• Tartalom

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

2024.06.11.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 1–4., 6–11. pontjában, valamint (8) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés h) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (3) bekezdésében, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 16. alpontjában, és az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c), e), h), i) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), illetve a vármegyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási és tenyésztési hatósági, valamint mezőgazdasági igazgatási hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásaiért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. egy darabáru küldemény: a darabszámtól függetlenül az egyszerre egy fuvarlevéllel, illetve ezt pótló egyéb fuvarokmánnyal vagy ezek nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény;

2. egy jármű küldemény (szállítmány): a befogadóképességtől függetlenül, az egy szállítóeszközbe berakott és egy fuvarlevéllel, e mellett egyéb fuvarokmánnyal vagy e nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meghaladó küldemény;

3. egy postaküldemény (csomag, levélpostai küldemény): a csomagok darabszámától függetlenül az egy szállítólevéllel szállított csomagküldemény, illetve – a küldemények darabszámától függetlenül – az egy vámokmánnyal kezelt levélpostai küldemény;

4.2 eljáró hatóság: a NÉBIH, a miniszter a vármegyei kormányhivatal, valamint járási hivatala.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó közös szabályok

2. § (1) A díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó hatósági eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás 1. melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

(4) A díjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5)3 Amennyiben az ügyfél a díjat a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában a (3) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is feltüntetni.

(6)4 Az 1. melléklet 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a hatóság döntésében meghatározott határidőn belül, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(7)5 Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a kiállított jegyzőkönyv alapján, a ténylegesen elvégzett minősítés után kell fizetni, úgy, hogy minden a díjtételek alapjául szolgáló megkezdett egységet egésznek kell tekinteni. Azon lágyszárú dísznövény és zöldség szaporítóanyagok esetében, ahol a díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége, a forgalmazó köteles a nyilvántartásba vételkor, vagy folyó év január 15-ig írásban nyilatkozni az előző naptári évben általa forgalomba hozott szaporítóanyagok mennyiségéről. A díjat a szemle eredményétől függetlenül meg kell fizetni.

(8)6 Az 1. melléklet 19. pontjában meghatározott DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat éves díját – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – két részletben kell teljesíteni. A díjfizetésre kötelezettnek az első részletet a kísérletek beállítása után, a második részletet a vizsgálatok befejezését követően a felmerült szolgáltatások alapján az érvényes díjtételnek megfelelően kell teljesítenie.

3. § (1) Kérelemre indult hatósági eljárásban a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén – amennyiben e rendelet vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik – az igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszatéríteni.

(2) Nagy gyakoriságú, rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetén az eljáró hatóság az ügyféllel külön elszámolási rendben is megállapodhat az igazgatási szolgáltatási díjak fizetésére vonatkozóan.

(3) Amennyiben az ügyfél által előzetesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege és a hatóság által az eljárás lezárásakor megállapított díj összege eltér, az eljáró hatóság

a) hivatalból köteles intézkedni a többletbefizetés visszatérítése iránt az 5. § (2) bekezdése szerint,

b) az ügyfél által megfizetett díjat előlegként beszámítja és a díjköteles eljárást lezáró döntésében kötelezi az ügyfelet a különbözet 15 napon belüli megfizetésére.

4. § (1) A jogorvoslati eljárás díját a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

(2) Amennyiben az ügyfél a jogorvoslati eljárás díját az első fokon eljáró hatóság számlájára fizette be, az első fokú hatóság köteles a befizetett díjat a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg a másodfokon eljáró hatósághoz átutalni.

(3)7 Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

(4)8 A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a.

(5)9 A végzés elleni fellebbezés díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – 5000 forint.

(6)10 Az újrafelvételi eljárás díja a kérelemre induló elsőfokú eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, egyéb esetben a (3) bekezdés szerinti díj.

5. § (1) Az eljáró hatóság a megfizetett díjat egészben vagy részben visszatéríti, ha az ügyfél az e rendelet szerinti, vagy az eljáró hatóságnak a költségmentességre vonatkozó döntésében foglalt díjnál többet fizetett meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

6. § (1)11 A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az adott ügyben eljáró hatóság bevétele, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott feladataikkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére használható fel.

(2) Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

3. Az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

7. § (1) Az 1. melléklet 5.1. és 5.4 pontjában meghatározott, határállomáson történő igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történő átvitelre.

(2) Magyarországon lakóhellyel, székhellyel (telephellyel) nem rendelkező ügyfél, valamint a hatósággal történt előzetes megállapodás estén a szolgáltatást teljesítő hatóság az igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díj helyszíni, készpénzben történő megfizetésére kötelezheti az ügyfelet a vizsgálat megkezdésekor.

4. A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

8. § (1) A mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/99/EK bizottsági rendelet, a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésekről szóló 386/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. november 26-i 2090/2002/EK bizottsági rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet alapján indult növényegészségügyi vizsgálatok esetében a vizsgálat költségei az exportőrt terhelik, amennyiben a termék a vizsgálat alapján nem felel meg az exporttámogatásban részesülés kritériumainak.

(2) A nem növény-egészségügyi vizsgálatra történt mintavételhez a díjat a mintavételt kezdeményező (megrendelő) köteles megfizetni. A minta vizsgálatáért fizetendő díjat a mintavételi díj nem tartalmazza.

5. 12 A növénytermesztési igazgatási díjakra vonatkozó külön szabályok

9. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti, átruházott jogkörben történő minősítési eljárásban, a hatóság helyszíni felügyelete mellett végzett ellenőrzésért a hatóságot az 1. melléklet 18.1.1. pontja szerinti díj megilleti.

6.13

10. §

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. mellékletének 14.3. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

12. §14

13. § (1)15

(2)16

14. § Ez a rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez17

3X11639M.docx

1.

BORÁSZATI DÍJTÉTELEK

1.1.

A forgalomba hozatalhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az alábbi borászati termékek esetében:

- bor

- likőrbor

- pezsgő

- minőségi pezsgő

- illatos minőségi pezsgő

- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

- gyöngyözőbor

- szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

- szárított szőlőből készült bor

- túlérett szőlőből készült bor

- borecet

A forgalomba hozni kívánt tétel

a) első 50 hektoliteréig 7500

b) 51-500. hektoliterére hektoliterenként további 120

c) 500. hektoliterétől további 26 100


1.2

Érzékszervi vizsgálat

3 000

1.3.

Soron kívüli eljárás pótdíja

25 000
2.

TAKARMÁNYBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK


2. 1.

Új takarmányok eseti jellegű előállítására, felhasználására, illetve Magyarországra történő behozatalára engedély kiadása

150 000

2..2.

Kísérleti engedély módosítása

50 000

2. 3.

A kísérleti engedély határozott idejű meghosszabbítása

40 000

2.4

A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására engedély kiadása.

20 000

2.5.

A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet szerint ellenőrzésköteles nem állati eredetű termék behozatala esetén az állategészségügyi határállomásokon, illetve egyéb beléptetési pontokon fizetendő díjak


2.5.1.

takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig

7500

2.5.2.

takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként

1200

2.5.3.

takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 60 tonna)

60 000

2.5.4.

takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig

7000

2.5.5.

takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként

1000

2.5.6.

takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 tonna)

50 000

2.5.7.

takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig

3500

2.5.8.

takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként

550

2.5.9.

takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 120 tonna)

27 000

3.

ÉLELMISZERHIGIÉNIAI HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK ALAPDÍJA (A LÉTESÍTMÉNYBE BEÉRKEZETT ÁLLATOK DARABSZÁMÁRA VONATKOZÓAN)3.1.

Patás állatok húsvizsgálata (Ft/darab)


3.1.1.

felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként

800

3.1.2.

szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként

320

3.1.3.

egypatások és lófélék egyedenként

500

3.1.4.

sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege


3.1.4.1.

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal

80

3.1.4.2.

25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül

30

3.1.4.3.

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal

150

3.1.4.4.

legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül

100

3.1.5.

juh vagy kecske, amely vágott testének tömege


3.1.5.1.

12 kg-nál kevesebb egyedenként

30

3.1.5.2.

legalább 12 kg egyedenként

45

3.2.

Baromfi húsvizsgálata (Ft/darab)


3.2.1.

Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként

1

3.2.2.

kacsa és lúd egyedenként

2

3.2.3.

pulyka egyedenként

5

3.3.

tenyésztett nyúl egyedenként

1

3.4.

strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként

90

3.5.

baromfi a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével és a nyúl kistermelőnél egyedenként

18

3.6.

Vadon élő állatok húsvizsgálata (Ft/darab)


3.6.1.

Apróvad

2

3.6.2.

Nagyvad


3.6.2.1.

vaddisznó egyedenként

270

3.6.2.2.

egyéb nagyvad egyedenként

90

3.7.

Halak és akvakulturában tenyésztett állatok vizsgálata


3.7.1.

az első 50 tonnáig az adott hónapban megkezdett tonnánként

180

3.7.2.

50 tonna fölött megkezdett tonnánként

90
4.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATVÉDELMI HATÓSÁGI DÍJAK4.1.

Ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb. hatósági vizsgálata az ügyfél kérelmére az állatok tartási helyén, alkalmanként,

13 000

4.2.4.3.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése


4.3.1.

Tartás engedélyezése

25 000

4.3.2.

A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása

20 000

4.3.3.

A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja

25 000

4.3.4.

A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja

20 000

4.4.

Kisállat-kereskedés engedélyezése

20 000

4.5.

Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként

70005.

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOKON FIZETETT ALAPDÍJAK5.1.

Állategészségügyi ellenőrzésköteles élő állatok, állati eredetű élelmiszerek, állati melléktermékek, állati eredetű takarmányok és szaporítóanyagok Európai Unióba történő beléptetése


5.1.1.

hat tonnáig szállítmányonként

16 500

5.1.2.

6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként

2 700

5.1.3.

46 tonna fölött szállítmányonként

126 000

5.2.

Élő állatok és állati termékek Európai Unión keresztül történő átszállítása


5.2.1.

Áruk és élő állatok Európai Unión keresztüli átszállítására vonatkozó hatósági ellenőrzésének alapdíja

9 000

5.2.2.

Az alapdíjhoz ellenőrzésenként, az ellenőrzést végző személyek valamennyi tagjára számítva negyedóránként hozzáadódó díj

6 000

5.3.

A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet kivételével egyéb, külön jogszabály szerint meghatározott ellenőrzésköteles termék


5.3.1.

hat tonnáig szállítmányonként

16 500

5.3.2.

6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként

2 700

5.3.3.

46 tonna fölött szállítmányonként

126 000

5.4.

Állategészségügyi határállomáson történő állatszállítás állatvédelmi ellenőrzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként

12500

5.4.1.5.4.2.5.4.3.5.4.4.5.4.5.5.4.6.5.5.

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak


5.5.1.

Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 6–22 óra között fizetendő Alapdíj


5.5.2.

Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő

5000

5.5.3.

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 6–22 óra között az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő

14 000

5.5.4.

Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő

17 000
6.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÖRZSKÖNYVEZÉSI ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI DÍJA


6.1.

Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, és engedélyezése


6.1.1.

Egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény


6.1.1.1.

új forgalomba hozatali engedély nemzeti eljárásban

600 000

6.1.1.2.

további hatáserősség

200 000

6.1.1.3.

I.B. típusú módosítás

80 000

6.1.1.4.

II. típusú módosítás

250 000

6.1.1.5.

forgalomba hozatali engedély megújítása

200 000

6.1.1.6.

kiterjesztés

350 000
6.1.2.

Javallat nélküli homeopátiás készítmény egyszerűsített eljárással


6.1.2.1.

új forgalomba hozatali engedély

100 000

6.1.2.2.

I.B. típusú módosítás

40 000

6.1.2.3.

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás

80 000

6.1.2.4.

forgalomba hozatali engedély megújítása

60 000
6.1.3.

Vérkészítmények


6.1.3.1.

új forgalomba hozatali engedély

55 000

6.1.3.2.

módosítás

25 000

6.1.4.

Nemzeti eljárás esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek


6.2.

Immunológiai állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése nemzeti eljárás esetén


6.2.1.

Oltóanyag:


6.2.1.1.

új forgalomba hozatali engedély

700 000

6.2.1.2.

I.B. típusú módosítás

100 000

6.2.1.3.

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás

300 000

6.2.1.4.

forgalomba hozatali engedély megújítása

240 000

6.2.2.

In vivo diagnosztikum:


6.2.2.1.

új forgalomba hozatali engedély

220 000

6.2.2.2.

I.B. típusú módosítás

40 000

6.2.2.3.

kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás

120 000

6.2.2.4.

forgalomba hozatali engedély megújítása

70 000

6.3.

Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés kölcsönös elismerésen alapuló eljárás (MRP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek


6.3.1.

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)

800 000

6.3.2.

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősségenként

200 000

6.3.3.

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)

400 000

6.3.4.

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség

100 000

6.3.5.

I.B. típusú módosítás

80 000

6.3.6.

II. típusú módosítás

250 000

6.3.7.

forgalomba hozatali engedély megújítása

200 000

6.3.8.

kiterjesztés

350 0006.4.

Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés decentralizált eljárás (DCP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS) a díjak 50%-kal csökkentettek)


6.4.1.

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)

1 200 000

6.4.2.

amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősség

300 000

6.4.3.

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)

400 000

6.4.4.

amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség

100 000

6.4.5.

I.B. típusú módosítás

80 000

6.4.6.

II. típusú módosítás

250 000

6.4.7.

forgalomba hozatali engedély megújítása

200 000

6.4.8.

kiterjesztés

350 000
6.5.6.6.

Állatok részére szolgáló egyéb termékek dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése, nyilvántartásba vétele


6.6.1.

Állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény


6.6.1.1.

nyilvántartásba vétel

20 000

6.6.2.

Állatgyógyászatban használatos ápolószer:


6.5.2.1.

nyilvántartásba vétel

10 000

6.6.3.

Állatgyógyászatban használatos segédanyag:


6.6.3.1.

nyilvántartásba vétel

5 000

6.6.4.

Állategészségügyi biocid termék


6.6.4.1.

új forgalomba hozatali engedély

150 000

6.6.4.2.

módosítás

100 0006.7.Egyéb díjak
6.7.1.

Biocid termék állategészségügyi vizsgálata

60 000

6.7.2.

Állatgyógyászati készítmény SPC, használati utasítás és/vagy csomagolóanyag szöveg vizsgálata (hatáserősségenként)

15 000

6.7.3.

Állatgyógyászati készítmény I.A. típusú bejelentésének adminisztrációs költsége

30 000

6.7.4.

Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély visszavonása

30 000

6.7.5.

Gyakorlati kipróbálási engedély

80 000

6.7.6.

Törzskönyvi igazolás

30 000

6.7.7.

Eseti engedély

100 000

6.7.8.

Behozatali engedély

40 000

6.7.9.

Forgalomba hozatali engedélyt nem igénylő állatgyógyászati gyógyszer készítmények nyilvántartásba vétele

30 000

6.7.10.

Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi bizonylat bírálatán alapul)

30 000

6.7.11.

Hatósági vizsgálati bizonylat (OCABR) kibocsátása (egyéb jogszabályokban szabályozott, OMCL laboratóriumban végzett vizsgálat eredményéhez kötött)

30 000

6.8.

Gyógyszergyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem, PSUR, alaki hibás engedély, egyéb hatósági eljárások


6.8.1.

Gyógyszergyártási engedély kiadása

100 000

6.8.2.

Gyógyszergyártási engedély módosítása

50 000

6.8.3.

Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához kapcsolódó GMP inspekció

100 000

6.8.4.

Gyógyszergyártási engedély kiadása másodlagos csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára

50 000

6.8.5.

Gyógyszergyártási engedély módosítása másodlagos csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára

25 000

6.8.6.

Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához kapcsolódó másodlagos csomagolóhelyen vagy ektoparazitikum gyártónál végzett GMP inspekció

50 000

6.8.7.

Kérelemre GMP igazolás, angol nyelvű gyógyszergyártási engedély, angol nyelvű inspekciós jelentés, illetve összefoglaló kiadása

30 000

6.8.8.

Alaki hibás engedély gyártási tételenként

20 000

6.8.9.

Általános alaki hibás engedély készítményenként

85 000

6.8.10.6.8.11.6.8.12.6.8.13.6.8.14.

GMP igazolás kiadása a 3. országbeli gyártó részére nemzeti, MRP, DCP eljárás keretében; kérelmező a díjon felül közvetlenül fizeti a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit

750 000
7.

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK7.1.

A kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése


7.1.1.

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése

25 000

7.1.2.

Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználása

25 000

7.1.3.

Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése

88 0007.1.4.

Állatok kötött tartásának engedélyezése

25 000

7.1.5.

A beporzás céljára tartott méhészeti termelőegységek működtetésének engedélyezése

25 000

7.1.6.

Nem ökológiai méhviasz felhasználásának engedélyezése

25 000

7.1.7.

Hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha épületen belüli végső hízlalásának engedélyezése

25 000

7.1.8.

Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek jóváhagyása

25 000


7.2.


Az Öko EK rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő harmadik országokból származó ökológiai termékek forgalmazásának engedélyezése

7.2.1.

Növényi alaptermék forgalmazásának engedélyezése

44 700

7.2.2.

Növényi eredetű feldolgozott élelmiszer forgalmazásának engedélyezése

44 700

7.2.3.

Állati eredetű élelmiszer forgalmazásának engedélyezése

44 700

7.2.4.

Takarmány forgalmazásának engedélyezése

44 700

7.2.5.

Élőállat forgalmazásának engedélyezése

44 700

7.3.

Egyéb ökológiai gazdálkodással összefüggő engedélyezési eljárások az Öko EK rendelet alapján

7.3.1.

Párhuzamos termelés jóváhagyása

25 000

7.3.2.

Megelőző időszak átállási időszak részeként történő engedélyezése

25 000

7.3.3.

Állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely alkalmazásának engedélyezése

25 000

7.3.4.

Ökológiai státusz megtartásának engedélyezése Öko EK rendelet alapján

25 000

7.4.

Tanúsítással összefüggő eljárások

7.4.1.

Tanúsító szervezet elismerése

265 500

7.4.2.

Privát feltételrendszer elismerése

44 200

8.

NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÉS TERMÉSNÖVELŐ ANYAG ENGEDÉLYEZÉSI DÍJAK

8.1.

Hatóanyagok engedélyezése

8.1.1.

A Dosszié teljességének vizsgálata, ha Magyarország a jelentéstevő ország

8.1.1.1.

Kémiai növényvédő szer hatóanyagok esetén

1 000 000

8.1.1.2.

Mikroorganizmusok, vírusok esetében

750 000

8.1.1.3.

Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)

500 000

8.1.2.

Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország a jelentéstevő tagállam

8.1.2.1.

Kémiai hatóanyagok esetén

25 000 000

8.1.2.2.

Mikroorganizmusok, vírusok esetében

12 500 000

8.1.2.3.

Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)

8 000 000

8.1.3.

Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország társ-jelentéstevő tagállam (co-RMS)

8.1.3.1.

Monográfia felülvizsgálat

2 500 000

8.1.3.2.

Monográfia felülvizsgálat egy szakterületre

300 000

8.1.3.3.

Értékelés szakterületenként

2 000 000


1X06623M_3

8.2.

Növényvédő szerek nemzeti engedélyezése

 

8.2.1.

Szakterületi értékelések díjai

 

8.2.1.1.

Szakterületi értékelések Európai Uniós vagy zonális engedélyezéshez, illetve engedély-módosításhoz

 

8.2.1.1.1.

Készítmény – dosszié teljességének vizsgálata

500 000

8.2.1.1.2.

Hatóanyagok kémiai azonossága

(ld. 8.6.1. pont)

8.2.1.1.3.

Fizikai-kémiai tulajdonságok

500 000

8.2.1.1.4.

Analitika

500 000

8.2.1.1.5.

Toxikológia

800 000

8.2.1.1.6.

Felhasználói kockázat

300 000

8.2.1.1.7.

Szermaradék

700 000

8.2.1.1.8.

Környezeti sors és viselkedés

700 000

8.2.1.1.9.

Ökotoxikológia

1 200 000

8.2.1.1.10.

Hatékonyság

700 000

8.2.1.1.11.

Egyszerűsített értékelés

A fenti összegek
40%-a

8.2.2.

Szakterületi értékelések magyar nyelvű nemzeti engedélyezéshez, illetve. engedély-módosításhoz

 

8.2.2.1.

Készítmény – dosszié teljességének ellenőrzése

100 000

8.2.2.2.

Hatóanyagok kémiai azonossága

(ld. 8.6.1. pont)

8.2.2.3.

Fizikai-kémiai tulajdonságok

150 000

8.2.2.4.

Analitika

150 000

8.2.2.5.

Toxikológia

200 000

8.2.2.6.

Felhasználói kockázat

100 000

8.2.2.7.

Szermaradék

200 000

8.2.2.8.

Környezeti sors és viselkedés

200 000

8.2.2.9.

Ökotoxikológia

300 000

8.2.2.10.

Hatékonyság

200 000

8.2.2.11.

Egyszerűsített értékelés

A fenti összegek
40%-a

8.3.

Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő tagállam (z-RMS)

 

8.3.1.

Törzs dosszié kiértékelése

 

8.3.1.1.

Kémiai készítmények esetén

6 000 000

8.3.1.2.

Mikroorganizmusok, vírusok esetében

4 000 000

8.3.1.3.

Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)

3 000 000

8.3.1.4.

Nemzeti ideiglenes (3 éves) engedély új hatóanyagú készítményre

a 8.3.1.pont alatti alapdíjak 25%-a

8.3.1.5.

Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén

a 8.3.1. pont alatti alapdíjak plusz hatóanyagon-

ként 25%-kal növelt értéke

8.4.

Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő társ-jelentéstevő (co-zRMS)

A 8.2.1.1 szerinti szakterületi értékelések alapján

8.5.

Növényvédő szerek engedélyezése kölcsönös elismerés alapján, ha Magyarország átvevő tagállam

1 500 000

8.5.1.

Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges

600 000

8.5.2.

Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül

300 000

8.6.

Növényvédő szerek újraengedélyezése (engedélyek felülvizsgálata)

 

8.6.1.

Hatóanyag azonosságának megállapítása hatóanyagonként a pozitív listára való felvétel után, vagy megújítás után

(step 1)

 

8.6.1.1

Az adattulajdonos, illetve annak képviselője esetén

100 000

8.6.1.2.

A felülvizsgálat az adattulajdonostól kapott hozzájáruló nyilatkozattal történik

150 000

8.6.1.3.

A hatóanyag azonosságának megállapítása egyéb hatóanyag-forrásból történik

 

8.6.1.3.1.

Egyéb hatóanyag forrás értékelése

150 000

8.6.1.3.2.

Ekvivalencia jelentés készítése

500 000

8.6.2.

Készítmény nemzeti szintű újraengedélyezése (step2)

 

8.6.2.1.

Készítmény dosszié kiértékelése és újraengedélyezés

 

8.6.2.1.1.

Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén

2 500 000

8.6.2.1.2.

Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében

1 500 000

8.6.3.

Készítmény zonális értékelése és újraengedélyezése, ha Magyarország a zonális értékelő tagállam (zRMS)

 

8.6.3.1.

Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén

5 000 000

8.6.3.2.

Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében

3 000 000

8.6.3.3.

Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén

a 8.6.3 pont alatti alapdíjak plusz hatóanyagon-
ként 25%-kal növelt értéke

8.6.4.

Újraengedélyezés más tagállam által készített értékelés felhasználásával

 

8.6.4.1.

Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén

1 000 000

8.6.4.2.

Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében

500 000

8.7.

Növényvédő szernek nem minősülő termékek nemzeti engedélyezése

 

8.7.1.

Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók

300 000

8.7.2.

Növényvédelmi célú eszközök (pl. csapdák), makroszervezetek

100 000

8.8.

Engedélyezés a már elvégzett értékelések felhasználásával

 

8.8.1.

Új formuláció értékelése a már elvégzett értékelések felhasználásával

Származtatott engedély díja + az új egyedi szakterületi értékelések díja 8.2.1. vagy 8.2.2. szerint

8.8.2.

Alkalmazáshoz készre hígított termékek engedélyezése a már elvégzett értékelések felhasználásával

Származtatott engedély díja + az új egyedi szakterületi értékelések díja 8.2.1. vagy 8.2.2. szerint

8.9.

Ikercsomagban történő forgalomba hozatal engedélyezése

300 000

8.10.

Engedélymódosítás

 

8.10.1.

Az engedély módosítása, vagy érvényességének meghosszabbítása

 

8.10.1.1.

Módosítás szakmai értékelés alapján szakterületenként

8.2.1. vagy 8.2.2. figyelembe-
vételével

8.10.1.2.

Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás

25 000

8.10.2.

Engedély kiterjesztése kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúra)

150 000

8.10.3.

Címkétől eltérő felhasználási engedély (off-label)

150 000

8.11.

Címke-felülvizsgálat

50 000

8.11.1.

8.12.

Kísérleti engedély

8.12.1.

Magyarországon még forgalomban nem lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)

50 000

8.12.2.

Magyarországon forgalomban lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)

15 000

8.12.3.

Bemutató vizsgálatok / premarketing tevékenység engedélyezése (kultúránként)

25 000

8.13.

Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már engedélyezett készítményre
Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül

8.13.1.

Termelő kérésére (saját felhasználásra)

15 000

8.13.2.

Gyártó, forgalmazó, vagy egyéb jogi személy kérésére, vagy 50 ha fölött

150 000

8.14.

Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem engedélyezett készítményre

150 000

8.15.

Párhuzamos behozatal engedélyezése

8.15.1.

Párhuzamos behozatal kereskedelmi célra

500 000

8.15.2.

A termelő által saját felhasználásra történő behozatal

20 000

8.16.

Származtatott engedélyek

8.16.1.

Származtatott engedély – más kereskedelmi név használata már engedélyezett készítményre

50 000

8.16.2.

Új engedély kiadása egy már meglévő engedély értékelése alapján

Az alkalmazandó engedélyezési díj 25%-a

8.17.

Növényvédőszer-maradék határérték megállapítása, módosítása

500 000

8.18.

Termésnövelő anyag engedélyezési díjak

8.18.1.

Egyedi engedélyezés

8.18.1.1.

Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló anyagok engedélyezése

100 000

8.18.1.2.

Komposztok, engedélyezése

150 000

8.18.2.

Termékcsalád engedélyezése

8.18.2.1.

Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló anyagok engedélyezése (maximum 3 tag)

200 000

8.18.2.2.

Komposztok, engedélyezése (maximum 3 tag)

300 000

8.18.2.3.

Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag engedélyezése

30 000

8.18.3.

Engedélyokirat módosítása, kiegészítése

8.18.3.1.

Szakterületi módosítás (vizsgálati adatokhoz kötött kultúra-kiterjesztés, technológiamódosítás)

30 000

8.18.3.2.

Termékcsalád bővítése, családtagonként

100 000

8.18.3.3.

Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás

25 000

8.18.4.

Védelem egyenértékűség vizsgálata az áruk kölcsönös elismerése során terméktípusonként

50 000

8.18.5.

Védelem egyenértékűségi határozat kiadása

8.18.5.1.

Egy termék esetében

200 000

8.18.5.2.

Termékcsalád esetében (maximum 3 tag)

250 000

8.18.5.3.

Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag esetében

30 000

8.18.6.

Kísérleti engedély

15 000

8.18.7

Hulladékot tartalmazó termésnövelő anyag (komposzt kivételével) kiegészítő eljárási díja

25%

8.18.8.

További márkanév használat nevenként és készítményenként

25 000

8.19.

Vizsgálóhely GEP (Good Experimental Practice) elismerése

8.19.1.

Vizsgálóhely inspekciója és elismerése

500 000

8.19.2.

Vizsgálóhely ismételt inspekciója

250 0009.EGYÉB NÖVÉNYVÉDELMI ELJÁRÁSOK DÍJAI

9.1.

Növényvédelmi gépek típusminősítési és felülvizsgálati eljárási díjai

9.1.1.

Növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai

9.1.1.1.

Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai

9.1.1.1.1.

Dokumentumok alapján

37 500

9.1.1.1.2.

Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján

50 000

9.1.1.1.3.

Vizsgálat alapján

62 500

9.1.1.2.

Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai

9.1.1.2.1.

Dokumentumok alapján

37 500

9.1.1.2.2.

Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján

125 000

9.1.1.2.3.

Vizsgálat alapján

500 000

9.1.2.

Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata az ügyfél kérelmére indított eljárás esetén

9.1.2.1.

Felülvizsgáló állomások tanúsítása (állomásonként)

500 000

9.1.2.2.

Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata (gépenként)

40 000

9.1.2.3.

Időszakos felülvizsgálati rendszer fenntartása (elvégzett felülvizsgálatonként)

4 000

9.2.

Növényvédelmi engedélyezési eljárások díjai

9.2.1.

Növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási valamint munkavégzésre jogosító engedély kiadása, újbóli kiadása, érvényességi idő bejegyzése, az engedély cseréje

4 000

9.2.2.

Légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély kiadásának, érvényességi idő bejegyzésének, engedély cseréjének díja

4 000

9.2.3.

Kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

5 000

9.2.4.

Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési kérelem elbírálása

5 000

10.

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI

10.1.

Belső növényegészségügyi vizsgálatok

10.1.1.

Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt napraforgó (Helianthus annuus), lucerna (Medicago sativa), bab (Phaseolus sp.) cukorrépa (Beta vulgaris) magtermő állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Vetőburgonya (Solanum tuberosum), (szuperelit, elit és utántermesztett fokozatú, valamint nemesítésből és honosításból származó) területek vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő-berendezésenként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül.

10.1.1.1.

8 hektárig vagy 8 termesztőberendezésig

6 000

10.1.1.2.

azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként

750

10.1.2.

Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt zöldségfélék (Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum, Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum) és valamennyi továbbszaporításra termesztett lágyszárú növény (kivéve burgonya), valamint gumók, hagymák, rhizómák illetve azok magtermő és ültetésre szánt állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül

10.1.2.1.

6 hektárig vagy 6 termesztőberendezésig

6000

10.1.2.2.

azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként

880

10.1.3.

Telepítés illetve ültetés előtti termőhelyi vizsgálat táblánként:

10.1.3.1.

Központi és üzemi törzsültetvény, törzsgyümölcsös, alany anyatelep, szőlő-, gyümölcs, dísz- és egyéb faiskola, erdészeti csemetekert előzetes vizsgálata, valamint területváltoztatás engedélyezését megelőző vizsgálat laboratóriumi vizsgálat nélkül

10.1.3.1.1.

2 hektárig

6 000

10.1.3.1.2.

azon felül hektáronként

3 000

10.1.3.2.

Faiskolai lerakatok, árudák, forgalmazóhelyek alkalmassági vizsgálata

10.1.3.2.1.

vizsgálatonként

6 500

10.1.3.3.

Egyéb, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17) FVM rendelet 9. számú mellékletében, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és NÉBIH által elrendelt, meghatározott növények termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül.

10.1.3.3.1.

1 hektárig vagy 1 termesztő berendezésig, telephelyenként, vizsgálatonként

6 000

10.1.3.3.2.

azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és vizsgálatonként

4 500

10.1.4.

Faiskolák termőhelyi vizsgálata táblánként

10.1.4.1.

Árutermelő szőlő-, gyümölcs- és bogyós gyümölcsű faiskolák, alanytelepítés, magvetés, bejelentett házi, átmeneti (szűrő) és elit faiskolák

10.1.4.1.1.

hektáronként és vizsgálatonként

9 500

10.1.4.2.

Erdészeti csemetekertek, díszfaiskolák

10.1.4.2.1.

2 hektárig vizsgálatonként

6 000

10.1.4.2.2.

azon felül hektáronként és vizsgálatonként

3 000

10.1.5.

Központi és üzemi törzsültetvények termőhelyi vizsgálata termőhelyenként

10.1.5.1.

Törzses gyümölcsfajok: szemzőhajtás-termő és magtermő fák (vírusvizsgálatban részesült egyedekre csak vírusvizsgálati díjtétel)

10.1.5.1.1.

100 darabig és vizsgálatonként

6 000

10.1.5.1.2.

azon felül 10 darabonként és vizsgálatonként

450

10.1.5.2

Szőlő, bogyós gyümölcsű ültetvények, vegetatív anyatelepek

10.1.5.2.1.

hektáronként és vizsgálatonként

15 000

10.1.5.3

Örökzöldek, díszfák, díszcserjék (hektáronként)

10.1.5.3.1.

hektáronként és vizsgálatonként

15 000

10.1.6.

Továbbszaporításra engedélyezett ültetvények, szaporításra kijelölt fák termőhelyi vizsgálata termőhelyenként

10.1.6.1.

Szemzőhajtás- és magtermő fa, törzskönyvezett, illetve törzskönyvi előjegyzésbe vett növények

10.1.6.1.1.

25 fáig vizsgálatonként

6 000

10.1.6.1.2.

azon felül darabonként és vizsgálatonként

240

10.1.6.2.

Szőlő és bogyós gyümölcsű ültetvények, dísznövények, vegetatív alanytelepek

10.1.6.2.1.

2 hektárig vagy 2 termesztő berendezésig vizsgálatonként

6 000

10.1.6.2.2.

azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és vizsgálatonként

3 000

10.1.6.3.

Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi vizsgálata

10.1.6.3.1.

1000 kg-ig vizsgálatonként

6 000

10.1.6.3.2.

azon felül 100 kg-onként és vizsgálatonként

6 00

10.1.7.

Faiskolai lerakatok, árudák vizsgálata

10.1.7.1.

vizsgálatonként

6 000

10.1.8.

Termelő által megrendelt, vetőmagtermő, ültetésre szánt és egyéb növények állományainak termőhelyi vizsgálata, export előzetes vizsgálata, táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül
(pl. hibridkukorica (Zea mays), borsó (Pisum sativum), stb.)

10.1.8.1.

5 hektárig

6 000

10.1.8.2.

azon felül hektáronként

900

10.1.9.

Növényútlevél-címke darabonként (kivéve a NÉBIH NKI által kiadott növényútlevél-címkék)

10.1.9.1.

A megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként

30

10.1.9.2.

A szolgálat által kiállított növényútlevél, csereútlevél darabonként

270

10.1.10.

Terménytárolók kérelemre történő helyszíni vizsgálata tárolóhelyenként, a betárolt termény mennyisége szerint:

10.1.10.1.

üres raktár

5 700

10.1.10.2.

Tárolt termény: az elvégzett munka a tárolt termény mennyiségével arányos

10.1.10.2.1.

250 tonnáig

8 000

10.1.10.2.2.

azon felül 10 tonnánként

300

10.1.11.

Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag kezeléséhez, előállításához, javításához

10.1.11.1.

telephelyenként és vizsgálatonként

8 000

10.2.

Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Postaküldemények, útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül:

10.2.1.

1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban

270

10.2.2.

1 000-5 000 Ft közötti értéknél

1 100

10.2.3.

5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén

2 200

10.3.

Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként, laboratóriumi vizsgálat nélkül:

10.3.1.

Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak, vetőburgonya

9 800

10.3.2.

Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei, azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya

3 900

10.3.2.1

500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek összege

200 000

10.3.3.

Egyéb növényi termékek, vágott virágok

2 600

10.3.4.

Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat nélkül

3 350

10.4.

Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok

10.4.1.

Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok vizsgálata szállítmányonként

1 800

10.4.2.

A termék származásának és azonosságának megállapítása szállítmányonként

10.4.2.1.

Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig

1 800

10.4.2.2.

a 10.4.2.1. pontban meghatározottnál nagyobb mennyiség esetén

3 500

10.4.3.

Növényegészségügyi vizsgálat

10.4.3.1.

Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.1.1.

10 000 darabig

4 300

10.4.3.1.2.

Minden további 1 000 egység

180

10.4.3.1.3.

a vizsgálat maximális összege

3 5 000

10.4.3.2.

Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények, erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.2.1.

1 000 darabig

4 300

10.4.3.2.2.

Minden további 100 egység

110

10.4.3.2.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.3.

Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése szállítmányonként (burgonyagumók kivételével)

10.4.3.3.1.

200 kg tömegig

4 300

10.4.3.3.2.

Minden további 10 kg

40

10.4.3.3.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.4.

Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.4.1.

100 kg tömegig

1 800

10.4.3.4.2.

Minden további 10 kg

40

10.4.3.4.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.5.

Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.5.1.

50 000 darabig

4 300

10.4.3.5.2.

Minden további 100 egység

50

10.4.3.5.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.6.

Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.6.1.

20 000 darabig

4 300

10.4.3.6.2.

Minden további 1 000 egység

40

10.4.3.6.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.7.

Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként (kivágott karácsonyfák kivételével)

10.4.3.7.1.

100 kg tömegig

4 300

10.4.3.7.2.

Minden további 10 kg

440

10.4.3.7.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.8.

Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.8.1.

1 000 darabig

4 300

10.4.3.8.2.

Minden további 100 egység

440

10.4.3.8.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.9.

Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek, fűszernövények, leveles zöldségek)

10.4.3.9.1.

100 kg tömegig

4 300

10.4.3.9.2.

Minden további 10 kg

440

10.4.3.9.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.10.

Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek kivételével)

10.4.3.10.1.

25 000 kg tömegig

4 300

10.4.3.10.2.

Minden további 1000 kg

180

10.4.3.11.

Burgonyagumók vizsgálata tételenként

10.4.3.11.1.

25 000 kg tömegig

13 000

10.4.3.11.2.

Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként

13 000

10.4.3.12.

Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével)

10.4.3.12.1.

100 m3 térfogatig

4 300

10.4.3.12.2.

Minden további m3

40

10.4.3.13.

Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.13.1.

25 000 kg tömegig

4 300

10.4.3.13.2.

Minden további 1000 kg

180

10.4.3.13.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.14.

Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként

10.4.3.14.1.

25 000 kg tömegig

4 300

10.4.3.14.2.

Minden további 1 000 kg

180

10.4.3.14.3.

a vizsgálat maximális összege

35 000

10.4.3.15.

Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként

4 300


11.


ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS KOMLÓ FORGALMAZÁSI MINŐSÉG MEGFELELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI DÍJAI

11.1.

Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés vizsgálata

11.1.1.

A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként

4300

11.1.2.

A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként

5300

11.1.3.

A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, esetenként

3000

11.2.

Komló vizsgálata

11.2.1.

A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként

4300

11.3.

12.

TALAJVÉDELEMI IGAZGATÁSI DÍJAK

12.1.

Talajvédelmi hatósági eljárások

12.1.1.

Talajjavítási engedélyezési eljárás

26 000

12.1.2.

Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárás

73 000

12.1.3.

Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése

73 000

12.1.4.

12.1.5.

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése

144 000

12.1.6.

Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése

110 000

12.1.7.

12.1.8.

Nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése

60 000

12.1.9.

Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre

12.1.9.1.

12.1.9.2.

12.1.9.3.

A 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése

Az engedélyre megállapított díj 50 %-a

12.1.10.

A talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és egyéb bizonyítvány kiállítása

12 000

12.1.11.

Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása

28 000

12.2.

Talajvédelmi szakhatósági eljárások (12.2–12.16. pontokban meghatározott eljárások)

12.2.1.

12.2.2.

Bányafelügyeleti eljárások

12.2.2.1.

Cél-kitermelőhely létesítésének engedélyezési eljárása

105 000

12.2.2.2.

Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT jóváhagyásának eljárása, föld alatti bányatérségek és bányászati létesítmények más célú hasznosításának jóváhagyási eljárása, szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárása

50 000

12.2.2.3.

Bányaüzem bezárási és tájrendezési MÜT jóváhagyásának eljárása, a tájrendezési feladatokkal összefüggő bányahatósági eljárások, a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek meghatározása, szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás

30 000

12.2.2.4.

12.3.

Építésügyi hatósági eljárások

12.3.1.

Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén

50 000

12.3.2.

Összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

50 000

12.3.3.

Építésügyi fennmaradási engedélyezési eljárás

50 000

12.3.4.

A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési eljárása

19 000

12.3.5.

12.4.

Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési eljárása

19 000

12.5.

Hírközlési hatósági eljárások

12.5.1.

Hírközlési hatósági eljárások

12.5.1.1.

Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm, illetve az az alatt igénybevett termőföld esetén

25 000

12.5.1.2.

Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm felett igénybevett termőföld esetén

50 000

12.6.

Sajátos építményekre vonatkozó hatósági eljárások (mérésügyi és biztonsági hatóság, bányafelügyelet, katonai építésügyi hatóság)

12.6.1.

Sajátos építményfajták építési engedélyezési eljárásai

50 000

12.6.2.

Sajátos építményfajták összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai

50 000

12.6.3.

Sajátos építményfajták fennmaradási engedélyezési eljárásai

50 000

12.7.

Mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárások

12.7.1.

12.7.2.

Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás - vezetékjog (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése is)

50 000

12.7.3.

Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás - használati jog (erőművek építése is)

50 000

12.7.4.

Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezési eljárás

50 000

12.7.5.

Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezési eljárás

28 000

12.7.6.

Villamosenergia-ipari használatbavételi engedélyezési eljárás

25 000

12.8.

Közlekedési hatósági eljárások

12.8.1.

Utak elvi engedélyezése

19 000

12.8.2.

Utak építési engedélyezése

50 000

12.8.3.

Utak korszerűsítésének engedélyezése

50 000

12.8.4.

Utak fennmaradási engedélyezése

50 000

12.8.5.

Utak építési engedélyben foglaltaktól eltérés engedélyezése

31 000

12.8.6.

Utak forgalomba helyezésének engedélyezése

33 000

12.8.7.

Utak ideiglenes forgalomba helyezési engedélyezése

33 000

12.8.8.

Utak megszüntetésének engedélyezése

33 000

12.8.9.

12.8.10.

Polgári repülőtér létesítésének engedélyezése

50 000

12.8.11.

12.8.12.

Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építésének, fennmaradásának engedélyezése

50 000

12.8.13.

12.8.14.

Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fejlesztésének engedélyezése

50 000

12.8.15.

12.9.

Környezetvédelmi hatósági eljárások

12.9.1.

12.9.2.

A települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások

15 000

12.9.3.

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárások

15 000

12.9.4.

Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás

50 000

12.9.5.

Környezeti hatásvizsgálat

50 000

12.9.6.

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

50 000

12.10.

Természetvédelmi hatósági eljárások

12.10.1

Kármentesítési eljárások

50 000

12.11.

Vízügyi hatósági eljárások

12.11.1.

Kármentesítési eljárások

50 000

12.11.2.

Vízbázisok védőterületein belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezése

13 000

12.11.3.

Vízbázisok védőterületeinek kijelölésével kapcsolatos engedélyezés

50 000

12.11.4.

Vízjogi létesítési engedélyezés

12.11.4.1.

Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása esetén

50 000

12.11.4.2.

Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén

25 000

12.11.5.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés

12.11.5.1.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése)

25 000

12.11.5.2.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez

5000

12.11.6.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés

50 000

12.11.7.

Szennyező anyagok földtani közegbe, felszín alatti vízbe elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése, ha határértékek megállapításához kötött az engedélyezési eljárás

50 000

12.12.

Ingatlanügyi hatósági eljárások

12.12.1.1.

Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése 400 m2 és az alatt

10 000

12.12.1.2.

Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése 400 m2 felett

50 000

12.12.2.

Más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására készített terv jóváhagyása

50 000

12.12.3.

Termőföld végleges más célú hasznosítása

12.12.3.1.

Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 és az alatt

10 000

12.12.3.2.

Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 felett

50 000

12.12.4.

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel

12.12.4.1.

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 és az alatti terület esetén

10 000

12.12.4.2.

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 feletti terület esetén

50 000

12.13.

Szőlő telepítésével kapcsolatos engedélyezési eljárások

12.13.1.

Csemege- és alanyszőlő telepítés engedélyezése

28 000

12.13.2.

12.14.

Gyümölcstelepítés engedélyezési eljárása

28 000

12.15.

12.16.

Kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások

12.16.1.

Régészeti feltárás engedélyezése (kivéve a megelőző feltárást)

28 000

12.16.2.

12.16.3.

Régészeti megelőző feltárás engedélyezése

38 000

12.17.

Talajvédelmi szakértői nyilvántartás vezetése

12.17.1.

Talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának bejelentésére nyilvántartásba vétel

9 000

12.17.2.

Talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítésének bejelentésére nyilvántartásba vétel

7 000

12.18.

A jogorvoslati eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

a 12. pont alatt meghatározott díjtétel 50%-a

12.19.

Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre (talajvédelmi szakhatósági eljárásokban)

12.19.1.

Engedély módosítása

A szakhatósági eljárásra megállapított díj 50%-a

12.19.2.

Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett

10 000

13.

VADGAZDÁLKODÁSI DÍJAK

13.1.

13.2.

Trófeabírálati díj

4 000

13.3.

Kérelemre indult vadászati hatósági eljárás díjai

13.3.1.

Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével

10 000

13.3.2.

Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén

20 000

13.3.3.

A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként)

3000

13.3.4.1.

13.4.

Azonosító jel díja darabonként

100

14.

HALGAZDÁLKODÁSI DÍJAK

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Halászati engedély kiadásának díja

10 000

14.5.1.

14.6.

Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja

5000

14.7.

Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja

3000

14.7.1.

Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja

3000

14.8.

Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként)

5000

14.9.

Elsőfokú eljárás díja

2000

15.

ERDÉSZETI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI

15.1.

Helyszínelést nem igénylő eljárások

15.1.1.

Alapdíj

6500

– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;

– a 15.1.2 pont alá tartozó eljárásokban.

15.1.2.

Alapdíjon felül fizetett további díjak

15.1.2.1.

Földrészletenként

500

– erdő, vagy erdőként nyilvántartott egyéb terület kérelemre történő kivezetése az Adattárból;

– erdő telepítésének engedélyezése;

– az Evt. 83/A. §-a szerinti létesítmény által elfoglalt területre igénybevétel engedélyezése;

– meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból;

– erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése;

– az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása.

15.1.2.2.

Földrészletenként

5000

– tulajdonos vagy az érintett tulajdonostársak kérelmére erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának átmeneti időszakra történő korlátozása.

15.1.2.3.

Erdőrészletenként

300

– erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése;

– erdőgazdálkodó kérelmére erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása;

– szennyvíziszap termőhelyre kihordásának engedélyezése;

– erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása;

– tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése;

– cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben.

15.1.2.4.

Kilométerenként

3000

– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.2.3. vagy 15.3.2.2. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;

– járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

15.2.

Helyszínelést igénylő eljárások

15.2.1.

Alapdíj

25 000

– erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás;

– lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben;

– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;

– a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban.

15.2.2.

Alapdíjon felül fizetett további díjak

15.2.2.1.

Földrészletenként

2000

– önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 6. § (2) bekezdés ba) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként;

– Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;

– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;

– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.

15.2.2.2.

Erdőrészletenként

2000

– vágásos üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakítását és fenntartásának engedélyezése;

– természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosításnak engedélyezése;

– erdőrészletek, vagy egyéb részletek megosztása az Adattárban.

15.2.2.3.

Kilométerenként

10 000

– épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások;

15.3.

Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások

15.3.1.

Alapdíj

60 000

– gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben;

– a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban.

15.3.2.

Alapdíjon felül fizetett további díjak

15.3.2.1.

Földrészletenként

7000

– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;

– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;

– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.

15.3.2.2.

Kilométerenként

80 000

– erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.

15.4.

Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások

15.4.1.

Nyilvántartásba vétel, átminősítés

3000

15.4.2.

Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné

5500

15.5.

Egyedi adatszolgáltatási eljárások

15.5.1.

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként

4000

15.5.2.

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként

2000

15.5.3.

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként

3000

15.5.4.

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként

1500

15.5.5.

15.5.6.

Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként

2000

15.5.7.

15.5.8.

Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként

1500

15.5.9.

Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre

8000

15.5.10.

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása

5000

15.5.11.

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása

7500

15.5.12.

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása

1000

15.6.

15.6.1.

15.6.2.1.

15.6.2.2.

15.6.3.

15.7.

Az erdészeti hatóság más hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban lefolytatott szakhatósági eljárásai

15.7.1.

Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 15.7.2. pontban foglalt, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével

7500

15.7.2.

Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági eljárás a külön jogszabály szerint az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed

60 000

15.8.

15.9.

Hatósági bizonyítvány kiállítása, erdőrészletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetén erdőrészletenként, erdőgazdálkodóra vonatkozóan gazdálkodónként, egyéb esetekben földrészletenként

15.9.1.

Első példány kiállítása

2000

15.9.2.

Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja

600

16.

BIOÜZEMANYAG-ELŐÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAK

16.1.

A BÜHG-nyilvántartásban szereplő bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (BÜHG nyilvántartás) vétel, valamint a BÜHG-nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók nyilvántartásba vételének meghosszabbítása

55 000

16.2.1.

A BÜHG nyilvántartásból törölt biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók a nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vétel

90 000

16.2.2.

Nem teljesített adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatásonként

+ 30 000

16.3.

A BÜHG-nyilvántartás alapján a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás bizonyítványonként

30 000

17.

ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI DÍJAK

17.1.

Sajátteljesítmény vizsgálat

17.1.1.

Baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk), sertés, juh, hal, méh, nyúl fajtaelismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálat hitelesítése vizsgálatonként (a díj nem tartalmazza a vizsgálat elvégzésének költségeit)

50 000

17.1.2.

Vizsgált tenyészbikák értékelésenkénti első laktációt zárt leányszám növekedése alapján leányutódonként

420 /elsőborjas laktációt zárt egyed

17.1.3.

Sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként

50

17.1.4.

Juh és kecske üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként

85

17.2.

A fajta-elismerési eljárás során a fajta éves nyilvántartási díja - a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták kivételével -
évente fajtánként

17.2.1.

A bejelentéskor

65 000

17.2.2.

Bejelentést követő megkezdett naptári évtől

45 000

17.2.3.

A fajta elismerését követően

27 000

17.3.

Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos eljárások

17.3.1.

Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás, spermatároló központ, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, valamint teljesítményvizsgálati helyszínek engedélyezése

45 000

17.3.2.

Mesterséges termékenyítési engedély megadása és a megalapozását célzó vizsgálatok egyedenként

17.3.2.1.

Tenyészbika engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)

10 000

17.3.2.2.

Tenyészkan engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)

10 000

17.3.2.3.

Tenyészkos, tenyészbak engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)

10 000

17.3.2.4.

Tenyészmén engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)

10 000

17.3.2.5.

Gímszarvas engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétellel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)

10 000

17.4.

Tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program felülvizsgálata

17.4.1.

Tenyésztő szervezetek elismerésének éves felülvizsgálati eljárás díja

45 000

17.4.1.1.

Az elismeréshez kötött tevékenységek, a fajta és a szervezet általános tevékenységének felülvizsgálati eljárása:

17.4.1.1.1

- sertés, juh- és kecske fajban, a törzskönyvezett tenyészetek 30%-ára kiterjedően;

17.4.1.1.2

- szarvasmarha fajnál a tenyészetek 30%-ára, de fajtánként legfeljebb 80 tenyészetre kiterjedően;

17.4.1.1.3

- baromfi, ló, hal, nyúl és méh esetében szervezetenként

17.5.

Harmadik országból importált és EU tagállamokból beszállított szaporítóanyag honosítási eljárás szállítmányonként

40 000

17.6.

Állattenyésztési adatbank nyilvántartási tevékenysége

17.6.1.

Sertés fialási adatok nyilvántartása és feldolgozása fialásonként

330

17.6.2.

Inszeminátorok és embrió átültetők nyilvántartásba vétele

17.6.2.1

bejegyzéskor

5 000

17.6.2.2

módosítási kérelemre

1 500

17.7.

Állatok származásának igazolása egyedenként

17.7.1.

A hatósági származás-ellenőrzés DNS módszerrel történő végzése

10 000

18.

VETŐMAGVAK ÉS SZAPORÍTÓANYAGOK MINŐSÍTÉSÉNEK ÉS VIZSGÁLATÁNAK DÍJTÉTELEIRŐL

18.1.

Mezőgazdasági fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos feladatok díjtételei

18.1.1.

Szántóföldi minősítő vizsgálat (egyszeri minősítési díj Ft/ha)

18.1.1.1.

Minősítő vizsgálat díjtételei

18.1.1.1.1.

Gabonafélék

18.1.1.1.1.1.

Kalászosok (kivéve hibridek), köles és fénymag

1 350

18.1.1.1.1.2.

Kalászos hibridek, rizs, pohánka, tatárpohánka

820

18.1.1.1.1.3.

Hibrid kukorica/cirokfélék és alapanyagaik

1 020

18.1.1.1.1.4.

„0” apás szaporítások és minden olyan szaporítás esetén, amikor az apasor és anyasor, illetve apasorok egymástól való távolsága kisebb az anyasorok egymástól való távolságától

+ 1 020

18.1.1.1.2.

Répafélék

1 080

18.1.1.1.3.

Takarmánynövények

18.1.1.1.3.1.

Fűfélék, pillangósok és egyéb takarmánynövények

1 080

18.1.1.1.4.

Olaj-és ipari rostnövények

18.1.1.1.4.1

Olaj-és ipari rostnövények, kivéve hibridek és dohány

1 080

18.1.1.1.4.2.

Hibridnövények és azok alapanyaga

1 020

18.1.1.1.4.3.

Dohány

1 350

18.1.1.1.5.

Burgonya

1 080

18.1.1.2.

Szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító alapterület nagysága alapján – minden megkezdett ha-t egésznek véve – kell megállapítani, az alábbiak szerint:

18.1.1.2.1.

Amennyiben a szaporító terület nem nagyobb, mint 2 ha

18.1.1.2.1.1.

Egyszemlés növények esetében a minősítés díja

7 350

18.1.1.2.1.2.

Többszemlés növények esetében a minősítés díja

14 700

18.1.1.2.2.

Ha a szaporító tábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.1.1.1. pontban foglalt szántóföldi minősítési díj nem éri el a 7 350 Ft-ot, akkor az alapdíj

14 700

18.1.1.2.3.

Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által térítendő díj

14 700

18.1.2.

Vetőmagvak mintavétele

18.1.2.1.

Mintázás díja tételenként a mintavétel módjától függetlenül

8 400

18.1.2.2.

Mintázás díja tételenként csávázott vetőmag esetén

10 500

18.1.3.

Vetőmagvak minősítő vizsgálata

18.1.3.1.

Teljes minősítő vizsgálat díjtételei – a teljes minősítő vizsgálat díja magában foglalja a vonatkozó rendeletben a forgalmazás feltételeként kötelezően előírt vizsgálatokat, kivéve:
- sejttani (citológiai) vizsgálatban részesülő vetőmagtételek sejttani vizsgálatai,
- a kötelező vírusvizsgálatban részesített burgonya vetőgumó tételek esetében a vírusvizsgálat díját (rügydugvány vagy Elisa-teszt),
- az erucasav-tartalom vizsgálat díját,
- a csillagfürt alkaloida vizsgálat díját.

18.1.3.1.1.

Gabonafélék (kukorica kivételével), répafélék, nagymagvú hüvelyesek, olaj- és rostipari növények a napraforgó, a repce és a dohány kivételével

18.1.3.1.1.1.

Alapdíj (Ft/tétel)

3 150

18.1.3.1.1.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 050

18.1.3.1.1.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

1 575

18.1.3.1.1.4.

Drazsírozott, illetve csávázott minta helyszíni visszautasítás

2 050

18.1.3.1.1.5.

Export-import tételek

4 725

18.1.3.1.1.6.

Csávázott export-import tételek

6 125

18.1.3.1.2.

Füvek, herefélék, repce, dohány

18.1.3.1.2.1.

Alapdíj (Ft/tétel)

4 515

18.1.3.1.2.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

5 875

18.1.3.1.2.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

2 250

18.1.3.1.2.4.

Drazsírozott helyszíni visszautasítás

3 960

18.1.3.1.2.5.

Export-import tételek

6 750

18.1.3.1.2.6.

Csávázott export-import tételek

5 775

18.1.3.1.3.

Kukorica, napraforgó

18.1.3.1.3.1.

Alapdíj (Ft/tétel)

8 050

18.1.3.1.3.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

10 450

18.1.3.1.3.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

4 025

18.1.3.1.3.4.

Drazsírozott helyszíni visszautasítás

5 250

18.1.3.1.3.5.

Export-import tételek

12 075

18.1.3.1.3.6.

Csávázott export-import tételek

15 650

18.1.3.1.4.

Burgonya

18.1.3.1.4.1.

Alapdíj (Ft/tétel)

3 150

18.1.3.1.4.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 050

18.1.3.1.4.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

1 575

18.1.3.1.4.4.

Drazsírozott helyszíni visszautasítás

2 050

18.1.3.1.4.5.

Export-import tételek

4 725

18.1.3.1.4.6.

Csávázott export-import tételek

6 125

18.1.3.2.

Címkézés (Ft/db)

18.1.3.2.1.

Fémzároláshoz felhasznál címke

11

18.1.3.2.2.

Export címke

13

18.1.3.2.3.

NÉBIH által kitöltött kész zsákcímke kitöltési díja

2,65

18.1.4.

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat és burgonya vetőgumó vizsgálat (a díjakat két részletben, 50%-át a vizsgálatok beállítását követően, további 50%-ot pedig az értékelést követően kell megfizetni) fajtaazonosító vizsgálat díja/tétel

18.1.4.1.

Kalászos gabonák, olajretek, mustár, kender, len, repcefélék, köles, muhar, bükkfajok, facélia, pohánka

9 900

18.1.4.2.

Kukorica (vonalak, alapegyszeresek), napraforgó 8vonalak, burgonya, hüvelyesek, cirokfélék, szudánifű, répafélék, valamint az előző és a következő ponthoz nem sorolható növényfajok

13 650

18.1.4.3.

Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, lucernafélék, herefélék, fűfélék

13 650

18.1.4.4.

Rügydugvány vizsgálat

23 000

18.1.4.4.1.

Rügydugvány vizsgálat fűtött fólia alatt

27 300

18.1.4.4.2.

Kitermesztésre nem kerülő minták nyilvántartásba vételi és tárolási költsége tételenként (utólag esedékes)

2 500

18.1.5.

Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei

18.1.5.1.

Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok díjtételei

18.1.5.1.1.

Gabonafélék (kivétel kukorica)

18.1.5.1.1.1

Tisztaság

18.1.5.1.1.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.1.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.1.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.1.2.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.1.2.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.1.3.

TTC életképesség

18.1.5.1.1.3.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.1.3.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.2.

Hüvelyesek (kivétel bab, szója)

18.1.5.1.2.1,

Tisztaság

18.1.5.1.2.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.2.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.2.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.2.2.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.2.2.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.2.3.

TTC életképesség

18.1.5.1.2.3.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.2.3.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.3.

Bab, szója, kukorica

18.1.5.1.3.1.

Tisztaság

18.1.5.1.3.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.3.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.3.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.3.2.1.

alapdíj

5 460

18.1.5.1.3.2.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.3.3.

TTC életképesség

18.1.5.1.3.3.1.

alapdíj

5 460

18.1.5.1.3.3.2

Csávázott

7 140

18.1.5.1.4.

Olajosok, rostipari növények (kivétel napraforgó)

18.1.5.1.4.1.

Tisztaság

18.1.5.1.4.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.4.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.4.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.4.2.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.4.2.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.4.3.

TTC életképesség

18.1.5.1.4.3.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.4.3.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.5.

Napraforgó, répafélék

18.1.5.1.5.1.

Tisztaság

18.1.5.1.5.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.5.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.5.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.5.2.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.5.2.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.5.3.

TTC életképesség

18.1.5.1.5.3.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.5.3.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.1.6.

Herefélék, gyepfüvek, takarmányfüvek

18.1.5.1.6.1.

Tisztaság

18.1.5.1.6.1.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.6.1.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.6.2.

Csírázóképesség

18.1.5.1.6.2.1.

Alapdíj

4 200

18.1.5.1.6.2.2.

Csávázott

5 460

18.1.5.1.6.3,

TTC életképesség

18.1.5.1.6.3.1.

Alapdíj

5 460

18.1.5.1.6.3.2.

Csávázott

7 140

18.1.5.2.

Burgonya vetőgumó vizsgálat (ft/vizsgálat)

18.1.5.2.1.

Kifogásolt, fémzárolt vetőgumó mintavételi és vizsgálati díja esetenként

25 500

18.1.5.2.2.

ELISA vizsgálat (gumónként)

155

18.1.5.2.3.

Beküldött minta vizuális vizsgálata

4 200

18.1.5.3.

Kombinált vizsgálat (csírázóképesség + TTC) esetén a csírázóképesség és a TTC vizsgálatok díjtételeinek számát össze kell adni.

18.1.5.4.

Részvizsgálatok (ft/tétel) – (alapdíj)

18.1.5.4.1.

Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz

1 250

18.1.5.4.1.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.2.

Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak díján felül alkotórészenként

850

18.1.5.4.2.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 050

18.1.5.4.3.

Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként

1 250

18.1.5.4.3.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.4.

Aranka vizsgálat

2 625

18.1.5.4.4.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.5.

Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, öszög anyarozs szklerócium tartalom, penészesség, dohosság, poloskaszúrtság vizsgálatonként

1 250

18.1.5.4.5.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.6.

Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása, legfeljebb kettő fajig

1 250

18.1.5.4.6.1.

Minden további faj

50

18.1.5.4.6.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.7.

Poa trivialis vizsgálat

2 625

18.1.5.4.7.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.8.

Élő állati kártevő vizsgálatok

1 250

18.1.5.4.8.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.9.

Fűmag keverékek és a természetes környezet megőrzésére szánt takarmány-növény-vetőmagkeverékek összetételének vizsgálata

6 300

18.1.5.4.9.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 190

18.1.5.4.10.

Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv szerint

6 825

18.1.5.4.10.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 850

18.1.5.4.11.

Nyers vetőmagvak tisztíthatósága értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül

9 750

18.1.5.4.11.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

12 600

18.1.5.4.12.

Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak díján felül, vizsgálatonként

1 250

18.1.5.4.12.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.13.

Csírázási erély, önálló vizsgálatként

2 625

18.1.5.4.13.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.14.

Csírázási erély, drazsírozott mag esetében

2 625

18.1.5.4.14.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.15.

Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat

5 500

18.1.5.4.15.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

7 000

18.1.5.4.16.

Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt (pl. gibberlin, csávázást, stb.)

1 250

18.1.5.4.16.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.17.

Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat

2 625

18.1.5.4.17.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.18.

Gyorsított öregítési teszt – adott faj csírázási alapdíja +

850

18.1.5.4.18.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 050

18.1.5.4.19.

Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában fénnyel

6 825

18.1.5.4.19.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 850

18.1.5.4.20.

Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában, fény nélkül

4 950

18.1.5.4.20.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

6 400

18.1.5.4.21.

Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján

5 750

18.1.5.4.21.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

6 450

18.1.5.4.22.

Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből, klímakamrában

6 825

18.1.5.4.22.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 850

18.1.5.4.23.

Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon

4 950

18.1.5.4.23.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

6 400

18.1.5.4.24.

Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon

12 600

18.1.5.4.24.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

16 350

18.1.5.4.25.

Orobanche vizsgálat

2 625

18.1.4.5.25.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.26.

Fonálféreg vizsgálatok

3 550

18.1.5.4.26.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 600

18.1.5.4.27.

Fusarium vizsgálatok

5 850

18.1.5.4.27.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

7 690

18.1.5.4.28.

Nedvességtartalom vizsgálatok

3 650

18.1.5.4.28.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 650

18.1.5.4.29.

Aleuron teszt kukoricánál

2 625

18.1.5.4.29.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 400

18.1.5.4.30.

Lolium spp. csíráztatással egybekötött, kvarcfényben megállapítható azonossági vizsgálata, fajtacsoport megállapítása Triticum nemzetségnél fenolos módszerrel

2 100

18.1.5.4.30.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

2 750

18.1.5.4.31.

Vicia striata, Melilotus sp. azonossági és Lupinus keserűmagtartalom vizsgálat

1 250

18.1.5.4.31.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 650

18.1.5.4.32.

Ploiditás vizsgálat

6 825

18.1.5.4.32.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 850

18.1.5.4.32.a.

Cukorrépa

8 700

18.1.5.4.32a.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

11 350

18.1.5.4.32b.

Vöröshere

9 200

18.1.5.4.32b.1

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

11 960

18.1.5.4.32c.

Fűfélék

9 200

18.1.5.4.32c.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

11 960

18.1.5.4.33.

Elektroforézis vizsgálat

21 500

18.1.5.4.33.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

27 30018.1.5.4.34.


GMO tartalom meghatározása

18.1.5.4.34.1.

Minőségi, általános meghatározás

45 000

18.1.5.4.34.2.

Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként

16 000

18.1.5.4.34.3.

Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával

50 000

18.1.5.4.34.4.

Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül

35 000

18.1.5.4.35.

Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül

1000

18.1.5.4.35.1.

Drazsírozott, illetve csávázott minta

1200

18.1.5.5.

Egyéb szakmunkák díjtételei

18.1.5.5.1.

Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként

2 100

18.1.5.5.2.

A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése, mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében történik

25 200

18.1.5.5.3.

Megismételt vizsgálatok díja

18.1.5.5.3.1.

Amennyiben az új vizsgálat eredménye hibahatáron kívül eltér, és az eredeti minősítést meg kell változtatni (kivéve: ha az eltérést a mag biológiai tulajdonságából adódó körülmények, pl. keményhéjúság oldódása, nyugalmi állapot megszűnése, kórokozók, stb., idézték elő)

Díjat felszámítani nem lehet

18.1.5.5.3.2.

Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredeti eredményt (az újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt)

Ismételt vizsgálatért az alapvizsgálat díját kell felszámítani

18.1.5.5.4.

Egyéb tevékenységek díjtételei (Ft/tétel/db/nap)

18.1.5.5.4.1.

Vizsgálati okmányok többlet példány díja (3. és további példányok)

1 550

18.1.5.5.4.2.

Vetőmagminősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig

2 600

18.1.5.5.4.3.

Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének elbírálása tételenként

36 750

18.1.5.5.4.4.

Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt vetőmag igazolása tételenként

15 750

18.1.5.5.4.5.

Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként

2 100

18.1.5.5.4.6.

Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál) külön kérés alapján tételenként

2 100

18.1.5.5.4.7.

OECD, nemzetközi fajtaigazolás díja, tételenként

5 250

18.1.5.5.4.8.

Egyéb igazolások (VPOP, egyenértékűség-vizsgálat stb.) tételenként

5 250

18.1.5.5.4.9.

Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle)

25 200

18.1.5.5.4.10.

Oktatás, vizsgáztatás (fő/nap)

12 600

18.1.5.5.4.11.

Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre

50 400

18.1.5.5.4.12.1.

60 faj végleges dobozban elkészítve

50 400

18.1.5.5.4.12.2.

60 faj nem végleges dobozban elkészítve

25 200

18.2.

Kertészeti fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos feladatok díjtételei

18.2.1.

Szántóföldi minősítő vizsgálat

18.2.1.1.

Minősítő szemle díjtételei – egyszeri ellenőrzési és minősítési díj (ft/ha)

18.2.1.1.1.

A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet, valamint a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 62/2004. (IV.27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség, fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények szaporításainak kötelező hivatalos az ügyfél kérelmére történő szemléje

1 350

18.2.1.1.2.

A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet, valamint a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 62/2004. (IV.27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség, fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények standard szaporításainak a kötelező szemléje és a standard szaporítások vetőmagelőállító által kezdeményezett szemléje

1 350

18.2.1.2.

A szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító alapterület nagysága alapján – minden megkezdett ha-t egésznek véve – kell megállapítani, az alábbiak szerint

18.2.1.2.1.

Amennyiben a szaporítóterület nem nagyobb, mint 2 ha

18.2.1.2.1.1.

Minősítés díja egyszemlés növények esetében

7 350

18.2.1.2.1.2.

Minősítés díja többszemlés növények esetében

14 700

18.2.1.2.2.

Ha a szaporítótábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.2.1.1. pontban foglalt szántóföldi ellenőrzési és minősítési díj nem éri el a 7350 ft-ot, akkor az alapdíj:

14 700

18.2.1.2.2.3.

Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által megtérítendő díj

14 700

18.2.2.

Vetőmagvak mintavétele, a mintavétel módjától függetlenül

8 400

18.2.2.1.

Csávázott vetőmagvak esetén

10 500

18.2.3.

Vetőmagvak minősítő vizsgálata

18.2.3.1.

Teljes minősítő vizsgálat díjtételei

18.2.3.1.1.

25000 és 20000 kg-ban zárható fajok

18.2.3.1.1.1.

Alapdíj

4 515

18. 2.3.1.1.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

5 880

18.2.3.1.1.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

2 250

18.2.3.1.1.4.

Drazsírozott helyszíni visszautasítás

2 960

18.2.3.1.1.5.

Export-import tételek

6 775

18.2.3.1.1.6.

Csávázott export-import tételek

8 825

18.2.3.1.2.

10000kg-ban zárható fajok

18.2.3.1.2.1.

Alapdíj

7 875

18.2.3.1.2.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

10 450

18.2.3.1.2.3.

Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja

3 990

18.2.3.1.2.4.

Drazsírozott helyszíni visszautasítás

5 200

18.2.3.1.2.5.

Export-import tételek

10 075

18.2.3.1.2.6.

Csávázott export-import tételek

15 650

18.2.3.2.

Címkézés díja

18.2.3.2.1.

NÉBIH által kiadott, a minősítéshez felhasznált címke ára belföldi fémzárolásnál (ft/db)

11

18.2.3.2.2.

Export címkénél (ft/db)

13

18.2.3.2.3.

NÉBIH által kitöltött kész zsákcímkékre felszámolható ár (ft/db). Akkor is ezt az árat kell megfizetni, ha a vetőmagelőállító a standard címkét a NÉBIH-től rendeli meg

+2,65

18.2.4.

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat (díját két részletben, 50%-át a kísérletek beállítását követően, további 50%-át pedig az értékelést követően kell megfizetni.

18.2.4.1.

Egyéves bírálati időszakot igénylő fajok, kivéve…..

9 900

18.2.4.2.

Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, tökfélék, helybevetett dísznövények, helybevetett gyógy- és fűszernövények, valamint egyéb helybevetett zöldségfélék

13 650

18.2.4.3.

Palántanevelést igénylő dísznövények, gyógy- és fűszernövények, uborka, karósbab, zeller, hajtási retek, egyéb palántanevelést igénylő fajok

19 500

18.2.4.4.

Paradicsom heterózis vizsgálat – fólia alatt (fűtés nélkül)

23 000

18.2.4.4.1.

Fűtött fólia alatt

27 300

18.2.4.5.

Hibrid kabakosok (dinnye, uborka) hajtató saláta

31 500

18.2.4.6.

Üvegházi és hajtatási körülményeket igénylő fajok mintáinak vizsgálata

41 000

18.2.5.

Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei

18.2.5.1.

Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok díjtételei

18.2.5.1.1.

Zöldségnövények kivéve saláta, új-zélandi spenót, spenót

18.2.5.1.1.1.

Tisztaság

18.2.5.1.1.1.1.

Alapdíj

2 100

18.2.5.1.1.1.2.

csávázott

2 730

18.2.5.1.1.2.

Csírázóképesség

18.2.5.1.1.2.1.

Alapdíj

2 100

18.2.5.1.1.2.2.

Csávázott

2 730

18.2.5.1.1.3.

TTC életképesség

18.2.5.1.1.3.1.

Alapdíj

2 730

18.2.5.1.1.3.2.

Csávázott

3 570

18.2.5.1.2.

Új-zélandi spenót, spenót, saláta fűszer- és gyógynövények, virágok

18.2.5.1.2.1.

Tisztaság

18.2.5.1.2.1.1.

Alapdíj

2 520

18.2.5.1.2.1.2.

Csávázott

3 570

18.2.5.1.2.2.

Csírázóképesség

18.2.5.1.2.2.1.

Alapdíj

2 520

18.2.5.1.2.2.2.

Csávázott

3 300

18.2.5.1.2.3.

TTC életképesség

18.2.5.1.2.3.1.

Alapdíj

2 730

18.2.5.1.2.3.2.

Csávázott

3 570

18.2.5.1.3.

Pálmamagvak

18.2.5.1.3.1.

Tisztaság

18.2.5.1.3.1.1.

Alapdíj

2 100

18.2.5.1.3.1.2.

Csávázott

2 520

18.2.5.1.3.2.

Csírázóképesség

18.2.5.1.3.2.1.

Alapdíj

2 100

18.2.5.1.3.2.2.

Csávázott

2 520

18.2.5.1.3.3.

TTC életképesség

18.2.5.1.3.3.1.

Alapdíj

2 520

18.2.5.1.3.3.2.

csávázott

3 570

18.2.5.1.4.

Gyümölcs faiskolai vetőmagvak, erdészeti díszcserje magvak

18.2.5.1.4.1.

Tisztaság

18.2.5.1.4.1.1.

Alapdíj

2 520

18.2.5.1.4.1.2.

csávázott

-

18.2.5.1.4.2.

Csírázóképesség

18.2.5.1.4.2.1.

Alapdíj

2 520

18.2.5.1.4.2.2.

Csávázott

-

18.2.5.1.4.3.

TTC életképesség

18.2.5.1.4.3.1.

alapdíj

3 830

18.2.5.1.4.3.2.

csávázott

-

18.2.5.2.

Kombinált vizsgálat (TTC+csírázóképesség) esetén a csírázóképesség és TTC vizsgálatok díjtételeinek összegét össze kell adni

18.2.5.3.

Részvizsgálatok (alapdíj, ft/tétel)

18.2.5.3.1.

Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz

325

18.2.5.3.1.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.2

Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak díján felül alkotórészenként

425

18.2.5.3.2.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

525

18.2.5.3.3.

Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként

625

18.2.5.3.3.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.4.

Aranka vizsgálat

1 312,5

18.2.5.3.4.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 700

18.2.5.3.5.

Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, üszög, anyarozs szklerócium tartalom, penészesség, dohosság, poloskaszúrtság, vizsgálatonként

625

18.2.5.3.5.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.6.

Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása, legfeljebb kettő fajig

625

18.2.5.3.6.1.

Minden további faj

50

18.2.5.3.6.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.7..

Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv szerint

3 412,5

18.2.5.3.7.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 425

18.2.5.3.8.

Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül

4 875

18.2.5.3.8.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

6 300

18.2.5.3.9.

Élő állati kártevő vizsgálatok

625

18.2.5.3.9.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.10.

Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak díján felül, vizsgálatonként

625

18.2.5.3.10.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.11,

Csírázási erély, önálló vizsgálatként

1 312,5

18.2.5.3.11.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 700

18.2.5.3.12.

Csírázási erély, drazsírozott mag esetében

1 312,5

18.2.5.3.12.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 700

18.2.5.3.13.

Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat

2 750

18.2.5.3.13.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 500

18.2.5.3.14.

Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt (pl. gibberlin, csávázás, stb.)

625

18.2.5.3.14.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

825

18.2.5.3.15.

Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat

1 312,5

18.2.5.3.15.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 700

18.2.5.3.16.

Gyorsított öregítési teszt adott faj csíráztatási alapdíja

425

18.2.5.3.16.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

525

18.2.5.3.17.

Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fénnyel

3 412,5

18.2.5.3.17.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 425

18.2.5.3.18.

Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fény nélkül

2 475

18.2.5.3.18.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 200

18.2.5.3.19.

Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján

2 875

18.2.5.3.19.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 225

18.2.5.3.20.

Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből, klímakamrában

3 412,5

18.2.5.3.20.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

4 425

18.2.5.3.21.

Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon

2 475

18.2.5.3.21.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 200

18.2.5.3.22.

Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon

6 300

18.2.5.3.22.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

8 175

18.2.5.3.23.

Orobanche vizsgálat

1 312,5

18.2.5.3.23.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 700

18.2.5.3.24.

Fusarium vizsgálatok

2 925

18.2.5.3.24.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

3 845

18.2.5.3.25.

Nedvességtartalom vizsgálat

1 825

18.2.5.3.25.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

1 925

18.2.5.3.26.

Elektroforézis vizsgálat

10 750

18.2.5.3.26.1.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

13 650

18.2.5.3.27.

GMO tartalom meghatározása

18.2.5.3.27.1.1.

Minőségi általános meghatározás

22 500

18.2.5.3.27.1.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

18.2.5.3.27.2.1.

Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként

8 000

18.2.5.3.27.2.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

18.2.5.3.27.3.1

Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával

50 000

18.2.5.3.27.3.2.

Drazsírozott és/vagy csávázott minta

18.2.5.3.27.3.3.

Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül

35 000

18.2.5.4.

Egyéb szakmunkák díjtétele

18.2.5.4.1.

Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként

1 050

18.2.5.4.2.

Standard vetőmag-előállítók nyilvántartásba vételének elbírálása

2 625

18.2.5.4.3.

A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése, mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében történik

12 600

18.2.5.4.4.

Megismételt vizsgálatok díja

18.2.5.4.4.1.

Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredményt – az újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt

Az ismételt vizsgálatért az alapvizsgálat díját kell megfizetni

18.2.5.4.5.

Egyéb tevékenységek díjtételei (ft/tétel/db/nap)

18.2.5.4.5.1.

Vizsgálati okmányok többlet-példány díja (3. és további példányok)

775

18.2.5.4.5.2.

Vetőmag-minősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig

1 300

18.2.5.4.5.3.

Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének elbírálása tételenként

18 375

18.2.5.4.5.4.

Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt vetőmag igazolása tételenként

7 875

18.2.5.4.5.5.

Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként

1 050

18.2.5.4.5.6.

Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál) külön kérés alapján tételenként

1 050

18.2.5.4.5.7.

OECD, Nemzetközi, fajtaigazolás díja, tételenként

2 625

18.2.5.4.5.8.

Egyéb igazolások (VPOP stb.) tételenként

2 625

18.2.5.4.5.9.

Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle)

25 200

18.2.5.4.5.10.

Oktatás, vizsgáztatás fő/nap

6 300

18.2.5.4.5.11.

Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre

18.2.5.4.5.12.1.

- 60 faj - végleges dobozban elkészítve

50 400

18.2.5.4.5.12.2.

- 60 faj - nem végleges dobozban elkészítve

25 200

18.3.

Vegetatív szaporítóanyag minősítési, valamint ültetvényberuházási vizsgálat feladatok díjtételei

18.3.1.

Általános feladatok

18.3.1.1.

Szőlő, gyümölcsfa-, dísz- és erdészeti faiskolai (csemetekerti), lerakati, nagykereskedelmi engedéllyel, valamint dísznövény és zöldség szaporítóanyagok termesztésének és forgalmazásának engedélyezésével, illetve nyilvántartásba vételével kapcsolatos helyszíni vizsgálat területhelyenként és ágazatonként

18.3.1.1.1.

új engedélykérelem esetén

19 000

18.3.1.1.2.

területmódosítási kérelem esetén

12 000

18.3.1.1.3.

adatváltozás (pl. cím) átvezetése

3 000

18.3.1.1.4.

határidő mulasztás, késedelmes adatszolgáltatás pótdíj, esetenként

5 000

18.3.1.1.5.

30 napon túl, esetenként

12 000

18.3.1.2.

Szaporítóanyag termeléssel, forgalmazással kapcsolatos szakvéleményezés

18.3.1.2.1.

Megkeresésre (minőségvitában) helyszíni szemlén a minőség vagy a növényállomány állapotának vizsgálata és szakvélemény elkészítés (jegyzőkönyvben)

19 500

18.3.1.2.2.

Nemzetközi származási igazolás kiadása exporthoz, átszállításhoz, importengedély, belföldiesítés

18.3.1.2.2.1.

Alapdíj azonos alkalommal és helyszínen

10 500

18.3.1.2.2.2.

Szőlő-, gyümölcsszaporító alapanyag; erdészeti szaporítóanyag átszállítás, export és belföldiesítés első igazolvány kiállítása

2 950

18.3.1.2.2.3.

Minden további igazolvány kiállítása

600

18.3.1.2.2.4.

Szőlő, gyümölcs import ültetési anyag belföldiesítése

18.3.1.2.2.4.1.

fás oltvány, db

2,65

18.3.1.2.2.4.2.

bogyós oltvány, db

0,9

18.3.1.2.2.4.3.

szőlő oltvány, db

0,7

18.3.1.2.2.4.5.

bokor, gyökeres dugvány, málna, szeder, szedermálna, 1 000 db

295

18.3.1.2.2.4.6.

szamóca 1000 db

60

18.3.1.2.2.5.

18.3.1.2.2.5.1.

éves importjogosultság igazolás engedélyes faiskolásnak

10 650

18.3.1.2.2.5.2.

eseti importengedély kiadása

4 750

18.3.1.2.3.

Beküldött szaporítóanyag minősítése és eredményközlés tételenként (fajtánként)

5 900

18.3.1.2.4.

Fajtaazonosság vizsgálata ültetvényben, megrendelésére

18.3.1.2.4.1.

fajtánként

5 900

18.3.1.2.4.2.

Amennyiben a minőség, fajtaazonosság stb. megállapítása kiegészítő laboratóriumi vizsgálatot igényel, annak költsége külön térítendő.

18.3.1.3.

Csemegeszőlő, alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként

5900

18.3.1.4.

Árutermő szőlő- és gyümölcsültetvények szemléje telepítés, termőre fordítás, kivágás megvalósításának igazolása céljából

18.3.1.4.1.

3 ha-ig

5900

18.3.1.4.2.

3 ha felett ha-onként további

1000

18.3.2.

Szőlő szaporítóanyag vizsgálat és minősítés díjtételei

18.3.2.1.

Szőlőiskolák vizsgálatdíja területhelyenként a kiiskolázott szaporítóanyag mennyisége alapján

18.3.2.1.1.

első szemle díja 10 000 darabig

8 500

18.3.2.1.1.1.

fölötte ezer darabonként

18.3.2.1.1.1.1.

oltvány

130

18.3.2.1.1.1.2.

dugvány

80

18.3.2.1.2.

második vizsgálat díja 10 000 darabig certifikációval

8 500

18.3.2.1.2.1.

fölötte ezer darabonként

18.3.2.1.2.1.1.

oltvány

315

18.3.2.1.2.1.2.

dugvány

160

18.3.2.2.

Szőlő szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése, éves szemléje

18.3.2.2.1.

Prebázis, bázis és certifikált törzsültetvények

18.3.2.2.1.1.

1 ha-ig

8 500

18.3.2.2.1.2.

1 ha felett

18.3.2.2.1.2.1.

nemes ültetvénynél ha-onként további

1 200

18.3.2.2.1.2.2.

alany ültetvénynél ha-onként további

2 500

18.3.2.2.2.

Standard (szaporításra ideiglenesen engedélyezett) nemes ültetvények

18.3.2.2.2.1.

1 ha-ig

10 000

18.3.2.2.2.2.

1 ha felett ha-onként további

4 250

18.3.2.3.

Szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves szemléje

18.3.2.4.

Szaporító- és ültetési anyagok minősítése, fémzárolása, minőségvizsgálata, helyszíni vizsgálata

18.3.2.4.1.

díj 1 000 darabonként

18.3.2.4.1.1.

alapanyag (szőlővessző)

180

18.3.2.4.1.2.

gyökeres szaporítóanyag

415

18.3.2.4.2.

Certifikációs címke növényútlevéllel darabonként

11

18.3.2.4.2.1.

Kötegzár

2,1

18.3.2.4.3.

Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges szemle

16 000

18.3.2.5.

Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)

18.3.2.5.1.

Mintavétel

8 500

18.3.2.5.2.

Szőlő szaporítóanyag

18.3.2.5.2.1.

Hajtatása, iskolázása db-onként

50

18.3.2.5.3.2.

Gyökeres szaporítóanyag telepítése, kezelése, vizsgálata évente, db-onként

125

18.3.2.6.

18.3.2.7.

18.3.2.7.1.

Szőlőtelepítés megvalósításának szemléje

5 900

18.3.2.7.2.

Szőlőültetvény kivágásának szemléje

4 900

18.3.2.8.

Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja

5000

18.3.2.9.

Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása

18.3.2.9.1.

Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 5 db HRSZ–ig

18 500

18.3.2.9.2.

Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 6 db HRSZ felett

25 000

18.3.3.

Gyümölcs szaporítóanyag szemle és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén

18.3.3.1.

Gyümölcsfaiskolák (területhelyenként)

18.3.3.1.1.

Éves első szemle díja

18.3.3.1.1.1.

Magvetés 0,1 ha-onként

800

18.3.3.1.1.2.

Alanytelepítés 1000 darabonként

400

18.3.3.1.1.3.

Dugvány iskola 1000 darabonként

300

18.3.3.1.1.4.

Gyümölcsfa szemzés darabonként

0,9

18.3.3.1.1.5.

Bogyós oltás darabonként

0,6

18.3.3.1.1.6.

Kézben oltás, tavaszi szemzés darabonként

1,3

18.3.3.1.1.7.

Első szemle

8 500

18.3.3.1.2.

Második szemle díja a minősítési eljárás költségeivel együtt

18.3.3.1.2.1.

magcsemete 1 000 darabonként

55

18.3.3.1.2.2.

bogyós oltvány darabonként

1,14

18.3.3.1.2.3.

Gyümölcsfa oltvány darabonként

4,75

18.3.3.1.2.4.

dugványiskolában nevelt bokor és gyökeres dugvány darabonként

0,55

18.3.3.1.2.5.

Alapdíj (területhelyenként)

8 500

18.3.3.1.3.

Certifikációs és egyéb, NÉBIH által kibocsátott faiskolai címke növényútlevéllel (darabonként)

4

18.3.3.1.4.

Továbbnevelt gyümölcs ültetési anyagok újraminősítésének díja a második faiskolai szemledíj 50%-a

18.3.3.1.5.

A C.A.C. kategóriájú szaporítóanyag faiskolai szemledíja az alapdíj felett a fenti díjtételek 80%-a.

18.3.3.2.

Szaporítóanyag-termő ültevények minősítése, éves szemléje

18.3.3.2.1.

Törzskönyvi előjegyzett, törzskönyvi állományok esetenként

8 500

18.3.3.2.2.

Központi és üzemi törzsültetvények

18.3.3.2.2.1.

magtermő 1 ha-ig

6 500

18.3.3.2.2.2.

1 ha felett ha-onként további

600

18.3.3.2.2.3.

szemzőhajtást, oltóvesszőt termő törzsültetvények, 1 ha-ig

6 500

18.3.3.2.2.4.

felette ha-onként

1 800

18.3.3.2.2.5.

Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével)

18.3.3.2.2.6.

0,1 ha-onként

1 800

18.3.3.2.2.7.

Vegetatív alanytermő ültetvények

18.3.3.2.2.8.

0,1 ha-onként

1 200

18.3.3.2.2.9.

Szamóca, málna, szeder, málnaszeder törzsültetvény 0,1 ha-onként

3 000

18.3.3.2.2.10.

Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként

8 500

18.3.3.2.3.

Szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvények (C.A.C.)

18.3.3.2.3.1.

faiskolai magtermő és szemzőhajtást, oltóvesszőt termő gyümölcsfák, fánként

110

18.3.3.2.3.2.

18.3.3.2.3.3.

Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével) 0,1 ha-onként

1 800

18.3.3.2.3.4.

18.3.3.2.3.5.

Vegetatív alanytermő ültetvények 0,1 ha-onként

950

18.3.3.2.3.6.

Szamóca, málna, szeder, málnaszeder ültetvény 0,1 ha-onként

2 400

18.3.3.2.3.7.

Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként

8 500


18.3.3.4.


Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves szemléje

18.3.3.4.1.

Éves helyszíni és adminisztratív szemle

8 500

18.3.3.4.2.

Gyümölcs ültetési anyagok minősítése, fémzárolása, illetve minőségvizsgálata a fél megrendelésére

18.3.3.4.2.1.

szamóca, gyökeres dugvány, sarj, alanycsemete 1 000 db-onként

300

18.3.3.4.2.2.

oltvány db-onként

12

18.3.3.4.2.3.

Alapdíj esetenként

8 500

18.3.3.4.3.

Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges szemle

16 000

18.3.3.4.4.

Kötegelt fás oltványok forgalmazás előtti minőségvizsgálata oltvány db-onként

1

18.3.3.4.4.1.

Alapdíj esetenként

8 500

3X116396N.docx

18.3.3.5.

Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)


18.3.3.5.1.

Eredményközléskor a vizsgálat


18.3.3.5.2.

alapdíja

10 000

18.3.3.5.3.

Gyümölcs ültetési anyagvizsgálata db-onként, évente

200

18.3.3.6.18.3.4.Erdészeti szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén


18.3.4.1.

Azonosított származású magforrás, gyűjtőhely, gyűjtési egység minősítése és regisztrációja, azonos helyszínen és alkalommal.


18.3.4.1.1.

A helyszíni szemle és minősítés regisztrációs alapdíja

15 000

18.3.4.1.2.

az alapdíjon felül további


18.3.4.1.2.1.

0-5 ha között,

1 500

18.3.4.1.2.2.

5-20 ha között,

2 500

18.3.4.1.2.3.

20-100 ha között,

4 000

18.3.4.1.2.4.

100 ha felett

5 000

18.3.4.2.

Magtermelő állomány minősítése és regisztrációja helyszíni szemle és minősítés alapdíja regisztrációs egységenként alapdíj

10 000

18.3.4.2.1.

az alapdíjon felül a szemledíj a területnagyság alapján számolva


18.3.4.2.1.1.

0-5 ha között,

1 500

18.3.4.2.1.2.

5-20 ha között,

2 500

18.3.4.2.1.3.

20-100 ha között,

4 000

18.3.4.2.1.4.

100 ha felett

5 000

18.3.4.2.2.

Sikertelen bizottsági minősítés utáni SZAZ regisztráció

10 000

18.3.4.3.

Alapanyag származási igazolvány kiállítása magtétel, dugvány, valamint állomány alól kiemelt csemete esetében


18.3.4.3.1.

Helyszíni szemle és minősítés alapdíja azonos alkalommal és helyszínen,

5 000

18.3.4.3.2.

továbbá az igazolvány kiállítás díja, amely az alábbi fajonkénti mennyiségegységenként további

1 000

18.3.4.3.2.1.

tölgyek, szelídgesztenye, feketedió 1 000 kg,


18.3.4.3.2.2.

bükk 100 kg,


18.3.4.3.2.3.

akác 100 kg,


18.3.4.3.2.4.

hársak, juharok, kőrisek, szilek, gyertyán 100 kg,


18.3.4.3.2.5.

vadgyümölcs termések és terméságazatok 1 000 kg,


18.3.4.3.2.6.

vadgyümölcs tisztított mag 50 kg,


18.3.4.3.2.7.

nyár, fűz, éger és nyír fajok 10 kg,


18.3.4.3.2.8.

fenyők toboza 1000 kg,


18.3.4.3.2.9.

pergetett fenyő mag 20 kg,


18.3.4.3.2.10.

egyéb fajok termése 100 kg,


18.3.4.3.2.11.

állomány alól kiemelt csemete 50 000 db,


18.3.4.3.2.12.

sima és zölddugványok 20 000 db,


18.3.4.3.2.13.

sima és zölddugványok szálveszője 3 000 db.


18.3.4.4.

Törzskönyvezett nemesítői növényállomány, gyűjtemény szemléje alapdíj

11 000

18.3.4.4.1.

az alapdíjon felül tételenként


18.3.4.4.1.1.

magtermő klónok

415

18.3.4.4.1.2.

vegetatív úton szaporított


18.3.4.4.1.2.1.

juvenilis (anyatelep) formában

360

18.3.4.4.1.2.2.

érett (fa) formában

240

18.3.4.4.1.3.

központi anyatelep

1 800

18.3.4.5.

Üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) évenkénti helyszíni minősítése alapdíj

11 000

18.3.4.5.1.

magtermesztő ültetvényeknél (plantázs) hektáronként további

425

18.3.4.5.2.

anyatelepeknél az alapdíjon felül törzslappal ellátott tételenként további


18.3.4.5.2.1.

0.10 ha-ig

1 500

18.3.4.5.2.2.

0.11 ha-0.50 ha

2 250

18.3.4.5.2.3.

0.51 ha-1.00 ha

4 250

18.3.4.5.2.4.

1.01 ha-tól

7 250

18.3.4.6.

Szaporítóanyagok minősítő szemléje csemetekertben


18.3.4.6.1.

A helyszíni szemle és minősítés alapdíja

5 000

18.3.4.6.2.

Szemledíj a szemlézett mennyiség (db) után számítva.


18.3.4.6.2.1.

magról nevelt (szabadföldi, természetes újulatból iskolázott, hidegágyi, intenzív) csemete esetében

0,075 ft/db

18.3.4.6.2.2.

gyökeres dugvány esetében

0,25 ft/db

18.3.4.6.3.

A többéves anyagok újraszemlézésekor a teljes szemlézett mennyiség 50%-át kell a díjalapba beszámítani.


18.3.4.7.

Vegetatív szaporító alapanyagok és erdészeti magvak fémzárolása Ft/alkalom

11 000

18.3.4.8.

Zárlat alatt történő termesztés vizsgálata, minősítése

11 000

18.3.4.9.

Feketenyár fajtaazonosság vizsgálata molekuláris genetikai (DNS) módszerrel


18.3.4.9.1.

anyafa vizsgálata

11 000

18.3.4.9.2.

magcsemete vizsgálata 10 000 db-ként

5 000

18.3.4.10.

Mikorrhizált csemete szemledíja az éves csemetekerti szemle alapdíján felül a szemlézett mennyiség (db) után számolva


18.3.4.10.1.

0-10 000 db

5 000

18.3.4.10.2.

10 000-20 000 db

7 500

18.3.4.10.3.

20 000-50 000 db

10 000

18.3.4.10.4.

50 000 db felett minden megkezdett tízezer darabonként további

1 000

18.3.4.11.

Tételazonosító certifikációs címke díja

5

18.3.4.12.

Központi adminisztrációs eljárás, egyszerűsített szemleeljárás, valamint zárlati eljárás megszüntetésének díja

5 000

18.3.4.13.

Certifikációs folyamat nyomon követhetőségének vizsgálata és tanúsítvány kiállításának díja

11 000

18.3.5.

Dísznövény szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén18.3.5.1.

A dísznövény szaporítóanyagok szemléje


18.3.5.1.1.

A dísznövény szaporítóanyagok éves szemledíja az alapdíj

14 000

18.3.5.1.2.

továbbá az a)-f) pontok alapján, a szaporítóanyagok mennyisége alapján számított összeg.


18.3.5.1.2.

Díszfaiskolai és szabadföldi évelő szaporítóanyagok szemledíja


18.3.5.1.2.1.

1. csoport: magágyi rózsacsemete, egyéb magágyi csemete, valamint a szabadföldi évelő szaporítóanyagok 1000 db-onként

150

18.3.5.1.2.2.

2. csoport: faiskolai szaporítóanyagok az 1. csoportban foglalt szaporítóanyagok kivételével


18.3.5.1.2.2.1.

100 000 db-ig 1000 db-onként

250

18.3.5.1.2.2.2.

100 001-200 000-ig

25 000

18.3.5.1.2.2.3.

+100 000 db felett 1000 db-onként

200

18.3.5.1.2.2.4.

200 001-300 000-ig

45 000

18.3.5.1.2.2.5.

+200 000 db felett 1000 db-onként

150

18.3.5.1.2.2.6.

300 000 db felett

60 000

18.3.5.1.2.2.7.

+300 000 db felett 1 000 db-onként

100

18.3.5.1.3.

Hagymás dísznövények szaporítóanyagának szemledíja hektáronként

500

18.3.5.1.4.

Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag


18.3.5.1.4.1.

Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján


18.3.5.1.4.2.

gyökeres


18.3.5.1.4.2.1.

100 000 db-ig 1 000 db-onként

100

18.3.5.1.4.2.2.

100 001-200 000-ig

10 000

18.3.5.1.4.2.3.

+100 000 db felett 1 000 db-onként

75

18.3.5.1.4.2.4.

200 001-300 000-ig

17 500

18.3.5.1.4.2.5.

+200 000 db felett 1 000 db-onként

60

18.3.5.1.4.2.6.

300 000 db felett

23 500

18.3.5.1.4.2.7.

+300 000 db felett 1 000 db-onként

50

18.3.5.1.4.2.8.

gyökér nélküli 1 000 db-onként

50

18.3.5.1.5.

Táptalajon lévő szövettenyésztett növény szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján


18.3.5.1.5.1.

1 000 db-onként

50

18.3.5.1.6.

vízinövény


18.3.5.1.6.1.

1 000 db-onként

50

18.3.5.1.7.

Szerződéses termeltetés


18.3.5.1.7.1.

szerződésenként

5 500

18.3.5.1.7.2.

továbbá a szemlézett, összesített szaporítóanyag mennyisége, ill. a szemlézett, összesített termesztőterület alapján az a)-e) pontok szerint számított összeg


18.3.5.1.7.3.

a dísznövény szaporítóanyagok szemledíjának minimális összege

14 000

18.3.5.2.

Dísznövény szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléje

26 000

18.3.5.3.

Tanúsítvány kiadása

10 000

18.3.5.4.

Szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése és szemléje


18.3.5.4.1.

új növényegyedek szemléje és nyilvántartásba vétele arborétumban, botanikus kertben, vagy egyéb gyűjteményben növényegyedenként

60

18.3.5.4.2.

külön szemle esetén

12 000

18.3.5.4.3.

arborétum, botanikus kert és egyéb dísznövény gyűjtemény szemle és nyilvántartás díja területenként és taxononként

60

18.3.5.5.

Kitermesztés (fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata kitermesztéssel)


18.3.5.5.1.

lomblevelű cserje első évi vizsgálata db-onként

500

18.3.5.5.2.

minden további évben évente db-onként

215

18.3.5.5.3.

lomblevelű fák és tűlevelűek első évi vizsgálata db-onként

500

18.3.5.5.4.

minden további évben db-onként

215

18.3.5.5.5.

lágyszárú növények kitermesztése, tételenként


18.3.5.5.6.

szabadföldi kultúrában

750

18.3.5.5.7.

üvegházi kultúrában

800

18.3.5.6.

Állami támogatásból megvalósuló dísznövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása


18.3.5.6.1.

területhelyenként és esetenként

14 150

18.3.6.

Zöldség (nem vetőmag) szaporítóanyag szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén


18.3.6.1.

Zöldség szaporítóanyagok szemléje


18.3.6.1.1.

Palánta alap szemledíja

14 000

18.3.6.1.2.

továbbá a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján vagy előző évi szaporítóanyag hiányában a mindenkor szemlézett mennyiség alapján


18.3.6.1.2.1.

1 millió db-ig 100 000 darabonként

5 000

18.3.6.1.2.2.

1 000 001-5 000 000-ig

50 000

18.3.6.1.2.3.

+1 millió db fölött 100 000 darabonként

4 000

18.3.6.1.2.4.

5 000 001-10 000 000-ig

210 000

18.3.6.1.2.5.

+5 millió db fölött 100 000 darabonként

3 000

18.3.6.1.2.6.

10 000 001-25 000 000-ig

360 000

18.3.6.1.2.7.

+10 millió db fölött 100 000 darabonként

2 000

18.3.6.1.2.8.

25 000 001-50 000 000-ig

660 000

18.3.6.1.2.9.

+25 millió db fölött 100 000 darabonként

1 000

18.3.6.1.2.10.

50 000 001-75 000 000-ig

910 000

18.3.6.1.2.11.

+50 millió db fölött 100 000 darabonként

500

18.3.6.1.2.12.

75 000 001-100 000 000-ig

1 035 000

18.3.6.1.2.13.

+75 millió db fölött 100 000 darabonként

400

18.3.6.1.3.

dughagyma, fiókhagyma termesztés szemléjének díja

14 000

18.3.6.1.3.1.

továbbá hektáronként

6 000

18.3.6.2.

Zöldség szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléjének díja

26 000

18.3.6.3.

Állami támogatásból megvalósuló zöldség, vagy gyógynövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása területhelyenként és esetenként

14 150
19.

NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

19.1.

Új növényfajta állami elismerése iránti bejelentés


19.1.1.

Új fajtabejelentés nyilvántartásba vétele – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével

46 800

19.1.2.

Előterjesztés készítése állami elismerésre, meghosszabbításkor is

18 750

19.1.3.

Új növényfajta felvétele a Nemzeti Fajtajegyzékre – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével

79 500

19.1.4.

Fajtaoltalmi jelentés készítése és kiadása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére

18 750

19.1.5.

Állami elismerés meghosszabbítási kérelmének nyilvántartásba vétele

23 400

19.1.6.

Állami elismerés meghosszabbítása a Nemzeti Fajtajegyzékben

18 750

19.1.7.

Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó nyilvántartásba vétele

18 750

19.1.8.

Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó bejegyzése a Nemzeti Fajtajegyzékbe

79 500

19.1.9.

Adatváltozás átvezetése a nyilvántartási rendszerben

20 850

19.1.10.

Egyedi szaporítási engedély megadása

18 750

19.1.11.

Borszőlő fajta termesztési alkalmassági vizsgálatának engedélyezése

18 750

19.1.12.

Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről

18 750

19.1.13.

Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről

18 750

19.1.14.

Oktatás, vizsgáztatás

20 000

19.2.

DUS vizsgálat éves díja


19.2.1.

Szántóföldi növények (a kukorica, a napraforgó, a repce, a rozs, a takarmánycirok, a búza és a kender hibrideknél a díjtételeket a hibridekre, a vonalakra és az alapegyszeresekre külön-külön kell fizetni) a cukorrépa kivételével, és zöldségnövények, valamint gyógy-, fűszer- és illóolajos növények vizsgálati alapdíja

127 680

19.2.1.1.

Cukorrépa vizsgálati alapdíj

63 840

19.2.2.

Szőlő és gyümölcstermő növények vizsgálati alapdíja termőkorban

96 880

19.2.3.

Szőlő és gyümölcs ültetvények esetében a nem termő években fizetendő díj

58 565

19.2.4.

Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja

94 080

19.2.5.

Kukorica és napraforgó gélelektroforézis vizsgálat (hibridfajták szülőkomponenseinek meghatározása)

28 350

19.2.6.

Nem oltalmazott fajták esetén az új fajtafenntartó bejegyzéséhez végzett 1 éves DUS vizsgálat díja

19.2.1–
19.2.5. pont szerint

19.2.7.

A fajtafenntartás ellenőrzése érdekében végzett fajtaazonosságot megállapító vizsgálat díja


19.2.7.1.

szántóföldi növények

63 840

19.2.7.2.

zöldség-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények

44 688

19.2.7.3.

szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és dísznövények

31 282

19.2.8.

Az állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében

a vizsgálati alapdíj 50%-a számítandó fel

19.2.9.

A nem állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében

minden díjtétel 50%-a számítandó fel

19.2.10.

DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként

12 750

19.3.

Gazdasági értékvizsgálat éves díja


19.3.1.

Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szántóföldi növényeknél


19.3.1.1.

kender, lucerna, fűfélék, napraforgó, cukorrépa, kukorica, burgonya esetén

212 800

19.3.1.2.

gabonafélék esetén

142 240

19.3.1.3.

egyéb növényfajok esetén

181 440

19.3.2.

Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai fajtáknál

48 440

19.3.3.

Szőlőfajták beltartalmi és érzékszervi vizsgálata

41 700

19.3.4.

Gazdasági értékvizsgálathoz előírt növénykórtani vizsgálatok


19.3.4.1.

őszi búza, tönkölybúza, őszi durum búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa esetében

74 550

19.3.4.2.

tavaszi árpa, borsó, szója esetében

30 000

19.3.4.3.

egyéb szántóföldi növényfaj esetében

7 500
20.

AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI HATÓSÁG EGYÉB, ÁLTALÁNOS DÍJAI


20.1.

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén

12 0003

A 2. § (5) bekezdése a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (7) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (8) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 4. § (3) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 4. § (4) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 4. § (5) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 4. § (6) bekezdését a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

11

A 6. § (1) bekezdése a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. alcímet (9. §) a 41/2014. (XII. 23.) FM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 24/2019. (V. 31.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A 6. alcímet (10. §) a 43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére