• Tartalom

2012. évi LXIII. törvény

2012. évi LXIII. törvény

a közadatok újrahasznosításáról1

2022.12.20.

Az Országgyűlés – az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban a közérdekű adatok nyilvánosságának és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének tiszteletben tartásával – a közszféra kezelésében lévő közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásának szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1)2 E törvény hatálya a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására terjed ki.

(2)3 A közfeladatot ellátó szervek kizárólag akkor járhatnak el e törvény rendelkezései szerint, ha a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítása érdekében kérelmet benyújtó igénylő úgy nyilatkozott, hogy a közadatot vagy a kulturális közadatot újrahasznosítás céljából igényli.

(3)4 Ha az igénylő nem nyilatkozott a (2) bekezdésnek megfelelően, a közfeladatot ellátó szerv az igénylés célját, valamint azt, hogy egy adott igénylés a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozik-e, nem vizsgálhatja.

(4) E törvény hatálya nem terjed ki:

a)5 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényekre;

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok terjesztése jogának gyakorlására;

c) a közfeladatot ellátó szervek közötti, kizárólag közfeladataik ellátása érdekében történő adatszolgáltatásra.

2. Az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatok köre

2. §6 (1) A (2) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározott adatok kivételével a közfeladatot ellátó szerv a II. és III. Fejezet rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre az általa kezelt közadatot.

(2) A közfeladatot ellátó szerv az általa kezelt kulturális közadatot a II. és III. Fejezet közadatokra vonatkozó, a III/A. Fejezetben meghatározott eltérésekkel alkalmazott rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre.

(3)7 A közfeladatot ellátó szerv a kutatási adatokat – a jogos kereskedelmi érdek és a tudástranszferek megvalósításához fűződő kormányzati érdek figyelembevételével – a II. és a III. Fejezet rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre.

3. §8 Nem bocsátható rendelkezésre újrahasznosítás céljából és jogszabályban sem határozható meg kötelezően rendelkezésre bocsátandó közadatként vagy kulturális közadatként:

a) olyan adat, amely rendelkezésre bocsátása kívül esik az érintett közfeladatot ellátó szerv közfeladatain,

b) olyan, közadatot vagy kulturális közadatot tartalmazó, szerzői jogi oltalom alá eső mű vagy más, szellemi alkotáshoz fűződő jog által védett tartalom, amelyen harmadik személyeknek szerzői jogi jogosultsága vagy más szellemi alkotáshoz fűződő joga áll fenn,

c) olyan közadat vagy kulturális közadat, amelyhez a hozzáférés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy más törvény szerint kizárt vagy korlátozott,

d) a közszolgálati médiaszolgáltató és alvállalkozói kezelésében lévő olyan közadat, amely közszolgálati médiaszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

e)9 köznevelési intézmények, szakképző intézmények kezelésében lévő közadat,

f) a kizárólag logókat, címerpajzsokat és jelvényeket tartalmazó közadat vagy kulturális közadat.

g)10 a kutatást végző szervezetek, kutatásfinanszírozó szervezetek és a kutatási eredmények átadása céljából létrehozott szervezetek kezelésében levő kutatási adatnak nem minősülő adat,

h)11 a könyvtárakon – ideértve az egyetemi könyvtárakat is –, a múzeumokon és a levéltárakon kívüli kulturális intézmények birtokában lévő adat.

3/A. §12 Újrahasznosítás céljából igényelt közadat, kulturális közadat rendelkezésre bocsátása során a közfeladatot ellátó szerv nem gyakorolhatja a szerzői jogról szóló törvény szerinti, az adatbázis előállítóját megillető jogokat.

3. Értelmező rendelkezések

4. §13 E törvény alkalmazásában:

1. hivatalos nyílt szabvány: a szoftverekkel való interoperabilitás biztosításának módjával kapcsolatos előírásokat részletesen meghatározó szabvány;

2. igénylő: bármely természetes személy, jogi személy vagy egyéni cég, amely közadat vagy kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátása iránt e törvény szerint terjeszt elő kérelmet;

3. informatikai eszközzel automatikusan feldolgozható formátum: olyan fájlformátum, amely felépítése lehetővé teszi a benne rejlő egyedi adatok és adatstruktúra egyszerű azonosítását, felismerését és kinyerését az adatfeldolgozást végző informatikai eszközök és alkalmazások számára;

4.14 közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat, valamint a kutatási adat;

5. közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy;

6. kulturális közadat: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, a kulturális örökség védelméről szóló, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló, valamint a mozgóképről szóló törvény hatálya alá tartozó közfeladatot ellátó szerv jogszabály alapján vezetett nyilvántartásában szereplő adat, továbbá a nyilvántartásában levő kulturális javakról, könyvtári dokumentumokról és köziratokról készült, digitális tartalomként feldolgozható elektronikus másolat;

7. nyílt formátum: a nyilvánosság számára az adat újrahasznosítását nem korlátozó, platformfüggetlen és korlátozás nélkül hozzáférhetővé tett elektronikus formátum;

8. újrahasznosítás: a közadat vagy kulturális közadat felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, amely kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a közfeladat ellátását előíró jogszabályból eredő célkitűzésen, amire az adatot előállították;

9. újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás: a közadathoz vagy kulturális közadathoz az igénylő részére biztosított olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi az igényelt adat újrahasznosítását az igénylő számára, ideértve különösen az adat adathordozón vagy elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, az adatot tartalmazó adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba nem ütköző hozzáférési módot, amelyben a közfeladatot ellátó szerv és az igénylő az újrahasznosítási megállapodásban megállapodik.

10.15 dinamikus adat: gyorsan változó, vagy gyorsan elavuló digitális formátumú közadat, amelyet jellemzően valós időben frissítenek, ilyenek különösen a szenzorok által generált adatok;

11.16 észszerű megtérülés: az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás teljes díjának az elszámolható költségek fedezéséhez szükséges költségeken felüli százaléka, amely legfeljebb 5 százalékponttal haladja meg az Európai Központi Bank által rögzített kamatlábat;

12.17 közvállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely

a) vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai közszolgáltatási tevékenységet végez;

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet végez;

c) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke alapján közszolgálati kötelezettséget teljesítő légi fuvarozói tevékenységet végez; vagy

d) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke alapján közszolgálati kötelezettséget teljesítő közösségi hajótulajdonosként végez tevékenységet,

és amely felett az állam, az önkormányzat vagy más közfeladatot ellátó szerv Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § szerinti befolyással, vagy a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének több mint a felével rendelkezik, vagy az állam, önkormányzat vagy más közfeladatot ellátó szerv kijelölheti a társaság döntéshozó szerve tagjai többségét;

13.18 kutatási adat: digitális formátumú – a tudományos publikációtól eltérő – a kutatást végző vagy a kutatást finanszírozó szervezet által intézményi vagy tematikus adattárakon keresztül nyilvánosságra hozott közadat, amelyeket közfinanszírozású tudományos kutatási tevékenység keretében gyűjtenek vagy állítanak elő, és amelyeket a kutatási folyamat során bizonyítékként használnak, vagy amelyeket a kutatói közösség általában a kutatási megállapítások és eredmények megerősítéséhez szükségesként fogad el;

14.19 nagy értékű adatkészletek: olyan adatok összessége, amelyek újrahasznosítása fontos előnyökkel jár a társadalomra, a környezetre és a gazdaságra nézve, különös figyelemmel arra, hogy lehetővé teszik hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások, alkalmazások, továbbá új, magasabb hozzáadott értéket képviselő munkahelyek létrehozását, valamint figyelemmel az ezeken az adatkészleteken alapuló, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások és alkalmazások lehetséges felhasználóinak számára;

15.20 anonimizálás: a személyes adatok olyan anonim adatokká történő átalakításának folyamata, amelynek következtében az érintett többé nem azonosítható;

16.21 felfedés elleni védelem: a hivatalos statisztika által kezelt adatállományok módosítását célzó olyan módszerek összessége, amelyek a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a statisztikai egységek (a sokaság meghatározott tulajdonságokkal, jellemzőkkel, ismérvekkel rendelkező egyedei) közvetlen vagy közvetett azonosítását, illetve azon keresztül eddig nem ismert információ felfedését.

II. Fejezet

A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK ALAPELVEI

4. A követelmények érvényesítése

5. § A 2. § szerint megállapított adatkörök újrahasznosítására vonatkozó feltételek meghatározása, valamint az újrahasznosítás céljára való rendelkezésre bocsátás során a közfeladatot ellátó szerv köteles biztosítani az I–III. fejezet szerinti követelmények érvényesülését.

5. Átláthatóság

6. § A közfeladatot ellátó szerv a közadatokat igénylők megfelelő tájékoztatása és az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás feltételeinek átláthatósága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint köteles elektronikus úton közzétenni az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokkal összefüggő információkat.

7. §22 (1) A közfeladatot ellátó szerv köteles előzetesen közölni az igénylővel a díj kiszámítása során figyelembe vett tényezőket, ha a közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátására megállapított díj eltér a közfeladatot ellátó szerv által a 6. § szerint elektronikusan közzétett általános díjtól vagy díjszámítástól.

(2) A közfeladatot ellátó szerv erre irányuló kérelem esetén köteles bemutatni az igénylőnek, hogy az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásra vonatkozó kérelme teljesítésével összefüggésben fizetendő díjat milyen módon állapította meg.

6. Megkülönböztetés tilalma

8. § (1) Az újrahasznosítás feltételeinek a közfeladatot ellátó szervek általi meghatározása, az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátása, valamint a díjazás megállapítása során a közfeladatot ellátó szerv nem alkalmazhat önkényes megkülönböztetést a közadatok újrahasznosítását kérelmező igénylők között.

(2) Ha közfeladatot ellátó szerv a közadatot újrahasznosítás céljára olyan tevékenysége körében igényli, amely kívül esik közfeladatai ellátásán, a rendelkezésre bocsátás tekintetében ugyanazokat a díjakat és feltételeket kell alkalmazni, mint más igénylőkkel szemben.

6/A.23 Kizárólagos újrahasznosítási megállapodások

9. § (1) A közfeladatot ellátó szervek által kötött szerződések vagy egyéb megállapodások nem biztosíthatnak kizárólagos jogokat a közadatok újrahasznosítása vonatkozásában.

(2)24 Az (1) bekezdéstől eltérően a közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagosság biztosítható, ha az meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódó közérdekű szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.

(3)25 A közfeladatot ellátó szerv a (2) bekezdés szerinti kizárólagos újrahasznosítási megállapodások tekintetében a kizárólagosság indokoltságát rendszeresen, de legalább 3 évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a kizárólagos jog biztosítása a továbbiakban nem indokolt, a közfeladatot ellátó szerv haladéktalanul gondoskodik a kizárólagos jogot biztosító jogviszony megszüntetéséről.

(4)26 A kizárólagos újrahasznosítási megállapodások feltételeinek átláthatónak kell lenniük. A közfeladatot ellátó szerv az általa kötött kizárólagos újrahasznosítási megállapodást a hatálybalépését megelőző 60 nappal a 6. § szerint elektronikus úton közzéteszi.

(5)27 A közfeladatot ellátó szerv a 6. § szerint elektronikus úton – legkésőbb a hatálybalépésüket megelőző 60 nappal – közzéteszi azon újrahasznosítási megállapodásokat, amelyek – anélkül, hogy kizárólagos jogot nyújtanának – korlátozzák, vagy észszerűen feltételezhető, hogy korlátozni fogják a közadatok újrahasznosítás céljából való hozzáférhetőségét harmadik fél számára. A közfeladatot ellátó szerv ezen megállapodásoknak az adatok újrahasznosítási célú rendelkezésre állására kifejtett hatását rendszeresen, de legalább 3 évente felülvizsgálja.

6/B.28 Nagy értékű adatkészletek

9/A. § A nagy értékű adatkészletek tematikus kategóriái:

a) térinformatikai adatok,

b) földmegfigyelési és környezeti adatok,

c) meteorológiai adatok,

d) statisztikai adatok,

e) vállalkozási adatok,

f) mobilitási adatok.

III. Fejezet

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA

7. Az eljárás megindítása, a kérelem előterjesztése

10. § (1)29 A közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátását – a 17. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével – az igénylő a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnél, vagy annál a szervnél, amely a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján jogosult a közadat újrahasznosítás céljából való rendelkezésre bocsátását teljesíteni, az e § rendelkezései szerint előterjesztett írásbeli kérelmével kezdeményezheti. Írásbeli kérelemnek minősül az elektronikus űrlapon benyújtott kérelem is.

(2)30

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az igénylő arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a megjelölt közadatokat újrahasznosítás céljára kéri,

b) az igénylő nevét, lakcímét (székhelyét), kapcsolattartásra használt telefonszámát, valamint e-mail címét,

c) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat pontos megjelölését,

d) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat kívánt formátumát, ideértve az alkalmazni kívánt technikai eszköz és mód megjelölését is,

e) rendszeres rendelkezésre bocsátás igénylése esetén az igényelt rendszerességet.

(4) A közfeladatot ellátó szerv a kérelem teljesítése érdekében kezelheti az igénylőnek a (3) bekezdés b) pontja szerint rendelkezésre bocsátott személyes adatait. A kérelem teljesítését – vagy ha ez később teljesül, a 15. § szerint megállapított díjak kifizetését – követően a közfeladatot ellátó szerv haladéktalanul törli az igénylő személyes adatait.

8. A kérelem elintézése

11. § (1) Ha a kérelem nem tartalmazza az igénylő 10. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát, a kérelmet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályai szerint kell teljesíteni.

(2) Ha a kérelem a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot tartalmazza, a közfeladatot ellátó szerv a kérelmet beérkezését követően azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül megvizsgálja.

(3) A kérelem megvizsgálása során a közfeladatot ellátó szerv ellenőrzi, hogy:

a) a kérelem rendelkezik-e a 10. § (3) bekezdés b)–e) pontja szerinti kötelező tartalmi elemekkel;

b) a kérelemben megjelölt adatok a közfeladatot ellátó szerv rendelkezésére állnak-e, és újrahasznosítás céljára rendelkezésre bocsáthatóak-e.

12. § (1) Ha a kérelem a 10. § (3) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza, és a hiány a kérelem teljesíthetőségét akadályozza, a közfeladatot ellátó szerv a 11. § (2) bekezdés szerinti határidőn belül az igénylőt – legalább 5, de legfeljebb 10 munkanapos határidő megjelölésével és az arra való figyelemfelhívás mellett, hogy a kért adatok hiányában a kérelme nem teljesíthető – a hiányok megjelölése mellett a hiányzó adatok pótlására hívja fel.

(2) Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet be sem nyújtotta volna. A felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy az igénylő utóbb ugyanazon közadatra vonatkozó újabb kérelmet terjesszen elő.

(3) Ha a kérelemben megjelölt közadatokat nem a közfeladatot ellátó szerv kezeli, és a kérelem alapján az igényelt közadatok kezelésére jogosult szervezet azonosítható, a közfeladatot ellátó szerv az igénylő egyidejű értesítése mellett a kérelmet a 11. § (2) bekezdésében szereplő határidőn belül átteszi a kérelemben megjelölt adatok kezelésére jogosult szervezetnek.

13. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a kérelemről annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül érdemben dönt.

(2) A közfeladatot ellátó szerv az (1) bekezdés szerinti határidőt annak letelte előtt indokolt esetben a kérelem terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal – az igénylő egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja.

14. § (1) A közfeladatot ellátó szerv döntésében

a) dönt a kérelem teljesítéséről, és az általa alkalmazott általános szerződési feltételeknek megfelelő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz,

b) dönt a kérelem részben történő teljesítéséről, és az általa alkalmazott általános szerződési feltételeknek megfelelő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz,

c) a kérelmet elutasítja,

d) a kérelem teljesítését további feltételekhez köti, és az általa alkalmazott általános szerződési feltételeknek megfelelő, vagy ha az alkalmazott további feltételek ezt szükségessé teszik, az általános szerződési feltételektől eltérő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz.

(2) A közfeladatot ellátó szerv az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti döntése esetén az újrahasznosítási megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az újrahasznosítási megállapodás mindkét fél által történő aláírásának napján az igénylő rendelkezésére bocsátja az igényelt adatokat.

(3) A kérelmet a közfeladatot ellátó szerv kizárólag a következő esetekben utasíthatja el:

a) az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre;

b) az igényelt közadat nem áll rendelkezésére, és a 12. § (3) bekezdése szerint a kérelem más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át.

(4) A kérelem elutasítását a közfeladatot ellátó szerv írásban indokolni köteles. Az indokolásnak tartalmaznia kell:

a) az elutasítás indokát,

b) a 3. § b) pontjára való hivatkozással történő elutasítás esetén – amennyiben ismert a közfeladatot ellátó szerv előtt – azon jogosult megnevezését, akivel a kérelemben foglaltak teljesítésére felhasználási szerződés köthető,

c) az elutasítással szemben igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást.

(5) A közfeladatot ellátó szerv e § szerinti döntése, a rendelkezésre bocsátás feltételei, illetve az ezért megállapított díj mértéke közérdekű adatnak minősül.

9. Díjazásra vonatkozó követelmények

15. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg.

(2)31 A díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének határköltségét. A díj mértékének meghatározása során a közfeladatot ellátó szerv figyelembe veheti a személyes adatok anonimizálásának, valamint a felfedés elleni védelem érdekében hozott intézkedések költségét is.

(2a)32 A (2) bekezdéstől eltérően a vonatkozó elszámolási időszakban a díj mértéke a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét nem haladhatja meg, ha az azt megállapító közfeladatot ellátó szervnek a közfeladatainak ellátásával összefüggő költségei jelentős részét saját bevételeiből kell fedeznie.

(2b)33 A (2a) bekezdés szerinti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

(2c)34 A (2a) bekezdés szerinti esetekben a teljes díjat objektív, átlátható és ellenőrizhető kritériumok alapján kell kiszámítani.

(2d)35 Azon közfeladatot ellátó szerv, amely a díj mértékét a (2a) bekezdés szerint állapítja meg, köteles e tényt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére bejelenteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség e bejelentéseket összesíti, valamint a bejelentéseket tartalmazó listát elektronikus úton közzéteszi.

(3)36 Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendelet a díj mértékére, megállapításának szempontjaira, megfizetésének módjára, valamint a díjfizetés kedvezményeire és a díjfizetés alóli mentességekre vonatkozóan az (1)–(2c) bekezdéssel összhangban további részletszabályokat állapíthat meg.

15/A. §37 (1) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően, a közfeladatot ellátó szerv az igénylő részére újrahasznosítás céljából díjmentesen bocsátja rendelkezésre:

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott nagy értékű adatkészleteket,

b) a 4. § 13. pontjában meghatározott kutatási adatokat.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően díjazás állapítható meg:

a) a közvállalkozások nagy értékű adatkészleteinek újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása esetében, ha az torzítaná a versenyt az érintett piacon, vagy

b) könyvtárak, múzeumok és levéltárak nagy értékű adatkészleteinek újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása esetén.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió kötelező jogi aktusának hatálybalépésétől számított legfeljebb két évig az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott nagy értékű adatkészlet díjmentes rendelkezésre bocsátása alól az irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi jogokat gyakorló szerv mentesítheti az olyan közfeladatot ellátó szervet, amely

a) közfeladata ellátásával összefüggő költségeit jelentős részben saját bevételből fedezi, és

b) költségvetését a 15/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott nagy értékű adatkészlet ingyenes rendelkezésre bocsátása nagymértékben befolyásolná.

10. Formátumok

16. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a 10. § szerinti kérelem alapján újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott közadatot az igénylő által igényelt formátumban, módon és nyelven adja át az igénylőnek.

(2) Ha a közadat (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásához a közadat közfeladatot ellátó szervnél rendelkezésre álló formátumának átalakítása szükséges, a közfeladatot ellátó szerv az átalakítás költségeit a 15. § rendelkezéseinek figyelembevételével díjként felszámíthatja, az átalakítással vállalt munkateher azonban nem akadályozhatja a közfeladatot ellátó szerv közfeladatainak ellátását.

(3)38 Ha a közadat rendelkezésre bocsátása az (1) bekezdésnek megfelelően

a) nem lehetséges,

b) aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel járna,

c) az adat vagy adatszerkezet sérülésével járna,

d) a közfeladat ellátását akadályozná, vagy

e) olyan leíró adat vagy információ rendelkezésre bocsátását is eredményezné, amelynek nyilvánosságra hozatala, megismerhetővé vagy hozzáférhetővé tétele az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények megsértésével járna,

a közadatot elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban, a – közadathoz kapcsolódó, rendelkezésre álló, az alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények sérelme nélkül rendelkezésre bocsátható – leíró adatokkal együttesen, a rendelkezésre álló nyelven köteles a közfeladatot ellátó szerv az igénylő rendelkezésére bocsátani.

(3a)39 A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása nem utasítható el önmagában az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények biztosítására történő hivatkozással, ha a közadat egyébként e törvény alapján újrahasznosítás céljára rendelkezésre bocsátható.

(4) Ha a közadat rendelkezésre bocsátása a (3) bekezdésnek megfelelően sem lehetséges, vagy az aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel vagy a közfeladat ellátásának akadályoztatásával járna, a közadatot a rendelkezésre álló formátumban, módon és nyelven köteles a közfeladatot ellátó szerv az igénylő rendelkezésére bocsátani.

(4a)40 A közfeladatot ellátó szerv a közadat e § szerinti rendelkezésre bocsátásánál törekszik arra, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és leíró adatok megfeleljenek a szoftveres adatfeldolgozás interoperabilitását biztosító hivatalos nyílt szabványoknak.

(4b)41 A közfeladatot ellátó szerv a nagy értékű adatkészleteket

a) géppel olvasható formában,

b) alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül és

c) adott esetben csoportos letöltésre alkalmas módon

köteles rendelkezésre bocsátani.

(5)42 Az e §-ban foglaltak teljesítése érdekében a közfeladatot ellátó szerv nem köteles

a) közadat előállítására vagy a kérelemnek megfelelő átalakítására, illetve kivonatok készítésére, ha az aránytalan nehézséggel – egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel – járna,

b) közadatból, annak alapján elemzések, dokumentumok előállítására,

c) közadatok előállításának és tárolásának folytatására azzal a céllal, hogy azokat újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthassa.

16/A. §43 (1) A közfeladatot ellátó szerv a dinamikus adatokat közvetlenül azok gyűjtése után, a megfelelő alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül és – szükség szerint – csoportos letöltésre alkalmas módon köteles újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátani.

(2) Ha a dinamikus adatoknak közvetlenül azok gyűjtése utáni újrahasznosítás célját szolgáló – az (1) bekezdésben említett – rendelkezésre bocsátása meghaladná a közfeladatot ellátó szerv pénzügyi vagy technikai lehetőségeit vagy egyébként aránytalan erőfeszítést jelentene, a dinamikus adatokat egy olyan időkereten belül vagy olyan ideiglenes technikai korlátozásokkal kell újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátani, amely nem akadályozza szükségtelenül e dinamikus adatok gazdasági és társadalmi potenciáljának kiaknázását.

11. Újrahasznosítási megállapodás

17. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásáról újrahasznosítási megállapodást köt az igénylővel.

(2) Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza legalább

a) a felek megnevezését,

b) az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok megnevezését,

c) a b) pontban meghatározott adatok átadásának időpontját, az átadás módját, formátumát,

d) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj mértékét,

e) a d) pontban meghatározott díj megfizetésének határidejét és módját,

f) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosításának feltételekhez kötése esetén az adatok felhasználásának részletes feltételeit.

(3)44 A (2) bekezdés f) pontja szerinti feltételek

a) kizárólag közérdekű célból állapíthatóak meg;

b) objektívek, arányosak és megkülönböztetéstől mentesek;

c) nem korlátozhatják szükségtelenül az újrahasznosítás lehetőségeit, nem vezethetnek a verseny korlátozására és nem ütközhetnek az újrahasznosításra vonatkozó, az e törvényben meghatározott más rendelkezésekbe.

(4)45 A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás feltételeit – egyedi újrahasznosítási kérelmekhez igazítható módon – általános szerződési feltételekben is meghatározhatja.

(5)46 A (4) bekezdés szerint meghatározott általános szerződési feltételeket a közfeladatot ellátó szerv elektronikus úton, feldolgozható formában közzéteszi.

(6)47 Nem kell alkalmazni a 10–14. § rendelkezéseit, ha a közfeladatot ellátó szerv az általa kezelt közadatot újrahasznosítás céljából elektronikus úton bárki számára hozzáférhető módon bocsátja rendelkezésre, és ennek feltételeit a (4) bekezdés szerinti általános szerződési feltételekben olyan módon határozza meg, amely a felek részéről további feltételek meghatározását nem teszi szükségessé.

12. Jogorvoslat

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4)48 Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

III/A. Fejezet49

A KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

12/A. Az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható kulturális közadatok köre és a rendelkezésre bocsátás különös szabályai

18/A. § (1) Az újrahasznosítás céljából kötelezően rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozhatja meg.

(2) Erre vonatkozó kérelem vagy kérelmek esetén a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv vezetője dönthet úgy, hogy engedélyezi az (1) bekezdés szerint megállapított kulturális közadatok körébe nem tartozó kulturális közadat rendelkezésre bocsátását is.

18/B. §50 (1) A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek nem kell megneveznie a kérelemben megjelöltek teljesítése tekintetében felhasználási szerződés kötésére jogosultat, ha a kérelmet a 3. § b) pontjára hivatkozással utasította el.

(2) Az újrahasznosítási megállapodásban a felek kiköthetik, hogy az igénylő az újrahasznosítás során köteles a felhasznált adat forrásának megjelölésére, valamint annak feltüntetésére, ha az adatot módosította.

12/B. A díjazásra vonatkozó különös szabályok

18/C. § (1)51 A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg azzal, hogy e díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

(3) Az e törvény végrehajtására kiadott rendelet a díj mértékére, megállapításának szempontjaira, megfizetésének módjára, valamint a díjfizetés kedvezményeire és a díjfizetés alóli mentességekre vonatkozóan az (1) és (2) bekezdéssel összhangban további szabályokat állapíthat meg.

12/C. A kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagos megállapodások eltérő szabályai

18/D. § (1) Ha a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó szerződés vagy megállapodás a kulturális közadat digitalizálására kizárólagos jogot biztosít, e kizárólagosság időtartama a 10 évet csak a kizárólagosság indokoltságának első alkalommal a 11. évben, és az ezt követő 7 évente történő felülvizsgálata mellett haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás szövegét a közfeladatot ellátó szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint elektronikus úton közzéteszi.

(3) Semmis az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás olyan kikötése, amely a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára kizárja vagy díj fizetéséhez köti a kizárólagosság időtartamának lejártát követően a digitalizált kulturális közadattal való rendelkezést, különösen annak újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátását.

III/B. Fejezet52

A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZADATAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

18/E. § (1) A közadatot kezelő közvállalkozás a közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg azzal, hogy e díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a teljes díjat objektív, átlátható és ellenőrizhető kritériumok alapján kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a költségek megállapítása során a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a közadatot kezelő közvállalkozás a díj mértékének meghatározása során figyelembe veheti a szerzői jogi engedélyeztetésnek, a személyes adatok anonimizálásának, valamint a kereskedelmileg bizalmas információk védelme érdekében hozott intézkedéseknek a költségét is.

(5) A közvállalkozás az (1) bekezdés szerinti díj megállapítása esetén, köteles e tényt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére bejelenteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az e bejelentéseket összesíti, valamint a bejelentéseket tartalmazó listát elektronikus úton közzéteszi.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, a 20–23. § és a 25. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

20. § A 2013. január 1-jén hatályos olyan kizárólagos jogot biztosító megállapodások, amelyek nem felelnek meg a 9. § (2) bekezdésének, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2014. január 1-jén megszűnnek.

20/A. §53 A 2016. január 1-jén hatályos olyan kizárólagos jogot biztosító megállapodások, amelyek nem felelnek meg a 18/D. §-nak, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2043. július 18-án megszűnnek.

20/B. §54 (1) A 9. § (2) és (4) bekezdése hatálya alá nem tartozó kizárólagos újrahasznosítási jogot biztosító azon megállapodás, amelyet közfeladatot ellátó szerv kötött, és amely 2013. július 17-én hatályban volt, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2043. július 18-án e törvény erejénél fogva megszűnik.

(2) A 9. § (2) és a (4) bekezdése hatálya alá nem tartozó kizárólagos újrahasznosítási jogot biztosító azon megállapodás, amelyet közvállalkozás kötött, és amely 2019. július 16-án már hatályban volt, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2049. július 17-én e törvény erejénél fogva megszűnik.

21. § (1)55 Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a felügyeletük vagy irányításuk alá tartozó szervek által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét – a kultúráért felelős miniszter egyetértésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapíthassák meg.

(1a)56 Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy a muzeális intézmények, levéltárak és könyvtárak által újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapíthassa meg.

(2) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletszabályait rendeletben állapíthassák meg.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy

a)57

b) az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletszabályait

rendeletben állapíthassa meg.

(4)58 Felhatalmazást kap a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, hogy

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható kulturális közadatok körét a kultúráért felelős miniszter, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével,

b) az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletes szabályait

rendeletben állapíthassa meg.

(5)59 Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletes szabályait rendeletben állapíthassa meg.

22. §60

23. §61

24. §62

13. 63 Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a törvény

a) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

c)64 a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 30. A törvényt a 2023. évi CI. törvény 104. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2024. április 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a 2015: XCVI. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § a 2015: XCVI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § a 2015: XCVI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § e) pontja a 2022. évi LXII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § g) pontját a 2022. évi LXII. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § h) pontját a 2022. évi LXII. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3/A. §-t a 2022. évi LXII. törvény 3. §-a iktatta be.

13

A 4. § a 2015: XCVI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § 4. pontja a 2022. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § 10. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § 11. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § 12. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § 13. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 4. § 14. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 4. § 15. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 4. § 16. pontját a 2022. évi LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 7. § a 2015: XCVI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

23

A 6/A. alcím címét a 2022. évi LXII. törvény 5. §-a iktatta be.

24

A 9. § (2) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. § (3) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (4) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 9. § (5) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 6/B. alcímet (9/A. §-t) a 2022. évi LXII. törvény 7. §-a iktatta be.

29

A 10. § (1) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

30

A 10. § (2) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 20. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 15. § (2) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 15. § (2a) bekezdését a 2015: XCVI. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2022. évi LXII. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 15. § (2b) bekezdését a 2015: XCVI. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 15. § (2c) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 15. § (2d) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 15. § (3) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 19. §-a szerint módosított szöveg.

37

A 15/A. §-t a 2022. évi LXII. törvény 10. §-a iktatta be.

38

A 16. § (3) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 16. § (3a) bekezdését a 2015: XCVI. törvény 9. § (3) bekezdése iktatta be.

40

A 16. § (4a) bekezdését a 2015: XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 16. § (4b) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 11. §-a iktatta be.

42

A 16. § (5) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 16/A. §-t a 2022. évi LXII. törvény 12. §-a iktatta be.

44

A 17. § (3) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 17. § (4) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 17. § (5) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 17. § (6) bekezdését a 2022. évi LXII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be.

48

A 18. § (4) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 86. §-a szerint módosított szöveg.

49

A III/A. Fejezetet (18/A–18/D. §) a 2015: XCVI. törvény 10. §-a iktatta be.

50

A 18/B. § a 2022. évi LXII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

51

A 18/C. § (1) bekezdése a 2022. évi LXII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

52

Az III/B. Fejezetet (18/E. §-t) a 2022. évi LXII. törvény 16. §-a iktatta be.

53

A 20/A. §-t a 2015: XCVI. törvény 11. §-a iktatta be.

54

A 20/B. §-t a 2022. évi LXII. törvény 17. §-a iktatta be.

55

A 21. § (1) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 21. § (1a) bekezdését a 2015: XCVI. törvény 12. § (1) bekezdése iktatta be.

57

A 21. § (3) bekezdés a) pontját a 2015: XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 21. § (4) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 21. § (5) bekezdése a 2015: XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 13. alcím (25. §) a 2015: XCVI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

64

A 25. § c) pontját a 2022. évi LXII. törvény 18. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére