• Tartalom

62/2012. (XII. 11.) BM rendelet

62/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről1

2019.07.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 Szolgálat:

aa) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

ab) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint

ac) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;

b) létesítmény: a Szolgálat központi és területi objektumai;

c) különleges célokra szolgáló terület- és épületrész, helyiség: a Szolgálat létesítményeiben található speciális műveleti feladatok végrehajtására, speciális eszközök elhelyezésére, illetve rejtjeltevékenység ellátására szolgáló helyiségek, a műveleti nyilvántartó, az irattár, a titkos ügyiratkezelés céljára szolgáló helyiségek, továbbá a biztonsági, az energiaellátó és a számítástechnikai központok, valamint a fegyverszobák;

d)3 más közigazgatási szerv:

da) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

db) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

dc) a terrorizmust elhárító szerv,

dd) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,

de) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

df) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,

dg) az Információs Hivatal,

dh)4 a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

di)5 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint

dj)6 az idegenrendészeti szerv;

e) belépésre jogosító igazolvány:

ea) a Szolgálat személyi állományának szolgálati és munkáltatói igazolványa,

eb) a más közigazgatási szerv vezetőjének szolgálati és munkáltatói igazolványa,

ec) az országgyűlési képviselői igazolvány,

ed) az alapvető jogok biztosának, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársának a szolgálati igazolványa,

ee) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vezetőjének, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársának szolgálati igazolványa, valamint

ef) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, az Állami Számvevőszék, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabály felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen ellenőrzést végző munkatársának munkáltatói igazolványa.

2. A belépés általános szabályai

2. § (1) E rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgálat létesítményébe – a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartása mellett –

a) a belépésre jogosító igazolvány felmutatásával, vagy

b) a személyazonosságnak a belépésre jogosító igazolvány felmutatása mellett történő igazolását követően

lehet belépni.

(2) A munkáltató Szolgálat létesítményébe a Szolgálat belépésre jogosító igazolvánnyal nem rendelkező munkatársa a személyazonosságának igazolását követően léphet be.

3. A belépés különös szabályai

3. § Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgálat létesítményébe

a) a belépésre jogosító igazolvány felmutatása, a személyazonosság igazolása és a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartása nélkül léphet be

aa) a köztársasági elnök,

ab) a miniszterelnök, valamint a miniszterek,

ac) az Országgyűlés elnöke,

ad) az Alkotmánybíróság elnöke,

ae) a Kúria elnöke,

af) a legfőbb ügyész,

ag) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kabinetfőnöke, valamint a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára, továbbá

ah) a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,

b) a belépésre jogosító igazolványának felmutatása mellett léphet be a más közigazgatási szerv vezetője,

c) a belépésre jogosító igazolványának felmutatása és a személyazonosságának igazolása mellett léphet be

ca) az országgyűlési képviselő,

cb) az alapvető jogok biztosa, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársa,

cc) a Hatóság vezetője, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársa, valamint

cd) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabály felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen ellenőrzést végző munkatársa.

4. § (1) Az országgyűlési képviselő, az alapvető jogok biztosa, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársa, valamint a Hatóság vezetője, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársa – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában –

a) a Szolgálat létesítményébe munkanapokon, munkaidőben léphet be,

b) a Szolgálat létesítményében kísérővel közlekedhet, valamint

c) a Szolgálat létesítményének egyes különleges célokra szolgáló terület- és épületrészébe, helyiségébe előzetes bejelentés alapján, a látogatás céljának megjelölésével, a Szolgálat főigazgatójának engedélyével léphet be, és ott a Szolgálat működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával tartózkodhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előírások az országgyűlési képviselőt, az alapvető jogok biztosát, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerűen vizsgálatot végző munkatársát, továbbá a Hatóság vezetőjét, illetve az írásos felhatalmazása alapján a Szolgálattal összefüggésben jogszerű tevékenységet végző munkatársát a jogszabályban meghatározott ellenőrzési, vizsgálati jogkörének gyakorlásában nem akadályozhatják.

5. § Az e rendeletben nem szabályozott esetekben más személyeknek a Szolgálat létesítményeibe történő belépését – a Szolgálat törvényes működésének biztosítása érdekében – a Szolgálat főigazgatója engedélyezi.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. §7

1

A rendeletet a 19/2023. (VIII. 7.) MK rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 15. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § d) pont dh) alpontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § d) pont di) alpontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § d) pont dj) alpontot a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 27. §-a iktatta be.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére