• Tartalom

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

2024.05.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 általános de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] szerinti támogatás (a továbbiakban: általános de minimis támogatás);

b) bázis időszak: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 3. cikk b) pont i) alpontja szerinti gazdasági év meghatározás alapján a 2009/2010, a 2010/2011 és a 2011/2012-es gazdasági évek;

c)2

d) szárított takarmány: a Tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott termékek;

e) szárított takarmányt előállító üzem: olyan telephely, amely a bázis időszakban a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. március 7-i 382/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján kiadott jóváhagyással rendelkezett, és, ahol a bázis időszak valamely gazdasági évében szárított takarmányt állítottak elő;

f) tárgyév: az a naptári év, amikor az ügyfél de minimis támogatás iránti kérelmet nyújt be;

g) tüzelőanyag: földgáz, illetve PB gáz;

h)3 ügyfél: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján nyilvántartásba vett ügyfél, illetve annak jogutódja;

i)4 átlagos fűtőérték: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok számtani átlaga;

j)5 felhasznált hőenergia mennyiség: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag mennyiségének és a tüzelőanyag átlagos fűtőértékének szorzata MJ mértékegységben kifejezve.

2. §6 (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás általános de minimis támogatásnak minősül.

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő ügyfél részére Magyarországon odaítélt általános de minimis támogatás bruttó támogatástartalma bármely egymást követő hároméves időszakban nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan ügyfél számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbadják az elsődleges termelőknek;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez;

e) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához vagy szolgáltatások igénybevételéhez;

f) olyan feltétellel, amely az Európai Unió kötelező jogi aktusban foglaltak megsértését eredményezi.

(4) Ha a termeltető a (3) bekezdés a)–c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, általános csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha a termeltető megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel – biztosítja, hogy a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban.

(5) Az általános de minimis támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

3. § (1) E rendelet alapján támogatásra jogosult az az ügyfél,

a) aki vagy amely szárított takarmányt előállító üzemmel rendelkezik, és

b) akinek vagy amelynek a szárított takarmányt előállító üzeme a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára felhasználja a bázis időszak átlagában általa szárított takarmány előállítás céljára felhasznált, a bázis időszakban lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább felét.

(2) A bázisidőszak átlagos energiafelhasználásának számításakor az adott ügyfél vonatkozásában a bázisidőszaknak csak azokat a gazdasági éveit kell figyelembe venni, amelyekben az ügyfél szárított takarmányt előállító üzemében ténylegesen történt szárított takarmány előállítás.

(3)7 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok és az előállított szárított takarmány mennyiség nyilvántartása céljából a támogatásra jogosult ügyfél köteles telephelyenként üzemnaplót vezetni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közleményben közzétett formanyomtatványnak megfelelően. Az üzemnaplót a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatként kell kezelni. Ha 2012. március 31-től és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig tartó időszakban üzemnapló nem kerül kitöltésre, akkor a szárított takarmány előállítására felhasznált tüzelőanyag mennyiségét mérő hitelesített mérőóra állását kell figyelembe venni.

(4)8 Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, a 2022. tárgyévben a szárított takarmányt előállító üzemben a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára legalább azt a tüzelőanyag-mennyiséget kell felhasználni, amely a bázis időszak átlagában az ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára felhasznált és a bázis időszakban lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább negyedét eléri.

4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás mértéke támogatásra jogosult ügyfelenként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2)9 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3)10 A 2013. évtől e rendelet alapján odaítélhető összes támogatás költségvetési felső határa évente 180 millió forint, ide nem értve a 11. § szerinti egyszeri kompenzációs támogatás összegét.

(4)11 A támogatásra jogosult ügyfélnek járó támogatási összeg a szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben általa felhasznált hőenergia mennyiségétől függően, az 1. mellékletben foglalt táblázat alapján – az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – sávosan kerül megállapításra.

(5)12 Ha a támogatásra jogosult ügyfelek számára összesen megállapított támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló költségvetési felső határt, akkor a Kincstár az egyes ügyfelek számára megállapított támogatási összeget arányosan visszaosztja.

(6)13 Ha e rendelet alapján támogatásra jogosult ügyfél számára a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapított támogatási összeg 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott rendeletek hatálya alá tartozó támogatási összegekkel összevonva meghaladja az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. bekezdése szerinti küszöbértéket, akkor az e rendelet alapján jogosult támogatási összeg megfelelően csökkentésre kerül.

5. § (1)14 A támogatási kérelmet a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon tárgyév október 1. és október 31-e között postai úton kell benyújtani a Kincstárhoz. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A támogatási kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatásra jogosult ügyfél azonosító adatai,

b)15 a tárgyévben a támogatásra jogosult ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára a támogatási kérelem benyújtásáig felhasznált tüzelőanyag mennyisége, átlagos fűtőértéke és a felhasznált hőenergia mennyisége.

c) a tárgyévben a támogatásra jogosult ügyfél által előállított szárított takarmány mennyisége.

(3) A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

c)16

(4)17 A (3) bekezdésben foglaltakon túl a kérelmezőnek

a) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozását nem egyenlíti ki, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, valamint

b)18 meg kell felelnie a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(5) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

6. § (1)19 A Kincstár az összes, határidőben benyújtott támogatási kérelem adminisztratív és helyszíni ellenőrzését követően megállapítja az egyes ügyfelek által szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben ténylegesen felhasznált tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, valamint a felhasznált hőenergia mennyiséget, és tárgyév december 31-éig dönt a támogatás odaítéléséről, annak összegéről, és a forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb ezen határidőig intézkedik annak kifizetéséről.

(2)20 A Kincstár köteles a határozatában tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalni kell az általános de minimis rendelet címére, annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét forintban és euróban kifejezve.

(3)21 A Kincstár a támogatási összeg euróra történő átszámításakor a tárgyév október 1-jén érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot alkalmazza.

7. § (1)22 Az e rendelet szerinti támogatással összefüggő adatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el.

(2)23 A Kincstár a helyszíni ellenőrzés során az üzemnapló, az azt alátámasztó dokumentumok és a mérőberendezések által mutatott adatok alapján ellenőrzi a szárított takarmány előállítás során teljesített műszakórákat és az előállított szárított takarmány mennyiséget, valamint megállapítja a szárított takarmány előállításra ténylegesen felhasznált tárgyévi tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, és a felhasznált hőenergia mennyiséget.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. §24 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartózó támogatást tartalmaz.

10. §25 E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. § i) és j) pontját a módosító rendelet hatályba lépésekor26 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §27 (1) Egyösszegű, egyszeri általános de minimis támogatásnak minősülő kompenzációban részesül a 2012-es támogatási év vonatkozásában az az ügyfél:

a)28 aki a 2012-es támogatási év vonatkozásában rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e rendelet alapján kiadott támogatási kérelemnek helyt adó határozatával, és

b)29 akinek a szárított takarmányt előállító üzemében a 2012-ben szárított takarmány előállítás céljára felhasznált fűtőanyag átlagos fűtőértéke a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján meghaladta a földgáz esetében a 38 MJ/Nm3-t vagy PB gáz esetében a 42 MJ/kg-ot.

(2)30 A kompenzáció mértékét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv állapítja meg oly módon, hogy a 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség alapján a 4. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megállapítható, a 4. § (5) bekezdése szerinti arányos visszaosztás során a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által 2012. évben alkalmazott 0,899-es szorzóval számított támogatási összeget a 2012-ben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott támogatási határozatban megállapított támogatási összeggel csökkenti. A 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség megállapításakor a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített átlagos fűtőértéket és felhasznált tüzelőanyag mennyiséget veszi alapul.

(3)31 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv saját hatáskörben határozatot hoz a kompenzációs támogatás odaítéléséről, valamint annak mértékéről, és legkésőbb 2014. március 1-jéig intézkedik annak kifizetéséről.

(4) A kompenzációs támogatás a 4. § (2) bekezdésben meghatározott fizetési számla terhére kerül teljesítésre.

(5)32 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kompenzációs támogatási összeg euróra történő átszámításakor a 2014. január 1-jén érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot alkalmazza.

(6)33 E rendeletnek a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 160/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet] módosított 3. § (4) bekezdését a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor34 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 66/2012. (VII. 10.) VM rendelethez35

A tárgyévben igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke a szárított takarmány előállítás céljára felhasznált hőenergia mennyiség alapján

A támogatási összeg megállapításának alapját a szárított takarmányt előállító üzemek által a szárítás során a tárgyévben felhasznált hőenergia mennyiség képezi.
A felhasznált hőenergia mennyiség alapján megállapított intervallumokat, valamint az ezekhez tartozó támogatási mértékeket és megállapítható maximális támogatási összegeket a következő táblázat tartalmazza:

A

B

C

D

1

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának felső értéke, MJ

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának alsó értéke, MJ

A teljes támogatási összeg %-a

A támogatás maximális összege, euró

2

10 000 000

100%

66 666

3

9 999 999

8 000 000

80%

53 333

4

7 999 999

4 800 000

60%

40 000

5

4 799 999

1 920 000

40%

26 665

6

1 919 999

384 000

20%

13 332

7

383 999

10%

6 666

1

Az 1. § a) pontja a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § c) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 62. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § h) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § i) pontját a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § j) pontja az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdését a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 35. §-ával megállapított, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (6) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 58. §-ával megállapított, a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 62. §-a hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 59. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 3. § b) pontja, a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdése a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 12. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdése a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet 13. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2013. július 18.

28

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § f) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § f) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § g) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § h) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 11. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 51. § h) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 11. § (6) bekezdését a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

34

A hatálybalépés időpontja 2022. december 28.

35

Az 1. melléklet a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére