• Tartalom

6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról1

2012.04.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes tevékenységről, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.”

3. § Az R. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás célja:)

c) az egészségügyi szolgáltatók és a szervezeti egységek azonosítása,”

4. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató:
aa) rövidített és teljes cégnevét,
ab) fenntartójának megnevezését,
ac) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vétele számát,
ad) gazdálkodási működési formáját,
ae) képviselője nevét,
af) KSH törzsszámát,
ag) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát,
ah) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát;
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó adatokat:
ba) megye,
bb) helységnév,
bc) utca, házszám,
bd) postai irányítószám,
be) telefonszám, e-mail cím,
bf) ingatlan használatának jogcímét;
c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:
ca) a 2. számú melléklet I. pontja szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, a hozzájuk tartozó kóddal, és a 2. számú melléklet II. pontja szerinti ellátási forma megnevezését, a hozzájuk tartozó kóddal,
cb) közszolgáltatásban való részvételének tényét,
cc) a ca) alpont szerinti szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal, továbbá a szakma külön jogszabályban megállapított progresszivitási szintjét,
cd) az engedélyezett tevékenységek körét, amennyiben a működési engedély a szakmán belül csak egyes tevékenységek nyújtására került kiadásra,
ce) a szervezeti egység engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint az osztály (összevont osztály, mátrix osztály) megnevezését, járóbeteg-szakellátásban, illetve alapellátásban a rendelés megnevezését,
cf) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel működik,
cg) az engedélyező hatóság megnevezését, azonosítóját,
ch) a működési engedély keltét, számát,
ci) a működés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
cj) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások körében a szervezeti egység által nyújtott szolgáltatás jellegére figyelemmel a szervezeti egységben engedélyezett szakmákhoz tartozó kapacitás adatokat,
ck) jogszabályban foglaltak esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák szünetelését, a szünetelés kezdő és befejező időpontja szerint,
cl) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,
cm) járóbeteg-szakellátásban és alapellátásban a heti rendelési időt (a szolgáltató rendelésének óraszámát összesítve, illetve napi bontásban a rendelési idő kezdése és befejezése időpontjának megjelölésével), és az alapellátásban a rendelkezésre állási időt napi bontásban,
cn) a közreműködés nyújtásának tényét,
co) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját,
cp) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját,
cq) a cn) és cp) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat,
cr) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően az ügyeleti részvételt, készenléti rendszerben való részvétel tényét, valamint a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét,
cs) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot, továbbá alapellátásban a helyettesítés helyét, a helyettesítő nevét és orvosi bélyegző számát vagy működési nyilvántartási számát.”

5. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság a nyilvántartó rendszer által szerkesztett azonosítóval látja el az egészségügyi szolgáltatót és a szervezeti egységeket. Az azonosító egyedi, ugyanazon egészségügyi szolgáltató esetében más azonosítóra nem cserélhető. A megszűnt egészségügyi szolgáltató azonosítója másik egészségügyi szolgáltatónak nem adható ki.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítóját és a szervezeti egység azonosítóját a működési engedély tartalmazza.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közreműködést igénybe vevő és a közreműködő szervezeti egység adatait a nyilvántartásban össze kell kapcsolni.”

6–7. §2

8. § (1)3

(2)4

(3)5

9. § Az R. 4. § (2) bekezdésében az „a ca), cc) és ce)–cg)” szövegrész helyébe a „c) pont ca), ce), cg)–ci) és ck)” szöveg lép.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

(2)6

(3) Az 1–5. és a 9. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez7

2. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez8

3. melléklet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez9

1

A rendelet a 10. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

2

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (2) bekezdése a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

5

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (2) bekezdését a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

9

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére