhulladék-tároló technológiáinak, sugár- és környezetvédelmének szervezése, felügyelete
– sugárvédelmi vezető
– technológiai vezető
– üzemvitel-biztonsági vezető

természettudományi vagy műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolóban vagy sugárveszélyes,
a „B” oszlopban meghatározott szakképzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat, valamint
a sugárvédelmi és technológiai vezető esetén tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.

4.

A radioaktívhulladék-tároló állagmegóvásának, építészeti rendszerei karbantartásának, átalakításának, öregedés kezelésének, az építészeti rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete
– létesítmény-fenntartási vezető

legalább középfokú, szakirányú műszaki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év
a „B” oszlop szerinti szakképesítéshez kötött munkakörben szerzett gyakorlat.

5.

A radioaktívhulladék-tároló dozimetriai rendszerének üzemeltetése
– dozimetrikus

legalább középfokú végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint tároló biztonsági hatósági jogosító vizsga.


A 2. pontban foglalt táblázat B oszlopának alkalmazásában:
1. felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: mesterfokozat vagy alapfokozat vagy főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki végzettség.
A 3. és 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a felsőfokú végzettségi szintek:
természettudományi felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú természettudományi szakképzettség, vagy
műszaki felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség: műszaki képzési területen szerzett mesterfokozat vagy alapfokozat vagy főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és szakirányú műszaki szakképzettség.
A 4. pontban foglalt táblázat B oszlopában a középfokú és a szakirányú műszaki végzettség:
– középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásai alapján,
– szakirányú műszaki végzettség: a az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet előírásai alapján.
A 3. és 4. pontban foglalt táblázat C oszlopában megjelölt sugárvédelmi képzettségek, képesítések megszerzése az R. 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedéllyel rendelkező által szervezett képzés keretében, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

3. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez31


A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók munkavállalóinak képzési programjára vonatkozó általános követelmények

A képzési programoknak a 4. § (1) bekezdésében jelzett jogszabályokon túl meg kell felelniük a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeiről szóló kormányrendeletekben foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban és Radioaktívhulladék-tároló Biztonsági Szabályzatokban, az engedélyes Biztonsági Jelentésében és a nemzetközi nukleáris szervezetek ajánlásaiban meghatározottaknak, így különösen az alábbiaknak:
a) Az adott munkakör képzési programjának összeállítása az engedélyes feladata, amelyet elemzéssel kell megalapozni és az adott munkakör betöltéséhez előírt képzettségi, nukleáris szakirányú képesítési és vizsgakövetelményeknek kell megfeleltetni.
b) Az adott munkakör képzési programjában meg kell határozni a bemeneti követelményeket, a képzési program egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a képzési program egységeihez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, valamint a képzés végrehajtásának elvárt körülményeit (így különösen helyszín, oktatási eszközök, maximális csoportlétszám).
c) A képzési programoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott értékelési rendszert, a már korábban megszerzett tudás elismerésének, a korábban megszerzett képesítések megfeleltetésének módjait, valamint a program zárásának feltételeit és annak végrehajtásának módját, a program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételeit.
d) A képzési programnak tartalmaznia kell a program megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárását, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módját.
e) A képzési programban bemeneti feltételként, a program egyes elemei között az államilag elismert szakképesítések mellett szerepelhetnek akkreditált felnőttképzési programban megszerzett, vagy a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyese által működtetett képzési rendszerben megszerzett vizsgák és minősítések is.
f) A képzési program kimenetét az adott munkakör betöltésére jogosító, a munkaköri felkészültséget igazoló irat (jogosítvány, bizonyítvány, tanúsítvány) jelenti, amelyet a nukleáris létesítmény vagy a radioaktívhulladék-tároló engedélyese vagy a nukleáris biztonsági hatóság állít ki.
g) A munkaköri felkészültséget igazoló irat érvényességi idejét, megújításának szabályait – amennyiben azt jogszabály nem rendezi – a Biztonsági Jelentésben kell rögzíteni.
h) A képzési programok hatékony végrehajtásához az engedélyesnek biztosítania kell mindazon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a munkakörben elvárt kompetenciák kifejlesztéséhez, a korábbi üzemeltetési gyakorlat és tapasztalatok átadásához szükségesek.
i) Az üzemeltető személyzettel a képzés során ismertetni kell a létesítmény, annak építményei, rendszerei és rendszerelemei működését és üzemeltetésük módját. A személyzetben tudatosítani kell, hogy a nukleáris létesítményt vagy a radioaktívhulladék-tárolót üzemeltetni csak a vonatkozó üzemeltetési korlátok és feltételek, valamint üzemviteli előírások, szabályok betartása mellett lehet.
j) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetnek ismernie kell a blokk különböző üzemállapotok melletti viselkedését, a blokkvezénylői csoportmunka sajátosságait, az adminisztratív előírásokat és tapasztalattal kell rendelkezniük a különböző üzemállapotok diagnosztizálásához és a szükséges intézkedések megtételéhez.
k) A nukleáris létesítményben az ügyeletes mérnökök, a blokkügyeletesek számára a képzési programban vezetői ismereteket is oktatni kell, továbbá a képzésüknek szélesebb körűnek kell lennie, mint a blokkvezénylőben szolgálatot adó operátorokénak, különös tekintettel a veszélyhelyzeti intézkedési programokra.
l) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetet az adott létesítményre jellemző, teljes léptékű szimulátoron is képezni kell annak érdekében, hogy a kevésbé gyakori üzemi események, váratlan meghibásodások és üzemzavarok kezelésében is kellő gyakorlatot szerezzenek. A képzés keretében a diagnosztizáló, továbbá a hatékony csoportmunkára való képességet folyamatosan fejleszteni kell.
m) A nukleáris létesítményben a képzési programoknak tartalmaznia kell a súlyos baleseti helyzetek és ezek kezeléséhez szükséges írásos utasítások ismertetését és alkalmazásuk gyakorlásának módozatait. A képzést teljes léptékű szimulátor segítségével vagy egyéb lehetséges módon kell megvalósítani és végrehajtani.
n) A karbantartó személyzet képzési programjának tartalmaznia kell a nukleáris létesítményre és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó általános és az adott munkakör ellátásához – a rendszerekre és a rendszerelemekre, a minőségbiztosításra, a karbantartási tevékenység végzéséhez szükséges utasításokra és eljárásokra, a nukleáris létesítmény ellenőrzésének feltételeire vonatkozó – szükséges specifikus ismereteket.
o) A képzési programnak ki kell terjednie a rendszerelemek és a technológiai rendszerek biztonság szavatolásában betöltött szerepének, a lehetséges karbantartási hibák következményeinek és biztonsági jelentőségének ismertetésére. A képzési programban hasznosítani kell az üzemeltetés során felhalmozódó tapasztalatokat is.
p) A karbantartó személyzetnek ismernie kell a munkavégzés helyszínét és az ott található rendszerelemeket. Ennek biztosítása érdekében a képzésnek gyártóművi és a karbantartási technológiai előírásokra épített, eredeti rendszerelemeken vagy modelleken, illetve inaktív teljes léptékű rendszerelemeken történő gyakorlást, illetve helyszíni, felügyelet melletti munkavégzést is kell tartalmaznia.
q) A karbantartó személyzet képzési programjainak fel kell készíteniük a munkavállalókat arra, hogy a jogosítványuknak megfelelő szinten felügyelet alatt vagy önállóan dolgozzanak. Mindehhez biztosítani kell a speciális képzési programokat. E speciális képzési programoknak atomerőmű esetén a 4. mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelni és az abban leírt kompetenciákat kell elérni.
r) A karbantartó személyzet gyakorlati felkészítéséhez biztosítani kell az inaktív képzési környezetet. Biztosítani kell a gyakorlóhelyszín oktató rendszerelemeinek, eszközeinek aktualitását.

4. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez32

Az atomerőművi munkavállalók képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

Az engedélyes feladata, hogy az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben a képzési programokat az ismertetett követelményeknek eleget tevő, a nemzetközi nukleáris ajánlások, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai figyelembevételével, a pedagógiai, andragógiai alapelvek és módszertanok alkalmazásával részletesen kidolgozza, és azokat folyamatosan aktualizálva alkalmazza.
1

A rendeletet a 9/2022. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 6. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (5) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (6) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 2. §-szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 8. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 10. § (1) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (4) bekezdése a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (2) bekezdése a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A hatálybalépés időpontja 2018. júius 27.

23

A 11. § (2a) bekezdését a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 21.

25

A 11. § (2b) bekezdését a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 21.

27

A 11. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

28

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 2. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § a) pontja, a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése és 3. § 20. pontja, a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdése, a 38/2020. (X. 16.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 2. mellékletnek a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „R szerinti” szövegrészek helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti” szöveg lép, nem vezethető át.]

31

A 3. melléklet a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 21–26. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 4. melléklet a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (3) bekezdése, a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 4. § (3) bekezdése, a 38/2020. (X. 16.) ITM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 4. mellékletnek a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „R szerint” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti” szöveg lép, nem vezethető át. A 4. melléklet 1.3. pontjának, 2.3. pontjának, 4.3. pontjának, 17.2. és 19.2. pontjának a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 4. § (3) bekezdésével és 3. melléklet 112.1., 112.2. és 112.4. pontjával elrendelt módosítása nem vezethető át.]

33

Az 5. melléklet a 38/2020. (X. 16.) ITM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. [Az 5. mellékletnek a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § d) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „R szerinti” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti” szöveg lép, nem vezethető át.]

34

A 6. melléklet a 38/2020. (X. 16.) ITM rendelet 1. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. [A 6. mellékletnek a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 9. § d) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint „R szerinti” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti” szöveg lép, nem vezethető át.]

35

A 7. melléklet a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 8. melléklet 1. pontja a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 3. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 8. melléklet 5. pontja a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 8. melléklet 6. pontját a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

39

A 9. mellékletet a 6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére