• Tartalom

62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet

62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról1

2013.01.25.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztést – a 16. § (3) bekezdésében meghatározott eltéréssel – az a kérelmező kaphat, aki teljesíti a 805/2011/EU bizottsági rendelet 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket és a kérelmezett kiterjesztésnek megfelelő
a) legalább 3 éves jogosítással rendelkezik és
b) munkahelyen, a kérelmet közvetlenül megelőző legalább egy évben legalább a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott óraszámban légiforgalmi irányító szolgálati tevékenységet látott el.”

4. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A légiközlekedési hatóság az OJTI kiterjesztést a 805/2011/EU bizottsági rendelet 14. cikk 3. pontjában meghatározott időtartamra adja ki, továbbá az ott meghatározott időtartamra meghosszabbítja, ha a kérelmező teljesítette a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott követelményeket.
(2) Az ULA és LCA kiterjesztés érvényességi ideje három év, amelyet a légiközlekedési hatóság újabb három évre meghosszabbít, ha a kérelmező teljesítette a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott követelményeket.
(3) A munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben meghatározott követelmények teljesítését a szolgáltató igazolja.”

5. §3

6. § Az R. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képzési engedélyt és a 805/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott képzési tanúsítást – kérelemre – a légiközlekedési hatóság adja ki ötéves időtartamra.”

7–9. §4

10. § Az R.

a)5

b) 12. § (2) bekezdésében a „továbbképzési program” szövegrész helyébe a „munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer” szöveg,

c)–f)6

g) 44. § (1) bekezdésében a „szakszemélyzet képzése” szövegrész helyébe a „repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt szakszemélyzet képzése” szöveg, 44. § (3) és (4) bekezdésében a „képzési engedély” szövegrész helyébe a „képzési engedély és képzési tanúsítás” szöveg, 44. § (6) bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe az „engedélyt és tanúsítást” szöveg,

h)–k)7

lép.

11–12. §8

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 3–4. §, a 6. §, valamint a 10. § b) és g) pontja az e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1–3. melléklet a 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 26. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § c)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § h)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére