• Tartalom

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

2021.10.09.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 24. § (11) bekezdése alapján a 2. §-ban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KTI Kft.) jelölöm ki.

2. § A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi:

a) a közlekedésbiztonsági titkársági feladatok ellátása, ennek keretében az éves közlekedésbiztonsági intézkedési terv szakmai előkészítése, miniszteri jóváhagyásra előterjesztése és a végrehajtás koordinálása, a közlekedésbiztonsági intézkedési terv monitoringja, a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedési tervhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció,

b)1 a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, kormányrendeletben meghatározott tartalmú közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó emisszió kataszterek, kataszterjelentések és előrejelzések készítése, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai továbbképzések szervezése, közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása,

c) a közúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése; a vizsgálati technológia fejlesztése; a technológiai fejlesztő minta vizsgabázis működtetése,

d) a közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; a közlekedés klímavédelmi feladatainak, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatok, a környezetkímélő, energiatakarékos és szénmentes közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő tevékenység, adatgyűjtések és mérések végzése; továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálat adatbázis működtetése és a közúti közlekedés környezetvédelmi programjainak megvalósítása,

e) az EU és ENSZ–EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központ működtetése; az ágazati irányítással összefüggő hatósági feladatok végrehajtásához szükséges tárcaszintű egyeztetések előkészítése; kapcsolódó feladattervek összeállítása,

f) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló kormányrendelet szerinti stratégiai zajtérképek és zajvédelmi intézkedési tervek elkészítése, valamint azok rendszeres felülvizsgálata az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra vonatkozóan,

g) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló ENSZ–EGB egyezményből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltár közlekedési alágazatonkénti légszennyezőanyag kibocsátás meghatározása, valamint a leltár közlekedés részére vonatkozó szöveges magyarázat elkészítése,

h) a közlekedésre neveléssel és a gépjárművezető képzéssel összefüggő, a döntéseket megalapozó kutatási és szakértői munkák végzése; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység szakmai támogatása; a köznevelési intézmények közlekedésre nevelési tevékenységéhez korszerű oktatási eszközök biztosítása,

i) a közúthálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben,

j) a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító közúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése,

k) a közúti közlekedés biztonságával és környezetvédelmével foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarország képviselete, az ehhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségek teljesítése,

l) a közlekedésbiztonsági rendezvényekhez kapcsolódóan a közlekedésre nevelésben alkalmazott közlekedési szimulátorok működtetése, valamint azoknak a kutatási- és módszertani fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó alkalmazása,

m) a köznevelési intézményekben a nevelési-oktatási intézmények tanulói és pedagógusai számára a közlekedésre nevelési tevékenységek korszerű oktatástechnikai eszközökkel és közlekedési szimulátorokkal történő gyakorlati megvalósításának támogatása,

n) a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése,

o)2 a veszélyes áruk közúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése,

p)3 közreműködik a Közlekedési Szakértői Testület működtetésében, az ahhoz szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva a működtetéshez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátásához,

q)4 a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok, valamint a közlekedési hatósági rendszerekhez kapcsolódó adatintegritási és megfelelőségi vizsgálatok ellátása,

r)5 a közúti közlekedéssel, közúti gépjármű-közlekedési hatósági tevékenységgel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ehhez szükséges informatikai környezet biztosítása,

s)6 közreműködik a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Szállító Csoport (TG-Transport Group) tevékenységében, a tevékenységhez és a közreműködő személyek feladatellátásához szükséges feltételek biztosításával, támogatást nyújtva az adminisztratív teendők ellátásában.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § b) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § o) pontját a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § p) pontját a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § q) pontját a 45/2019. (XI. 20.) ITM rendelet 50. §-a iktatta be, szövege a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § r) pontját a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § s) pontját a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére