• Tartalom

67/2012. (VII. 10.) VM rendelet

67/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról1

2012.07.13.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjában és az 5. § vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtése és forgalmazása esetében e rendelet előírásait a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § Az R. 59. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
l) a Bizottság 2010/60/EU irányelve (2010. augusztus 30.) a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról,
m) a Bizottság 2012/1/EU irányelve (2012. január 6.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról.”

3. § Az R. a következő 60. §-sal egészül ki:

60. § E rendelet 1. számú melléklete B. részének a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 67/2012. (VII. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított 3. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § Az R. 1. számú melléklet B. részének 3. pontja e rendelet melléklete szerint módosul.

5. § (1) A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdésében a „posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséggel” szövegrész helyébe a „szakirányú továbbképzésben szerzett szakmérnöki szakképzettséggel” szöveg lép.

„(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. § (1) Az R. 2. §-ában „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész lép.

(4) Az R. 37. § (5) bekezdésében és 50/B. § (3) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szövegrész lép.

(5) Az R. 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a NÉBIH-hez” szövegrész lép.

(7) Az R. 7/B. § (3) bekezdésében és 50/B. § (2) bekezdésében „Az MgSzH-nak” szövegrész helyébe „A NÉBIH-nek” szövegrész lép.

(8) Az R. 14. § (4) bekezdésében, 50/A. §-ában, 50/B. § (1) bekezdésében, 52/B. § (1) bekezdésében „az MgSzH-t” szövegrész helyébe „a NÉBIH-et” szövegrész lép.

(9) Az R. 9. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe „a NÉBIH-nél” szövegrész lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet

a) a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról szóló, 2010. augusztus 30-i 2010/60/EU bizottsági irányelvnek,

b) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról szóló, 2012. január 6-i 2012/1/EU bizottsági irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 67/2012. (VII. 10.) VM rendelethez

Az R. 1. számú melléklete B. részének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Rizs (Oryza sativa L.)

Az ellenőrzések száma:

2.

Az ellenőrzések időpontja:

1. ellenőrzés bugahányás után 1-2 héttel,
2. ellenőrzés aratás előtt.

Elővetemény-korlátozás:

A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága:

100 m2/ kivéve
Fusarium fujikuroi fertőzöttség vizsgálata esetén 200m2*

A mintaterek száma:

20 ha-ig: 4 db, utána minden megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények:

Egy kalitkán belül eltérő fajtájú és szaporítási fokú rizs nem szaporítható, kivéve, ha a keveredés mentesség valamely módon megoldható.
Hibridfajták esetén a szigetelési távolság más rizsfajtáktól 25 méter.

A vizsgálat tárgya

Egység

SE

Elit

I.

II.

 

 

szaporítási fok

1

2

3

4

5

6

Elválasztó sáv más fajtától és egyéb gabonától, legalább

M

2

Gyomosság, legfeljebb

minősítő szám

2

Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség, legalább Kultúrállapot, legalább

értékszám

3

Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb

növény db

0

0,3

2

4

Idegen kultúr- és gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb vadrizs vagy olyan növény, mely vörös ezüsthártyájú maggal rendelkezik

0

0

1

1

Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb
Rizsbarnulás /Bruzóne/ (Pyricularia oryzae)

%

0,2

0,5

1

1

Fusarium fujikuroi fertőzöttség legfeljebb*

növény db

2

4

8

Vadon termő vagy vörös magvú növények legfeljebb

növény db

0

1

 

 

 

 

1

A rendelet a 7. §-a alapján hatályát vesztette 2012. július 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére