• Tartalom

62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről1

2014.10.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján létrejött szervezet;

3.2

4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

6. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

7. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

8. helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott piac;

9. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eszközök;

10. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint;

11. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út;

12. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

13. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

14. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

15. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;

16. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

17. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

18. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított – a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű – közösség;

19. őshonos állatfajta: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 1. mellékletében szereplő védett őshonos mezőgazdasági állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek;

20. összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1)–(4), a 17 § (1)–(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

21. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

22. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

23. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján;

24. támogatásra jogosult civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján létrejött és közhasznúnak minősülű társadalmi szervezet;

25. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva;

26. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy a – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

27. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

28. tanyás település: az 1. mellékletben meghatározott települések;

29. tanyás térség: tanyás településekkel rendelkező, az 1. mellékletben meghatározott kistérségek;

30. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

31. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

32. térségi tanyafejlesztési program: tanyás térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények javítására irányuló, tanyafelmérést, külterületi fejlesztési tervezést magában foglaló kistérségi fejlesztési program;

33. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrejött önkormányzati társulás.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület), valamint

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbi alcélok szerint:

aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása;

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése;

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés;

d) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:

da) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

db) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése,

dc) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, telemedicinai eszközök beszerzése tanyai lakosok számára; valamint

e) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Pályázat benyújtására jogosult:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági társaságok, az 1. mellékletben szereplő tanyás településeken bejegyzett és ott működő civil szervezetek, tanyai piacszövetkezetek, valamint az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,

d)3 a 2. § (3) bekezdés d) pont da), valamint dc) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházi jogi személyek, támogatásra jogosult civil szervezetek,

e) a 2. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő többcélú kistérségi társulások.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,

b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

(3) A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vetesse magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) és a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazolja.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint

d) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához, és

e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200.000 euró összegű támogatási keretét, továbbá

b) arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá

c) arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását és a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott, a lebonyolításának költségeivel csökkentett keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján – e rendelet hatálybalépését követő 10 naptári napon belül – tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a NAKVI részére 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.

(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(4) A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését követő 15 naptári napon belül, egy alkalommal, 10 naptári napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése az 1. célterület esetében a 2. mellékletben, a 2. célterület esetében a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő 15 naptári napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó regisztrációs száma.

(4) Az MVH – a pályázó hozzájárulása alapján – a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről – a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül – tájékoztatja a NAKVI-t.

(5) A Bíráló Bizottság – a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján – a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.

(7) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 60 naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével arányosan csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő 15 naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő 15 naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 naptári napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbítható.

(2)4 A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően – a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett – legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3)5

(4)6 A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számviteli bizonylatokat a támogatási intenzitás figyelembevételével a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(3) Előlegfizetés esetén a NAKVI előlegfizetési utasítást küld – a hatósági szerződés megkötését követő 8 naptári napon belül – az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(4) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, ellenkező esetben a forrás rendelkezésre állását követő 15 naptári napon belül gondoskodik az előleg – nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;

d) a miniszter támogatási döntéséről szóló értesítés kézhezvételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (4) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során felmerülő, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díj.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez – a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig – a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – a pályázatnak a NAKVI részére történő postára adásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő 15 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a pályázati felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolást elmulasztotta, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről. Jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerződésre hivatkozva – a döntéshozatalt követő 8 naptári napon belül – kifizetési utasítást küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó regisztrációs száma,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(4) A 2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános de minimis rendeletnek a 2. § (5) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(5) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági de minimis rendeletnek a 2. § (6) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, ellenkező esetben a forrás rendelkezésre állását követő 15 naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági de minimis rendelet 4. cikk 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

14. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 5%-át 2013. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján – tájékoztatja az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó regisztrációs száma,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

16. §7 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 9. § (2) bekezdését és 9. § (4) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, e rendelet 9. § (3) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. §9 Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet] megállapított 9. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Tanyás települések és térségek felsorolása
(Duna-Tisza közi Homokhátsághoz tartozó, és Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, és Pest megye alföldi kistérségeinek azon települései, amelyek az Országos Területfejlesztési Koncepció tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fő külterületi népességgel rendelkeznek, valamint ezen megyék tanyagondnoki szolgálatot működtető települései, amelyek legalább 2% külterületi népességgel rendelkeznek)

 

A

B

1

Település

Kistérség

2

Abony

Ceglédi

3

Ágasegyháza

Kecskeméti

4

Akasztó

Kiskőrösi

5

Albertirsa

Ceglédi

6

Algyő

Szegedi

7

Ásotthalom

Mórahalomi

8

Bácsalmás

Bácsalmási

9

Bácsszőlős

Bácsalmási

10

Baja

Bajai

11

Baks

Kisteleki

12

Balástya

Kisteleki

13

Balkány

Nagykállói

14

Ballószög

Kecskeméti

15

Balotaszállás

Kiskunhalasi

16

Bátorliget

Nyírbátori

17

Békés

Békési

18

Békéscsaba

Békéscsabai

19

Békésszentandrás

Szarvasi

20

Besenyszög

Szolnoki

21

Biri

Nagykállói

22

Bócsa

Kiskőrösi

23

Bocskaikert

Hajdúhadházi

24

Bordány

Mórahalomi

25

Borota

Jánoshalmai

26

Bugac

Kiskunfélegyházai

27

Bugacpusztaháza

Kiskunfélegyházai

28

Bugyi

Gyáli

29

Cegléd

Ceglédi

30

Ceglédbercel

Ceglédi

31

Cibakháza

Kunszentmártoni

32

Csabacsűd

Szarvasi

33

Csanytelek

Csongrádi

34

Császártöltés

Kiskőrösi

35

Csemő

Ceglédi

36

Csengele

Kisteleki

37

Csengőd

Kiskőrösi

38

Cserkeszőlő

Kunszentmártoni

39

Csikéria

Bácsalmási

40

Csólyospálos

Kiskunmajsai

41

Csongrád

Csongrádi

42

Dabas

Dabasi

43

Dánszentmiklós

Ceglédi

44

Debrecen

Debreceni

45

Délegyháza

Ráckevei

46

Derekegyház

Szentesi

47

Dóc

Szegedi

48

Domaszék

Szegedi

49

Dömsöd

Ráckevei

50

Dunafalva

Bajai

51

Ebes

Hajdúszoboszlói

52

Eperjes

Szentesi

53

Érpatak

Nagykállói

54

Érsekhalma

Bajai

55

Fábiánsebestyén

Szentesi

56

Farmos

Nagykátai

57

Felgyő

Csongrádi

58

Felsőlajos

Kecskeméti

59

Forráskút

Mórahalomi

60

Fülöp

Hajdúhadházi

61

Fülöpháza

Kecskeméti

62

Fülöpjakab

Kiskunfélegyházai

63

Fülöpszállás

Kiskőrösi

64

Gátér

Kiskunfélegyházai

65

Gemzse

Vásárosnaményi

66

Görbeháza

Polgári

67

Gyomaendrőd

Szarvasi

68

Gyula

Gyulai

69

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi

70

Hajdúdorog

Hajdúböszörményi

71

Hajdúnánás

Hajdúböszörményi

72

Hajdúsámson

Hajdúhadházi

73

Harkakötöny

Kiskunhalasi

74

Helvécia

Kecskeméti

75

Hernád

Dabasi

76

Hodász

Mátészalkai

77

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi

78

Homokmégy

Kalocsai

79

Hosszúpályi

Derecske-Létavértesi

80

Imrehegy

Kiskőrösi

81

Inárcs

Dabasi

82

Izsák

Kiskőrösi

83

Jakabszállás

Kecskeméti

84

Jánoshalma

Jánoshalmai

85

Jászberény

Jászberényi

86

Jászfelsőszentgyörgy

Jászberényi

87

Jászkarajenő

Ceglédi

88

Jászszentandrás

Jászberényi

89

Jászszentlászló

Kiskunmajsai

90

Kaba

Püspökladányi

91

Kállósemjén

Nagykállói

92

Kálmánháza

Nyíregyházai

93

Kamut

Békési

94

Karcag

Karcagi

95

Kardos

Szarvasi

96

Kardoskút

Orosházai

97

Kaskantyú

Kiskőrösi

98

Kecel

Kiskőrösi

99

Kecskemét

Kecskeméti

100

Kelebia

Kiskunhalasi

101

Kéleshalom

Jánoshalmai

102

Kenderes

Karcagi

103

Kerekegyháza

Kecskeméti

104

Kétpó

Mezőtúri

105

Kétsoprony

Békéscsabai

106

Kiskőrös

Kiskőrösi

107

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházai

108

Kiskunhalas

Kiskunhalasi

109

Kiskunlacháza

Ráckevei

110

Kiskunmajsa

Kiskunmajsai

111

Kistelek

Kisteleki

112

Kisszállás

Kiskunhalasi

113

Kocsér

Ceglédi

114

Komádi

Berettyóújfalui

115

Kondoros

Szarvasi

116

Kótaj

Nyíregyházai

117

Kömpöc

Kiskunmajsai

118

Kunadacs

Kunszentmiklósi

119

Kunbaracs

Kecskeméti

120

Kunfehértó

Kiskunhalasi

121

Kunpeszér

Kunszentmiklósi

122

Kunszállás

Kiskunfélegyházai

123

Kunszentmárton

Kunszentmártoni

124

Kunszentmiklós

Kunszentmiklósi

125

Ladánybene

Kecskeméti

126

Lajosmizse

Kecskeméti

127

Lakitelek

Kecskeméti

128

Lőkösháza

Gyulai

129

Madaras

Bácsalmási

130

Magy

Baktalórántházai

131

Mártély

Hódmezővásárhelyi

132

Medgyesegyháza

Mezőkovácsházai

133

Mezőberény

Békési

134

Mezőhegyes

Mezőkovácsházai

135

Mezőtúr

Mezőtúri

136

Mikebuda

Ceglédi

137

Mikepércs

Debreceni

138

Monor

Monori

139

Monorierdő

Monori

140

Mórahalom

Mórahalomi

141

Móricgát

Kiskunmajsai

142

Murony

Békési

143

Nagycserkesz

Nyíregyházai

144

Nagyhalász

Ibrány-Nagyhalászi

145

Nagykálló

Nagykállói

146

Nagykáta

Nagykátai

147

Nagykereki

Berettyóújfalui

148

Nagykőrös

Ceglédi

149

Nagymágocs

Szentesi

150

Nagyrév

Kunszentmártoni

151

Nagyvarsány

Vásárosnaményi

152

Nyáregyháza

Monori

153

Nyárlőrinc

Kecskeméti

154

Nyársapát

Ceglédi

155

Nyírábrány

Hajdúhadházi

156

Nyíracsád

Hajdúhadházi

157

Nyíradony

Hajdúhadházi

158

Nyíregyháza

Nyíregyházai

159

Nyírmártonfalva

Hajdúhadházi

160

Nyírpazony

Nyíregyházai

161

Nyírtelek

Nyíregyházai

162

Ócsa

Gyáli

163

Ópusztaszer

Kisteleki

164

Orgovány

Kecskeméti

165

Orosháza

Orosházai

166

Öregcsertő

Kalocsai

167

Örkény

Dabasi

168

Örménykút

Szarvasi

169

Öttömös

Mórahalomi

170

Páhi

Kiskőrösi

171

Pálmonostora

Kiskunfélegyházai

172

Pátroha

Kisvárdai

173

Petőfiszállás

Kiskunfélegyházai

174

Pilis

Monori

175

Pirtó

Kiskunhalasi

176

Pusztaföldvár

Orosházai

177

Pusztamérges

Mórahalomi

178

Pusztaszer

Kisteleki

179

Pusztavacs

Dabasi

180

Ráckeve

Ráckevei

181

Ramocsaháza

Baktalórántházai

182

Rém

Bajai

183

Röszke

Szegedi

184

Ruzsa

Mórahalomi

185

Sándorfalva

Szegedi

186

Sarkadkeresztúr

Sarkadi

187

Solt

Kalocsai

188

Soltszentimre

Kiskőrösi

189

Soltvadkert

Kiskőrösi

190

Szabadkígyós

Békéscsabai

191

Szabadszállás

Kunszentmiklósi

192

Szakmár

Kalocsai

193

Szank

Kiskunmajsai

194

Szarvas

Szarvasi

195

Szatymaz

Szegedi

196

Szeghalom

Szeghalomi

197

Szegvár

Szentesi

198

Székkutas

Hódmezővásárhelyi

199

Szelevény

Kunszentmártoni

200

Szentes

Szentesi

201

Szentkirály

Kecskeméti

202

Szentmártonkáta

Nagykátai

203

Szerep

Püspökladányi

204

Tabdi

Kiskőrösi

205

Táborfalva

Dabasi

206

Tápiószőlős

Ceglédi

207

Tarhos

Békési

208

Tatárszentgyörgy

Dabasi

209

Tázlár

Kiskőrösi

210

Telekgerendás

Békéscsabai

211

Terem

Nyírbátori

212

Tiszaalpár

Kiskunfélegyházai

213

Tiszacsege

Balmazújvárosi

214

Tiszajenő

Szolnoki

215

Tiszakécske

Kecskeméti

216

Tiszakóród

Fehérgyarmati

217

Tiszakürt

Kunszentmártoni

218

Tiszasüly

Szolnoki

219

Tiszaszentimre

Tiszafüredi

220

Tiszatelek

Ibrány-Nagyhalászi

221

Tiszavárkony

Szolnoki

222

Tompa

Kiskunhalasi

223

Tótkomlós

Orosházai

224

Tömörkény

Csongrádi

225

Törtel

Ceglédi

226

Túrkeve

Mezőtúri

227

Tuzsér

Záhonyi

228

Újfehértó

Nagykállói

229

Újhartyán

Dabasi

230

Újlengyel

Dabasi

231

Újléta

Hajdúhadházi

232

Újszentmargita

Polgári

233

Újszilvás

Ceglédi

234

Üllés

Mórahalomi

235

Vámospércs

Hajdúhadházi

236

Városföld

Kecskeméti

237

Vasad

Monori

238

Veresegyház

Veresegyházi

239

Zákányszék

Mórahalomi

240

Zsana

Kiskunhalasi

241

Zsombó

Szegedi

2. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer az 1. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható
pont

2

A fejlesztés bemutatása

3

Kedvezményezett térségek közé besorolt kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?

3

Leghátrányosabb helyzetű kistérségből

3

4

Hátrányos helyzetű kistérségből

1

5

Nem

0

6

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen

1

7

Nem

0

8

A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották?

3

< 1000 fő

3

9

1000 – 2000 fő

2

10

2001- 5000 fő

1

11

> 5000 fő

0

12

A település a most megpályázott támogatási célra a 2011. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben.

2

Igen

2

13

Nem

0

14

A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011. évi program kiírásának keretén belül Térségi tanyafejlesztési programot?

3

Igen

3

15

Nem

0

16

Hány tanyát érint a fejlesztés?

5

> 100 tanyát érint a fejlesztés

5

17

51 – 100 tanyát érint a fejlesztés

3

18

10 – 50 tanyát érint a fejlesztés

2

19

< 10 tanyát érint a fejlesztés

1

20

Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?

5

> 200 tanyai lakost érint a fejlesztés

5

21

101 – 200 tanyai lakost érint a fejlesztés

3

22

50-100 tanyai lakost érint a fejlesztés

2

23

< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés

1

24

A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül?

5

A célcsoport > 50%-a 60 év feletti

5

25

A célcsoport 25-50%-a 60 év feletti

3

26

A célcsoport < 25%-a 60 év feletti

1

27

A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül?

5

A célcsoport > 50%-a 18 év alatti

5

28

A célcsoport 25-50%-a 18 év alatti

3

29

A célcsoport < 25%-a 18 év alatti

1

30

Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása alapján?

3

A fejlesztés egyértelműen indokolt

3

31

A fejlesztés kifogásokkal indokolt

1

32

A fejlesztés alig indokolt

0

33

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?

2

A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására.

2

34

A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására.

0

35

3

Egymásra épülő fejlesztésekről van szó: vagy több célra is pályázik, vagy több eszközt szerez be, vagy építési munkálatok mellett eszközbeszerzésre is pályázik.

3

36

Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó: csak egy célra pályázik, csak egy eszközt szerez be, csak építési munkálatra pályázik. Technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitérnek annak részletes bemutatására.

1

37

A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése

38

Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a fejlesztésnek?

2

Igen

2

39

Nem

0

40

A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.

2

A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, embereket ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztat.

2

41

A szervezetnek még nincsenek jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, embereket nem foglalkoztat sem ideiglenesen, sem állandóan.

1

42

Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe?

4

> 50 tanyagazdaságot

4

43

31 – 50 tanyagazdaságot

3

44

11 – 30 tanyagazdaságot

2

45

< 10 tanyagazdaságot

1

46

Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá?

4

>30 tanyai termék

4

47

21 – 30 tanyai termék

3

48

10 – 20 tanyai termék

2

49

< 10 tanyai termék

1

50

Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése?

7

Tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása.

1

51

Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítésére, fejlesztésére.

1

52

Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére.

1

53

Tanyai termékek feltárására.

1

54

Tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére.

1

55

A tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére.

1

56

A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására.

1

57

Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv?

1

Igen

1

58

Nem

0

59

A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése

60

Hány település külterületi útjait fogja karbantartani, rendszeres felújítási munkálatait végezni?

3

> 2 település

3

61

2 település

2

62

1 település

1

63

Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási munkálatokban?

2

Igen

2

64

Nem

1

65

Rendelkezik-e már valamilyen géppel, eszközzel útfelújítási, karbantartási munkálatokra?

2

Igen

1

66

Nem

2

67

A helyi tanyagazdák valamilyen géppel, eszközzel hozzájárulnak-e az útfelújítási, karbantartási munkálatokhoz?

3

Igen

3

68

Nem

1

69

Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres karbantartását fogja végezni?

10

> 50 km

10

70

21 – 50 km

6

71

11 – 20 km

4

72

< 10 km

2

73

A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések

74

Megújuló energiaforrással fogja-e megvalósítani a fejlesztést?

5

Igen

5

75

Nem

0

76

Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?

5

Igen

5

77

Nem

0

78

A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka 14 éven aluli gyermek?

6

>=25%

6

79

<25%

3

80

Nincs 14 éven aluli gyermek

1

81

A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül rendszeres szociális támogatásban?

4

>50%

4

82

30-50%

2

83

<25%

1

84

A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

85

Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?

5

> 2 tanyagondnoki szolgálatot

5

86

2 tanyagondnoki szolgálatot

3

87

1 tanyagondnoki szolgálatot

1

88

A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.

5

A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, állandóan foglalkoztat embereket.

5

89

A szervezetnek már vannak működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak ideiglenesen foglalkoztat embereket.

3

90

A szervezetnek nincsenek infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat ideiglenesen sem embereket.

1

91

A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok megvalósítását?

3

Igen

3

92

Nem

1

93

A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi emberek köre?

7

Igen, > 50%-kal

7

94

Igen, 21 – 50%-kal

5

95

Igen, < 20%-kal

3

96

Nem

1

97

Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása

98

Rendelkezik-e már nyilvántartott adatbázissal a tanyáiról?

2

Igen

0

99

Nem

2

100

Korábban végeztek-e már felmérést a tanyákról, vannak-e tervi előzmények?

3

Igen

0

101

Nem

3

102

Szándékoznak-e közösségi részvételen alapuló tervezést végrehajtani?

5

Igen

5

103

Nem

1

104

A kistérség minden településére elvégzik-e el a felmérést?

5

Igen

5

105

Nem, de legalább a felére

3

106

Nem, kevesebb, mint a felére

1

107

Hány ha külterületen fogja elvégezni a felmérést?

5

> 500 ha

5

108

100 – 500 ha

3

109

< 100 ha

1

110

Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang

111

A megvalósításban részt vevő kistérségek száma?

3

legalább 3 kistérség

3

112

1 – 2 kistérség

1

113

A megvalósításban részt vevő települések száma?

5

legalább 5 település

5

114

2 – 4 település

3

115

1 település

1

116

A megvalósításban résztvevő partnerek száma?

3

> 3 partner

3

117

1 – 3 partner

1

118

nincs partner

0

119

A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi munkát?

3

Igen

3

120

Nem

0

121

A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?

3

Igen

3

122

Nem

0

123

Illeszkedik-e a fejlesztés kistérségi, vagy települési fejlesztési tervekhez?

3

Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia.

3

124

Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem látszik a relevancia.

1

125

Nem

0

126

A fejlesztés eredményei, hatásai

127

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?

3

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni.

3

128

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti.

2

129

A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli.

1

130

A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns.

0

131

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt a pályázó?

3

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat.

3

132

A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek.

0

133

A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?

3

A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti hatása.

3

134

A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti hatása, de ez ellen megpróbál hatékonyan fellépni a pályázó.

1

135

A fejlesztésnek van negatív környezeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó.

0

136

A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata, kihasználtsága

137

Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?

3

A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.

3

138

A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

2

139

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

1

140

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni.

0

141

A várható kihasználtság mértéke? A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a kihasználtság?

3

A kihasználtság indokolja a beruházást. A bemutatás részletes. A jövőben várhatóan tovább fog növekedni a kihasználtság.

3

142

A kihasználtság mértéke nem egyértelműen indokolja a beruházást, vagy a bemutatás nem elég részletes. A jövőben várhatóan stagnálni fog a kihasználtság.

0

143

Költségvetés, forrásszerkezet

144

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

2

A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb.

2

145

A saját forrás csak a kötelező minimum.

0

146

Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?

3

A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi.

3

147

A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke.

1

148

A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke.

0

149

Maximálisan elérhető pontszám

100

3. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható pont

2

A tanya és a gazdaság általános állapota, bemutatása

3

Kedvezményezett térségek közé besorolt kistérségből nyújtották-e be a pályázatot?

3

Leghátrányosabb helyzetű kistérségből

3

4

Hátrányos helyzetű kistérségből

1

5

Nem

0

6

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen

1

7

Nem

0

8

A település 2001. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották?

3

< 1000 fő

3

9

1000 – 2000 fő

2

10

2001– 5000 fő

1

11

> 5000 fő

0

12

A pályázat postára adásának időpontjában a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét?

1

Igen

0

13

Nem

1

14

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben.

1

Igen

1

15

Nem

0

16

A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?

3

> 10 év

3

17

3 – 10 év

2

18

< 3 év

1

19

A tanyán élő állandó lakosok száma?

3

> 5 fő

3

20

4 – 5 fő

2

21

2–3 fő

1

22

1 fő

0

23

A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek)?

2

A tanyán legalább három családi generáció él együtt.

2

24

A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt.

1

25

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma?

3

> 2 fő

3

26

1–2 fő

1

27

0 fő

0

28

A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak száma?

2

Van és főállású

2

29

Van, de nem főállású

1

30

Nincs

0

31

Mekkora a földbirtok mérete?

2

< 10 ha

1

32

10 – 50 ha

2

33

> 50 ha

0

34

A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?

1

>= 50%

1

35

< 50%

0

36

Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?

2

Lakóépület felújítási éve 2000-nél korábbi.

1

37

Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi.

0

38

Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél korábbi.

1

39

Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél későbbi.

0

40

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?

5

nincs se vezetékes, se egyedi villany

1

41

nincs vezetékes ivóvíz

1

42

nincs fúrt kút

1

43

nincs szilárd burkolatú út

1

44

nincs gépkocsi

1

45

Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől?

1

>= 3 km

1

46

<3km

0

47

Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?

3

> 5 különböző fajta haszonállatot tart

3

48

4 – 5 különböző fajta haszonállatot tart.

2

49

1-3 különböző fajta haszonállatot tart.

1

50

Nem tart haszonállatot.

0

51

Tart-e valamilyen őshonos magyar állatfajtát?

2

Igen

2

52

Nem

0

53

Önellátás mellett értékesít-e állatot?

1

Igen

1

54

Nem

0

55

Folytat legeltető állattartást gyepterületen?

1

Igen

1

56

Nem

0

57

Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?

3

> 5 különböző fajta növényt termeszt

3

58

4 – 5 különböző fajta növényt termeszt.

2

59

1 – 3 különböző fajta növényt termeszt.

1

60

Nem foglalkozik növénytermesztéssel.

0

61

Termeszt-e tájfajta növényt?

2

Igen

2

62

Nem

0

63

Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?

1

Igen

1

64

Nem

0

65

Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?

3

Igen

3

66

Nem

0

67

Hol értékesíti a tanyai termékeket?

4

Önellátásra termel.

1

68

Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít.

1

69

Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít.

1

70

Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya legalább akkora, mint a felvásárlónak értékesítés aránya

1

71

A tanyagazdaság tavalyi, 2011. évi nettó bevétele?

4

< 1,5 millió Ft

4

72

1,5 – 3 millió Ft

3

73

3 – 4 millió Ft

2

74

> 4 millió Ft

1

75

Tagja valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek?

1

Igen

1

76

Nem

0

77

Rendelkezik szaktanácsadói szerződéssel?

1

Igen

1

78

Nem

0

79

Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással?

1

Igen

1

80

Nem

0

81

A fejlesztés bemutatása

82

Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése?

5

Legalább három támogatási cél megjelölése

5

83

Két támogatási cél megjelölése

3

84

Egy támogatási cél megjelölése

1

85

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?

3

A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására.

3

86

 

A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására.

1

87

2

A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást.

2

88

A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál.

1

89

2

A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon.

2

90

A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be.

0

91

A fejlesztés a Nemzeti Vidékstratégia alábbi szakmai preferenciái közül melyikre terjed ki?

8

Őshonos állatfajta beállítását vállalja.

1

92

Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja.

1

93

Tájfajta növény termesztését vállalja.

1

94

A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti növény termesztését vállalja.

1

95

Legalább 10%-kal növekszik az állatállomány nagysága a tanyagazdaságban.

2

96

A fejlesztés hatására legalább 10%-kal növekszik a kertészet mérete a tanyagazdaságban.

2

97

A fejlesztés eredményei, hatásai

98

A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?

4

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni.

4

99

A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti.

2

100

A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli.

1

101

A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns.

0

102

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt a pályázó?

3

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat.

3

103

A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek.

0

104

A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?

3

A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti hatása.

3

105

A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti hatása, de ez ellen megpróbál hatékonyan fellépni a pályázó.

1

106

A fejlesztésnek van negatív környezeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó.

0

107

A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata

108

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?

5

A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata.

5

109

A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

3

110

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.

1

111

A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni.

0

112

Forrásszerkezet

113

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

2

A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb.

2

114

A saját forrás csak a kötelező minimum.

0

115

Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel?

3

A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi.

3

116

A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke.

2

117

A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke.

1

118

Maximálisan elérhető pontszám

100

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 51. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 3. pontját a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 25. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. § (2) bekezdése a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. § (3) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 32. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § (4) bekezdése a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 30. § (2) bekezdésével megállapított, a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 16. §-t a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 31. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2013. október 23.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. október 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére