• Tartalom

67/2012. (XII. 14.) BM rendelet

67/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2015.03.05.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. honvédelmi szerv: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása vagy közvetlen felügyelete alá tartozó szervezet,

2. honvédségi erők: a honvédelmi szerv állományába tartozó személyek, és az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,

3. honvédségi létesítmény: a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő létesítmény, ingatlan,

4. honvédségi tűzoltó alegység: egyes honvédelmi szervek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság,

5. kiemelt fontosságú építmény: a honvédségi létesítményben található olyan építmény, amelynek megsemmisülése, vagy a benne található anyagoknak, eszközöknek, információknak az elvesztése jelentősen veszélyeztetné a honvédelmi szerv alaprendeltetése szerinti feladatainak végrehajtását és harckészültségét,

6. pusztító eszközök: a honvédelmi szerv kezelésében lévő olyan eszközök és anyagok, amelyek alkalmazásának célja személyek és tárgyak megsemmisítése vagy harcképtelenné tétele,

7. tűzoltósági erők: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok állományába tartozó személyek és az általuk kezelt technikai eszközök, gépjárművek és anyagi készletek,

8. veszélyes építmény: a honvédségi létesítményben található olyan építmény, amelyben tűz- és robbanásveszélyes, valamint más veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, előkészítése, kimérése vagy megsemmisítése zajlik.

2. A honvédelmi szerv valamint a hivatásos és önkormányzati tűzoltóság együttműködési megállapodásának megkötésére és tartalmára vonatkozó szabályok

2. § (1) A honvédelmi szerv, valamint a hivatásos tűzoltóság és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóság az együttműködés általános rendjét írásban megkötött, magánjogi szerződésnek nem minősülő megállapodásban szabályozza.

(2) A megállapodás megkötésére köteles

a) az a hivatásos tűzoltóság, amelynek működési területén,

b) az önkormányzati tűzoltóság, amelynek elsődleges műveleti körzetében

a honvédségi létesítmény található.

(3) A honvédségi létesítményben több honvédelmi szerv elhelyezése esetén a megállapodást az MH részéről a honvédségi létesítményben működő honvédelmi szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv vezetője köti meg.

(4) A megállapodás megkötését a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a rendelkezésre álló adatok megküldésével írásban, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hivatásos tűzoltóságnál kezdeményezi.

(5) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás-tervezet előkészítésébe bevonja a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságot.

(6) Ha a megállapodás tervezetének elkészítéséhez a honvédelmi szerv által küldött adatokon kívül további adatok szükségesek, ezek megküldése iránt a hivatásos tűzoltóság haladéktalanul megkeresi a (4) bekezdésben meghatározott szervet.

(7) A hivatásos tűzoltóság a megállapodás tervezetét a megkeresés érkezésétől, a (6) bekezdésben meghatározott esetben az adatok közlésétől számított 15 napon belül elkészíti és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez jóváhagyás céljából felterjeszti.

(8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője a tervezetet, annak jóváhagyása esetén, a tervezet érkezésétől számított 8 napon belül ellenjegyzésével látja el és megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.

(9) A hivatásos tűzoltóság az ellenjegyzett megállapodás tervezetét aláírásra megküldi a honvédelmi szerv parancsnokának (vezetőjének), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnokának (vezetőjének) és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságnak.

(10) Az ellenjegyzett megállapodás tervezetére a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) 8 napon belül tehet észrevételt a hivatásos tűzoltóságnál, amely a megállapodás tervezetének módosítása iránt az (5)–(7) bekezdésekben foglaltak szerinti rendben intézkedik.

(11) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője a megállapodás tervezetével kapcsolatban az érkezéstől számított 8 napon belül tehet indokolással alátámasztott írásos észrevételt a hivatásos tűzoltóságnál, valamint a hivatásos tűzoltóság útján a honvédelmi szerv parancsnokánál (vezetőjénél), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnokánál (vezetőjénél) és a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt önkormányzati tűzoltóságnál.

(12) Ha a tervezetnek a hivatásos tűzoltósággal való közlésétől számított 90 napon belül a megállapodás megkötésére nem kerül sor, akkor a honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője), vagy a honvédségi létesítmény üzemeltetéséért felelős honvédelmi szerv parancsnoka (vezetője) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjének, a hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének írásban jelenti a megállapodás elmaradásának okát és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

(13) A megállapodást a felek az együttműködés tartalmára kiható változás esetén, de legalább évente legalább egy alkalommal felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

(14) A megállapodás módosítása vonatkozásában az (5)–(12) bekezdés szabályai alkalmazandók azzal, hogy a megállapodás módosítását a hivatásos tűzoltóság is kezdeményezheti.

3. § A honvédelmi szerv és tűzoltóság együttműködési megállapodásának megállapodás tartalmazza

a) a megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a honvédségi létesítmény megnevezését, helyét,

c)1 a honvédségi létesítmény mértékadó tűzszakaszainak megnevezését, alapterületét,

d)2 a honvédségi létesítmény kiemelt fontosságú vagy veszélyes építményének megnevezését, funkcióját, alapterületét, amennyiben azzal rendelkezik, kockázati osztályát, mértékadó tűzszakaszainak alapterületét,

e) a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóság, valamint a közművek képviselői értesítésének, riasztásának rendjét,

f) a honvédségi létesítményt magába foglaló településre a hivatásos tűzoltóság által készített Műveletirányító Terv-adatlap másolatát,

g) a honvédségi létesítményben a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltóság belépésének és mozgásának szabályait,

h) a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltóság tagjainak a honvédségi létesítményben történő tevékenységére vonatkozó titokvédelmi rendszabályokat,

i) honvédségi tűzoltó alegység működése esetén a tűzoltás, műszaki mentés irányításának rendjét,

j) a helyismereti foglalkozások és a gyakorlatok szervezésének rendjét,

k) a honvédségi erők alkalmazása során az együttműködés szabályait,

l) a honvédségi létesítmény vázlatrajzait, a főbb veszélyforrások, a közművek központi záró-szerelvényeinek, vízszerzési- és vízlelőhelyek, valamint a felvonulási útvonal feltüntetésével,

m) a honvédségi létesítmény bejárásának rendjét,

n) a kapcsolattartó személyeket és elérhetőségük rendjét,

o) a felek közötti kárhelyszíni kommunikáció összehangolásának módját,

p) szükség esetén a honvédségi tűzoltó alegységek kiképzett állományának a hivatásos tűzoltóság napi munkavégzésében, valamint kiképzési foglalkozásain való részvétel rendjét.

3. Egyedi megállapodások

4. § (1) A honvédelmi szerv igénye esetén a kezelésében lévő területeken végrehajtásra kerülő honvédségi gyakorlat, rendezvény (a továbbiakban együtt: honvédségi gyakorlat) tűzvédelmi biztosítása céljából a honvédelmi szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve írásban magánjogi szerződésnek nem minősülő egyedi megállapodást köt. Az egyedi megállapodás megkötését a honvédségi gyakorlat végrehajtásáért felelős honvédelmi szerv kezdeményezi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv azon területi szervénél, amelynek működési területén a honvédségi gyakorlat végrehajtásra kerül, vagy amelynek erőit, eszközeit igénybe kívánja venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felek az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 15 munkanappal korábban kötik meg.

(3) Az egyedi megállapodás tartalmazza

a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a honvédségi gyakorlat tárgyát, jellegét, fő veszélyforrásait és helyét,

c) a tűzoltósági erőket, azok készenléti helyének és értesítési módjának feltüntetésével,

d) az esetleges beavatkozás végrehajtásához szükséges információkat, különösen a helyszínen található oltóvíz vételi helyeket, kárhelyszín lehetséges megközelítési útvonalait,

e) a honvédségi gyakorlattal érintett honvédségi erőket,

f) az együttműködés egyéb szabályait, szükség esetén a költségviselésre vonatkozó szabályokat.

(4) Az egyedi megállapodás tartalmáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve tájékoztatja a gyakorlatba bevonásra kerülő hivatásos tűzoltóságot.

5. § (1) A hivatásos tűzoltóság szervezésében végrehajtásra kerülő katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlaton, rendezvényen a honvédségi tűzoltó alegység gyakoroltatása céljából a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szervnél magánjogi szerződésnek nem minősülő egyedi megállapodás megkötését kezdeményezheti. Az egyedi megállapodást a gyakorlatot megelőzően legalább 5 munkanappal korábban kell megkötni.

(2) Az írásbeli egyedi megállapodás tartalmazza

a) az egyedi megállapodást kötő felek megnevezését,

b) a megállapodás tárgyát,

c) a végrehajtás helyszínét,

d) a honvédségi erőket,

e) a tűzoltósági erőket,

f) az együttműködés egyéb szabályait, különösen a költségviselésre vonatkozó szabályokat.

(3) A honvédelmi szerv az együttműködés körében nem ajánlhat fel pusztító eszközöket, valamint zárolt anyagokat és eszközöket.

(4) Az együttműködés körében felajánlott erőket a két fél üzleti célból nem veheti igénybe.

4. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv

6. § (1) A 2. § rendelkezései szerint megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott honvédségi létesítmények adatainak figyelembevételével a hivatásos tűzoltóság a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett honvédségi létesítményeket meghatározza és a külön jogszabályban foglaltak alapján a TMMT-ket elkészíti.

(2) A honvédelmi szerv a hivatásos tűzoltóság megkeresésére a TMMT készítéséhez szükséges adatokat a hivatásos tűzoltóság részére megküldi.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által jóváhagyott TMMT-t a hivatásos tűzoltóság a honvédelmi szerv útján egyetértésre megküldi a HM HH részére.

(4) A HM HH az egyetértésével ellátott TMMT egy példányát megküldi a hivatásos tűzoltóságnak.

(5) Amennyiben a HM HH a TMMT-vel nem ért egyet, kifogásairól tájékoztatja a hivatásos tűzoltóságot.

(6) Véleményeltérés esetén a TMMT véglegesítése érdekében a honvédelmi szerv és a hivatásos tűzoltóság egyeztető tárgyalást folytat le, melyről a szükséges intézkedések és felelősök rögzítésével közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

(7) A jegyzőkönyvben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a felek felettes szerveiket tájékoztatják a határidő elmulasztásáról és javaslatot tesznek a szükséges intézkedések megtételére.

5. Az együttműködés tartalma, az abból adódó költségek viselése

7. § A közös feladatokra történő felkészülés érdekében a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóság, valamint a honvédelmi szerv tűzoltó alegységének kiképzett állománya – váltásonként – évente legalább egy alkalommal közös, helyismereti foglalkozással egybekötött gyakorlaton vesz részt. A gyakorlatot honvédségi létesítményben vagy a tűzoltóság működési területén található, a honvédségi tűzoltó alegység tervezett igénybevételét igénylő létesítményben kell végrehajtani.

8. § A honvédségi tűzoltó alegységek kiképzett állománya tapasztalatszerzés, valamint a hatékonyabb együttműködés céljából a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzített keretek között a hivatásos tűzoltóság napi munkavégzésében, valamint kiképzési foglalkozásain részt vehet.

9. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az együttműködő honvédségi létesítmény a vezető szolgálata útján a tűzoltási és műszaki feladatok végrehajtása érdekében honvédségi erők kirendelését kérheti. A kirendelést a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedése alapján a honvédelmi szerv parancsnoka engedélyezi.

(2) A honvédségi erők honvédségi létesítményen kívüli alkalmazása nem veszélyeztetheti alapfeladatainak ellátását.

10. § Ha az együttműködési megállapodás eltérően nem rendelkezik, a megállapodást kötő felek az együttműködés során felmerülő saját költségeiket viselik.

6. Együttműködés a tűzvédelmi hatósági eljárásokban

11. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a honvédségi tűzvédelmi hatóság megosztja egymással a létesítési, használatbavételi eljárásokkal, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos szakmai tapasztalatokat, e célból – egyeztetés alapján – jelen lehetnek egymás tűzvédelmi hatósági ellenőrzésein és a tűzvizsgálat helyszínén.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2013. január 2. napján lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásokat első alkalommal e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül kell megkötni.

(3) Az együttműködési megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül a hivatásos tűzoltóságok a honvédelmi szervek közreműködésével a kijelölt honvédségi létesítmények esetében elkészítik a TMMT-t.

13–15. §3

1

A 3. § c) pontja a 4/2015. (II. 27.) BM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § d) pontja a 4/2015. (II. 27.) BM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére