• Tartalom

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

2023.01.01.

A Kormány a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában, a 23. § tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában, és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) gyermek: a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott vagy gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együttélő gyermek, ha

aa) a 16. életévét még nem töltötte be,

ab) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

ac) a 16. életévét már betöltött olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

b) megváltozott munkaképességű személy: az a személy,

ba) aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette,

bb) aki legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

bc) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 százalékos mértéket;

c) támogatott: az a természetes személy, aki a támogatás személyi és egyéb feltételeinek megfelel és a pénzügyi intézménnyel gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést köt vagy e rendelet hatálybalépését megelőzően gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kötött;

d)1 kormányhivatal: a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes, a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye és a főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala.

(2)2 Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, valamint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A támogatások fajtái

2. § Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből

a)3 a mentesített követelésrész megtérítése,

b) a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítése,

c) a közszférában dolgozók kamattámogatása (a továbbiakban: kamattámogatás) és

d) a közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatása (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás)

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: támogatás] vehető igénybe.

3. 4 A mentesített követelésrész és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítése

3. § (1)5 A mentesített követelésrész és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítését az a gyűjtőszámlahitelt folyósító pénzügyi intézmény veheti igénybe, amely teljesíti az e rendeletben foglaltakat.

(2)6 Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának, úti okmányának vagy kártyaformátumú vezetői engedélyének számát, saját és – kamattámogatás esetén – gyermeke adóazonosító jelét, a támogatásra vonatkozó információkat – a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából – a pénzügyi intézmény a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: kincstár), valamint a kormányhivatal részére átadja.

(3) A pénzügyi intézmény nyilvántartásaiban támogatásonként elkülönítve kimutatja a mentesített követelésrész és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség összegét.

4. A kamattámogatás szabályai

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a közszférában dolgozó a gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez kamattámogatást igényelhet.

(2) A kamattámogatás olyan pénzügyi intézmény által folyósított gyűjtőszámlahitel kamatainak megfizetéséhez nyújtható, amely teljesíti az e rendeletben foglaltakat.

(3) A közszférában dolgozó támogatott egy gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak megfizetéséhez veheti igénybe a kamattámogatást. A kamattámogatásra ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó gyűjtőszámlahitelek vonatkozásában egy közszférában dolgozó jogosult.

(4) A kamattámogatásra a közszférában dolgozó támogatott – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka kezdő időpontjától legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig jogosult.

(5) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél fogva módosuló hitelkeret-szerződés esetén a kamattámogatás a 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott kérelem benyújtását követően a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következő második törlesztés esedékességi napjától legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig jár.

5. § (1) A közszférában dolgozó támogatott a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenti a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését követő öt napon belül

a) a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kötő pénzügyi intézmény nevét és címét,

b) a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának várható záró időpontját és

c) a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatban bekövetkezett változásokról a közszférában dolgozó támogatott a változás bekövetkezését követő 5 napon belül tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

(3)7 Ha a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnik és a közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnésétől számított 60 napon belül a hitelintézet részére

a) az újabb, közszférában való foglalkoztatási jogviszony létesítését nem igazolja, és

b) a munkáltató 16. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatait nem jelenti be

az állam – a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel – az eredeti devizakölcsön közszférában való foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 60 napos határidő lejártát követő első törlesztési esedékességének napjától az újabb, közszférában való foglalkoztatási jogviszony létesítéséig nem nyújt kamattámogatást.

(3a)8 Amennyiben a (3) bekezdés esetén a támogatott a közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnésétől számított 60 napon túl a közszférában újabb foglalkoztatási jogviszony létesítését a hitelintézet részére igazolja, az állam az eredeti devizakölcsönnek az újabb foglalkoztatási jogviszony bejelentését követő második törlesztő részlete esedékessége napjától kamattámogatást nyújt.

(4) A közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követően is jogosult a kamattámogatásra, ha

a) megváltozott munkaképességű személynek minősül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szűnt meg,

b) részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy

c) munkáltatója jogutód nélkül megszűnt.

(5) Ha a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szűnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó olyan örököse jogosult, aki

a) a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanát – a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve – megörökölte és

b) a devizakölcsönért helytállni köteles.

(6) Az örökös az (5) bekezdés szerinti ingatlanon öröklés jogcímén szerzett tulajdonjogát és a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ide értve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is), annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a pénzügyi intézmény részére történő bejelentéssel igazolja.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszférában dolgozó támogatott foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén – a (4) és (5) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – 8 napon belül írásban értesíti a támogatott által az (1) bekezdés alapján bejelentett pénzügyi intézményt. Ha a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyát közszférán belül másik munkáltatónál folytatja, a munkáltató 8 napon belül írásban értesíti a pénzügyi intézményt az új munkáltató 16. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatairól.

(8)9 Ha a közszférában dolgozó támogatott az eredeti devizakölcsön rögzített árfolyamon való törlesztéséből eredő fizetési kötelezettségeinek 180 napot meghaladóan nem tesz eleget, ezt követően részére a kamattámogatás nem nyújtható. A kamattámogatás folyósításának megszüntetéséről a pénzügyi intézmény 8 napon belül írásban értesíti a közszférában dolgozó munkáltatóját.

5. A kamattámogatás mértéke

6. § (1) A kamattámogatás mértéke, ha a közszférában dolgozó támogatott

a) gyermeket nem nevel, évente 3 százalékpont,

b) gyermeket nevel, az a) pont szerinti kamattámogatáson felül gyermekenként további 1 százalékpont.

(2) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét.

(3) A közszférában dolgozó támogatott a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti időszakban a 9. § (2) bekezdése szerinti időpontban megállapított mértékű kamattámogatásra jogosult.

(4) A közszférában dolgozó támogatott gyűjtőszámláján a 4. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti időszakban az (1) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamat kerül tőkésítésre.

(5) A kamattámogatás számításánál az osztószám 360 nap.

(6) A pénzügyi intézmény annak tényét, hogy a kölcsön kamattámogatott és a kamattámogatás mértékét

a) a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésbe foglaltan feltünteti, vagy

b) az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél fogva módosuló hitelkeret-szerződés esetén a közszférában dolgozóval közli.

6. A vissza nem térítendő támogatás szabályai

7. § (1) A vissza nem térítendő támogatás a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontját megelőző napon fennálló devizakölcsön-tartozás összegéből kerül előtörlesztésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előtörlesztés összegének kiszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, 2012. április 1. és 2012. április 30. között irányadó hivatalos devizaárfolyamok átlagát kell alkalmazni.

(3) A pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésbe foglaltan feltünteti a vissza nem térítendő támogatás kiszámításának módját.

7. A kamattámogatásra és a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó közös szabályok

8. § (1) Kamattámogatás és vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban együtt: közszférában dolgozók támogatása) akkor vehető igénybe, ha a közszférában dolgozó

a) a munkáltatói igazolás kiállításának időpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt,

b) az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósa vagy adóstársa,

c) a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig

ca) bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

cb) életvitelszerűen lakik,

d) – a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve – a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik,

e) saját maga és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

ea) a d) pont szerinti lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal, vagy

eb) – pénzügyi lízingszerződés esetén – lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal

nem rendelkezett, és

f) saját maga és adóstársa írásban hozzájárul ahhoz, hogy

fa)10 a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat, továbbá a munkáltatójának nevét, címét és adószámát, valamint a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek adóazonosító jelét a pénzügyi intézmény a kincstár, valamint a kormányhivatal részére átadja, és

fb) az 5. § (1) bekezdése szerinti adatokat a munkáltatója kezelje.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően a közszférában dolgozók támogatása akkor is igényelhető, ha az igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának

a) együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,

b) a tulajdonukban lévő lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik.

9. § (1) A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet a devizakölcsönt folyósító pénzügyi intézménynél kell benyújtani.

(2) A kérelemben

a) a vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság megállapítását és összegének meghatározását a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, és

b) a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását

ba) a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy

bb) e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén legkésőbb 2012. május 15-éig

lehet kérni a pénzügyi intézménytől.

(3) A pénzügyi intézmény a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek. A pénzügyi intézmény a kérelmet annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Ha a kérelem benyújtása hiányosan történt, a pénzügyi intézmény az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Ha az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a pénzügyi intézmény a kérelmet elutasítja.

(4) A kérelem benyújtásakor a közszférában dolgozók támogatására való jogosultságot a pénzügyi intézmény a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján ellenőrzi.

(5) A pénzügyi intézmény a közszférában dolgozók támogatása éves összegét évente legalább egyszer, éves kimutatás keretében közli a közszférában dolgozó támogatottal.

10. § (1) A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság feltételeinek meglétét az közszférában dolgozó igénylő a pénzügyi intézmény részére következők szerint igazolja:

a) a személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal, érvényes úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel,

b) a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

c)11 a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával, az örökbefogadást a gyámhatóság végleges engedélyező határozatával, a gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozatával,

d) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal

da) a közös háztartásban történő együttélést és

db) annak tényét, hogy az adóstárs a közszférában dolgozó közeli hozzátartozója,

e) a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvos szakértői szerv igazolásával,

f) a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának fennállását és annak tényét, hogy az igénylő nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 10 napnál nem régebbi, a munkáltató nevét, címét és adószámát is tartalmazó igazolással,

g) annak tényét, hogy a közszférában dolgozó végtörlesztési szándékáról a munkáltatóját tájékoztatta, a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított igazolással,

h) a 8. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában és e) pontjában foglaltakat az 1. melléklet szerinti nyilatkozat megtételével,

i)12 a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatával,

j) a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat a közszférában dolgozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával,

k)13 az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.

(2)14 Ha az igénylő a pénzügyi intézménynek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a közszférában dolgozók támogatásához, a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk. szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a pénzügyi intézményen keresztül visszafizetni.

(3) A pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésbe foglalja a 11. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslat lehetőségére vonatkozó, valamint a 12. § (4) bekezdése és a 13. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetést.

11. § (1)15 Ha a pénzügyi intézmény elutasítja a kérelmet, a közszférában dolgozó igénylőt írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, a közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

(2)16 A kérelem elutasítása esetén az igénylő a közszférában dolgozók támogatására jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(2a)17 Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(2b)18 A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(3)19 A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján – a kormányhivatal megkeresésére – a pénzügyi intézmény 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(4)20 Ha a végleges határozat megállapítja, hogy a közszférában dolgozó igénylő a kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a pénzügyi intézmény e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a közszférában dolgozók támogatását is tartalmazó gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés igénylővel történő megkötését és a közszférában dolgozók támogatásának folyósítását, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó, a törvény erejénél fogva módosuló hitelkeret-szerződés esetén a kamattámogatás folyósítását nem tagadhatja meg. Az igénylő a pénzügyi intézmény bírálati eljárásában felmerülő mulasztásait a hatósági eljárás során nem pótolhatja.

8. A támogatás pénzügyi lebonyolításának közös szabályai

12. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítását és – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás kivételével – folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását a pénzügyi intézmény végzi. Egy pénzügyi intézménynek minősülnek az egy összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézmények.

(1a)21 Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen köteles ellenőrizni.

(2)22 Ha a pénzügyi intézmény a támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatottat írásban felszólítja a támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítése iránt. A visszatérítés iránti felhívást – annak eredménytelensége esetén – a pénzügyi intézmény legfeljebb egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(3)23 Ha a támogatott a pénzügyi intézmény kétszeri visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és így a jogosulatlanul igénybevett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a pénzügyi intézmény a támogatott támogatás iránti kérelmét, támogatásra való jogosultságáról szóló 10. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát, a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésének másolatát, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(4)24 A (3) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal a 13. § (2) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése érdekében.

13. § (1)25 A kormányhivatal, illetve a kincstár a pénzügyi intézmény 16. § szerinti adatszolgáltatásának megküldését követően a támogatás igénybevételének jogszerűségét ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(2)26 Ha a kormányhivatal, illetve a kincstár az ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozatban intézkedik a támogatás – igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

(2a)27 A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).

(2b)28 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(2c)29 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(2d)30 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

(3)31 A közigazgatási hatósági eljárásra a kormányhivatal az illetékes. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a pénzügyi intézményt írásban tájékoztatja.

(4)32 A támogatás (2) bekezdés, valamint a 12. § (2) bekezdése szerinti visszatérítése részletekben történő teljesítését kérelemre a kormányhivatal engedélyezheti, ha a támogatott igazolja, hogy a támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetés esetén a támogatás (2) bekezdés vagy 12. § (2) bekezdése szerinti összegének visszafizetését közvetlenül a kincstár részére teljesíti.

9. Felelősség

14. § (1) A pénzügyi intézmény felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a pénzügyi intézmény a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(2)33 Az (1) bekezdés szerinti károkozás esetén a pénzügyi intézmény a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelten köteles megtéríteni a kárt az állam részére.

(3) A pénzügyi intézmény a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(4) A támogatásra való jogosultság vizsgálatakor az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a pénzügyi intézménytől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell.

10. 34 A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

15. § (1) A támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a pénzügyi intézmény utólagos elszámolása alapján.

(2) A pénzügyi intézmény az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal,

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – naptári negyedévre vonatkozóan, negyedévente,

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén – a (4) bekezdés szerinti kivétellel naptári hónapra vonatkozóan, havonta

egy alkalommal készíti el.

(3) A pénzügyi intézmény az elszámolást elektronikusan hiteles formában – legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel – az eAdaton megküldi

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – a naptári negyedévet vagy

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén – a (4) bekezdés szerinti kivétellel a tárgyhónapot

követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.

(4) Ha a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás naptári hónapra vonatkozó elszámolni kívánt összege nem éri el az ezer forintot, a pénzügyi intézmény a támogatást naptári negyedévre összesítve, a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig benyújtott elszámolás keretében igényli.

(5) A kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését – a (6) bekezdésben és a 18. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve – az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a pénzügyi intézmény által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a kincstárhoz.

(6) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(7) A támogatás a pénzügyi intézmény részére vagy a pénzügyi intézmény által történő visszafizetését a pénzügyi intézmény az elszámolás keretében, jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(8) Ha a kincstár a pénzügyi intézmény utólagos ellenőrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(9) A pénzügyi intézmény elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(10) A kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzése során a pénzügyi intézménynél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

11. 35 Adatszolgáltatás szabályai

16. § (1) A pénzügyi intézmény havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a közszférában dolgozók támogatását is tartalmazó gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) adóazonosító jel,

d) – a kamattámogatás esetén – a gyermek adóazonosító jele és

e) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén – munkáltató neve, címe és adószáma.

(2)36 Az e rendelet szerinti támogatásokat is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett – a kincstár üzemelteti és fejleszti.

(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a kincstár honlapjáról elérhető adatszolgáltatási felületén található útmutató szerinti formában teljesíti

a) a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig,

b) a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a pénzügyi intézménynek a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.

(5) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez – a támogatott hozzájárulása alapján – elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

17. § (1) A pénzügyi intézmény a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a pénzügyi intézmény által megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a pénzügyi intézmény által a 15. § szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

12. 37 Elszámolás és adatszolgáltatás közös szabályai

18. § (1) A pénzügyi intézmény a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez és a 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(3) A pénzügyi intézmény az adatszolgáltatását a 16. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 17. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(4) A kincstár a 16. § szerinti, valamint – a miniszter kezdeményezésére – a 17. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

15. § (5) és (6) bekezdése szerinti, pénzügyi intézmény részére történő folyósítását felfüggeszti.

(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást követő

a) – a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén – negyedéves vagy

b) – a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén – havi

elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

19. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a kincstár részére.

(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott – a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott – támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.

20. §38 Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzatából kell finanszírozni.

21. § (1) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot – ha törvény másként nem rendelkezik – a kincstár képviseli.

(2)39 A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(3)40 A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

13. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

23. §41 E rendeletnek az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)

a) 45. §-ával megállapított 5. § (3) és (3a) bekezdését a Módr. hatálybalépését42 megelőzően megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekre is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéseket egyoldalúan, írásban módosítja,

b) 46. §-ával megállapított 15. § (3a) bekezdését, 47. §-ával megállapított 19. § (8) bekezdését valamint 49. § a)–c) pontjával megállapított 15. § (2) bekezdés b) pontját, 15. § (3) bekezdés b) pontját és 15. § (4) és (5) bekezdését a Módr. hatálybalépését43 követően benyújtott elszámolásokra és adatszolgáltatásokra kell alkalmazni,

c) 50. §-ával megállapított 2. § a) pontját, 3. alcímét és 3. § (1) bekezdését, 2. melléklet 1.1. pontját, 2. melléklet 2.1. pontját és 2. melléklet 3.1. pontját a 2012. április 1-jét követően mentesített követelésrészekre kell alkalmazni.

24. §44 E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § c) pontjával megállapított 5. § (8) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekre is alkalmazni kell.

25. §45 E rendeletnek a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2015. április 1-jét megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre, folyósított kamattámogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

26. §46 (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését47 követően a Módr1. által megállapított 10–12. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás és az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1. hatálybalépésének48 napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.

1. melléklet az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai:

Családi és utónév: ........................................................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ..........................................................................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ..............................................................................................................................................

Születési hely és idő (év, hó, nap): ...............................................................................................................................................

Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................................................

Lakcíme: □□□□ irányítószám ................................................................................................................................ település
........................................................................................ közterület neve, jellege ............................... házszám ........................ épület .................................. lépcsőház .................................. emelet ....................... ajtó

2. A közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók azonosító adatai
és nyilatkozata:

A táblázatban fel kell tüntetni minden, a közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót, aki 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik

Születési családi és utónév

Anyja születési családi és utóneve

Születési hely

Születési idő

Adóazonosító jel

Aláírás

A táblázat vonatkozó sorát – a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik – minden személynek aláírásával kell ellátnia; cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő aláírása, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

3. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő kijelenti, hogy 2011. december 1-jén
és a kérelem benyújtásának időpontjáig
– a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint
– életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik.

4. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................................................................

..................................................................................

aláírás

2. melléklet az 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelethez49

1

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 137. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. alcím címe a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § b) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (5) bekezdés a) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (3a) bekezdését a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése ikatta be.

9

Az 5. § (8) bekezdése az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (5) bekezdés b) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

11

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 389. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 10. § (1) bekezdés i) pontja az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdés k) pontját az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 76. §-a iktatta be.

14

A 10. § (2) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

16

A 11. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

17

A 11. § (2a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

18

A 11. § (2b) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

19

A 11. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 198. § (3) bekezdés d) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) és c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

20

A 11. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (5) bekezdés f) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 389. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

21

A 12. § (1a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

22

A 12. § (2) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 12. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

24

A 12. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

25

A 13. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

26

A 13. § (2) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 29. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 198. § (3) bekezdés a) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

28

A 13. § (2b) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

29

A 13. § (2c) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

30

A 13. § (2d) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 388. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

31

A 13. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

32

A 13. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (5) bekezdés k) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

33

A 14. § (2) bekezdése a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 10. alcím (15. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 11. alcím (16–17. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 16. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

37

A 11. alcím (18–21. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 20. § a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

39

A 21. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

40

A 21. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. Akalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

41

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 48. §-a ikatta be.

42

A hatálybalépés napja: 2013. január 1.

43

A hatálybalépés napja: 2013. január 1.

44

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 77. §-a iktatta be.

45

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 195. § (4) bekezdése iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2019. október 1.

48

A hatálybalépés időpontja 2019. október 1.

49

A 2. mellékletet a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére