• Tartalom

55/2012. (VI. 21.) VM rendelet

55/2012. (VI. 21.) VM rendelet

a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól1

2012.09.05.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet alá tartozó – államháztartási azonosító számmal, elnevezéssel – nevesített valamennyi fejezeti kezelésű előirányzatára.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a Kv.tv. 1. mellékletében nem szereplő, de év közben megnyíló új előirányzatokra is.

(3) A II. Fejezet szabályait kell alkalmazni – a külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA), valamint az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA), továbbá a tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, környezetvédelmi, valamint halászati támogatási jogcímek esetében is.

(4) Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(5)2 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználása során az e rendeletben foglaltakat a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról szóló 96/2012. (IX. 4.) VM rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Az előirányzatok felett gyakorolt jogok

2. § A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a fejezeti kezelésű előirányzatokból a költségvetési támogatást a jóváhagyott 2012. évi keretfelosztás alapján a kedvezményezett részére közvetlenül vagy közvetett módon, kezelő vagy lebonyolító szerv közreműködésével biztosítja.

3. § (1) A miniszter a kezelő szervnek átadhatja a fejezeti kezelésű előirányzat felett gyakorolt jogai és kötelezettségei meghatározott körét. A jogok és kötelezettségek átadásának szabályait a miniszter és az adott kezelő szerv között létrejött megállapodás rögzíti.

(2) A miniszter az előirányzatokra vonatkozó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos előkészítő és döntésvégrehajtó feladatok ellátására lebonyolító szervet bízhat meg, amely az átadott előirányzatot a miniszter és a lebonyolító szerv között létrejött megállapodásban foglaltak szerint a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátja.

(3) A rendelkezésre álló források a szakfőosztályok által elkészített éves keretfelosztásban meghatározott prioritásoknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A költségvetési támogatások lebonyolítását, folyósítását, az analitikus nyilvántartást és a költségvetési támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) mint lebonyolító szervek végzik, a közöttük és a miniszter között létrejött megállapodás, illetve a költségvetési támogatásokról szóló egyes jogszabályok alapján.

(4) A lebonyolító szervezetet tevékenységéért a megállapodásban rögzített díjazás illetheti meg, mely a feladat ellátásával kapcsolatos összes költségét fedezi, ezen felül további költségtérítésben nem részesül. A költségtérítést piaci alapokon kell meghatározni, és annak mértéke nem haladhatja meg a lebonyolításra átadott előirányzat 4%-át.

(5) A lebonyolító szervezeteknél a feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségek a lebonyolítás céljából átadott előirányzatból téríthetőek meg.

(6) A közvetlen uniós támogatások a Kincstári Egységes Számláról (a továbbiakban: KESZ) kerülnek megelőlegezésre.

4. § (1) A támogatási igények jogszerűségének felülvizsgálata, a költségvetési támogatások folyósítása, a felhasználás ellenőrzése – a 44. § és az 58. §-ban foglalt kivételekkel – az MVH feladata. A költségvetési támogatások felhasználására, ellenőrzésére az MVH által alkalmazott eljárásrend szerint kerül sor.

(2) A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási keretéből a központi költségvetési szervek részére költségvetési támogatás megállapodás vagy feladatterv alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. §-ában foglaltak szerint – előirányzat-átcsoportosítással, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványokból, illetve a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi többletbevételéből átutalással történhet.

5. § (1) A kintlévőségek, követelések behajtása érdekében az adott előirányzat felett döntési jogosultsággal rendelkező személy köteles valamennyi jogszabályi lehetőséget érvényesíteni. A behajthatatlan követelésről való lemondás csak törvényben meghatározott rend szerint lehetséges.

(2) A követelések értékelése során elkülönítetten kell kimutatni a tárgyévben keletkezett és a tárgyévet megelőző években keletkezett, illetve államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről származó követeléseket, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások miatti követeléseket. Az előírásokat az analitikus nyilvántartó helyekkel (Kincstár, MVH, NÉBIH, NAV) kötött megállapodásokban is érvényesíteni kell. A követelések értékeléséhez az analitikus nyilvántartó helyek nyilvántartásukból – a minisztérium útmutatása alapján – feladást készítenek a minisztérium részére. A követelések értékelését ennek alapján a minisztérium – saját értékelési szabályzata alapján – végzi.

(3) Az Európai Uniós társfinanszírozással működő előirányzatokból a támogatások rendelkezésre bocsátása az MVH-n – az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében, mint kifizető ügynökségen, az EHA-ból finanszírozott támogatások esetében, mint közreműködő szervezeten – keresztül történik, a külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével. A közreműködő szervezet a támogatást nyújtó képviseletében eljár.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok a támogatási célok megvalósításához, a működéshez (gazdálkodáshoz) szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkeznek, azonban elkülönült jogi személyiséggel nem bírnak, munkáltatóként munkaerőt nem foglalkoztathatnak, immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel, értékpapírokkal, valamint készletekkel nem rendelkezhetnek.

2. Kötelezettségvállalás

6. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok cél szerinti, időbeni és szabályos felhasználásáért, így a feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő a felelős.

(2) A lebonyolítás céljából átadott előirányzat felett kötelezettségvállalási jogot gyakorló személy és a lebonyolító között az átadott előirányzat felhasználásáról létrejött megállapodás kötelezettségvállalásnak minősül.

(3) Az előirányzatok terhére vállalt tárgyévi kötelezettségek együttes összege – figyelembe véve az előző évről áthúzódó kötelezettségeket is – nem haladhatja meg a tárgyévi módosított költségvetési előirányzat összegét.

(4) Éven túli kötelezettség – kivéve a külön kormányrendeletben meghatározott előirányzatokat – nem vállalható. Amennyiben az előirányzatokra éven túli kötelezettségvállalást jogszabály lehetővé tesz, akkor annak mértékét előzetesen a miniszterrel engedélyeztetni szükséges.

3. A támogatási okirat kiadásának és a támogatási szerződés megkötésének feltételei

7. § (1) A támogatási kérelemben az igénylőnek a támogatási szerződés megkötéséhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottakon túl be kell nyújtania:

a) gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén létesítő okiratának egyszerű másolatát,

b) gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet esetén a fennállását igazoló hiteles okiratot,

c) a gazdálkodó szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okiratot,

e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, kapcsolódását a megjelölt támogatási célhoz, valamint a részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszonelemzést és megvalósíthatósági tanulmányt,

f) a rendelkezésére álló saját forrást, önerőt és a várható kifizetések ütemezését, valamint ha a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet gyakorol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) üzleti tervet elfogadó határozatát, valamint az üzleti terv alapján elkészített költségtervet,

g) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, ha azt a jogszabály előírja,

h) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,

i) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a költségvetési támogatás nem illeti meg, az esedékes költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre, visszatartásra kerül, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,

j) nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási kérelem benyújtásának napja. A határidő – indokolt esetben – legfeljebb a támogatási szerződés megkötésének napjáig meghosszabbítható. Az (1) bekezdés b) és d)–f) pontja alapján benyújtott dokumentumok nem lehetnek az igényelt költségvetési támogatáshoz történő benyújtásuk napjától számított 30 napnál régebbiek.

(3) Ha az igénylő által benyújtott dokumentumok nem felelnek meg az (1) bekezdés szerinti formai és tartalmi követelményeknek, de a támogatási igény szakmailag megfelelő, határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – fel kell szólítani az igénylőt a hiányok pótlására.

(4) Ha az igénylő a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a támogatási igény további vizsgálat nélkül elutasítandó.

8. § (1) Ha a költségvetési támogatás igénylője:

a) a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) más fejezet,

c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol, vagy

d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol,

a 7. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok közül az igénylőnek nem kell benyújtani azokat, amelyekről az előirányzat kezelőjének vagy a lebonyolító szervezetnek hivatalosan tudomása van.

(2) Ha az igénylőről a Kincstár, vagy törvényszék törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, az igénylőnek a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Az igénylő adatait a fenti nyilvántartásban a szakmai kötelezettségvállaló ellenőrzi.

9. § Fejlesztési projekt esetén rögzíteni kell a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben a létrehozott eszközök működtetési kötelezettségének időtartamát és az időtartam alatt a kedvezményezett által fenntartandó feltételeket.

4. A támogatási okirat visszavonása, a támogatási szerződés módosítása

10. § (1) A támogatási szerződés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél – a költségvetési támogatás költségvetése, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt minimum 15 nappal írásban kezdeményezheti.

(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámoló benyújtási határideje a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 nap. A beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhető az eredeti támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az indokokat is.

5. A költségvetési támogatás folyósítása, teljesítésigazolás, utalványozás

11. § (1) A költségvetési támogatás folyósítása a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt mértékben és időpontokban történhet, amennyiben a szükséges fedezet az előirányzat-finanszírozási tervnek megfelelően rendelkezésre áll.

(2) A pénzügyi teljesítést a szakmai teljesítésigazolás, a kifizetés engedélyezése, az érvényesítés, az utalványozás és az utalványozás ellenjegyzése előzi meg.

(3) A lebonyolítás céljából átadásra kerülő előirányzat összegét és folyósításának ütemezését úgy kell megállapítani, hogy az a kötelezettségvállalások pénzügyi finanszírozási igényének megfeleljen.

(4) Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás kizárólag költségvetési szervek részére nyújtható, a költségvetési támogatás céljával összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosítással.

(5) Az előirányzat bevételeit képező befizetéseket, ideértve a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások visszatérülését is, előirányzatosítani kell, mely összegek az előirányzat támogatási céljaira használhatók fel, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

12. § Támogatási előleg a IV. fejezetben meghatározott esetekben akkor nyújtható – akár több részletben is –, ha a támogatási cél megvalósítását más formában történő finanszírozás nem teszi lehetővé és a megkötött támogatási szerződés arról rendelkezik.

13. § (1) A költségvetési támogatás ütemezetten, a kiadásoknak a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv alapján megállapítható felmerülésével arányosan, valamint időarányosan folyósítható.

(2) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználásáról külön nyilvántartást vezetni, az elszámolt költségeket más finanszírozó felé nem számolhatja el.

6. Beszámoltatás, ellenőrzés

14. § (1) A szakmai kötelezettségvállaló a támogatási okiratban vagy a támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználásáról vagy a működtetési kötelezettséggel összefüggésben beszámolási kötelezettséget ír elő, amelyet az okiratban vagy szerződésben rögzített határidőig a kedvezményezettnek el kell készítenie és a szakmai kötelezettségvállaló rendelkezésére kell bocsátania.

(2) A részbeszámoló, valamint a záró beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a beszámolási kötelezettség megfelelő teljesítésére adott határidő időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

(3) A kedvezményezett a beszámoló határidejének meghosszabbítását kizárólag a határidő lejáratát megelőzően, írásban kezdeményezheti a támogatótól.

(4) A teljesítésigazoló a beszámolót a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja, és kiállítja a „Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése” c. nyomtatványt és javaslatot tesz a szakmai kötelezettségvállalónak annak elfogadására vagy elutasítására. A döntésről és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő 8 napon belül a szakmai kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet, és a „Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése” c. nyomtatványt megküldi intézkedésre az utalványozó részére. Az utalványozó ezután a 11. § (2) bekezdése szerint a „Kiadás/Bevételi Utalványrendelet”-et kiállítja és megteszi a szükséges intézkedéseket a kifizetés teljesítésére, vagy visszafizettetésére.

(5) A beszámoló elbírálására vonatkozó határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható hiánypótlás, kiegészítés kérése esetén. A hiánypótlást, kiegészítést a beszámoló beérkezését követő 30 napon belül lehet kérni írásban a kedvezményezettől.

15. § (1) A költségvetési támogatás jogszerű kifizetését és felhasználását az előirányzat kezelője, valamint a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.

(2) A beszámoltatás során ellenőrzésre kerül az is, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett a közbeszerzésekre vonatkozó törvényi előírásokat betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően köteles benyújtani. A kedvezményezett számára e kötelezettség a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

16. § Ha a kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a támogatási okiratban vagy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeinek, valamint a 14. § előírásainak, a miniszter írásos döntésével a kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből.

III. Fejezet

A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A pályázatok általános feltételei

17. § (1) Az előirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az azonos célú előirányzatokból fejlesztési célú költségvetési támogatás kizárólag pályázati úton nyújtható.

18. § (1) A pályáztatási tevékenység éves pályázati terv alapján működik. Az éves pályázati tervet a szakmai főosztály készíti el, a miniszter hagyja jóvá, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi. A pályázati terv jóváhagyásáig pályázatot kiírni csak a miniszter egyedi engedélye alapján, civil szervezetek számára szóló pályázat esetén az Áht.-ben előírt, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel való előzetes egyeztetést követően lehet.

(2) A szakmai kötelezettségvállaló gondoskodik a pályázatok kiírásáról, lebonyolításáról, a pályázatok elbírálásáról, a feladattervek meghatározásáról, a megállapodások, szerződések előkészítéséről és megkötéséről, a kifizetések kezdeményezéséről. A szakmai kötelezettségvállaló gondoskodik továbbá az ellenőrzések lefolytatásáról, szabálytalanság esetén a szükséges eljárás lefolytatásáról, vagy kezdeményezéséről, a beszámoló elfogadását követően a pályázat lezárásáról és a biztosíték feloldásáról.

19. § (1) Az éves pályázati tervben szereplő pályázatok lebonyolítása kezelő szerv közvetlen eljárásával vagy lebonyolító szervezet bevonásával történik.

(2) Ha a nyertes pályázókkal a lebonyolító szervezet köti meg a támogatási szerződést és folyósítja részükre a költségvetési támogatást, a lebonyolító szervezetnek a kezelő szervre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

8. A pályázatok elbírálása

20. § (1) A miniszter vagy a kezelő szerv által kijelölt Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi a pályázatok elbírálását.

(2) A Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc fős. A Bizottságot elnök vezeti, akinek személyére és a Bizottság összetételére a pályáztatásért felelős egység vezetője tesz javaslatot, melyet a miniszter hagy jóvá.

(3) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, ami az alakuló bizottsági ülésén válik érvényessé.

(4) A Bizottság az ülésekről írásos emlékeztetőt készít, amit minden esetben a Bizottság elnöke és egy felkért bizottsági tag hitelesít.

(5) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül készíti el, majd azt a pályázat kiírója 5 napon belül a döntéshozó elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére előírt határidőtől a pályázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon – eltérhet.

(6) Ha a pályázat jellege ezt lehetővé teszi, a bizottsági ülés emlékeztetőjében az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

21. § Abban az esetben, ha

a) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől visszalép,

b) a támogatási döntés érvényét veszti, a támogatói okiratot visszavonják, vagy

c) a felek a támogatási szerződést egyoldalúan vagy közös megegyezéssel felbontják vagy megszüntetik,

a felszabaduló támogatási keret összegéig a szakmailag megfelelő, de költségvetési támogatást el nem nyert pályázók rangsorában a következő helyen álló pályázók részére költségvetési támogatás nyújtható a felszabadult támogatási összeg erejéig.

22. § (1) A pályázat kiírója a pályázatokat benyújtókat a befogadásról a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül a honlapon keresztül értesíti a felhívásra benyújtott összes pályázatot tartalmazó lista közzétételével, mely tartalmazza a befogadott és nem befogadott pályázatokat, a be nem fogadás indokával együtt.

(2) A pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától számított 15 napon belül dönt. E határidőtől a támogató – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon – eltérhet.

(3) Döntést követően az értékelésre bocsátott pályázatokra vonatkozó döntést a honlapon kell közzé tenni.

23. § A támogatási szerződésben kikötött késedelmi kötbér vagy támogatói okirat esetén vállalt kötbérfizetési kötelezettség részletes feltételeit a támogatói okiratban, támogatási szerződésben kell rögzíteni.

IV. Fejezet

2012. ÉVI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA

24. § (1) A 20/01/05/00 Regionális víziközmű-rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő előirányzatból a jogszabályok szerint a magyar államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére adható támogatás. A többségi állami tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott fejlesztések önkormányzatokkal közös, vagy önálló ÚMFT (KEOP, ROP, ETE) pályázatként történő megvalósítása esetén az állami rész fejlesztésére jutó arány önerőfizetési kötelezettséget von maga után.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

25. § (1) A 20/01/09/00 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése előirányzatból a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban szereplő prognosztizált beruházások kerülnek támogatásra.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

26. § (1) A 20/01/19/00 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása előirányzat felhasználását az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtásáról szóló hazai jogszabályok és az EU Víz Keretirányelve határozzák meg.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

27. § (1) A 20/01/20/00 Ivóvíz-minőség javító program előirányzat segítségével döntően a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések, ivóvízminőség-javító beruházások valósulnak meg. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték kiépítését.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési intézmények.

28. § (1) A 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket, továbbá a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában előírt területvásárlásokat, kisajátításokat és kártalanítási igényeket finanszírozza. Az előirányzat kedvezményezettjei a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és a nemzeti park igazgatóságok.

(2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással valósul meg, a kedvezményezett költségvetési intézménnyel kötött megállapodás alapján.

29. § (1) A 20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása előirányzat elsősorban a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, a projektek önrészének, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja.

(2) Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek, de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, valamint közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel történik.

30. § (1) A 20/02/11/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok előirányzat terhére kerülhet finanszírozásra az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) szakmai feladatainak ellátáshoz szükséges támogatás.

(2) Az előirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött Támogatási szerződésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.

(3) Az előirányzatból utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra lehetőség van.

31. § (1) A 20/02/13/00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása előirányzatból kerülhet finanszírozásra az OHÜ működési feladatainak ellátásához szükséges támogatás.

(2) Az előirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött Támogatási szerződésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.

(3) Az előirányzatból utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra lehetőség van.

32. § (1) A 20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában előirányzat a 2010-től kezdődő időszakra vonatkozó, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, környezet-, vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak támogatását, társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatását biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása a minisztérium részéről közzétett pályázati felhívások vagy egyedi döntés alapján miniszteri jóváhagyással történhet.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján fejezeti kifizetéssel történik.

(4) Mind az utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követő utófinanszírozásra lehetőség van az egyösszegű támogatás esetében. Előleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

33. § (1) A 20/02/21/00 Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások előirányzatból nyújtott támogatás célja a környezeti levegő minőségének fenntartása ahol az megfelelő, és annak javítása, illetve az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.

(2) Az előirányzatból költségvetési szervek, kutatóintézetek és gazdasági társaságok részére adható támogatás.

(3) Az előirányzat fejezeti kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra a kedvezményezettek részére támogatási szerződés, vagy megállapodás alapján.

(4) Az előirányzatból utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra lehetőség van.

34. § (1) A 20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása előirányzat célja az agrár- és környezetügyi K+F+I témák, a Nemzeti Sertéstenyésztési Program K+F feladatainak, a szőlészeti és borászati kutatóintézetek borrégiónkénti (6 borrégió) feladatainak és a közhasznú kutatási feladatok támogatása (pl. gyümölcsnemesítés, alanykutatás, rezisztencia nemesítés, növénykórtani kutatások); a kutatóintézetek működési feltételeinek javítása.

(2) A támogatásból egyedi engedélyezés alapján részben a minisztérium intézményei, részben más tárcához tartozó intézmények, valamint a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb közhasznú kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

(4) Az előirányzatból utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra lehetőség van.

35. § (1) A 20/03/03/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban, jogerős bírósági ítéletek és a minisztérium követeléseinek kezelésével kapcsolatban felmerülő illetékek és költségek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.

(2) A minisztérium által nyertes perek perköltségeinek térítéseit az előirányzat bevételeként kell kezelni.

(3) A tárgyévi eredeti előirányzat felhasználását követően fellépő forráshiány esetén, a Kv.tv.-ben engedélyezett felhatalmazás alapján lehetőség van más fejezeti kezelésű előirányzatról forrásokat átcsoportosítani. Amennyiben nincsen átcsoportosítható szabad forrás, arról a fejezeti kezelésű előirányzatról teljesíthető a bírósági ítéletben előírt fizetési kötelezettség, amely előirányzat kezelésével kapcsolatban keletkezett a kötelezettség.

(4) Az előirányzat felhasználása a jogosult részére történő fejezeti kifizetéssel történik.

36. § (1) A 20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő, és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti kifizetéssel történik.

(3) Az előirányzatból utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra lehetőség van.

37. § (1) A 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása, az alábbi területeken: a tanyák energiaellátásának javítása, a tanyás térségek rossz állapotú dűlőútjainak karbantartásához szükséges fejlesztések, a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése, a tanyagazdaságok korszerűsítése, a tanyaépületek felújítása, a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, a tanyai közbiztonság javítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása, az érintett kistérségek, települések komplex tanyafejlesztési programjai kidolgozásának támogatása.

(2) A lebonyolító szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás részletesen szabályozza az előirányzat felhasználásának folyamatát.

(3) Az előirányzatból – előirányzat-átcsoportosítással – finanszírozandóak a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

38. § (1) A 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában jogcímcsoport előirányzatának célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható.

(2) Az előirányzat felhasználása az Áht. 48. § (1) bekezdése értelmében pályázat vagy egyedi elbírálás útján történik.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján fejezeti kifizetéssel történik.

(4) Mind az utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követő utófinanszírozásra lehetőség van az egyösszegű támogatás esetében. Előleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

39. § (1) A 20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása előirányzat felhasználásának a célja a közérdekű védekezés és a kapcsolódó célprogramok finanszírozása.

(2) A támogatásból pályázat és egyedi engedélyezés alapján részben a minisztérium intézményei, részben más tárcához tartozó intézmények vagy önkormányzatok, valamint a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

40. § (1) A 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei előirányzatból nyújtott támogatás célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá az osztatlan földtulajdonok megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok végrehajtása is.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, vagy fejezeten belüli, illetve más fejezetekhez történő előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

41. § (1) A 20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása előirányzat célja a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9–12. §-ában, valamint a miniszter és a Magyar Agrárkamara között létrejött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása, továbbá a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. § (1) bekezdés d), g), l), m) pontjában foglalt, valamint a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban meghatározott feladatok és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása.

(2) Az együttműködési megállapodás alapján előleg fizethető. A támogatási előlegek átadására ütemezetten, az előlegekkel történő elszámolási kötelezettséggel és az egyes elszámolásokat követően kerül sor.

(3) A Magyar Állatorvosi Kamara és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében a kis összegű támogatásra tekintettel az éves feladatok előfinanszírozására kerül sor.

(4) Az előirányzat felhasználása közvetlenül a támogatott szervezet részére – támogatási szerződés vagy megállapodás keretében történő – fejezeti kifizetéssel valósul meg.

42. § (1) A 20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása előirányzatából a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás adható. A támogatott célok megvalósításához más jogszabályok és jogcímek alapján igényelhető támogatás is felhasználható.

(2) Az előirányzatból kerül finanszírozásra a Növényi Génbank Tanács elnökének és tagjainak éves tiszteletdíja.

(3) Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázat, feladatterv, egyedi engedélyezés, megállapodás vagy szerződés formájában valósulhat meg.

(4) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb kedvezményezettek részére történő fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.

(5) Mind az utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követő utófinanszírozásra lehetőség van az egyösszegű támogatás esetében. Előleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

43. § (1) A 20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa előirányzatból a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 38–48. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott feladatok hatósági működési és informatikai fejlesztési feladataira adható támogatás.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött megállapodás alapján történő fejezeti kifizetéssel történik.

(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kötött együttműködési megállapodás alapján a támogatás átadására ütemezetten kerül sor. A támogatás részleteinek átutalására – az első finanszírozási időszak kivételével – a finanszírozási időszakot lezáró részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

44. §3

45. § (1) A 20/03/25/00 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai előirányzat felhasználásának célja a minisztérium nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjak finanszírozása.

(2) A nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak kiegyenlítése közvetlenül fejezeti kifizetéssel, vagy költségvetési szervek részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

46. § (1) A 20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program előirányzata a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló, 2004. április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelően a 2010–2013. időszakban a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítása során az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet), valamint a miniszter, az MVH és a Kincstár közötti együttműködési megállapodás szerint kell eljárni.

(3) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

(4) A támogatásról a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet intézkedik.

47. § (1) A 20/04/07/00 Igyál tejet program előirányzat az Európai Unión belül is támogatott tevékenység támogatását szolgálja. A közoktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelően közösségi támogatás nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi támogatáson túl differenciált nemzeti kiegészítő támogatás is biztosítható, melynek mértéke az általános iskolások esetében általános szabály szerint az intézményfenntartó feladatvállalási lehetősége és jövedelmi helyzete alapján 20%, 50%, 100%, az óvodások ellátása esetében pedig egységesen 50% lehet. Középiskolások esetében nemzeti kiegészítő támogatás nem nyújtható. A nyújtható támogatás részletes szabályozását a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet határozza meg.

(3) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(4) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

48. § (1) A 20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása előirányzat a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítését, fejlesztését, a válságok megelőzését és kezelését segíti elő.

(2)4 Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza. Kivételt képez ezen szabályozás alól az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben előírt nemzeti stratégia értékelése feladattal összefüggő vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése, amely esetben az előirányzat felhasználása közvetlen módon a vállalkozó részére történő fejezeti kifizetéssel történik.

(3) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

49. § (1) A 20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása előirányzat az uniós jogszabályokban meghatározott állatbetegségek felszámolását, ellenőrzését és megfigyelését segíti elő. Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat, továbbá a tagállamok által 2012-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló 2011. november 30-i 2011/807/EU bizottsági határozat értelmében, az Európai Unió jóváhagyott éves és többéves programok alapján társfinanszírozást nyújt a tagállamoknak az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési tevékenységükhöz. A 2011. évi kérelmek kezelése tekintetében a tagállamok által 2011-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló 2010. november 23-i 2010/712/EU bizottsági határozat az irányadó.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(3) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

50. § (1)5 A 20/04/10/00 Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat célja az Európai Bizottság Élelmiszersegély programja keretében Magyarország számára meghatározott előirányzat felhasználásának, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás, illetve a Halászati Operatív Program III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) megfizetésének a fedezetét biztosítani tekintettel arra, hogy az Európai Unió az ÁFA költségeket nem téríti meg. Az előirányzatból kerül finanszírozásra a 2012. évi EU Élelmiszersegély program ÁFA fedezete, a magyar intervenciós készletből származó gabona külföldi tagállamok kifizető ügynökségei részére történő átadását érintő és a Magyarország által élelmiszersegélyezés céljára felhasználható intervenciós készletet érintő ÁFA összege. Továbbá ezen előirányzatból kerül finanszírozásra az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 562/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. május 16-i 419/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet által lehetővé tett visszatérítendő állami támogatás az élelmiszersegély programban résztvevő segélyszervezetek számára.

(2) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezettek felé történő fejezeti kifizetéssel valósul meg.

51. § (1) A 20/04/11/00 Iskolagyümölcs program előirányzata az EMGA belpiaci intézkedése, a gyermekek gyümölcs és zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében, amelynek szabályait a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. április 7-i 2009/288/EK bizottsági rendelet foglalja össze.

(2) A támogatások nemzeti támogatási előirányzatának aránya legalább 31%. A támogatásról az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet intézkedik.

(3) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(4) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

52. § (1) A 20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program előirányzat felhasználását a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet szabályozza.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(3) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

53. § (1) A 20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok támogatása előirányzat alapvető célja a hazai tenyésztésszervezési feladatok ellátása, a tenyésztői, genetikai fejlesztő munka elősegítése.

(2) Az EU-s elveknek megfelelő, notifikált a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet alapján igényelhető támogatások célja a bel- és külpiaci versenyképesség megőrzése, a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és tenyészérték megállapításán belül az egyes támogatott célterülethez kapcsolódó támogatható szolgáltatásokon keresztül.

(3) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(4) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

54. § (1) A 20/05/06/03 Erdőfelújítás jogcím biztosítja a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek támogatását, így az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet szerint esedékes jogszerű támogatási igények rendezését. Az előirányzat forrást biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység, kutatási témák, döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatásához is.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(3) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

55. § (1) A 20/05/06/04 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím a 2004. május 1-jét megelőző évek jogszabályai alapján megítélt erdőtelepítések folyamatban lévő munkáinak támogatására szolgál a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján. Az előirányzat forrást biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység, kutatási témák, döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatásához is.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(3) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

56. § (1) A 20/05/06/05 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása előirányzat címzettjei az erdőgazdálkodói nyilvántartásban és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személyek, a feladatok végrehajtását végző külső személyek, részben minisztériumi intézmények, részben más tárcához tartozó intézmények. A jogcím támogatási céljai:

a) a többségében nem állami tulajdonú erdőterületeken folytatott erdőgazdálkodás szakmai színvonalának emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének biztosítása,

b) az erdei közjóléti létesítmények berendezéseinek fenntartása és karbantartása,

c) az erdészeti erdei iskolákban folytatott oktató, nevelő, erdőpedagógiai tevékenység,

d) az egyes biotikus erdészeti károsítók és kórokozók elleni védekezési és kármegelőzési tevékenységek,

e) a biotikus eredetű, valamint a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben lévő, nem azonosítható eredetű károsítással érintett erdőterület újraerdősítése,

f) a kárpótlás és részarány-tulajdon nevesítés eredményeként kialakult új, a természetben nem azonosítható erdőgazdálkodási üzemi területhatárok terepi kitűzése és határjelekkel történő állandósítása,

g) az erdők védelme, fennmaradása érdekében elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek biztosítása,

h) a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők védelmét szolgáló kutatási témák, döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának, erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

(2) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(3) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézmények részére történő fejezeti kifizetéssel történik.

57. § (1) A miniszter a Kincstár, mint lebonyolító szerv közreműködésével nyújt támogatást a 20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások előirányzatból, amely előirányzaton rendelkezésre áll a 2004. május 1-jét megelőző időszakban vállalt agrárberuházások fedezete.

(2) A támogatások lebonyolítását, folyósítását, a követelések kezelését és az analitikus nyilvántartást a Kincstár, továbbá a támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését a Kincstár és a NÉBIH végzi a minisztériummal kötött megbízási szerződés alapján.

(3) Az előirányzat felhasználására megbízási szerződés keretében pénzeszköz átadás formájában kerül sor a pénzügyi lebonyolításban részt vevő Kincstár részére.

(4) Az előirányzat nyújt fedezetet a minisztérium és a Kincstár közötti Megbízási szerződésből eredő megbízási díj rendezésére is, amelyet a fejezet közvetlenül teljesít a Kincstár felé az általa benyújtott számla alapján.

58. § (1) A miniszter a (2)–(5) bekezdésben szabályozott előirányzat és támogatási célok tekintetében az MVH, a NAV, az AMC mint lebonyolító szerv részvételével nyújt támogatást.

(2) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítő nemzeti támogatás (top-up), a notifikált és az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási célok, a csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű (de minimis) támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett célok, valamint az átmeneti támogatások.

(3) Az előirányzat felhasználását a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 7/2012. (II.1.) Korm. rendelet szabályozza.

(4) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(5) Az előirányzat a lebonyolító szervekkel kötött együttműködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

59. § (1) A 20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés előirányzat a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetését teszi lehetővé a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény), illetve a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján.

(2) Az előirányzatból finanszírozható azon gazdálkodók kárenyhítése, akik az MVH-nak a kárenyhítési hozzájárulás összegét a 2011. évi CLXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti határidőre befizették, és akiknek az egész gazdaságukat tekintve a tárgyévi mezőgazdasági káresemények miatti hozamérték-csökkenése meghaladja a 30%-ot. A kártalanítás feltétele továbbá, hogy a mezőgazdasági termelő az egységes kérelem benyújtásával a kockázatközösség tagjává válik és a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmet határidőben benyújtotta az illetékes agrárkár-megállapító szervhez.

(3) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

60. § (1) A 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzatának célja a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása, így beruházási célú támogatás az előirányzatból nem nyújtható. Az előirányzatból non-profit gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtható támogatás.

(2) Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázat meghirdetését követően támogatási szerződés formájában valósulhat meg.

(3)6 Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(4)7 Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

61. § (1) A 20/06/00/00 Állat- és növénykártalanítás felülről nyitott előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása.

(2) Az előirányzatból történik a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

(3) Az előirányzat Kv. tv.-ben külön alcímen az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekű védekezés céljára, továbbá a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő költségek fedezetére, továbbá az egyéb jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére szolgál.

(4) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

62. § (1) A 20/07/00/00 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat az EMVA-ból, az EMGA-ból és az EHA-ból származó támogatások árfolyamkülönbözeteinek, valamint az EU általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségeknek az Európai Unió által nem térített részének a KESZ felé történő rendezését szolgálja.

(2) A 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján az előirányzatból kerül biztosításra az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódó, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161.§ (5) bekezdése szerint a felmerült végrehajtási költségek azon része, mely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34.§ (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.

(3) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

63. § (1) A 20/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként eltérő. Az I. tengely esetében az EU hozzájárulás átlagos mértéke 71,1%. A II. tengely esetében 76,8%, a III. tengelynél 71,6%, a IV. tengely esetében a 76,6%. A Technikai segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulás aránya 74,0%.

(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) 20/11/02/01 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

b) 20/11/02/02 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

c) 20/11/02/03 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

d) 20/11/02/04 IV. tengely: LEADER programok

e) 20/11/02/05 Technikai segítségnyújtás

(5) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium – MVH – Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

(6) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

64. § (1) A 20/11/03 Halászati Operatív Program Az Európai Bizottság C(2008) 4684 sz. határozatában 2008. szeptember 9-én hagyta jóvá az EHA-ból származó közösségi támogatással összefüggő magyarországi operatív programot. A Nemzeti Halászati Stratégiai Terv (NHST) és a társfinanszírozott támogatások felhasználásáról szóló Halászati Operatív Program kiemelt feladata a rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciója, illetve a kínálat bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek létesítése és a halfeldolgozás fejlesztése.

(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) 20/11/03/01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)

b) 20/11/03/02 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

c) 20/11/03/03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

(3) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 37. §-a meghatározza, hogy egyes intézkedéscsoportok keretében mely intézkedésekre vehető igénybe támogatás.

(4) Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet, az Európai Halászatról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Halászatról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 498/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2010. december 22-i 1249/2010/EU bizottsági rendelet szabályozza.

(5) Az előirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő költségvetési intézmény részére.

65. § (1) A 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet vidékfejlesztési miniszterre vonatkozó előírásaira.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb kedvezményezettek részére történő fejezeti kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosítással történik, figyelemmel az Áht. 33. §-ában foglaltakra.

(3) Mind az utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követő utófinanszírozásra lehetőség van az egyösszegű támogatás esetében. Előleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

66. § A 20/15/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzaton tervezett céltartalék évközi kormányzati intézkedések fedezetéül szolgál. Az előirányzat felhasználására 2012. szeptember 30-át megelőzően nincsen lehetőség.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

68. §8

1

A rendeletet a 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 87. §-a hatályon kívül helyezte 2013. június 8. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdését a 96/2012. (IX. 4.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 44. §-t a 88/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 48. § (2) bekezdése a 96/2012. (IX. 4.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 50. § (1) bekezdése a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

6

A 60. § (3) bekezdése a 96/2012. (IX. 4.) VM rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 60. § (4) bekezdése a 96/2012. (IX. 4.) VM rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére