• Tartalom

7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól1

2012.02.02.

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport fejezeti kezelésű előirányzatára (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki.

2. § A felhasználás jelen rendeletben nem rögzített szabályait a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény), valamint az eljárási törvény 81. §-a alapján kiadott miniszteri rendeletek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kiadásra kerülő, fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználás szabályairól szóló miniszteri rendeletek rögzítik.

3. § (1) Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az ezen előirányzatból fizetett támogatási jogcímek sajátosságait, a várható kifizetési szükségleteket, a tárgyévet megelőző időszakban keletkezett determinációkat, illetve más jogszabályban vállalt kötelezettségeket is figyelembe véve a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elkészített és jóváhagyott éves keretfelosztás alapján kerül felhasználásra.

(2) Amennyiben év közben az előirányzat újbóli keretfelosztása szükségessé válik, úgy az új keretfelosztást a miniszter ismételten jóváhagyja.

(3) A miniszter az előirányzatból a támogatást a jóváhagyott 2012. évi keretfelosztás alapján a kedvezményezett részére közvetett módon, más jogszabályban kijelölt kezelő vagy lebonyolító szerv közreműködésével biztosítja.

(4) Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra – a költségvetési törvény 65.§-ában nevesített kiadásokon túl – az Európai Unióhoz történt csatlakozást megelőzően nyújtott támogatások, a kiegészítő nemzeti támogatás (top up), a notifikált és az Európai Bizottság által jóváhagyott, a csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott, valamint a csekély összegű (de minimis) támogatás formájában nyújtott támogatás; valamint uniós jogi aktusok alapján közvetlenül nyújtott támogatások.

(5) A (4) bekezdésben nevesített támogatások maximális összegeinek megállapítására a vonatkozó uniós előírásokban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor.

4. § (1) A támogatások kifizetése a kincstártól történő lehívást követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) mint az előirányzat kezelőjének közreműködésével történik.

(2) Az előirányzat terhére megvalósuló kötelezettségvállalások jogszabályi alapon történnek.

(3) Az előirányzat terhére megvalósuló kifizetéseket határozat alapján az MVH, valamint egyes kamattámogatási konstrukciók esetén a NAV teljesíti.

5. § (1) Éven túli kötelezettség abban az esetben vállalható, amennyiben az előirányzatra éven túli kötelezettségvállalást a 7. §-ban megjelölt jogszabály már lehetővé tette.

(2) Évközben újonnan felmerülő éven túli kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, a miniszter engedélyével vállalható.

6. § A miniszter az előirányzat felhasználásáról, valamint a miniszter által jóváhagyott, év közben esetlegesen szükségessé váló új keretfelosztásról támogatási jogcímenkénti bontásban, negyedévente a negyedévet követő hó 20-áig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

7. § E rendelet hatálya alá tartozó 2012. évben működő támogatási jogcímek – figyelemmel a költségvetési törvény 65. §-ában foglaltakra is – az alábbiak:

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó csekély összegű (de minimis) támogatások, nemzeti támogatási jogcímek,

b) a sertés- és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek szerinti támogatási jogcímek,

c) az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

d) a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

e) az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

f) a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

g) egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

h) a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

i) az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók keretében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

j) a mezőgazdasági biztosítás díjhoz nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

k) a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

l) a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

m) a cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

n) a tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

o) a jégeső-elhárítás támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

p) a költségvetési törvény 1. melléklet, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés jogcímcsoport szerinti támogatás kiegészítése,

q) szárított takarmány csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,

r) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény alapján igénybe vehető egyéb támogatásokról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcímek,

s) agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása (hitelkonstrukciók, csekély összegű – de minimis – támogatások) (determináció)

valamint

t) egyéb, év közben meghirdetett támogatási jogcímek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 347. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére