• Tartalom

6/2012. (II. 10.) BM utasítás

6/2012. (II. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2012.02.11.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontjára – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. mellékletét az utasítás Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 6/2012. (II. 10.) BM utasításhoz

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 35. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(A miniszter kabinetfőnöke – a 32. §-ban foglaltakon felül – saját hatáskörében)
f) ellátja a Nemzetbiztonsági Kabinet és a Nemzetbiztonsági Munkacsoport titkársági feladatait.”
2. § (1) Az SzMSz 49/A. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár)
m) gondoskodik a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység megszervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezésről,”
(2) Az SzMSz 49/A. § (1) bekezdése a következő n)–s) ponttal egészül ki:
(A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár)
n) irányítja a vízgazdálkodási feladatok ellátását,
o) irányítja az országos árvízvédekezést,
p) irányítja a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását,
q) szakmai felügyeletet gyakorol a vízi társulatok felett,
r) közreműködik a közfoglalkoztatást és a vízügyi területet érintő, európai uniós és más forrásból támogatott fejlesztések szakmai tartalmának meghatározásában,
s) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza
sa) a munkaügyi központok és kirendeltségeik közfoglalkoztatási tevékenységének irányításával kapcsolatban keletkezett iratokat,
sb) a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis közfoglalkoztatási része feletti felügyelettel összefüggő iratokat,
sc) feladatkörét érintően a miniszter kiadmányozási jogkörébe nem tartozó szervektől érkező megkeresésekre adandó állásfoglalásokat,
sd) a közfoglalkoztatás rendszerének működésével kapcsolatban előterjesztett közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, bejelentésekkel összefüggő válaszokat,
se) az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok irányításával kapcsolatban a Ksztv. 2. § (1) bekezdésének b) – a kinevezés és a felmentés kivételével –, c), e), f)–h) pontjaiban meghatározott jogosítványok gyakorlása során keletkezett iratokat.”
(3) Az SzMSz 49/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár irányítja
a) a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét,
b) a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály vezetőjének tevékenységét, valamint
c) a Vízügyi Koordinációs Főosztály vezetőjének tevékenységét.”
3. § Az SzMSz 49/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
49/C. § A közfoglalkoztatási helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén
a) a közfoglalkoztatással összefüggő ügyekben a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály vezetője,
b) a vízügyi igazgatási feladatokkal összefüggő ügyekben a Vízügyi Koordinációs Főosztály vezetője
helyettesíti.”
4. § Az SzMSz 77. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Országgyűlés bizottsága előtt a minisztériumot a feladatkörében érintett államtitkár vagy helyettes államtitkár, akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkártól vagy a feladatkörében eljáró helyettes államtitkártól kapott és a közigazgatási államtitkár által jóváhagyott meghatalmazás alapján a kijelölt vezető képviseli.”
5. § Az SzMSz a 80. §-át követően a következő alcímmel és 80/A. §-sal egészül ki:
„Az országgyűlési bizottság ülésére szóló meghívó kezelésének rendje
80/A. § (1) Az országgyűlési bizottság ülésére szóló meghívót annak kézhezvétele után a Parlamenti Főosztály vezetője
a) megküldi a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkárnak,
b) indokoltság esetén közvetlenül is megküldi a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező önálló belügyi szerv (szervek) intézkedésre jogosult kapcsolattartójának, valamint
c) tájékoztatásul megküldi a parlamenti államtitkárnak, a közigazgatási államtitkárnak, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárnak, valamint önkormányzati ügykört érintően az önkormányzati államtitkárnak.
(2) A feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkár – az adott bizottsági ülés kezdetét megelőző legalább 2 órával, vagy amennyiben ez a munkaidő kezdetét megelőző időpontra esne, a bizottsági ülést megelőző munkanap munkaidejének végéig – tájékoztatja a Parlamenti Főosztályt a bizottsági ülésen részt vevő személyek nevéről és beosztásáról.
(3) A Parlamenti Főosztály vezetője jogosult – a bizottsági ülésre szóló meghívó (1) bekezdésben foglaltak szerinti kezelési rendjétől függetlenül – közvetlenül az érintett hivatali egységtől, valamint a feladatkörrel rendelkező önálló belügyi szervtől (szervektől) információt, adatot kérni, adni és intézkedést kezdeményezni.”
6. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1.3. pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály végzi – az Információs Hivatal kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által folytatott nemzetbiztonsági ellenőrzések elrendelésére, határidejének meghosszabbítására, megszüntetésére, a szakvélemények ellenjegyzésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a Jogszabály- előkészítő és Koordinációs Főosztály jogi szakvéleményének kikérése mellett előkészíti az Nbt. 72. § (3) bekezdése szerinti, a biztonsági szakvéleménnyel érintett személy által benyújtott panasz alapján hozott döntés tervezetét, továbbá kapcsolatot tart a kezdeményező szervezetekkel.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1.3. pontja a következő 4. alponttal egészül ki:
„4. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály ellátja a Nemzetbiztonsági Kabinet és a Nemzetbiztonsági Munkacsoport titkársági teendőivel kapcsolatos feladatokat.”
7. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
l) szakmailag felügyeli a belügyi állomány és a belügyi állományba jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának megállapításával, a gyógyító-megelőző orvosi és pszichológusi alapellátásával, valamint az ideiglenes szolgálatképtelenség megállapításával összefüggő felülvizsgálatokkal és a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjai orvosi felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
aa) közreműködik a munkáltató és a szakszervezet (szakszervezetek és egyéb érdekképviseletek) közötti érdekegyeztetéssel kapcsolatos folyamatokban, ellátja az ágazati érdekvédelmi tanács titkársági feladatait,”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pontjának 6. alpontja a következő ad)–ae) ponttal egészül ki:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
ad) jóváhagyja az ideiglenes szolgálatképtelenség megállapításával összefüggő felülvizsgálatok és a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjai orvosi felülvizsgálatának eljárási rendjét,
ae) kijelöli az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot másodfokon végző orvosokat és pszichológusokat, valamint a felülvizsgálatokat végző bizottságok elnökét és tagjait.”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pontjának 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A Személyügyi Főosztály vezetője egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatival összefüggésben a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza a szolgálati és munkabalesetekkel, valamint foglalkozási betegségekkel kapcsolatos ügyekben hozott döntéseket, valamint egyéb iratokat.”
(A Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
q) a Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály általi előkészítés során jogi szempontból véleményezi az Nbt. 72. §-ának (3) bekezdése szerinti, a biztonsági szakvéleménnyel érintett személy által benyújtott panasz alapján hozott döntés tervezetét.”
9. § Az SzMSz 2. függeléke 2.1.3.2. pont 3. alpontjának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Támogatás-koordinációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
a) ellátja a Schengen Alapból végrehajtott fejlesztések nyomon követéséhez kapcsolódó koordinációs, adminisztrációs feladatokat,”
10. § (1) Az SzMSz 2. függeléke 2.1.3.3. pont 5. alpontjának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Európai Együttműködési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
m) közreműködik az európai kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó (ECIP) kapcsolattartó pont feladatainak ellátásában.”
(2) Az SzMSz 2. függeléke 2.1.3.3. pont 5. alpontja a következő n) ponttal egészül ki:
(Az Európai Együttműködési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
n) ellátja a Határellenőrzési Munkacsoport létrehozásáról szóló 1295/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat által létrehozott Határellenőrzési Munkacsoport titkársági feladatait.”
11. § Az SzMSz 2. függeléke 2.1.3.4. pont 6. alpontjának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetközi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
a) a jóváhagyott prioritások alapján elvégzi a hivatali egységek éves kiutazási és fogadási terveinek összesítését, majd a minisztérium összesített kiutazási és fogadási tervét felterjeszti az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárhoz,”
12. § Az SzMSz 2. függeléke 2.1.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.4.2. Országos Főépítészi Iroda
1. Az Országos Főépítészi Iroda a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll. Az Országos Főépítészi Iroda elősegíti az Országos Főépítész feladatainak teljesítését.
2. Az Országos Főépítészi Iroda egyéb feladataival összefüggésben
a) elismerésekkel kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
aa) javaslatot tesz a szakmai kitüntetésekre,
ab) ellátja az építészeti díjak és kitüntetések (Ybl Miklós-díj, Kós Károly-díj, Pro Architectura-díj) odaítélésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
ac) szakmai javaslatot tesz új építészeti díjak létrehozására,
ad) szakmai támogatást biztosít a nem állami építészeti díjakhoz, kitüntetésekhez,
b) pályázatokkal kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
ba) részt vesz a miniszter feladatköréhez kapcsolódó pályázati rendszerek működtetésében,
bb) szakmai javaslatot tesz a miniszter feladatköréhez kapcsolódó új pályázati rendszerekre, és részt vesz azok lebonyolításában,
bc) szakmailag támogatja az építészeti tervpályázatok működtetését,
c) pénzügyi feladatokat lát el, úgymint
ca) szakmai javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében az építésügyi feladatok támogatását szolgáló, a területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására,
cb) elősegíti az építési beruházások magas építészeti minőségben történő megvalósítását,
cc) elősegíti az innovációt és a környezettudatos megoldásokat az építészet területén,
cd) elősegíti az építészeti és építési kultúra fejlesztését és terjesztését, az építészeti örökség megóvását,
d) építészetpolitikai feladatokat lát el, úgymint
da) feladatkörében irányítja és kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározását, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök, jogszabályok és programok kialakításában,
db) szakmai javaslatok alapján kidolgozza a nemzeti építészetpolitikát és elősegíti annak megvalósítását,
dc) képviseli az építészeti érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
dd) ellátja a Nemzeti Építőművész Fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,
de) közvetlen kapcsolatot tart fenn a szakterületein tevékenykedő érdekképviseleti szervekkel, hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati főépítészekkel, kamarákkal, oktatási-kutatási és fejlesztési szervezetekkel, magánszemélyekkel, közhasznú és egyéb alapítványokkal,
df) képviseletet biztosít az építészet területén működő nemzetközi szervezetekben, valamint szakmailag támogatja a hazai szervezetek nemzetközi tagságát,
e) jogszabályokkal kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
ea) szakmai javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó jogszabályok koncepciójára,
eb) szakmai véleményt ad a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetére, különösen az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó szakmai követelményekre, a tervpályázatokra, a tervtanácsok működésére, az építészeti elismerésekre, továbbá a főépítészek tevékenységére és szakmai továbbképzésére vonatkozóan,
ec) szakmailag közreműködik az építésügyi szabványosítási tevékenységben, az építésügyi nemzeti szabványok kidolgoztatásában,
f) főépítészi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
fa) szakmailag irányítja az állami és ezen keresztül a megyei és önkormányzati főépítészek építészeti minőséggel összefüggő tevékenységét,
fb) szakmailag véleményezi az állami főépítészek kinevezését,
fc) ellátja a főépítészi tevékenységről szóló szabályozás szerinti, állami főépítészeket érintő központi irányítási, összehangolási feladatokat,
fd) ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait, a kötelezően elrendelt szakmai továbbképzés jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az állami főépítészek továbbképzéséről,
fe) ellátja az önkormányzati és állami főépítészi adatszolgáltatás nyilvántartásával összefüggő feladatokat,
ff) támogatja a főépítészi rendszer kiépítését és működtetését, gondoskodik a főépítészek szakmai tevékenységének összehangolásáról,
g) tervtanácsokkal kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
ga) ellátja – országos illetékességgel – a központi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
gb) ellátja a ga) pontban foglaltakhoz kötődően a tervtanácsi adatszolgáltatással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
gc) figyelemmel kíséri és támogatja az önkormányzati és területi építészeti-műszaki tervtanácsok tevékenységét.
3. Az Országos Főépítész egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben, a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében
a) kiadmányozza az Országos Főépítészi Iroda feladataival összefüggésben keletkezett iratokat,
b) ellátja a központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöki feladatait, és kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat,
c) gyakorolja az egyetértési jogot az építészeti és régészeti emlékek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése ügyében, és kiadmányozza az egyetértési jog gyakorlásával összefüggő iratokat,
d) gyakorolja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság elnöki teendőinek ellátására alkalmas személy kijelölésével, valamint a tervpályázati szabályozás alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, és kiadmányozza a kijelöléssel és a szakmai irányítással összefüggésben keletkezett iratokat,
e) képviseli a minisztert a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságban, és kiadmányozza a bizottsági munka során keletkezett iratokat.”
13. § Az SzMSz 2. függeléke 2.1.4.3. pont 6. alpontja a következő q) ponttal egészül ki:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
q) ellátja a területfejlesztési politikából adódó tárcafeladatok koordinációját.”
14. § Az SzMSz 2. függeléke a 2.1.5.2. pont 3. alpont h) pontját követően következő 2.1.5.3. ponttal egészül ki:
„2.1.5.3. Vízügyi Koordinációs Főosztály
1. A Vízügyi Koordinációs Főosztály a közfoglalkoztatási helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. A Vízügyi Koordinációs Főosztály nem tagozódik osztályokra.
3. A Vízügyi Koordinációs Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a közfoglalkoztatási helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok irányításából fakadó koordinációs feladatok végrehajtásában.
4. A Vízügyi Koordinációs Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) szakmai segítséget nyújt az állami tulajdonú vízi utak fenntartásával, fejlesztésének felügyeletével, a hajóutak kitűzésével kapcsolatos ágazati irányítási feladatok ellátásához,
b) szakmai segítséget nyújt a belügyminiszter feladatkörébe tartozó ügyekben a vízgazdálkodás országos koncepciójából eredő, a vizek külön jogszabályban megfogalmazott jó állapotának elérését szolgáló intézkedések végrehajtásához,
c) közreműködik a belügyminiszter feladatkörébe tartozó ügyekben az állami tulajdonban lévő közcélú vízi létesítmények működtetésével, a koncessziós pályázat kiírásával, elbírálásával és a koncessziós szerződés megkötésével kapcsolatos előkészítő feladatokban,
d) szakmai segítséget nyújt a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséhez, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásához,
e) részt vesz a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül az integrált folyógazdálkodási feladatok irányításában,
f) közreműködik a lokalizációs tervek korszerűsítésének, a lokalizációs fejlesztések végrehajtásának irányításában,
g) közreműködik a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának felügyeletében,
h) szakmai segítséget nyújt a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásához, a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztéséhez,
i) közreműködik a vízi társulatok feletti szakmai felügyelet gyakorlásában,
j) előkészíti a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult létesítmények fenntartásával, a szükséges források biztosításával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket,
k) közreműködik a vízrajzi tevékenység ellátásának irányításában.”
15. § Az SzMSz
a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép,
b) 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép,
c) 4. függeléke helyébe a 3. függelék lép.
16. § Az SzMSz
a) 33. §-ában a „tanácsadó vagy titkárságvezető” szövegrész helyébe a „tanácsadó, titkárságvezető vagy osztályvezető”,
b) 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának e) pontjában a „Védelmi Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a „Miniszteri Kabinet”,
c) 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának s) pontjában a „Rendőrtiszti Főiskola képzési rendszerének, felvételi rendjének kialakításával, a főiskola működésével,” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara”,
d) 2. függelék 2.1.2.4. pont 4. alpontjának e) pontjában az „az ágazat” szövegrész helyébe az „a helyi”, a „tevékenységét” szövegrész helyébe a „tevékenységet”, az „az ágazati” szövegrész helyébe az „a helyi”,
e) 2. függelék 2.1.3.2. pont 4. alpontjának c) pontjában a „monitoringegység feladatait” szövegrész helyébe a „monitoring feladatokat”, az „a strukturális alapokból” szövegrész helyébe az „az uniós és nemzetközi forrásokból”,
f) 2. függelék 2.1.3.4. pont 2. alpontjának a) pontjában az „irányelveket” szövegrész helyébe a „prioritásokat”
szöveg lép.
17. § Hatályát veszti az SzMSz
b) 44. § (1) bekezdésének x) pontjában az „és Polgári Válságkezelési” szövegrész,
d) 2. függelék 2.0.0.2. pont 3. alpontjának a) pontjában az „ , a tárcaszintű, valamint a tárcaközi (szektorális)” szövegrész, valamint c), m), o) és r) pontja,
e) 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának u) pontjában a „felvételi rendjének és” szövegrész, valamint t) és x) pontja,
f) 2. függelék 2.1.2.4. pont 3. alpontjának j) pontjában az „a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs rendszer működtetésében,” szövegrész,
h) 2. függelék 2.1.4.3. pont 4. alpontjának b) pontja, 5. alpontjának c) pontja és k) pontjában az „ellátja a 2011. évi magyar EU-elnökség alatt zajló városfejlesztési találkozók szakmai feladatait,” szövegrész.

1. függelék a 6/2012. (II. 10.) BM utasításhoz

A Belügyminisztérium szervezeti felépítése

2. függelék a 6/2012. (II. 10.) BM utasításhoz

A minisztérium szervezeti egységei, valamint a minisztérium létszámkerete
az egyes állami vezetők és a kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszám szerinti bontásban

Irányító állami vezető

Szervezeti egység

Létszám (fő)

2. Miniszter

2.0.0.1. Miniszteri Kabinet (Kabinetfőnök)

59

2.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

 

2.0.0.1.2. Titkársági Osztály

 

2.0.0.1.3. Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály

 

2.0.0.1.4. Rendészeti Koordinációs Osztály

 

2.0.0.1.5. Védelmi Koordinációs Osztály

 

2.0.0.1.6. Sajtó Osztály

 

2.0.0.1.7. Hitelesítő Hatóság

 

2.0.0.2. Személyügyi Főosztály

 

2.0.0.2.1. Személyügyi Osztály

 

2.0.0.2.2. Szervezetfejlesztési Osztály

 

2.0.0.2.3. Elismerési és Protokoll Osztály

 

2.0.0.2.4. Civilkapcsolati Osztály (Panasziroda)

 

2.0.0.2.5. Oktatási és Képzési Osztály

 

2.0.0.2.6. Egészségügyi Koordinációs Osztály

 

2.0.0.3. Ellenőrzési Főosztály

 

2.0.0.3.1. Belső Ellenőrzési Osztály

 

2.0.0.3.2. Elemző és Értékelő Osztály

 

2.1. Közigazgatási államtitkár

4

2.1.0.1 Közigazgatási Államtitkár Titkársága

 

2.2. Parlamenti államtitkár

12

2.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Kabinet

 

2.2.0.2. Parlamenti Főosztály

 

2.3. Önkormányzati államtitkár

56

2.3.0.1 . Önkormányzati Államtitkári Kabinet

 

2.1.1. Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár

51

2.1.1.1. Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkár Titkársága

 

2.1.1.2. Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály

 

2.1.1.2.1. Normaszerkesztő Osztály

 

2.1.1.2.2. Jogszabály-előkészítő Osztály

 

2.1.1.2.3. Koordinációs és Statisztikai Osztály

 

2.1.1.3. Szabályozási Főosztály

 

2.1.1.3.1. Kodifikációs Osztály

 

2.1.1.3.2. Szabályozási és Koordinációs Osztály

 

2.1.1.4. Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály

 

2.1.1.4.1. Szerződés-előkészítő Osztály

 

2.1.1.5. Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

2.1.1.5.1. Ügykezelési és Irattári Osztály

 

2.1.2. Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár

53

2.1.2.1 Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár Titkársága

 

2.1.2.2. Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

2.1.2.2.1. Fejezeti Költségvetési és Kontrolling Osztály

 

2.1.2.2.2. Számviteli Osztály

 

2.1.2.2.3. Intézmény-gazdálkodási Osztály

 

2.1.2.2.4. Gazdálkodás-szabályozási és Tulajdonosi Felügyeleti Osztály

 

2.1.2.3. Műszaki Főosztály

 

2.1.2.3.1. Vagyongazdálkodási és Beruházási Osztály

 

2.1.2.3.2. Anyagi és Technikai Osztály

 

2.1.2.4. Informatikai Főosztály

 

2.1.2.4.1. Infrastruktúra és Alkalmazás-fejlesztési Osztály

 

2.1.2.4.2. Koordinációs és Felügyeleti Osztály

 

2.1.2.4.3 Információ-védelmi és Rejtjel Osztály

 

2.1.3. Európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár

47

2.1.3.1. Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkársága

 

2.1.3.2. Támogatás-koordinációs Főosztály

 

2.1.3.2.1. Kiemelt Projektek Osztálya

 

2.1.3.2.2. Bel- és Igazságügyi Támogatások Osztálya

 

2.1.3.3. Európai Együttműködési Főosztály

 

2.1.3.3.1. Migrációs és Határigazgatási Osztály

 

2.1.3.3.2. Rendőri Együttműködési Osztály

 

2.1.3.3.3. EU Külkapcsolatok Osztálya

 

2.1.3.3.4. Nemzetközi Szerződések Osztálya

 

2.1.3.4. Nemzetközi Főosztály

 

2.1.3.4.1. Protokoll és Szervezési Osztály

 

2.1.3.4.2. Rendészeti Külkapcsolatok Osztálya

 

2.1.4. Területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

46

2.1.4.1. Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Titkársága

 

2.1.4.2. Országos Főépítészi Iroda

 

2.1.4.3. Területrendezési és Településügyi Főosztály

 

2.1.4.3.1. Területrendezési Osztály

 

2.1.4.3.2. Településrendezési Osztály

 

2.1.4.3.3. Településfejlesztési Osztály

 

2.1.4.4. Építésügyi Főosztály

 

2.1.4.4.1. Építésügyi Igazgatási Osztály

 

2.1.4.4.2. Építésügyi Szabályozási Osztály

 

2.1.4.4.3. Építésügyi Oktatási és Szakmagyakorlási Osztály

 

 

2.1.4.4.4. Építésügyi Európai Uniós Osztály

 

2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár

 

 

 

2.1.5.1. Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága

34

 

2.1.5.2. Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

 

 

2.1.5.2.1. Közfoglalkoztatási Osztály

 

 

2.1.5.2.2. Logisztikai Osztály

 

2.3.1. Önkormányzati helyettes államtitkár

 

2.3.1.1. Önkormányzati Helyettes Államtitkár Titkársága

 

2.3.1.2. Önkormányzati Stratégiai Főosztály

 

2.3.1.2.1. Önkormányzati Rendszert Megújító és Koordinációs Osztály

 

2.3.1.3. Önkormányzati Feladatok Főosztály

 

2.3.1.3.1. Módszertani és Fejlesztési Osztály

 

2.3.1.3.2. Ágazati Koordinációs Osztály

 

2.3.1.4. Önkormányzati Gazdasági Főosztály

 

2.3.1.4.1. Költségvetési Osztály

 

2.3.1.4.2. Finanszírozási Osztály

 

2.3.1.4.3. Vagyongazdálkodási és Településüzemeltetési Osztály

 

2.4. A minisztérium létszáma összesen:

362
státus

3. függelék a 6/2012. (II. 10.) BM utasításhoz

A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézmények

 

Háttérintézmény

Miniszter hatásköre

A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró
állami vezető

A miniszteri hatáskör
gyakorlásával
összefüggésben
közreműködő
szervezeti egység

A) Minisztériumi szervek

1.

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

fenntartói jogok

Oktatási, Képzési és Tudomány-szervezési Főigazgatóság vezetője

Oktatási, Képzési és Tudomány-szervezési Főigazgatóság

2.

Rendészeti szakközépiskolák (Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, Szegedi Rendészeti Szakközépiskola)

felügyelet

Személyügyi Főosztály vezetője

Személyügyi Főosztály

3.

Belügyi Szemle Szerkesztősége

felügyelet

közigazgatási államtitkár

B) Önálló belügyi szervek

1.

Rendőrség

irányítás

miniszteri közvetlen

2.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

irányítás

miniszteri közvetlen

3.

Alkotmányvédelmi Hivatal

irányítás

miniszteri közvetlen

4.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

miniszteri közvetlen

5.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

miniszteri közvetlen

6.

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

irányítás

miniszteri közvetlen

7.

Nemzeti Védelmi Szolgálat

irányítás

miniszteri közvetlen

8.

Terrorelhárítási Központ

irányítás

miniszteri közvetlen

9.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

fenntartói jogok

miniszteri közvetlen

Személyügyi Főosztály

10.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság,
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság,
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, valamint befogadó állomások (Békéscsaba, Bicske, Debrecen)]

irányítás

közigazgatási államtitkár

11.

Nemzetközi Oktatási Központ

irányítás

EUNHÁT

Európai Együttműködési Főosztály, Miniszteri Kabinet

12.

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

irányítás

miniszteri közvetlen

Személyügyi Főosztály

13.

Országos Vízügyi Főigazgatóság [Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság]

irányítás

közfoglalkoztatási
helyettes államtitkár

Vízügyi Koordinációs Főosztály

C) A minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok

1.

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

2.

ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

3.

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

4.

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

5.

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

6.

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

7.

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

8.

DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

9.

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

10.

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

11.

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

12.

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

13.

Duna Palota Kulturális Nonprofit Kft.

szakmai felügyelet

GIHÁT

14.

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

szakmai felügyelet

GIHÁT

15.

ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

szakmai felügyelet

TÉHÁT

16.

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

szakmai felügyelet

TÉHÁT

D) A miniszter szakmai irányítása alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek
és a kormányhivatal mint másodfokú hatóság

1.

Építésügyi Hivatal

szakmai irányítás

területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

Építésügyi Főosztály

2.

Kormányhivatal mint másodfokú általános építésügyi hatóság

szakmai irányítás

területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

Építésügyi Főosztály

3.

Munkaügyi központok, illetve munkaügyi kirendeltségek közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége

szakmai irányítás

közfoglalkoztatási helyettes államtitkár

Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

EUNHÁT = európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár
GIHÁT = gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
TÉHÁT = területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
1

Az utasítás a 2. §-a alapján hatályát vesztette 2012. február 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére