• Tartalom

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet

a törzskönyvi nyilvántartásról1

2012.03.03.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. államháztartási egyedi azonosító szám: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 103. § (3) bekezdése szerinti adminisztratív osztályozás alapjául szolgáló azonosító szám;

2. csoportos adatszolgáltatás: a kérelemnek megfelelő tartalmú, a törzskönyvi jogi személyek meghatározott csoportjának vagy teljes körének a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő, egyes fennálló vagy törölt adatára vonatkozó, nyomtatott vagy elektronikus formában történő adatszolgáltatás;

3. csoportos törzskönyvi igazolás: a kérelemben meghatározott időpontra szóló, a törzskönyvi jogi személyek meghatározott csoportjának a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő, egyes fennálló vagy törölt adatát igazoló hatósági bizonyítvány;

4. csoportos törzskönyvi kivonat: a kérelemben meghatározott időpontra szóló, a törzskönyvi jogi személyek meghatározott csoportjának a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő valamennyi fennálló vagy törölt adatát tanúsító hatósági bizonyítvány;

5. közösen fenntartott intézménynél eljáró szerv: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerinti közös fenntartás, egyes alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban megjelölt – ennek hiánya esetén a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat;

6. létesítő okirat:

a) költségvetési szerv esetében az Áht. 8. § (5) bekezdése alapján kiadott alapító okirat, az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat (módosító alapító okirat), valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,

b) helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő-testület alakuló ülésén hozott, a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazó határozatának kivonata vagy a szervezeti és működési szabályzata,

c) jogi személyiségű társulás és többcélú kistérségi társulás esetében a társulás létrehozására, illetve működtetésére vonatkozó megállapodás,

d) térségi fejlesztési tanács esetében a térségi fejlesztési tanács alakuló ülésén hozott, a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazó határozatának kivonata vagy a szervezeti és működési szabályzata,

e) jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében a rá vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelő, a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazó alapító okirat;

7. megszüntető okirat:

a) költségvetési szerv esetében az Áht. 11. § (7) bekezdése alapján kiadott megszüntető okirat,

b) helyi nemzetiségi önkormányzat esetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § szerinti esetben a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat jegyzőjének a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozata a megszűnésről,

c) helyi önkormányzat és országos nemzetiségi önkormányzat esetében jogszabály, határozat, amely tartalmazza a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat,

d) jogi személyiségű társulás és többcélú kistérségi társulás esetében a társulás működtetésére vonatkozó megállapodás felmondásáról szóló megállapodás,

e) térségi fejlesztési tanács esetében jogszabály, határozat, amely tartalmazza a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat,

f) jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében a rá vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelő, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez szükséges adatokat tartalmazó megszüntető okirata;

8. pénzügyi körzet: az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a költségvetési gazdálkodás egységét meghatározó kód;

9. PIR szám: a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy) törzskönyvi azonosító száma;

10. szervtípus: az államháztartási információs rendszer igényeinek megfelelő részletezettségben összetartozó törzskönyvi jogi személyek csoportjának jelölésére adminisztratív osztályozást szolgáló kód;

11. törzskönyvi igazolás: a kérelemben meghatározott időpontra szóló, a törzskönyvi jogi személynek a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő, egyes fennálló vagy törölt adatát igazoló hatósági bizonyítvány;

12. törzskönyvi kivonat: a kérelemben meghatározott időpontra szóló, a törzskönyvi jogi személynek a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő valamennyi fennálló vagy törölt adatát tanúsító hatósági bizonyítvány;

13. törzskönyvi okirat: a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba vétele, törzskönyvi nyilvántartásba vett adatai változásának bejelentése és a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi nyilvántartásból való törlése során a kérelemhez csatolandó valamennyi okirat – a vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat kivételével –, valamint a kincstárnak a törzskönyvi nyilvántartás vezetése során keletkezett döntése és más okirata.

2. A törzskönyvi nyilvántartás tartalma

2. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy

1. PIR számát,

2. alapvető tevékenységét is kifejező, azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől különböző egyedi megnevezését,

3. székhelyét,

4. alaptevékenységét az államháztartási szakágazat és szakfeladatrend szerint,

5. törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének időpontját,

6. vezetőjének vagy a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személynek a nevét, kinevezésének, megbízásának időpontját, időtartamát,

7. KSH statisztikai számjelét,

8. nettó finanszírozási körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját,

9. központosított illetmény-számfejtési körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, valamint a központosított illetményszámfejtést végző kincstári megyei igazgatóság kódját.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – ha a törzskönyvi jogi személy rendelkezik az alábbi adattal, illetve rá vonatkozóan fennáll az alábbi feltétel – a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza

1. a törzskönyvi jogi személy idegen nyelvű megnevezését, rövidített nevét,

2. a törzskönyvi jogi személy levelezési címét,

3. a törzskönyvi jogi személy – önálló ügyintézésre jogosult vagy más szervezeti egysége által történő – feladatellátását szolgáló, székhelyétől tartósan elkülönült telephelyének címét és – ha a törzskönyvi jogi személy elnevezésétől eltérő megnevezéssel rendelkezik – megnevezését,

4. a törzskönyvi jogi személy adószámát, közösségi adószámát,

5. a törzskönyvi jogi személynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata adatait és benyújtásának időpontját,

6. a törzskönyvi jogi személy által ténylegesen végzett adóköteles tevékenységek TEÁOR szerinti besorolását,

7. a törzskönyvi jogi személy adókötelezettséget eredményező tevékenysége megkezdésének, illetve befejezésének időpontját,

8. a törzskönyvi jogi személy társasági adó alanyiságára vonatkozó nyilatkozatának adatait és benyújtásának időpontját,

9. adóalanynak minősülő törzskönyvi jogi személy esetében az iratőrzési helyet, ha az nem azonos a székhellyel,

10. a törzskönyvi jogi személy közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételének tényét, a közhasznú jogállás megszerzésének, illetve törlésének időpontját,

11. a törzskönyvi jogi személy hivatalos elérhetőségeit (vezetékes telefonszám, faxszám körzetszámmal, e-mail cím és mobilszám),

12. határozott időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig létrehozott törzskönyvi jogi személy esetében a határozott idő lejártának napját vagy a feltételt,

13. a törzskönyvi jogi személy jogelődjének, illetve jogutódjának megnevezését, székhelyét, PIR számát, adószámát,

14. a törzskönyvi jogi személy megszűnése esetén a jogutódlással összefüggő információkat, különösen a jövőbeni közfeladatellátás, vagyonátadás, foglalkoztatottak vonatkozásában,

15. a törzskönyvi jogi személy létesítő, módosító és megszüntető okiratát szkennelt formában.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a törzskönyvi nyilvántartás

a) költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy esetében tartalmazza

1. a költségvetési szerv alapításának és megszüntetésének időpontját és módját,

2. a költségvetési szerv létesítő, módosító és megszüntető okiratának, az erről rendelkező jogszabálynak vagy határozatnak keltét, számát vagy azonosító adatát,

3. a költségvetési szerv felett az alapítói jogok gyakorlására, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére jogosult valamennyi szerv megnevezését, székhelyét, adószámát,

4. a költségvetési szerv valamennyi irányító vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, adószámát,

5. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv középirányító szervének PIR számát,

6. a költségvetési szerv valamennyi fenntartó szervének megnevezését, székhelyét, adószámát,

7. a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását,

8. önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kapcsolatának PIR számát, megnevezését,

9. a költségvetési szervnél fennálló foglalkoztatási jogviszonyok megnevezését,

b) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács esetében tartalmazza a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács létrejöttének és megszűnésének időpontját és módját,

c) jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személynek az a) pont 1–4. alpontja szerinti adatát, valamint valamennyi fenntartó szervének megnevezését, székhelyét, adószámát, ha azzal a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy rendelkezik.

(4) A törzskönyvi nyilvántartás – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon kívül – az államháztartási információs rendszer által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének, ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:

1. a törzskönyvi jogi személy államháztartási egyedi azonosító számát,

2. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a központi költségvetésről szóló törvény szerinti szerkezeti rend szerinti besorolását,

3. a köznevelési tevékenységet végző törzskönyvi jogi személy OM azonosítóját, köznevelési tevékenysége megkezdésének, illetve befejezésének időpontját,

4. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi törzskönyvi jogi személy ágazati azonosítóját, szolgáltató tevékenysége megkezdésének, illetve megszűnésének időpontját,

5. a törzskönyvi jogi személy szervtípusát, szektorát, KSH gazdálkodási forma kódját,

6. a törzskönyvi jogi személy KSH területi számjelét,

7. a törzskönyvi jogi személy önkormányzattípusát, településtípusát,

8. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye számát, pénzügyi körzetszámát, KSH kódját,

9. a helyi önkormányzat működésének jellegét (polgármesteri hivatalt, társult képviselő-testületi hivatalt működtető vagy körjegyzőségben résztvevő önkormányzat),

10. körjegyzőségi feladatokat ellátó polgármesteri hivatal PIR számát,

11. társult képviselő-testület hivatalát működtető önkormányzat PIR számát,

12. a körjegyzőségben résztvevő települési önkormányzatok felsorolását,

13. a többcélú kistérségi társulásban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását,

14. a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás fizetési számlájának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (3) bekezdés d) pontja szerinti alszámlájának számát, a számlákat vezető hitelintézet nevét,

15. valamennyi adat, tény bejegyzése, módosítása, törlése hatálybalépésének keltét,

16. valamennyi adat, tény bejegyzése, módosítása, törlése törzskönyvi bejegyzésének keltét,

17. a törzskönyvi okiratok iktató számát.

(5) A törzskönyvi nyilvántartásban

a) a székhelyet, a telephelyet és az iratmegőrzési helyet legalább az irányítószám, település, közterület, közterület jellege, házszám,

b) a telephelyet – közterület, közterület jellege, házszám hiányában – a helyrajzi szám,

c) a levelezési címet az a) pont szerinti módon vagy az irányítószám, településnév és postafiók

feltüntetésével kell megjelölni.

3. A törzskönyvi nyilvántartás vezetésének szabályai

3. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos valamennyi közigazgatási hatósági eljárás – a hatósági ellenőrzés és a (2) és (3) bekezdésben foglalt eljárás kivételével – az erre a célra rendszeresített és a kincstár honlapján közzétett formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazásával, kérelemre indul.

(2) Az államháztartás információs rendszerének jogszabályban elrendelt módosulása miatt bekövetkező adatváltozások átvezetésére a kincstár hivatalból indított eljárás keretében eseti csoportos adatmódosítást végezhet. A kincstár az adatmódosításról és annak hatálybalépéséről a módosítás végrehajtását követő nyolc napon belül értesíti a törzskönyvi jogi személyt, valamint – költségvetési szerv és jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében – az alapító szervet vagy a közösen fenntartott intézménynél eljáró szervet.

(3) A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, az állami adóhatóság által is kezelt adatokról, valamint ezen adatok megváltozásáról – az Art. 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat változásának kivételével – a kincstár az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján értesíti az állami adóhatóságot.

(4) Az állami adóhatóságnak az Art. 17/A. § (8) bekezdése szerinti értesítése alapján a törzskönyvi jogi személy adóazonosító számának megváltozását a kincstár hivatalból jegyzi be.

(5) A közoktatási információs rendszertől elektronikus úton átvett OM azonosító számot és a közoktatási tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját a kincstár hivatalból jegyzi be.

4. § (1) A költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy

a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését az alapító szerv vagy a közösen fenntartott intézménynél eljáró szerv a létesítő okirat csatolásával, a bejegyzési kérelem,

b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését az alapító szerv vagy a közösen fenntartott intézménynél eljáró szerv a megszüntető okirat csatolásával, a törlési kérelem,

c) létesítő okiratát nem érintő, a 2. §-ban meghatározott adatának módosítását – az alapító szerv vagy a közösen fenntartott intézménynél eljáró szerv egyidejű értesítésével – a törzskönyvi jogi személy a változás-bejelentési kérelem,

d) létesítő okiratát érintő módosítást az alapító szerv vagy a közösen fenntartott intézménynél eljáró szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat csatolásával, a változásbejelentési kérelem

benyújtásával – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított – nyolc napon belül jelenti be a kincstárnak.

(2) A költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy alapító szervének megszűnése esetén az alapító szerv jogutódját, az alapítói jogok átruházása esetén az alapítói jogok átvevőjét terheli a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzésével kapcsolatos intézkedések megtételének kötelezettsége.

5. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat

a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését e rendeletben meghatározottak szerinti létesítő okiratának csatolásával, a bejegyzési kérelem,

b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését törlési kérelem, valamint nemzetiségi önkormányzat esetében e rendeletben meghatározottak szerinti megszüntető okiratának csatolásával, a törlési kérelem,

c) a 2. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott adatának módosítását változás-bejelentési kérelem,

d) szervezeti és működési szabályzatát érintő módosítást a módosított szervezeti és működési szabályzat csatolásával, vagy a módosuló adat megváltozásáról szóló határozata, a változásbejelentési kérelem

benyújtásával a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és országos nemzetiségi önkormányzat – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított – nyolc napon belül jelenti be a kincstárnak.

(2) A többcélú kistérségi társulás és jogi személyiségű társulás

a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését a társulás létrehozására, illetve működtetésére vonatkozó megállapodás csatolásával, a bejegyzési kérelem,

b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás csatolásával, a törlési kérelem,

c) a 2. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott adatának módosítását a változásbejelentési kérelem,

d) a társulás létrehozására, működtetésére vonatkozó megállapodást érintő módosítást a megállapodás módosításának csatolásával, a változásbejelentési kérelem

benyújtásával a többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított – nyolc napon belül jelenti be a kincstárnak.

(3) A térségi fejlesztési tanács

a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését e rendeletben meghatározottak szerinti létesítő okiratának csatolásával, a bejegyzési kérelem,

b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését törlési kérelem,

c) a 2. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott adatának módosítását változásbejelentési kérelem,

d) szervezeti és működési szabályzatát érintő módosítást a módosított szervezeti és működési szabályzata csatolásával, változásbejelentési kérelem

benyújtásával a térségi fejlesztési tanács – az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított – nyolc napon belül jelenti be a kincstárnak.

6. § A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változásbejelentési kérelemhez a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okirat

1. az Áht. 8. § (7) bekezdése alapján kiadott, az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértéséről szóló okirat,

2. a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 44. § (4) bekezdése alapján a megyei levéltár esetében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a megyei múzeum esetében a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértéséről szóló okirat,

3. helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében az alapítást, adatmódosítást, átalakítást vagy megszüntetést jóváhagyó testületi vagy tanácsülés határozatának kivonata,

4. nemzetiségi önkormányzati törzskönyvi jogi személy esetében az alapítást, adatmódosítást, átalakítást vagy megszüntetést jóváhagyó nemzetiségi önkormányzati közgyűlés vagy képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata,

5. közös működtetésű vagy fenntartású törzskönyvi jogi személy esetében az alapítói és irányítói vagy fenntartói jogok gyakorlására, illetve az alapítói és irányítói jogok megosztására vonatkozó megállapodás,

6. közös működtetésű vagy fenntartású költségvetési szerv esetében – ha a létesítő okirat nem tartalmazza azt – megállapodás arról, hogy a törzskönyvi jogi személy költségvetése melyik irányító szerv költségvetésében szerepel,

7. a többcélú kistérségi társulás, valamint jogi személyiséggel rendelkező társulás esetében a társulás létrehozására, illetve működtetésére vonatkozó megállapodás,

8. helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzata,

9. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás bankszámla-szerződése,

10. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a feladat-, illetve intézményátadás esetén az átadó és átvevő közötti megállapodás, továbbá az átadásra-átvételre vonatkozó képviselő-testületi, közgyűlési határozatok kivonata,

11. térségi fejlesztési tanács esetében, jogszabály alapján lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás során hozott döntés, ha a döntés a 2. §-ban foglalt adatokat érinti,

12. a vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat.

7. § (1) A 4. § (1) bekezdésében és az 5. §-ban meghatározott okiratot közokiratként vagy annak hiteles másolataként kell benyújtani. A törzskönyvi jogi személy nyilvántartásba vételéhez, adatai változásának nyilvántartásba vételéhez és a nyilvántartásból való törléséhez szükséges létesítő okiraton és megszüntető okiraton kívül a 2. §-ban meghatározott adatok igazolására szolgáló okiratok egyszerű másolatként is benyújthatóak.

(2) A bejegyzési kérelmet, a törlési kérelmet, a változásbejelentési kérelmet és azok mellékleteit egy példányban kell benyújtani.

8. § A kincstár a bejegyzési kérelmet, a törlési kérelmet, a változásbejelentési kérelmet és azok mellékleteit megvizsgálja, és ha azok nem felelnek meg az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló miniszteri rendeletben, a törzskönyvi jogi személy működéséről rendelkező jogszabályban vagy határozatban, illetve e rendeletben foglaltaknak, hiánypótlási felhívást bocsát ki.

9. § (1) A kincstár a bejegyzési kérelmet és a változásbejelentési kérelmet benyújtó, adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személy helyett – az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján – az állami adóhatóságtól beszerzi, és a törzskönyvi nyilvántartásban rögzíti annak adóazonosító számát (ideértve a közösségi adószámot is).

(2) A törzskönyvi nyilvántartásba vett, kincstári körbe tartozó törzskönyvi jogi személy államháztartási egyedi azonosító számának, a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendje szerinti besorolásának nyilvántartásba vétele a miniszter által vezetett nyilvántartásból történő információátadás útján történik.

10. § A kincstár a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, illetve az adatmódosítással egyidejűleg a törzskönyvi jogi személy nyilvántartására és azonosítására szolgáló, hat számjegyből álló, annak hatodik számjegyén ellenőrző számmal ellátott egyedi PIR számot képez, valamint statisztikai számjelet képez, amely tekintetében annak összeállításáról és változásáról a Központi Statisztikai Hivatal részére elektronikus úton adatot szolgáltat.

11. § A törzskönyvi jogi személy korábbi adatai visszakereshetőségének biztosítása érdekében a törzskönyvi nyilvántartás adatait a kincstár húsz évig archiválja. A törzskönyvi okiratot a kincstár húsz évig őrzi meg.

4. A törzskönyvi nyilvántartás nyilvánossága

12. § A törzskönyvi jogi személynek a kincstár honlapján közzéteendő, azon elérhető és kereshető adatai:

1. a törzskönyvi jogi személy megnevezése, székhelye, PIR száma,

2. a törzskönyvi jogi személy alaptevékenységének államháztartási szakágazata és fő TEÁOR kódja,

3. a törzskönyvi jogi személy adószáma, statisztikai számjele,

4. a törzskönyvi jogi személy államháztartási egyedi azonosító száma,

5. költségvetési szerv esetében annak gazdálkodási besorolása,

6. önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kapcsolatának PIR száma, megnevezése,

7. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében annak fejezetrend szerinti besorolása;

8. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye szám, pénzügyi körzetszám, pénzügyi körzet neve,

9. a törzskönyvi jogi személy vezetőjének neve és kinevezésének időpontja,

10. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy alapításának és megszüntetésének időpontja, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács létrejöttének és megszűnésének időpontja,

11. a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés és törlés időpontja,

12. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy irányító, felügyeleti szervének megnevezése, székhelye, PIR száma,

13. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy vonatkozásában alapítói jogokat gyakorló szerv megnevezése, székhelye, PIR száma,

14. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy fenntartó szervének megnevezése, székhelye, PIR száma,

15. a körjegyzőségben résztvevő települési önkormányzatok neve, székhelye, PIR száma,

16. a többcélú kistérségi társulásban résztvevő települési önkormányzatok neve, székhelye, PIR száma.

13. § (1) A kincstár a honlapján közzétett, e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon előterjesztett kérelemre törzskönyvi igazolást, törzskönyvi kivonatot, csoportos törzskönyvi igazolást, illetve csoportos törzskönyvi kivonatot ad ki.

(2) A kincstár a költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy alapító okiratáról, az alapító okirat módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okiratáról, valamint a megszüntető okiratáról kérelemre hitelesített másolatot ad ki.

14. § (1) A csoportos adatszolgáltatás iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező nevét (megnevezését), címét (székhelyét), a kérelemmel érintett törzskönyvi jogi személyek és a 2. §-ban meghatározott adatok közül az igényelt adatok körét, az átvétel módját (személyesen vagy elektronikus úton), az értesítési elérhetőséget (elektronikus levélcím, telefonszám).

(2) A csoportos adatszolgáltatás iránti kérelem elektronikus levél útján is előterjeszthető.

(3) A csoportos adatszolgáltatás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – költségtérítés ellenében történik, amelynek összegét a kincstár az adatszolgáltatás teljesítését megelőzően állapítja meg és közli azt a kérelmezővel. A költségtérítés összegét a Magyar Államkincstár Előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű, 10032000-00285135-00000000 számú számlára kell befizetni. A csoportos adatszolgáltatás teljesítésére kizárólag a befizetés igazolását követően kerülhet sor.

(4) A csoportos adatszolgáltatás a bíróság, az ügyészség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nyomozó hatóság, a közigazgatási szervek, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, az állami, önkormányzati ellenőrző szervek és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára – közfeladataik ellátása érdekében – ingyenes. A csoportos adatszolgáltatás iránti kérelemben a felhasználás céljára és az ingyenességre hivatkozni kell.

15. § A törzskönyvi nyilvántartás adatainak gépi adatfeldolgozási eszközzel való közvetlen elérése – az állami adóhatóság kivételével – a kincstárral megkötött szerződés alapján történhet.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ezt a rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. §2

1

A rendeletet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 42. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 19. napjával.

2

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére