• Tartalom

65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.04.05.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) A robbanóanyagok nyilvántartása alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § (1) A robbanóanyag-szektorban működő vállalkozások a birtokukban lévő robbanóanyagokról az ellátási láncon és az életcikluson keresztül az egyedi azonosítást is tartalmazó naprakész terméknyilvántartást kötelesek vezetni, és azt – a tevékenység befejezése esetén is – a nyilvántartás felvételétől, illetve a robbanóanyag életciklusa végének legutolsó ismert időpontjától számított tíz évig megőrizni.
(2) A nyilvántartásnak ki kell terjednie a robbanóanyag felhasználására, szállítására, valamint belföldi átadására is.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a bányafelügyelet és a rendőrség ellenőrzi.
(4) A robbanóanyag-szektorban működő vállalkozások kötelesek:
a) nyilvántartást vezetni a robbanóanyagok azonosításáról minden vonatkozó információval együtt, beleértve a robbanóanyag típusát és a gazdálkodó szervezet vagy személy nevét, amelynél kezelik;
b) minden egyes robbanóanyag elhelyezését nyilvántartani addig, amíg a robbanóanyag a tulajdonukban vagy kezelésükben van, vagy amíg azt egy másik vállalkozáshoz átszállítják vagy felhasználják;
c) rendszeres időközönként nyilvántartási rendszerüket felülvizsgálni annak érdekében, hogy annak hatékonyságát és a nyilvántartott adatok minőségét biztosítsák;
d) biztosítani a nyilvántartás védelmét a véletlen vagy szándékos rongálódástól vagy megsemmisüléstől;
e) a rendőrség kérésére a robbanóanyag eredetével és helyével kapcsolatos információt – annak életciklusa során és az ellátási lánc egészén keresztül – megadni;
f) megadni a rendőrségnek az e) pontban leírt információk megadására – munkaidőn túl is – képes személy nevét és elérhetőségi adatait.”

2–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. április 4-én lép hatályba.

(2) A 7. § 2012. április 6-án lép hatályba.

(3) A 2–4. § és az 1. melléklet 2013. április 5-én lép hatályba.

(4) Az 1. § 2015. április 5-én lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2015. április 6-án hatályát veszti.

6. §3

7. §4

8. § Ez a rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon-követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. február 22-i 4/2012/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet az 5. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 6. napjával.

2

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére