• Tartalom

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

2020.06.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt mezőgazdasági termelő tevékenység;

2.1 főállású mezőgazdasági termelő: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétele meghaladja az összes árbevételének 50%-át;

3. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi eszközök összessége;

4. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdaságátadótól átvételre kerülő gazdaság, és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint kötelezettségek összességének a megszerzése;

5. gazdaságátadó: az a személy, aki legalább 55 éves, a mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként végzi, a gazdaság átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, az átadást megelőzően legalább tíz évig mezőgazdasági tevékenységet folytatott és rendelkezik saját tulajdonú gazdasággal, továbbá úgy határoz, hogy véglegesen felhagy a mezőgazdasági tevékenységével;

6. támogatásban részesülő gazdaságátadó: az a személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik és kezdeményezi a gazdaságának átadását;

7. mezőgazdasági termelő tevékenység: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

8. mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból – származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

9. gazdaság vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok – beleértve a termőföldet is –tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

10.2 működtetési időszak: e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

11. ügyfél: az a természetes személy, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

12.3 tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel, továbbá az az ingatlan, amely kivett területként, alrészként kivett területként, mezőgazdasági területként vagy lakóház, udvar, gazdasági épületként van nyilvántartva és megfelel a termőföldről szóló törvényben található tanya fogalomnak;

13. kertészet: a támogatási kérelemben az üzleti terv részét képező standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) betétlapon az ügyfél által jelölt, kertészeti ágazat körébe tartozó, a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben közzétett D14A, D14B, D15, D16, D17, D34, E, G01A, G01B, G01C, G02, G03A, G03B, G04A, G04B, G04C, G04D, G05, G07, I02, D10, D23, D24 SFH-kódok legalább egyikének megfelelő mezőgazdasági tevékenység;

14. termelői csoport: a Vhr. 3. § 7. pontja szerinti csoport;

15. zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet: a Vhr. 3. § 18. pontja szerinti csoport;

16. életvitelszerű tartózkodási hely: az ügyfél azon – bejelentett és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő – állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol az év nagyobb részét tölti, és rendszerint elérhető, amelyet életkörülményei is alátámasztanak.

2. A támogatás jellege és célterülete

2. § (1) E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez (a továbbiakban: célterület).

(2) A támogatási jogosultság kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A célterülettel kapcsolatban támogatást vehet igénybe az a személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) gazdaság vezetőjeként, első alkalommal

ba) új gazdaság létrehozásával, vagy

bb) meglévő gazdaság átvételével

kezd gazdálkodni;

c) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

ca) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések, vagy

cb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettség

legalább egyikével, vagy

cc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ca) vagy cb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be.

(2)4 Amennyiben a támogatás igénylője az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, abban az esetben a Herman Ottó Intézet által kiadott állásfoglalással kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.

(3) Az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.

(4) E rendelet alapján az (5) bekezdésben foglalt kivétellel nem adható támogatás annak, aki e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás adható annak, aki

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint felülvizsgálat, vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,

b) a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt, az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta, vagy

c) a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy örökösödés útján történő átszállás miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.

(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt

a) táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 77 pontot,

b) táblázat „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c) táblázat „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

4. Kötelezettségek

4. § (1) Az ügyfél köteles:

a) a gazdaságot személyesen vezetni;

b) a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységgel kapcsolatos kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni;

d) a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartani;

e) a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;

f) a használatában lévő területeket a földhasználati-nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a feltételt jogszabály lehetővé teszi;

g) a gazdálkodásával összefüggésben Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalom szerinti gazdálkodási naplót vezetni.

(2) Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.

(3) Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a) a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig és

b) amennyiben a gazdaság üzemmérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet fenntartja a működtetési időszak végéig a (2) bekezdés figyelembe vétele mellett;

c) gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel is. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.

(5)5 A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

(6) A gazdaság személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (5) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

(7)6 A Kincstár a (2) bekezdés teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(8) Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott tagság igazolást, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz és termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, továbbá az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(9)7 Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) a gazdasága vagy annak egy része vonatkozásában kötött szándéknyilatkozatot, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor és a működtetési időszak leteltét követő 60 napon belül köteles a Kincstárhoz benyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésőbb a működtetési időszak első évének végétől a működtetési időszak végéig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében a vállalt százalékos mértékben, és az ellenőrző szervezettel mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezett.

(10)8 Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban a külterületi ingatlan nem felel meg a 1. § 12. pontjának, vagy nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, hogy életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas. Az igazolást az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 14 391 100 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdés szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A Vhr. 21. § (3) bekezdéstől eltérően a vállalt EUME méretet a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes EKB által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a működtetési időszak egésze alatt.

(6)9 Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni, amelyet a Kincstár a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg, amit az állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.

(7)10 Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás adataiból ellenőrzi a Kincstár, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. §11

7. A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

8. Kifizetési kérelem

8. § (1) Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles az MVH által közétett közleményben előírt formában, postai úton benyújtani az MVH-hoz.

(2) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékletként csatolni kell

a) az egyéni vállalkozói mezőgazdasági tevékenységről kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza a főtevékenység kezdeti dátumát;

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen az elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

(3)12 A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2014. május 1. és 31. között, majd ezt követően évente május 1. és augusztus 31. között megnyíló kifizetési időszakban, de legkésőbb a működtetési időszak ötödik évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség akkor, ha a 4. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak teljesülnek.

(4)13 A kifizetési kérelmet az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(5)14 A nyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(6) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésőbb a működtetési időszak első évének végétől a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében és az ellenőrző szervezettel mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezett.

(7) Amennyiben az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben az ügyfél arról nyilatkozott, hogy gazdaságot vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, ezt követően a támogatási kérelemben megnevezettől eltérő azon gazdaságátadótól is átvehet gazdaságot, akivel és az általa átadott gazdasággal szemben teljesülnek ugyanazok, a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész alapján tett vállalások, kötelezettségek, nyilatkozatok.

9. Jogkövetkezmények

9. § (1)15 Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult

a) nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat, valamint

b) gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet,

az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(1a)16 Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több mint fél éves elmaradásban van, a Kincstár határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(1b)17 Amennyiben az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok része alapján a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan adatot szolgáltatott, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3) Amennyiben

a)18 az ügyfél gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak 1. évétől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b)19 az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a véglegessé vált támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c) az ügyfél a 4. § (8) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d) az ügyfél a 4. § (9) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 3%-át visszafizetni.

(3a)20 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pont szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b)21 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4)22 Amennyiben az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az érintett év vonatkozásában az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5)–(6)23

(7) Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a)24 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b) a működtetési időszak teljes időtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

c) gazdaságot vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, és ezt nem teljesíti, vagy a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás intézkedés keretében benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerül, vagy a támogatásban részesülő gazdaságátadó nem kezdeményezi a gazdaságának átadását, akkor az ügyfél számára a benyújtott támogatási kérelemben a 4. évre vállalt üzemméret alapján számított támogatási összeget csökkenteni kell 10 000 eurónak megfelelő forint összeggel;

d)25 a működtetési időszak 2., 3. vagy 4. évére főállású mezőgazdasági termelővé válik

da) és a támogatási kérelemben vállalt naptári évben teljesíti, de azt nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, vagy

db) a támogatási kérelemben vállalt évet követően a működtetési időszak bármely teljes naptári évében teljesíti a főállású mezőgazdasági termelővé válást, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, vagy

dc) azonban a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem válik főállású mezőgazdasági termelővé, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik;

e)26 életvitelszerűen tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f)27 életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él legalább 1 évvel a támogatási kérelem benyújtását megelőzően és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

g)28 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a működtetési időszak 3. évének végére teljesíti és az általa a működtetési időszak 3. évének végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti

a) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási kötelezettségét, az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik;

b)29 a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzési kötelezettségét, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

(9) Az ügyfélre vonatkozóan megállapított összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(10) Amennyiben a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás keretében nem nyílik támogatási időszak 2012-ben, abban az esetben a gazdaság átvételéért kapott többlet pont miatt az ügyféllel szemben a (7) bekezdés c) ponttól eltérően nem alkalmazható szankció.

(11)30 Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelmet elutasítják.

(12)31 A (11) bekezdéstől eltérően az ügyfélnek kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-ához való jogosultsága szűnik meg, ha

a) a működtetési időszak 5. évében teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy

b)32 a működtetési időszak 5. évét követő év május 1. és augusztus 31. között benyújtott kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10%-kal tér el a 4. évre vállalt üzemmérettől, feltéve, hogy az eltérés nem eredményezi az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemméret kategória változását.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §33 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 2. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor34 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §35 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 1. § 12. pontot, 4. § (10) bekezdést, 9. § (7) bekezdés e) és f) pontot és 5. mellékletet a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor36 folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §37 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1)–(1b) bekezdést, (3) bekezdés a) és b) pontot, (3a), (3b) és (4) bekezdést, (7) bekezdés a) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor38 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (5) és (6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

15. §39 Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

16. §40 (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 8. § (4) bekezdését, 9. § (7) bekezdés d) és g) pontját, 9. § (8) bekezdés b) pontját, 9. § (11) és (12) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor41 és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet [a továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor42 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését a 22/2018. (VIII. 17.)AM rendelet hatálybalépésekor43 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

3.

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

4.

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

6.

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

7.

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

8.

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

9.

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

10.

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

11.

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

12.

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

13.

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

14.

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

15.

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

16.

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

17.

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

18.

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

19.

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

20.

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

21.

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

22.

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

23.

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

24.

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

25.

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

26.

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

27.

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

28.

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

29.

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

30.

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31.

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

32.

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

33.

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

34.

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

35.

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

36.

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

37.

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

38.

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

39.

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

40.

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

41.

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

42.

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

43.

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

44.

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

46.

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

47.

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

48.

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

49.

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

50.

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

53.

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

54.

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

55.

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

56.

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

57.

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

58.

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

59.

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

60.

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

62.

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

63.

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

64.

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

65.

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

66.

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

67.

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

68.

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megjelölésével)

Szaktechnikus

3.

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

4.

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

3.

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

4.

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

5.

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

6.

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

7.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

8.

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

9.

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

10.

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

11.

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

12.

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

13.

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

14.

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

15.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

16.

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

17.

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

18.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

19.

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

20.

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

21.

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

22.

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

23.

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

3.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

4.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

5.

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

4.

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

6.

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

7.

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

8.

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

9.

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

10.

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

11.

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

12.

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

13.

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

14.

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

15.

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

16.

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

17.

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

18.

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

19.

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

20.

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

21.

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

22.

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

23.

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

24.

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

25.

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

26.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

27.

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

28.

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

29.

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

30.

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

31.

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

32.

52 5470 04

Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány)

Technikus

33.

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

34.

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

35.

51 7872 02

Lovastúra-vezető

Technikus

36.

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

37.

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

38.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

39.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

40.

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

41.

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

42.

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

44.

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

46.

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

47.

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

48.

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

49.

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

50.

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

53.

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

54.

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

55.

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

56.

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

57.

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

58.

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

59.

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

Szakmunkás

60.

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

62.

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

63.

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

64.

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

65.

51 6207 02

Vincellér

Technikus

66.

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

34 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

3.

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

4.

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

5.

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

6.

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

7.

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

8.

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

4.

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

6.

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

7.

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

8.

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

9.

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

10.

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

11.

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

12.

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

13.

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

14.

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

15.

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

Szakmunkás

16.

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

17.

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

18.

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

19.

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

20.

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

21.

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

22.

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

23.

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

24.

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

25.

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

26.

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

27.

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

28.

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

29.

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

30.

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

31.

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

32.

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

33.

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

34.

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

35.

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gépkezelő

Szakmunkás

36.

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

37.

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

38.

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

39.

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

40.

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

Technikus

41.

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

42.

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

43.

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

44.

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

45.

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

46.

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

47.

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

48.

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

49.

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

50.

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

51.

31 521 19 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

Szakmunkás

52.

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

53.

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

54.

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

55.

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

56.

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

57.

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

58.

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

59.

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

60.

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

61.

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

62.

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

63.

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

64.

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

65.

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

66.

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

67.

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

68.

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

69.

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

70.

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

71.

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

72.

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

73.

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

74.

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás

8. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

1801-1

Juhtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1801-2

Lótenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1801-3

Sertéstenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

6.

1804

Méhész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

7.

1805

Vadász-vadtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

8.

1806

Baromfitenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

9.

1807

Állategészségőr

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

10.

1809

Általános állattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

11.

1810

Kisállattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

12.

1701

Dísznövénykertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

13.

1705

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

14.

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

15.

1705-2

Zöldségtermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

16.

1707

Általános kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

17.

1706

Mezőgazdasági gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

18.

1706-1

Állattartótelepi gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

19.

1706-2

Kertészeti gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

20.

1706-3

Növénytermesztő gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

21.

1913-1

Borász

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

22.

313

Gépszerelő
és -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

23.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

24.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

25.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

26.

32-101

Erdészeti (technikus)

Technikus

9. Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

1703

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1704

Növénytermesztő gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1803

Kisállattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1901

Borász

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

 

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

313-4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1809

Általános tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1913-1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

6.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

7.

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

Technikus

8.

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

9.

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

10.

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

Technikus

11.

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

Technikus

12.

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

Technikus

11. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1801-1

Sertéstenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1801-2

Szarvasmarha-tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1702

Dísznövénykertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

2. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhető képzések

 

A

B

1.

Végzettségi szint

Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2.

alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

állattenyésztő mérnöki alapképzési szak

élelmiszermérnöki alapképzési szak

erdőmérnöki alapképzési szak

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak

kertészmérnöki alapképzési szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak

növénytermesztő mérnöki alapképzési szak

szőlész-borász mérnöki alapképzési szak

természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

vadgazda mérnöki alapképzési szak

3.

mesterfokozat
(magister, master; rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak

állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés

állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak

birtokrendező mérnöki mesterképzési szak

díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak

erdőmérnöki mesterképzési szak

erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak

élelmiszermérnöki mesterképzési szak

gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak

kertészmérnöki mesterképzési szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak

növényorvosi mesterképzési szak

növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

vadgazda mérnöki mesterképzési szak

vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

4.

Főiskolai

agrármérnök

agrármenedzser főiskolai szintű szak

agrár-szakoktató főiskolai szintű szak

állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak

élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak

gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak

kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak

meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak

növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak

szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak

szőlész-borász főiskolai szintű szak

tájgazdálkodási főiskolai szintű szak

természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak

vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak

vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak

vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak

5.

Egyetemi

agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak

agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

alkalmazott zoológus szak

állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak

élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak

erdőmérnöki egyetemi szintű szak

gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

informatikus agrármérnök

kertészmérnöki egyetemi szintű szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak

mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak

növényorvosi egyetemi szintű szak

vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak

6.

Szakirányú továbbképzési szak

agrárközgazdasági

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

agrármenedzsment

alapszintű nemzetközi mezőgazdasági

baromfi-egészségügy

élelmiszerbiztonsági

élelmiszerbiztonsági szakember

élelmiszeripari minőségügyi

élelmiszerlánc minőségirányítás

élelmiszerlánc minőségügy

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki

európai uniós agrárszakértő

gombatermesztési szakmérnök

gombatermesztési szaktanácsadó

gyógynövénytermesztő

gyógynövénytermesztő szakember

gyümölcstermesztési (integrált termesztési)

gyümölcstermesztő

gyümölcstermesztő szakmérnök

integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

integrált növénytermesztő

integrált növénytermesztő szakember

juh- és kecskeágazati szakmérnök

kertészeti marketing és logisztikai

környezet- és tájgazdálkodási

környezet- és tájgazdálkodási szakember

környezetgazdálkodási

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

lótenyésztő

mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági

mezőgazdasági környezetgazdálkodási

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

mezőgazdasági szaktanácsadó

mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

mezőgazdasági vízgazdálkodási

mezőgazdasági vízgazdálkodási

nemzetközi agrárágazati

növénygenetika és növénynemesítés

növénygenetikai és növénynemesítési

növényvédelmi szakmérnök

növényvédelmi szakmérnök

ökológiai gazdálkodó

ökológiai gazdálkodó szakmérnök

ökológiai növénytermesztő

ökológiai növénytermesztő szakember

sertés-egészségügyi

sertéstenyésztő szakmérnök

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

szarvasmarhatenyésztő szakmérnök

szőlész-borász

szőlő- és borgazdasági szakmérnök

szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

szőlőtermesztő és borász menedzser

szőlőtermesztő és borász szakmérnök

takarmánykeverék-gyártási

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

talajerőgazdálkodás

talajerőgazdálkodás szakmérnök

talajtani

talajtani szakmérnöki

tápanyag-gazdálkodási

vadászati és vadgazdálkodási

vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó

vadgazdálkodási

vadgazdálkodási szakember

vetőmag-gazdálkodási

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

vidékfejlesztési

vidékfejlesztési menedzsment és marketing

vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

vidékfejlesztő menedzser

vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási

zöldséghajtatási

zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

3. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Értékelés

 

A

B

C

D

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2.

A rész
Szakmai szempontok

3.

Az ügyfél képzettsége

A 2. melléklet szerinti végzettség

Végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

16

 

 

Az 1. mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi vagy szaktechnikusi szakképzettség

 

10

4.

Az ügyfél vállalja a főállású mezőgazdasági termelővé válást a működtetési időszak

2. évének kezdetétől

Támogatási kérelemben tett nyilatkozat alapján

20

3. évének kezdetétől

15

4. évének kezdetétől

10

5.

Az ügyfél vállalja, hogy a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értéket az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya adja

84–100%-ban

Az üzleti terv részét képező SFH­betétlap alapján

9

67–83%-ban

7

50–66%-ban

5

6.

Az ügyfél vállalja, hogy ökológiai gazdálkodást folytat legkésőbb a működtetési időszak első évének végétől a működtetési időszak végéig gazdasága teljes méretének

81–100%-ában

Magyarországon elismert, az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon

5

61–80%-ában

kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet szerinti ökológiai ellenőrző szervezettel kötött szándéknyilatkozat alapján, valamint az üzleti terv alapján, ahol az ökológiai gazdálkodásnak tartalmilag szerepelnie kell az egyes fejezetekben.

4

41–60%-ában

3

21–40%-ában

2

20%-át meg nem haladóan

1

7.

Az ügyfél

életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen van legalább
1 évvel a támogatási kérelem benyújtását megelőzően és vállalja, hogy ezt fenntartja a működtetési időszak végéig.

Támogatási kérelemben tett nyilatkozat, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata alapján

15

vállalja, hogy életvitelszerű tartózkodási helyként tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének végére és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig.

12

8.

EUME cél 3. év végéig történő teljesítésének vállalása

91–100%-ban vállalja

Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján

5

81–90%-ban vállalja

3

71–80%-ban vállalja

2

9.

Az ügyfél átvevő a gazdaságátadási intézkedésben

 

Támogatási kérelemben tett szándéknyilatkozat a gazdaságátadó és az átvevő részéről, valamint az üzleti terv alapján, ahol a gazdaságátvételnek tartalmilag szerepelnie kell az egyes fejezetekben

8

10.

A támogatási kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet tagság vagy azokhoz való csatlakozási szándék

 

MVH által közzétett nyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport által, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott tagsági igazolás vagy tagfelvételről szóló szándéknyilatkozat alapján

2 pont

11.

Összesen:

max. 80

12.

B rész
Horizontális szempontok

13.

Az ügyfél életkora

18–34 év

 

16

(A támogatási kérelem benyújtásakor már betöltött életév alapján.)

35–40 év

20

14.

Női ügyfél

2

15.

Az ügyfél csökkent munkaképességű

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés ea) és eb) alpontjában foglaltak vonatkozásában kiállított szakvélemény, igazolás

1

16.

A működtetési időszak kezdetétől annak teljes időtartama alatt az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb

30 km-es sugarú körön belül található

Támogatási kérelemben tett nyilatkozat, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata alapján

7

17.

Az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye

hátrányos helyzetű településen van a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy évvel

A Vhr. 3. § 14. pontja szerint, az ügyfél-nyilvántartási rendszere és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata alapján

6

18.

Összesen:

max: 36

19.

C rész
Pénzügyi terv

20.

A befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök ráfordításainak aránya, a befektetett eszközök ráfordításai a kiemelt anyagjellegű kiadások (növénytermesztés, kertészet, szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) és az igénybevett szolgáltatások összegéhez képest a működtetési időszak teljes időtartama alatt.
Ha a mutató értéke legalább 2,5
Ha a mutató értéke legalább 1,5, de nem éri el a 2,5-t

2
1

21.

A támogatás hasznosulása

A főtevékenységből származó felhalmozódó jövedelem* aránya az egyszeri tőkejuttatáshoz viszonyítva a működtetési időszak 4. évére
Ha a mutató értéke legalább 2
Ha a mutató értéke legalább 1,4, de nem éri el a 2-t
Ha a mutató értéke legalább 0,9, de nem éri el az 1,4-t
Ha a mutató értéke legalább 0,4, de nem éri el a 0,9-t
* A számítás módja: Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel – [Kiemelt anyagjellegű kiadások (növénytermesztés, kertészet, szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) + Igénybe vett szolgáltatások kiadásai + Bér- és járulékai + Vállalkozói kivét]4
3
2
1

22.

A vállalkozás tervezett jövedelmezősége

Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a működtetési időszak teljes időtartamára tervezett Vállalkozás eredményének a vállalkozói kivéttel növelt átlaga) aránya az átlagos minimálbérhez (a benyújtás évében érvényes havi minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke) a működtetési időszak teljes időtartama alatt
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 120%
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 60%, de nem éri el a 120%-ot

2
1

23.

Összesen:

max: 8

24.

D rész
Üzleti terv

25.

Üzleti terv értékelése összesen (a kitöltési útmutatóban szereplő követelmények maximális teljesítése esetén):

max: 40

26.

MINDÖSSZESEN:

max: 164

4. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.

5. melléklet az 57/2012. (VI.21.) VM rendelethez44

A területileg illetékes önkormányzat jegyző igazolásának adattartalma a gazdálkodásra alkalmas életvitelszerű tartózkodási helyről

1. Ügyfél adatai:

1.a Ügyfél-azonosító

1.b Ügyfél neve

1.c Ügyfél születési helye

1.d Ügyfél születési dátuma

1.e Anyja neve

2. Igazolás:

2.a „Igazolom, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (10) bekezdésében foglaltak alapján gazdálkodásra alkalmas.”

2.b Irányítószám

2.c Település

2.d Közterület

2.e Házszám

2.f Helyrajzi szám

3. Kitöltés dátuma és aláírása:

3.a Kitöltés dátuma

3.b Területileg illetékes önkormányzat megnevezése

3.c Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének neve

3.d Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének aláírása és pecsét.

1

Az 1. § 2. pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 10. pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 12. pontja a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (5) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 59. §-a, a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (7) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (9) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (10) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

9

Az 5. § (6) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (7) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. §-t a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (3) bekezdése a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § (1a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (1b) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 9. § (3) bekezdés a) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (2) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (3a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 9. § (3b) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 9. § (4) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § (5)–(6) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 60. §-a hatályon kívül helyezte.

24

A 9. § (7) bekezdés a) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. § (7) bekezdés d) pontja a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 9. § (7) bekezdés e) pontja a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9. § (7) bekezdés f) pontja a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. § (7) bekezdés g) pontja a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 9. § (8) bekezdés b) pontja a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

30

A 9. § (11) bekezdését a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. §-a iktatta be.

31

A 9. § (12) bekezdését a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. §-a iktatta be.

32

A 9. § (12) bekezdés b) pontja a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

36

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

38

A hatálybalépés napja: 2015. február 17.

41

A hatálybalépés időpontja 2017. december 28.

42

A hatálybalépés időpontja 2018. augusztus 18.

43

A hatálybalépés időpontja 2018. augusztus 18.

44

Az 5. mellékletet a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére