• Tartalom

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

2024.05.01.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. 1 A komplex minősítés, az egészségkárosodás és az egészségi állapot vizsgálata

1. § (1)2 E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti eljárás során, ideértve a jogorvoslati eljárást és a döntés felülvizsgálatát is azzal, hogy a közigazgatási per során az 5. és 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá akkor is, ha jogszabály a kérelmező, igénylő komplex minősítését rendeli el.

(3)3 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az 1. mellékletet kell alkalmazni

a)4 azon szakkérdések vizsgálata során, ahol az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot mértékét kell vizsgálni,

b) az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti eljárásban.

2. § (1) A komplex minősítés során az egészségi állapot vizsgálata keretében az 1. mellékletben foglaltak szerint szervrendszerenként, betegségcsoportonként kell megállapítani az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét. Több szervrendszert érintő károsodás esetén az együttes értékelés szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi állapot százalékos mértékét az össz-szervezeti egészségkárosodás (1) bekezdésben meghatározott mértékének figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy százból ki kell vonni az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékét.

3. § (1) Amennyiben a komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező egészségi állapotának mértéke 60 százalékos vagy kisebb mértékű, a megváltozott munkaképességű személyt be kell sorolni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott minősítési kategóriába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az Mmtv. 3. § (2) bekezdés

a) a) pont aa) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B1 kategória),

b)5 b) pont ba) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a 4. § (1a)–(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),

c) a) pont ab) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31–50% között van (C1 kategória),

d)6 b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31–50% között van és a 4. § (1a)–(2) bekezdése szerint elvégzett, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória),

e) b) pont bc) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1–30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória),

f) b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1–30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E kategória).

4. § (1) A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatát az 1. melléklet szerint,

b)7 a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát az (1a)–(2) bekezdés szerint

c)8

kell elvégezni.

(1a)9 A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata kiterjed

a) a foglalkoztatási előzményekre,

b) a képzettségi, tanulmányi előzményekre,

c) a személyes érdeklődés összhangjára a foglalkoztatási lehetőségekkel, attitűdökkel,

d) az életkorra,

e) a mobilitási képességre, a közlekedési lehetőségekre a lakóhely és a munkahely között,

f) az életmódra, életvezetésre, önálló életvitelre,

g) a problémamegoldási képességre, az alkalmazkodásra a változáshoz,

h) a kommunikációra és tájékozódásra,

i) az érzelmi, családi és közösségi kapcsolatokra,

j) a családtagok ellátására,

k) az egyéb foglalkoztatást akadályozó, korlátozó tényezőkre,

l) a térség foglalkoztatási helyzetére, perspektívákra, a foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezményekre, támogatásokra az adott térségben.

(1b)10 Az (1a) bekezdés szerinti tényezők minősítésének foglalkozási és szociális szempontjait, valamint ezek értékelésének módszerét a szociálpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi.

(1a)–(1b)11

(2)12 A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata során maximum 36 pont érhető el. Ha az eredmény az (1a) bekezdés szerinti értékelés során

a) eléri vagy meghaladja a 16 pontot, és az (1a) bekezdés a)–l) pontja szerinti szempontok közül egyik sem kapott 0 pontot, a megváltozott munkaképességű személy az Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 16 pontot, vagy az (1a) bekezdés a)–l) pontja szerinti szempontok közül bármelyik 0 pontot kapott, a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

(3)13

5. § (1) A komplex minősítés során a 4. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság orvosszakértője,

b) b) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság foglalkozási rehabilitációs szakértője,

c)14

végzi.

(2)15 A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében kizárólag az orvosszakértő,

b)16 a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú megítélése tekintetében – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő,

c)17

véleménye alapján kell a szakkérdést elbírálni.

(3)18

6. §19 Ha a komplex minősítés során a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága megállapításra kerül [Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti besorolás], a rehabilitációs javaslatot a szakértői bizottság tagjai együttesen készítik el.

2. 20 Az állapotvizsgálat szakmai szabályai

6/A. § Az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban az állapotvizsgálat (a továbbiakban: állapotvizsgálat) során az 1. alcímben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

6/B. § (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő szakkérdésként vizsgálja, hogy a kérelmezőnél az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be (a továbbiakban: fizikai állapotjavulás).

(2) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő a rendelkezésre álló iratok alapján alakítja ki a 6/D. § szerinti állásfoglalását. Az állapotvizsgálat során a következő iratok vehetők figyelembe:

a) a rehabilitációs hatóság, illetve jogelődje által kiadott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás és határozat,

b) a rehabilitációs hatóságnál rendelkezésre álló, a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos adat és egyéb irat,

c) a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó, az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott kérelemhez csatolt orvosi dokumentáció vagy egyéb irat,

d) a kérelmező az Mmtv. 33/B. § (2) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtása során tett nyilatkozata.

6/C. § (1) Az állapotvizsgálat során az orvosszakértő megvizsgálja, hogy

a) a fizikai állapotjavulás ténye megfelelően dokumentált-e,

b) a rendelkezésre álló irat, valamint az esetleges későbbi felülvizsgálat, illetve az alapjául szolgáló egészségügyi dokumentáció alátámasztja-e a fizikai állapotjavulást,

c) kialakult-e az életminőséget hátrányosan befolyásoló anatómiai vagy funkcionális károsodás,

d) a szervezet anatómiai vagy funkcionális károsodása mellett az egyén képességei, tevékenysége és társadalmi részvétele mennyiben változott,

e) az orvosi rehabilitáció és gyógykezelés mennyire volt eredményes, és

f) az esetlegesen megjelenő új betegség mely időpontban alakult ki.

(2)21 Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakról véleményt kérhet a foglalkozási rehabilitációs szakértőtől.

6/D. § Az orvosszakértő az állapotvizsgálat során indokolással ellátva állást foglal arról, hogy

a) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be,

b) a kérelmező fizikai állapotában tényleges javulás bekövetkezett vagy

c) a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. §22 A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2024. (III. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított, illetve hatályát vesztett 3. § (2) bekezdés b) és d) pontját, 4. § (1) bekezdés b) és c) pontját, (1a), (1b) és (2) bekezdését, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 5. § (2) bekezdés c) pontját, 6/C. § (2) bekezdését, valamint 2. és 3. mellékletét a Módr. hatálybalépésének23 napján folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez24Az össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) mértékének megítélési szempontjai szervrendszerenként
1. Pszichiátriai károsodások értékelése

1.1. táblázat A mentális (és szociális) készségek elvesztése okozta egészségkárosodás megítélésének általános szempontjai*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

Önfenntartás

Önfenntartása
nehezített

Öngondoskodásban segítségre szorul

Önellátásban segítségre szorul

Önellátási készsége súlyosan károsodott, vagy hiányzik

Öngondoskodás

Önellátás

Szociális beilleszkedés

Érintett, de korrigálható

Érintett, nem korrigálható

Súlyosan érintett

Képtelen

Érzelmi-hangulati-indulati élet szabályozása

Érintett, de szabályozni képes

Érintett, gyógyszeres kezelése szükséges

Folyamatos gyógyszeres kezelés mellett sem szabályozott

Hiányzik

Pszichózis tünet

Időszakos, gyógyszeresen kezelhető

Időszakosan gyógyszeresen kezelhető, reziduális tünet visszamarad

Folyamatos kezelésre szorul

Folyamatos kezelés mellett is pszichotikus tünetek, vagy reziduális tünetek

Személyiség fejlődés/struktúra

Deviáns

Érintett, de korrigálható

Súlyosan érintett, nem korrigálható

Szétesett

Munkavégzésre való motiváció

Motiválható

Nem motiválható

-

-

* A táblázat általánosságban alkalmazható valamennyi mentális betegség esetében, valamint a G.00-G.09, G.10-G.13, G.26, G.35-G.37, G.40-G.41, G.44-G.47, G.50-G.58, G.80-G.83, G.90-G.99, I.60, I.62, I.64, I.67, I.70 diagnózisok esetében, ha az ideggyógyászati tünetek hiányoznak, vagy funkcionális deficitet nem okoznak.


1.2. táblázat Az organikus és szimptómás mentális zavarok (F.00-F.09), a pszichés fejlődés zavarai (F.80-F.89), a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai (F.90-F.98) okozta pszichiátriai károsodások megítélésének szempontjai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve

0-4%
(nincs)

5-24%
(enyhe)

25-49%
(mérsékelt)

50-79%
(jelentős)

80% v. felett
(nagyon súlyos)

Önellátás, személyes higiénia

Önálló életvitelre képes

Időnként figyelmeztetéssel, de életét önállóan viszi

Önálló életvitelében időnként segítségre szorul

Önálló életvitelhez folyamatos segítségre szorul: napi tisztálkodás, ruhaváltás, rendszeres táplálkozás csak noszogatásra, étel elkészítése nem megy

Teljes ellátásra szorul

Közösségi és szabadidős tevékenységek

Több közösségnek is aktív tagja (klubnak, társaságnak stb.)

Időnként önállóan elmegy programokra (szórakozóhely, sportrendezvény stb.), de ezek szervezésében nem vesz részt

Csak ritkán mozdul ki otthonról családtag, vagy közeli barát kezdeményezésére és kíséretében. A társaságban inaktív, visszahúzódó

Nem mozdul ki otthonról. Nem keresi mások társaságát, vagy éppen ellenkezőleg: addig ismeretlen közösségekben, emberekkel összetűzésbe, konfliktusokba keveredik

Mások iránt nem érdeklődik

Közlekedés

Ismeretlen helyre is önállóan közlekedik

Ismerős környezetben önállóan közlekedik. Távolabbra kísérő szükséges (eltéved)

Ismerős környezetben is csak kísérővel képes közlekedni

Kísérővel is nehezére esik kimozdulni a lakásából

Közlekedésre képtelen. (2-3 személy jelenlétét igényli)

Szociális szerepelvárásoknak való megfelelés

Kapcsolatok (pl. évekig tartó baráti, illetve partnerkapcsolat) kialakítása és fenntartása átlagos

Kapcsolataiban a tőle megszokottnál, illetve elvárhatónál kevésbé mutat érdeklődést, kevésbé kezdeményez, vagy kapcsolataiban feszültség jellemzi

A fontosabb döntéseket mások hozzák meg helyette. Vagy állandó konfliktusok a baráti, családi, párkapcsolataiban

Másokról gondoskodni képtelen

Semmilyen szerepének nem tud megfelelni

Neuropszichológiai vizsgálat
(vagy MMSE )

30

Enyhe organikus károsodást mutat29-27

Mérsékelt organikus károsodás26-20

Közepes/jelentős organikus károsodás19-10

Súlyos organikus károsodás jeleit mutatja


10 alatt

Az MMSE (Mini Mental State Examination – mini-mentál szűrővizsgálat) az Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátriai Tagozata által összeállított szakmai protokollban előírt, a demencia kórisme megállapításához javasolt pszichodiagnosztikai alapvizsgálat, melynek eredménye pontokban (0-30) adható meg.


1.3. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai az alkohol és a pszichoaktív szerek használata (F.10-F.19) által okozott károsodások esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve

0-4%
(nincs)

5-24%
(enyhe)

25-49%
(mérsékelt)

50-79%
(jelentős)

Önellátás

Rendben

Időnként elhanyagolt táplálkozás és megjelenés

Elhanyagolt táplálkozás és megjelenés

Kifejezetten elhanyagolt táplálkozás, megjelenés és higiénia, önellátásában segítségre szorul

Közösségi és szabadidős tevékenység

Több közösségnek aktív tagja

Rendszeres munkahelyi konfliktusok, elbocsájtás a szerhasználat következtében

Kizárólag a szer beszerzése és használata érdekli, izolálódott

Szociális szerepelvárásoknak való megfelelés

Kapcsolatok (pl. évekig tartó baráti, illetve partnerkapcsolat) kialakítása és fenntartása átlagos

Konfliktusok a kapcsolatokban

Kereső foglalkozását, egyéb szabadidős tevékenységeit, családi kapcsolatai is elhanyagolja

Terápiás/rehabilitációs együttműködés

Állt már emiatt ambuláns, vagy intézeti kezelés alatt

Rendszeres addiktológiai gondozásra jár, vagy intézeti kezelésben vett részt

Ismételt addiktológiai osztályos, vagy szakintézeti rehabilitációs kísérletek során tartós (min. 1 év, dokumentált) absztinenciát sikerült elérnie


1.4. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai mentális retardáció (F.70-F.79) és pszichés fejlődés átható zavara (F.84) esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve

0-19%
(nincs)

20-49%
(enyhe)

50-69%
(közepes)

70-79%
(jelentős)

80% és felette
(nagyon súlyos)

Önellátás, személyes higiénia

Önálló életvitelre folyamatosan képes

Önálló életvitelre időnként kis segítséggel képes

Önálló életvitelben folyamatos segítségre szorul

Önellátásukban folyamatos segítségre szorul

Ellátásra szorul

Közösségi, szabadidős tevékeny-
ségek

Néhány közösségnek (klub, társaság) aktív tagja, összejöveteleket időnként maga is kezdeményez

Időnként önállóan elmegy programokra (szórakozóhely, sportrendezvény stb.), de ezek szervezésében nem vesz részt

Egyszerűbb közösségi tevékenységekben kísérővel részt vesz

Érdeklődését, viselkedését ismétlődő, sztereotyp sémák jellemzik. Kommunikációban a kölcsönösség hiánya jellemző

Közösségi létre nem képes

Közlekedés

Ismeretlen helyre is önállóan közlekedik

Ismeretlen környezetben időnként segítségre szorul

Szűkebb környezetben önálló lehet

Társuló neurológiai és mozgásszervi tünetek lakásán belül is akadályozhatják a mozgásban

Társuló neurológiai és mozgásszervi tünetek gyakran akadályozzák a mozgásban

Szociális szerepelvárá-
soknak való megfelelés
(partner, szülő, gyerek, dolgozó, barát stb.)

Kapcsolatok (pl. évekig tartó baráti, illetve partnerkapcsolat) kialakítása és fenntartása átlagos

Nagyobb elvárások (házasság, gyereknevelés) problémát (stresszt/ szorongást) jelenthetnek

A bonyolultabb szerepeknek (partner, házastárs, szülő) megfelelni nem tud. Gyermeki szerepben marad

Nem válaszol mások érzelmi kifejezésére

Semmiféle szerepnek megfelelni nem tud

Tanulási képesség

Ismeretek elsajátítására átlagos tempóban képes

Fizikai munkakörbe betanítható

Olvasás, írás számolás alapképességét elsajátítani képes.
Lassú tempóban képezhető

Kevéssé képezhető

Csak a legalapvetőbb mechanikus mozdulatsorok elsajátítására és végzésére képes felügyelettel

Viselkedészavar

Viselkedését az adott szociális környezethez megfelelően alakítja. Feszültségeit verbalizálni képes

Csökkent indulati fékek, vagy túlérzékenység. Viselkedését a szociális környezet elvárásainak megfelelően alakítani nehezére esik

Verbális agresszió, oktalan szembenállás, ellenkezés. Gyakori feszültség, de ezt megfogalmazni kevéssé képes

Feszültségei visszatérő dührohamok, fizikai agresszió formájában nyilvánulnak meg, emiatt gyógyszeres kezelésre szorul

Magatartás miatt időszakosan intézeti gyógyszeres kezelésre szorul

Intellektus IQ

59-100

50-60

35-49

20-34

20 alatt

1.5. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai schizofrénia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F.20-F.29), és elmebetegség szintjét elérő hangulatzavarok - affectiv rendellenességek (F.30-F.39) esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

Pszichotikus epizód gyakorisága

Két évnél gyakrabban ismétlődik

Elhúzódó, vagy rövid időn (hónap) belül jelentkező pszichotikus tünetek

Perzisztáló pszichotikus tünetek, vagy társuló kognitív zavar

Kezelés (antipszich., antidepr., illetve fázisprofil. th. hatásossága)

Gyógyszeres kezelés után tünetmentes

Gyógyszeres kezelés után reziduális tünetek

Folyamatos gyógyszeres kezelés mellett időszakos tünetek

Kezeléssel nem befolyásolható

Személyiség struktúra

Megtartott

Érintett

Szétesett

Szocializáció

Enyhén károsodott

Korrigálható

Tartósan károsodott1.6. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai neurotikus (F.40-F.48), viselkedési (F.50-F.59) és személyiség (F.60-F.69) zavarok esetében

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-9%

10-19%

20-39%

Személyiség
(fejlődés)

Átlagostól eltérő

Átlagostól eltérő, kezelést igényel, átmenetileg korrigálható

Struktúra sérült, rögzült átlagostól eltérő vonások

Maradandóan károsodott

Indulati élet
(szabályozása)

Alulszabályozott, de racionálisan kontrollálni tudja

Gyógyszeresen szabályozható

Gyógyszeresen nem befolyásolható

Hangulat-szorongás

Átmeneti szorongás

Állandósult szorongás, átmeneti hangulati zavar

Gyógyszeres kezelés folyamatosan szükséges

Gyógyszeres kezelés mellett is szorong, hangulata deprimált

Szocializáció

Enyhe beilleszkedési nehézség

Beilleszkedése nehézkes, sorozatos konfliktusok, kezelése szükséges

Permanens normakerülés

Beilleszkedésre képtelen

Intellektus

Megtartott

Szubnormális

Motiváció

Megtartott

Hiányzik2. Neurológiai károsodások értékelése
(Az agyidegek vonatkozásában a károsodás az adott szerv károsodásánál kerül értékelésre.)


2.1. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános szempontjai (mozgásteljesítmények, funkciók szerint)*

Károsodás

Az egészségkárosodás fokozatai és értékelésük

Felső végtag (centrális, periferiás, illetve gyök-, fonat-, ideg-károsodás)

jelleg

mérték

Mindennapi tevékenységében nem korlátozott, de a kéz ujjainak funkciója károsodott

dominans

1-10%

subdominans

1-5%

Mindennapi tevékenységében mérsékelten korlátozott, és a kéz ujjainak funkciója károsodott

dominans

11-20%

subdominans

6-15%

Felsővégtagját használni tudja, de a mindennapi tevékenységben segítséget igényel

dominans

21-40%

subdominans

16-30%

Felsővégtagját a mindennapi tevékenységben használni nem tudja

dominans

41-60%

subdominans

31-50%

Alsó végtag (centrális, periferiás – gyök-, fonat-, ideg-károsodás)

mérték

A járástávolság csökkent, lépcsőn járás nehezített

1-10%

A járástávolság csökkent, lépcsőn járni nem képes

11-20%

Állásában bizonytalan, járáskor segítséget igényel

21-30%

Felálláshoz segítséget igényel

31-40%

Helyzetváltoztatáshoz segítséget igényel

41-50%

* A táblázat alkalmazandó a G.00-G.12, a G.30-G.31, a G.54-G.63 (fájdalom-szindróma nélkül), a G.70-G.72, a G.80-G.83, és a G.90-G.98 kódú beteg-csoportokban.
A 8. és 9., valamint k. m. n. jelű kódok esetén a szakmai feltételeknek megfelelő neurológiai és pszichiátriai vizsgálatok, és személyes vizsgálat alapján történik a minősítés.


2.2. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános szempontjai (gyöki tünetek és társuló fájdalom-szindrómák szerint)*

Károsodás típusa

ÖEK (%)

Cervicobrachialgiás syndroma

Típusos nyaki, a vállba, karba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor tünetmentes állapot

0%

Típusos tünetegyüttes, egyetlen gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei (érzészavar, reflexkiesés)

3-6%

Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)

7-10%

Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, kétoldali ártalom jelei (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)

11-15%

Típusos tünetegyüttes, több gyök és a gerincvelő érintettségére utaló, egy- vagy kétoldali ártalom jelei (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)

16-21%

Nervus ulnaris**

15-25%

Nervus radialis**

10-20%

Nervus medianus**

20-30%

Plexus brachialis bénulása

Max. 45-60%

**Nervus ulnaris, radialis, medianus károsodása alapján együttesen nem haladhatja meg az ÖEK a 60%-ot


Lumboischialgiás tünetegyüttes

Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor tünetmentes állapot

0%

Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor egy gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, reflexkiesés)

3-6%

Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség)

7-10%

Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral

11-15%

Típusos deréktáji, a csípőtájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral

16-21%

Nervus femoralis***

Max. 20%

Nervus ischiadicus***

Max. 40%

Nervus peroneus***

Max. 20%

Cauda syndroma vegetatív tünetek nélkül

25%

Cauda syndroma vegetatív tünetekkel

40-60%

Paraplégia

80%

*** Az alsó végtagi perifériás idegkárosodások együttes értéke nem haladhatja meg a 40%-ot.

* Csigolya és porckorong-károsodás esetén a megfelelő értékkel kombinálva.


2.3. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások értékelése (az alvás és ébrenlét zavarainak minősítése G.47)

Károsodás típusának leírása

ÖEK (%)

Megfelelő kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely nem zavarja a tevékenységet

1-4%

Megfelelő kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely a nappali tevékenység felügyeletét igényli

5-24%

A csökkent nappali éberség szignifikánsan korlátozza a tevékenységet, a beteg felügyeletet igényel

25-49%

A nappali éberség súlyos csökkenése, a beteg tevékenységre képtelen

50-60%2.4. táblázat Extrapyramidális és mozgási rendellenességek okozta károsodás értékelésének szempontjai (G.20–G.25)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0–9%

10–29%

30–49%

50–79%

Hoehn-Yahr skála szerint

1. súlyossági fok

2. súlyossági fok

3. súlyossági fok

4. súlyossági fok

Neurológiai tünetek

Enyhe egyoldali tünetek, tremor, jelzett változások a testtartásban, mozgásban

Két oldalt érintő tünetek, tremor, a testtartás, járás érintett

Testmozgások jelentős meglassulása, kezdődő egyensúlyzavar

Állni és járni önállóan tud, önellátásban segítséget igényel

Pszichés tünetek

Nincsenek

Kognitív zavar nincs, neurastheniás tünetek

Enyhe kognitív zavar, szocializációja neurasztheniás tünetei miatt nehezített

Kognitív zavara miatt önellátásában segítséget igényel2.5. táblázat A központi idegrendszer demyelinizációs betegségei okozta károsodás értékelésének szempontjai (G.35–G.37)*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0–9%

10–29%

30–49%

50–79%

Neurológiai tünetek

Átmeneti tünetek, a vizsgálatkor (is) tünetmentes

Enyhe maradványtünetek (agyideg- és végtagtünetek) átmeneti remissiók után

Középsúlyos maradványtünetek (korábbiak + autonóm idegrendszeri tünetek)

Súlyos, és irreverzibilis idegrendszeri tünetek

Pszichés tünetek

Nincsenek

Enyhe tünetek

Középsúlyos tünetek

Súlyosan érintett személyiség-struktúra

Protokollnak megfelelő MRI vizsgálat**

Fehérállományi gócos elváltozás, aktivitás jelei nélkül

Fehérállományi gócos elváltozás, aktivitás jeleivel
+/- cortex érintettsége

* Az immunmoduláns kezelés eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni
** Mágneses Rezonancia vizsgálat


2.6. táblázat Epilepszia, epilepszia-szindrómák (G.40-G.41) okozta károsodás megítélésének szempontjai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-9%

10–29%

30–49%

50–69%

Rohamok gyakorisága

Tartós rohammentes időszak
(> 1 év)

Havonta jelentkező rohamok

Hetente jelentkező rohamok

Gyógyszerrel nem befolyásolható roham-gyakoriság

Kezelés hatásossága

Gyógyszeresen jól befolyásolható

Gyógyszeresen időszakosan befolyásolható

Gyógyszeresen nehezen befolyásolható

Gyógyszeresen nem befolyásolható (idegsebészeti kezelés)

Pszichés
tünetek

Nincsenek

Időszakosan indulati kontrollvesztés, hangulati zavar

Személyiség-
struktúra érintettsége, beilleszkedési zavarral

Szétesett személyiség-struktúra

EEG lelet

Interictalisan eltérés nincs, vagy az eltérés nem változik

Interictalisan előrehaladó eltérések

Képalkotó modalitások
CT*, MRI**, SPECT***

Eltérés lehetséges bármely súlyossági csoportban, így vizsgálandó az elváltozás tünetképző (funkciót károsító) hatása

* Computer Tomográfiás vizsgálat
** Mágneses Rezonancia vizsgálat
*** Pozitron, izotópos, emissziós computer tomográfiás vizsgálat2.7. táblázat Migrain okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.43)*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1–3%

4–6%

7–10%

Rohamok gyakorisága

Tartós rohammentes, vagy
havonkénti roham

Havonta többször jelentkező rohamok

Hetente jelentkező rohamok

Halmozott rohamok

Interictalis panaszok

Panaszmentes

Másodlagos pszichés panaszok

Szociális funkció

Nem károsodott

Enyhén károsodott

Súlyosan károsodott

A kezelés hatékonysága

A roham kialakulása könnyen megelőzhető

Tartós gyógyszerszedés mellett panaszmentes

Tartós gyógyszeres kezelés mellett eseti kezelés is szükséges

Eredménytelen kezelés

EEG** eltérés

Lehetséges

Van

* Pszichés eltérések esetén a megfelelő százalékkal kombinálandó
** Electro Encefalográfiás vizsgálat


2.8. táblázat A cerebrovascularis megbetegedések okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.46, I.61, I.63, I.65, I.66)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-9%

10-29%

30-39%

40-59%

60-79%

Neurológiai tünetek

Tünetmentes állapot

Subdominans végtag enyhe, vagy közepes bénulása

Dominans végtag enyhe, vagy közepes bénulása

Dominans végtag enyhe, vagy közepes bénulása vegetatív zavarral

Súlyos bénulás (plegia) tünetei

Beszédzavar

Nincs

Beszédzavar jelentkezésekor a minősítés egy kategóriával súlyosabbnak ítélendő

Pszichés tünetek

Enyhe kognitív/hangulati zavar, átmeneti pszichotikus zavar

Lebenyfunkció érintett

Diffúz corticalis érintettség

Képalkotó vizsgálatok
CT*, MRI**

Nem tünetképző fehérállományi eltérés

Tünetképző fehérállományi eltérés

Fehérállományi és corticalis ártalmak (progresszió)

* Computer Tomográfiás vizsgálat
** Mágneses Rezonancia vizsgálat2.9. táblázat Organikus megalapozottságú fájdalom-szindrómák minősítése (G.50.0, G.51.1, G.52.1, M.47.9, M.79.2, M.50-M.54, G.54.6, G.56.4, G.57.1, G.57.8, G.58, G.62)

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0–4%

5–9%

10–20%

Klinikai tünetek (fájdalom)

Anatómiai struktúrához köthető, lokalizált, időszakos, provokálható

Anatómiai struktúrához köthető, lokalizált, de állandósult

Anatómiai struktúrához köthető, kiterjedt és állandó

Életvitel, szocializáció

Nem gátolt

Tartós kezelés mellett sem panaszmentes

Nem befolyásolható állandó fájdalom

Kezelés hatékonysága

A fájdalom gyorsan és jól szüntethető

Tartós kezelés szükséges az időszakos fájdalommentességhez

Tartós kezelés mellett is állandó fájdalom

Pszichés tünetek

Nincsenek

Fájdalomhoz köthető hangulati-, és/vagy szorongás-zavar

Fájdalomtól független, a személyiség-struktúrát érintő pszichés zavar


2.10. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a nervus faciális károsodását okozó betegségekben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-20%

21-30%

Tünetek

Az ideg motoros funkcióinak gyengesége

Az ideg motoros funkcióinak egyoldali súlyos hiánya, szem zárásának zavara, szemszárazság, vagy fokozott könnyezés (ganglion geniculi alatti rész károsodása), mimika hiánya, szájzúg lefelé lóg, csücsörítés elmarad,
fokozott zajérzékenység, étkezési zavar,
ízérzés hiánya a nyelv elülső 2/3-ad részén, nyálelválasztási zavar (chorda tympani feletti károsodás)

Az ideg motoros funkcióinak kétoldali teljes hiánya, szem zárásának zavara, fokozott könnyezés, mimika teljes hiánya, szájzárás, étkezés súlyos zavara, fokozott zajérzékenység, ízérzés hiánya a nyelv elülső 2/3-ad részén, nyálelválasztási zavar

Károsodás mértéke

Incomplett sérülés, az ideg ingerelhetősége rövid (1 ms) időtartamú elektromos impulzussal megtartott

Komplett egyoldali károsodás

Komplett kétoldali károsodás

Kiváltó okok

Vírus, allergia, idült cholesteatomás középfülgyulladás, parotis környéki sérülések

A nervus faciális neurinomája, parotis, processus mastoideus környéki tumorok, ganglion geniculi herpes zostere, acusticus neurinoma

Kétoldali nervus faciális neurinomája, parotis, processus mastoideus környéki tumorok, ganglion geniculi herpes zostere, acusticus neurinoma


3. Mozgásszervi károsodások értékelése

3.1. táblázat A rheumatoid arthritis értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-30%

31-49%

50-80%

Kórtörténet
Steinbrocker stádium

Radiológiai destrukció még nincs (I.)

Radiológiai destrukció enyhe, ízületi deformitás nincs, de mozgáskorlátozottság áll fenn, izomatrophia már van, extraarticularis lágyrészelváltozások (II.)

Kifejezett radiológiai destrukció, kifejezett ízületi deformitások, kiterjedt izomatrophia, extraarticularis lágyrészelváltozások
(II-III.)

Korábbiak + ankylosis

Aktivitás mértéke DAS284v**

0-2,6

2,61-3,6

3,61-5

5,1-

Gyógykezelés

Nem szed gyógyszert rendszeresen

NSAID***, analgetikum

NSAID + szteroid

Bázisterápiás szer + szteroid

* Az értékelésnél az ACR/EULAR kritériumok teljesülése szükséges. Értékelési feltételek:
- anamnézis (panaszok fennállása legalább 6 hét)
- fizikális vizsgálat (klinikailag érintett ízületek)
- laboratóriumi eredmények (We (süllyedés), CRP (C Reaktív Protein), rheuma faktor, anti-CCP titer)
** DAS284v: fizikális vizsgálat (duzzadt, illetve nyomásérzékeny ízületek száma, We vagy CRP, beteg véleménye 10 fokozatú skálán), értéke 0,1-9,8 között
Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni
*** Nem szteroid típusú gyulladáscsökkentők3.2. táblázat A spondylitis ankylopoetica értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése**

0-9%

10-29%

30-49%

50-79%

Kórtörténet
Ott stádium

Nincs elcsontosodás
(0.)

Egy gerincrégió elcsontosodása
(I-II.)**

Két gerincrégió elcsontosodása
(II.)**

Jelentős ízületi mozgáskorlátozottság is van a gerinc elcsontosodása mellett
(III-IV.)

Gyógykezelés

Nem szed gyógyszert/optimális kezelés eredményes

Időszakosan szed gyógyszert/optimális kezelés eredményes

Tartós NSAID

Tartós bázisterápia, NSAID

* Az értékelésnél a betegség ASAS vagy a módosított New York klasszifikációs kritériumai teljesülnek. Értékelési feltételek:
- anamnézis (egyéb betegségek, családi anamnézis, gyulladásos gerincfájdalom)
- laboratórium (HLA B27, We, CRP) – szükség esetén
- fizikális vizsgálat (gerincmozgás)
- képalkotó (MR – szükség esetén, vagy hagyományos rtg)
** Aktivitásra utaló laboratóriumi leletek esetén egy fokozattal súlyosabb ÖEK állapítandó meg
Megjegyzés: Az egyes kategóriákon a gerinc elcsontosodott ízületeinek, csigolyáinak száma, illetve a gerinc mozgásainak mértéke alapján kell differenciálni (ld. az egyes gerincrégiók károsodását értékelő táblázatokat)
Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni


3.3. táblázat A vállöv flexios és extensios mozgásainak értékelése*
(Normál mozgástartomány a sagittalis síkban 0/180° flexio és 0/40° extensio.)

Flexio

Extensio

Meglevő/kivihető mozgástartomány

ÖEK %

Meglevő/kivihető mozgástartomány

ÖEK %

0-20

15

0-10

3

0-40

12-14

0-20

2

0-60

10-11

0-30

1

0-80

7-9

0-90

5-6

* 0-90 fokig kivihető flexio mellett további flexios elmaradás maximum 5% ÖEK-t jelent3.4. táblázat A vállöv abductios és adductios mozgásainak értékelése*
(Normál mozgástartomány a frontalis síkban 0/180° abductio és 0/50° adductio.)

Abductio

Adductio

Megmaradt/kivihető mozgástartomány

ÖEK %

Kivihető mozgástartomány

ÖEK %

0-20

7

0-10

2

0-40

6

0-20

1

0-60

5

0-30

0

0-80

4

0-90

3

* 0-90 fokig kivihető abdukció esetén a további elmaradás miatt maximum 3% ÖEK véleményezhető3.5. táblázat A vállöv be- és kifelé történő rotatios mozgásainak értékelése
(Normál mozgástartomány befelé forgatás 0/90°, kifelé forgatás 0/90° (mérés 90°-ban hajlított könyök mellett), illetve befelé forgatás 70° adducált vállal mérve. 0° = a sagittalis síkban előre mutató alkar.)
5K19902M_20

Berotatios

Kirotatios

Mozgástartomány

ÖEK %

Mozgástartomány

ÖEK %

40 foknál kisebb

3

40 foknál kevesebb

3

0-40

2

0-40

2

0-60

1

0-60

1

0-80

0

0-80,90

0

A 3.3–3.5. táblázatok értékelésénél a váll megtekintése fontos: vállizmok atrophiája néhány hét tartós károsodás után már objektíven megfigyelhető!


3.6. táblázat A könyökízület flexios mozgásának értékelése
(Normál mozgástartomány 0/140° (extensio a könyökben nem lehetséges, fiataloknál és nőknél esetleg 10° extensio lehet, ami élettani jelenség és egyedi sajátosság). A mindennapi tevékenységhez „hasznos” mozgástartomány 40-100° közötti!)

Flexio

Kivihető mozgástartomány

ÖEK %

0-20*

30

0-40

25

0-60

15

0-80

5

0-100

2

0-120 felett érdemi károsodás nem véleményezhető

* Gyakorlatilag merev, nyújtott helyzetű könyökízületet jelent3.7. táblázat A könyökízület extensios elmaradásának értékelése

Extensios deficit

ÖEK %

0-10/flexio 10°-tól indul

0

11-25/flexio 11-25°-tól indul

1-5

26-40/flexio 26-40°-tól indul

6-9

41-60/flexio 41-60°-tól indul

10-15

61-90/flexio 61-90°-tól indul

16-19

90 fok feletti extensios elmaradás 20% ÖEK-t jelent3.8. táblázat A könyökízület pronatios és supinatios mozgásainak értékelése
(Normál mozgástartomány: pronatio 0/90°, supinatio 0/80° (0° = a sagittalis síkban előrenyújtott alkar, függőleges tenyéri sík).)

Pronatio

Supinatio

Kivihető mozgástartomány

ÖEK %

Kivihető mozgástartomány

ÖEK %

0-60, vagy felette

0

0-50 fok vagy több

0

0-50

2-3

0-40

2-3

40 foknál kevesebb

4

30 foknál kevesebb

4

90 fokos kontraktúrában rögzült könyök esetén 30% ÖEK állapítható meg – funkcionális helyzet


3.9. táblázat A csuklóízület flexios és extensios mozgásainak értékelése
(Normál mozgástartomány: flexio (=palmarflexio): 0/60°, extensio (=dorsalextensio): 0/60°.)

Palmarflexio

Dorsalextensio

Meglevő mozgástartomány

ÖEK %

Meglevő mozgástartomány

ÖEK %

0-10

6

0-10

6

0-20

5

0-20

5

0-30

4

0-30

4

0-40

3

0-40

3

0-50

2

0-50

23.10. táblázat A csuklóízület radial- és ulnarductios mozgásainak értékelése
(Normál mozgástartomány: radialductio 0/20°, ulnarductio 0/30° (nyújtott csukló mellett mérve).)

Radialductio

Ulnarductio

Meglevő mozgástartomány

ÖEK %

Meglevő mozgástartomány

ÖEK %

0

2

0

2

10-20

1

10-20

1

Funkcionális helyzetben elmerevített csukló 16% ÖEK-t jelent3.11. táblázat Az ujjak értékrendje*
5K19902M_26

1. Hüvelykujj

2. Mutatóujj

3. Középsőujj

4. Kisujj

5. Gyűrűsujj

* Az első 3 ujj a kéz fogókészségében, a kisujj a kéz megtámasztásában játszik szerepet.3.12. táblázat A hosszú ujjak flexios mozgásainak értékelése*
5K19902M_27

 

II.-III. ujj

IV.-V. ujj

UTB (cm)

ÖEK %

ÖEK %

0

0

0

1

1

1

2-4

2

1

5-6

3

2

6<

4

2

*Az ujjvégek és a distalis tenyéri bezárás közti cm-ben mért távolságával (UTB) mérésével.

Az érintett ujj vagy ujjak kontraktúrás ízületét fokokban is meg lehet adni.

Normál mozgástartomány MP ízületben 0/90-95°, PIP ízületben 0/110°, DIP ízületben 0/70°. A gyakori egyéni variációk miatt a mérést az ép kézen is el kell végezni.


3.13. táblázat A hüvelykujj abductios és oppositios mozgásainak értékelése
(A mozgás a nyeregízületben történik, a normál mozgástartomány 0/70-80°. Az oppositio az egyes ujjakkal történő csúcsfogással értékelhető. A hüvelykujj MP ízülete mozgásainak nagy az egyéni variációja. A két oldal összehasonlítása lényeges! Emiatt az értékelés változhat. Alaphelyzetben a hüvelykujj kinyújtott helyzetű, a mutatóujjhoz képest 40 fokos szöget zár be. Ebből a helyzetből 20 fok távolítás még lehetséges.)

Adductio

Oppositio

Kivihető mozgás

ÖEK %

Kontraktúra foka

ÖEK %

0-20

2

Kisujjal

0

21-30

1

Gyűrűsujjal

1-2

Középsőujjal

2-3

Mutatóujjal

4

Egyikkel sem

5


3.14. táblázat A hüvelykujj interphalangealis (IP) ízülete mozgásainak értékelése
(Normál mozgástartomány: flexio 0/90°, extensio 0/30° (= hyperextensio). A két oldal összehasonlítása lényeges! Ennek fényében az értékelés változhat.)

Flexio

Extensio

Kontraktúra foka

ÖEK %

Kontraktúra foka

ÖEK %

0-20

0

0-10

0

21-30

0

11-20

1

31-50

1

21-25

2

51-60

2

26-30

2

61-80

2

-

A 3.9-3.14. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veendő, hogy
- a kéz a felsővégtagi funkció 90%-a (ÖEK 52%),
- a hüvelykujj károsodásának értékelésénél a részértékek összege (mozgás és érzéskiesés) nem haladhatja meg a 22%-ot,
- több ízületre kiterjedő érzéskiesés, izomsorvadás, mozgáskorlátozottság vagy ankylosis esetén az egyes értékek arányosítva összeadandóak úgy, hogy az összérték a felső végtagi károsodás esetén 100%, ÖEK esetén a 60%-ot nem haladhatja meg.


3.15. táblázat Felső végtag amputáció okozta egészségkárosodás

Amputáció magassága

Össz-szervezeti egészségkárosodás %

Váll desarticulatio

60%

Felkar (deltaizom tapadásától proximálisan)

60%

Kar (deltaizom tapadásától a biceps ín tapadásának magasságáig)

56%

Alkar (biceps ín tapadásának magasságától csukló feletti magasságáig)

54%

Csukló magasságban

52%

Metacarpusok magasságában a hüvelykujj elvesztésével

52%

Metacarpus distalis magasságában a hüvelykujj megtartásával

36%


3.16. táblázat Kéz amputáció okozta egészségkárosodás (szervezeti egészségkárosodás mértéke százalékosan, a százalékok numerikusan összeadhatók)
5K19902M_31

 

Amputáció magassága:

MCP*

PIP**

DIP***

ÖEK

ÖEK

ÖEK

Hüvelykujj

22%

11%

 

Mutatóujj

Középső ujj

10%

5%

2%

Gyűrűsujj

Kisujj

5%

2%

1%

A 3.15-3.16. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veendő, hogy

- az ujjak palmaris felszínének érzéskiesése az amputációs érték 50%-ának felel meg, részleges érzéskiesés esetén megfelelően arányosítva,

- az összes ujj elvesztése 22+10+10+5+5=52 ÖEK-t jelent,

- az izom, ín, szalagkárosodások, habituális izületi ficam és a tengelyeltérésekből adódó károsodásokat a megmaradt funkció alapján értékeljük.

*Metakarpophalangeális ízület

**Proximális interphalanageális ízület

***Disztális interphalanageális ízület3.17. táblázat Meghatározott csontok vagy ízületek arthroplasztikájához kapcsolódó felső végtagi károsodások

Az arthroplasztika helye

Felső végtagi károsodás %-a

Rezekciós arthroplasztika

Implantációs arthroplasztika

ÖEK%

ÖEK%

Váll

18

18

Könyök

21

21

Radius fej

6

6

Csukló

18

18

Hüvelykujj CMP

8

8

MP*

1

1

IP**

1

1

II-III. ujj MP

5

5

PIP

4

4

DIP

2

2

IV-V. ujj MP

2

2

PIP

2

2

DIP

1

1

Felső végtagi arthroplasztikát követően az egészségkárosodás mértékét elsősorban az elért funkcionális állapot (mozgásterjedelem) alapján kell megítélni.

* Metacarpofalangelális ízület
** Interfalangeális ízület


3.18. táblázat A medence törésés ficam utáni maradványállapot értékelése (ÖEK %)
5K19902M_33

 

Medence

Acetabulum

Osztály

Peremtörések, stabil törések symphyseolysis

Rotatioban instabil törések

Rotatioban és verticalisan instabil törések

Acetabulum peremtörések

Pillértörések (elülső, hátsó, kombinált)

Elmozdulás nélküli peremtörés maradványtünetekkel, deformitás, csípőficam nélkül, vagy operált törés maradványtünetek nélkül

0

 

 

0

 

Csípőízületi mozgásbeszűküléssel járó törés

1-3

 

 

1-3

 

Kongruens ízületi felszínek, konzervatív kezelés, minimális maradványtünetek

 

4-6

 

4-6

 

Elmozdult törés, ízületi inkongruenciával, műtéttel kezelve, esetleg csípő reluxatio, maradványtünetekkel

 

 

7-11

 

7-11

Műtéttel kezelt pillértörés (esetleg kombinált törés), maradványtünetekkel, vagy műtéti szövődményekkel, vagy coxarthrosissal

 

 

12-16

 

12-16

Megjegyzés: Törés utáni állapot esetén a kialakult maradványállapot értékelendő és kombinálandó a fenti

értékekkel


3.19. táblázat A csípőízület hajlított térddel végzett mozgásainak értékelése
(A csípőízület az alsó végtag funkciójának 75%-át képviseli (ÖEK 30%))

Flexiós-extensios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-30

1-2

31-50

3-4

51-70

5-6

71-120

6-7

Abductios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-20

1-2

21-30

2

31-40

2-3

Adductios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-20

2

21-30

2

Kirotációs mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-20

2

21-30

2

31-40

3

Berotációs mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-20

2

21-30

2


3.20. táblázat Végtag hosszkülönbség EK értékelése*

Végtagrövidülés (cm)

ÖEK

< 2

0

2-3

2-3

4-5

4-7

5<

8

* Abszolút rövidülés (spina iliaca ant. sup.-belboka távolság).
TEP (Teljes Endo Protézis beültetés) néha 1-2 cm hosszabbodással is járhat (műtéttechnikai hiba is lehet), amire 1-2% EK adható

3.21. táblázat A térd flexios mozgásának értékelése
(Normál mozgástartomány 0/120°. A normál járáshoz a térd teljes kinyújtása szükséges.)

Mozgásbeszűkülés foka

ÖEK %

0-10

0-5

11-20

6-10

21-40

11-15

41-60

16-20

61-120

21-25


3.22. táblázat Az alsó végtagi izomzat atrophiája okozta károsodás*

Körfogat differencia**

Károsodás mértéke

Össz-szervezeti egészségkárosodás %

**A comb körfogata 10 cm-rel a patella felett, a térd extenziója és ellazult izomzata mellett mérendő

0-0,9

Nincs

0

1-1,9

Enyhe

1-2

2-2,9

Közepes

3-4

3+

Súlyos

5

** A lábszárnál az egészséges oldal maximális körfogatát kell a sérült oldal azonos magasságával összevetni

0-0,9

Nincs

0

1-1,9

Enyhe

1-2

2-2,9

Közepes

3-4

3+

Súlyos

5

* Ízületi mozgáskorlátozottság esetén annak az értékei az irányadóak


3.23. táblázat A felső ugróízület mozgáskárosodásának értékelése (%)

Plantarflexios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-20

0-1

21-30

2

31-40

3

41-60

4

Dorsalextensios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-10

0-1

11-20

1-2


3.24. táblázat Az alsó ugróízület pro- és supinatios (ab- és adductios, eversios és inversios) mozgáskárosodásának értékelése (%)

Pronatios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-15

0

16 és 16 <

1

Supinatios mozgáskorlátozottság

Mozgásbeszűkülés fokokban

ÖEK %

0-15

0

16 és 16 <

13.25. táblázat A lábujj károsodásai*

A károsodás fajtája

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %

Enyhe:
1%

Közepes és súlyos:
2%

Öregujj

MTP** extenzió

15°- 30°

<15°

IP flexió

< 20°

-

Kisujjak

MTP extenzió

< 20°

-

* Kettő vagy több kisebb ujj károsodása okozta maximális ÖEK az egyik lábfejen 2%

** Metatarzo Phalengeális ízület3.26. táblázat Az alsó végtag különböző szintjén végzett amputációhoz társuló károsodások értékelése

Amputáció magassága

Össz-szervezeti egészségkárosodás

Hemipelvectómia

50%

Csípő kiízesítés

40%

Comb proximális harmada

40%

Combközép

36%

Comb distális harmada

32%

Térd exarticulatio

32%

Lábszár középső és felső harmad

28%

Lábszár középső és alsó harmad

26%

Tarsometatarsalis

16%

Összes ujj elvesztése transmetatarsalisan

9%

Öregujj az MTP ízületben

2%

Kisebb ujjak az MTP ízületben

1%3.27. Ízületi merevség (ankylosis)

Csípőízület merevítés

A csípő elmerevítésének optimális helyzete 25-40° közti hajlításban, 0° rotatioban, max. 10° abdukcioban van. Ez a helyzet 20% ÖEK-t tükröz.

Térd merevítés

A térd optimális ankylotikus helyzete 10-25° hajlításban és a combcsonthoz viszonyítva 10° valgus helyzetben van. Az optimális helyzetben ankylotizált térd, 27% ÖEK-t képvisel.

Boka

A boka optimális helyzetű elmerevítés neutralis 0° helyzetben (varus-valgus nélkül). Ebben a helyzetben, vagyis 4% ÖEK-t képvisel.


3.28. táblázat Az alsó végtag károsodásainak kórisme, illetve maradványtünetek alapján történő értékelése

Kórisme

ÖEK

Csípőprotézis

Jó eredményű

10%

Kielégítő (közepes) eredményű

20%

Rossz eredmény

30%

Girdlestone állapot

20%

Térd

a) patella instabilitás

3%

b) patellatörés nem dislocalt, gyógyult

3%

c) dislocalt, rossz gyógyulás

7%

d) hemipatellectomia

3%

e) total patellectomia

9%

meniscus részleges resectio

4%

meniscus total exstirpatio

9%

Szalagszakadás

1+ instabilitás

1-5%

2+

6-10%

3+

11-19%

Kombinált szalagelégtelenség

20-40%

Térdprotézis

Jó eredményű

10%

Közepes eredményű

20%

Rossz eredményű

30%

Lábtő

a) lábtő deformitás

enyhe

2%

mérsékelt

4%

súlyos

6%

igen súlyos (merev felső és alsó ugróízület)

8%

b) talus nekrózis

enyhe:

3%

súlyos

6%

Megjegyzés: Több végtagra kiterjedő károsodás esetén az egyes végtagok össz-szervezeti egészségkárosodását kombináljuk.


3.29. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „nyaki porckorong károsodás” betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Radiológiai lelet szerinti porckorong károsodás

Nyaki porckorong károsodás annak előzményi adatai nélkül (melléklelet)

Egyetlen porckorong károsodására utaló panaszok a kórelőzmény alapján, de nincs tünet vagy panasz a vizsgálatkor

Egy vagy több magasságban igazolt porckorong károsodás tünettel vagy panasszal, a vizsgálatkor mozgáskorlátozottsággal

Társuló spondylosis

Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti a mértéket

Társuló instabilitás

Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a mértéket

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői
ártalom)

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél

Műtéti beavatkozás

Tünet- és panaszmentes állapot a vizsgálatkor

A műtéti beavatkozás függvényében, az operált porckorongoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől (+ 2-4%) függően eltérő a minősítés, hiszen cage alkalmazása vagy hiánya, a kiegészítő stabilizálás szükségessége,
a mellső vagy hátsó beavatkozás típusa jelentősen
befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét, így rendszerint
egyedileg ítélendő meg az ártalom fokozata


3.30. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „nyaki spondylosis, spinalis stenosis” betegcsoportban*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Spondylosisos elváltozások radiológiai jelei

Discrét spondylosisos jelek egy vagy több magasságban előzetes tünet vagy panasz nélkül

Discrét spondylosisos jelek egy vagy több magasságban korábbi átmeneti tünetekkel, amelyek megszűntek a vizsgálat idejére

Spondylosisos jelek egy vagy több magasságban mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel és/v. panaszokkal

Spondylosisos elváltozások okozta (elsődleges vagy másodlagos)
gerinccsatorna-
szűkülettel
radiológiai jelei

Elsődleges vagy másodlagos
gerinccsatorna-
szűkület előzetes tünet vagy panasz nélkül

Elsődleges vagy másodlagos
gerinccsatorna-
szűkület korábbi tünetek vagy panaszok mellett, amelyek a vizsgálat idejére megszűntek

Elsődleges vagy másodlagos
gerinccsatorna-szűkület a vizsgálatkor is fennálló moz-
gáskorlátozottsággal és ideg-
rendszeri érintettség jeleivel
(lásd alább)

Társuló instabilitás


-

Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti az ártalom súlyosságának mértéket

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői
ártalom)


-

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél (radiculo-, illetve myelopathia)

Műtéti beavatkozás


-

A beavatkozás típusától (mellső vagy hátsó decompressio), a szükséges stabilizálástól függően akár + 10%-ig

*A nyaki spondylosis a korral együtt haladóan (is) jelentkező, a porckorongok és kisízületek fokozatos elhasználódásra utaló elváltozásai, amelyek 40 éves kor felett 30-35%-ban, 50 év felett 60-75%-ban (férfiaknál gyakrabban), 60 év felett > 80% gyakorisággal fordulnak elő.
Nem szabad arról sem megfeledkezni azonban, hogy a spondylosisos elváltozásoknak csak harmada tünetokozó, az esetek 2/3-ában az elváltozás néma.3.31. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „háti porckorong károsodás” betegcsoportban
5K19902M_50

 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Radiológiai lelet szerinti porckorong károsodás

Háti porckorong károsodás annak előzményi adatai nélkül (melléklelet)

Egyetlen porckorong károsodására utaló panaszok a kórelőzmény alapján, de a vizsgálatkor nincs tünet vagy panasz

Egy vagy több magasságban igazolt porckorong károsodás tünettel vagy panasszal a kórelőzményben és a vizsgálatkor mozgáskorlátozott-
sággal

 

 

Társuló spondylosis, instabilitás

-

Irreleváns elváltozások, minthogy a korongsérvek ún. kemény discusok és az instabilitást a mellkas és bordák jelentősen korlátozzák

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői

ártalom)

-

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél (radiculo-, illetve myelopathia)

Műtéti beavatkozás

-

A beavatkozás típusától (korong-eltávolítás, decompressio), a szükséges stabilizálás eredményességétől függően + 4-5%3.32. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „háti spondylosis, társuló stenosis” betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2-6%

7-14%

15–22%

23–30%

Spondylosisos elváltozások radiológiai jelei

Discrét spondylosisos jelek egy vagy több magasságban előzetes tünet vagy panasz nélkül, vagy átmeneti tünetekkel

Spondylosisos jelek egy vagy több magasságban mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel és/v. panaszokkal

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői
ártalom)

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél (radiculo-, illetve myelopathia)

Műtéti beavatkozás

A beavatkozás típusától (decompressio), a szükséges stabilizálás eredményességétől függően + 4–5%


3.33. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki porckorong károsodás” betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Radiológiai lelet szerinti porckorong károsodás

Ágyéki porckorong károsodás annak előzményi adatai nélkül (melléklelet)

Egyetlen porckorong károsodására utaló panaszok a kórelőzmény alapján, de nincs tünet vagy panasz a vizsgálatkor

Egy vagy több magasságban igazolt porckorong károsodás tünettel vagy panasszal, a vizsgálatkor mozgáskorlátozott-
sággal

Társuló spondylosis

Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti a károsodás mértékét

Társuló instabilitás

Jelenléte önmagában 6–8 %-kal növelheti a károsodás mértékét

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői
ártalom)

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél

Műtéti beavatkozás

Tünet- és panaszmentes állapot a vizsgálatkor

A műtéti beavatkozás függvényében, az operált porckorongoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől
(+ 2–4%) függően eltérő a minősítés, hiszen cage alkalmazása vagy hiánya, a kiegészítő stabilizálás szükségessége, a mellső vagy hátsó beavatkozás típusa jelentősen befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét, így rendszerint egyedileg ítélendő meg az ártalom fokozata ez utóbbi szempontok ismeretében


3.34. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki spondylosis, társuló stenosis” betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Spondylosisos elváltozások radiológiai jelei

Spondylosisos jelek egy vagy több síkban, előzetes tünet vagy panasz nélkül, vagy átmeneti tünetekkel, háti fájdalommal

Spondylosisos jelek egy vagy több magasságban mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel és/v. panaszokkal

Társuló instabilitás


-

Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a károsodás mértékét

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői, cauda ártalom)


-

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig)

Műtéti beavatkozás


-

A műtéti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől függően eltérő a minősítése, a kiegészítő stabilizálás szükségessége jelentősen befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét ( + 8–10% többlet), így rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok számba vétele alapján


3.35. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki spondylolisthesis” betegcsoportban

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke

0

2–6%

7–14%

15–22%

23–30%

Spondylolysthesis radiológiai jelei

Enyhe mértékű elcsúszás (akár spondylosisos eredettel) tünet vagy panasz nélkül, vagy átmeneti tünetekkel, háti fájdalommal

I. és II. fokú spondylolysthesis mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel és/v. panaszokkal, fájdalommal

III. és IV. fokú spondylolysthesis mozgáskorlátozottsággal, visszatérő tünetekkel és/v. panaszokkal, fájdalommal

Társuló instabilitás


-

Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a károsodás mértékét

Idegrendszeri kórjel (gyöki v. gerincvelői, cauda ártalom)


-

Lásd az idegrendszeri ártalom minősítésénél
(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig)

Műtéti beavatkozás

-

A műtéti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességétől függően eltérő a minősítése, a kiegészítő stabilizálás szükségessége jelentősen befolyásolja a megítélhető károsodás mértékét ( + 8–12% többlet), így rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok számba vétele alapján


4. Légzőszervi károsodások értékelése

4.1. táblázat A tüdőfunkció-károsodás (egészségkárosodás) %-os értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-9%

10-19%

20-39%

40-59%

60-79%

A károsodás foka

1. Jelentéktelen

2. Enyhe

3. Középsúlyos

4. Súlyos

5. Igen súlyos

A károsodás kritériuma

FEV1**>70%
VC***>80%
PaO2>k. é.

PaCo2<45 Hgmm
FVC>80%
FEV1/FVC>80%
COPD**** 0

FEV160-70%
VC 70-80%
PaO2>k. é. -5 Hgmm

PaCO2 45-60 Hgmm
FVC 60-79%
FEV1/FVC 60-79%
COPD I.

FEV150-59%
VC 50-70%
PaO2k. é.-5-10 Hgmm

PaCO2 50-60 Hgmm
FVC 50-59%
FEV1/FVC 40-59%

COPD II. és/vagy
Pulmonális hypertonia I.

FEV1 30-50%
VC<50%
PaO2<k. é.-10 Hgmm vagy
PaO2<60 Hgmm (<8kPa)
PaCO2>60 Hgmm
FVC<50%
FEV1/FVC<40%
Koch pozitív TBC*
COPD III. és/vagy
Pulmonális hypertonia II-III.

FEV1 <30%
VC<50%
PaO2<k. é.-10 Hgmm vagy
PaO2<60 Hgmm (<8kPa)
PaCO2>60 Hgmm
COPD IV.
Pulmonális hypertonia III.
Asthma IV-V. st.
Légzési elégtelenség

* Koch pozitív tüdőtuberculosis esetén az össz-szervezeti egészségkárosodás a fertőzés tartama alatt 51-80%, majd a gyógyulás folyamatától függően változik. Az extrapulmonális TBC esetén a károsodásoknak megfelelő táblázat szerint egyéb értékelésre kerül sor. Daganatok a kemo és/vagy sugárkezelés alatt, recidiva és metastasis esetén és utána 1 évig az adott értékelési érték legalább 80%, ezután 2-3 évig 51-79%, majd 3 év után a residuális tünetek alapján.

** Kilégzési Vitálkapacitás
*** Vitálkapacitás
**** Krónikus Obstruktív tüdőbetegség


4.2. táblázat A silicosis okozta károsodás értékelése

Az egészségkárosodás %-os értékelése

Össz-szervezeti egészségkárosodás (%)

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

A károsodás foka

1. Jelentéktelen

2. Enyhe

3. Középsúlyos

4. Súlyos

A károsodás kritériuma

Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció: elváltozás nincs

Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció: VC-, FEV1-csökkenés a referenciaérték RSD-jének 1,64-3,3-szorosáig,
VO2 max 15-25 ml/kg/min (4,3-7,5 MET),
vagy ha Rtg: q2-r3/+, de légzésfunkciós eltérés nincs

Röntgen: p1/2-p3/+
Légzésfunkció: VC-, FEV1-csökkenés a referenciaérték
RSD-jének 3,3-szorosa,
VO2 15 ml/kg/min alatti (MET 4-nél kisebb), vagy
Rtg: q2/1-r3/+,
enyhe légzésfunkciós elváltozás nélkül

Röntgen: minden „A” stádiumnál súlyosabb Rtg-elváltozás, függetlenül a légzésfunkciótól és minden olyan légzésfunkciós károsodás a röntgen-változás kiterjedésétől függetlenül, ami az előző kategóriában megjelöltnél súlyosabb

Foglalkoztathatóság

50 évnél fiatalabb beteg silicosisveszéllyel járó munkahelyen nem foglalkoztatható, egyéb korlátozás nincs

A beteg olyan munkát végezhet, ami nem silicosisveszélyes és MET-igénye 5-nél kisebb

A beteg olyan munkát végezhet, ami nem silicosisveszélyes és MET-igénye 2,5-3-nál nem több. 50% feletti foglalkozási károsodás esetén rokkantság is megállapítható

Foglalkozási eredetű rokkantság állapítható meg, emellett a beteg legfeljebb olyan rehabilitációs munkakörben foglalkoztatható, melynek MET-igénye 2-nél kisebb


4.3. táblázat Az asthma egészségkárosodásként való értékelése
5K19902M_57

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

 

0-9%

10-29%

30-49%

50-79%

≥ 80%

I. fokozat

Epizodikus

II. fokozat

Enyhe krónikus

III. fokozat

Középsúlyos krónikus

IV. fokozat

Súlyos krónikus

V. fokozat

Nagyon súlyos

Tünetek

nappali

Havonta többször, de nem minden héten

Hetente többször, de nem minden nap

Minden nap napi tünetek

Naponta többször, nappal folyamatos

Folyamatos súlyos, állandó fulladás

éjszakai

Kevesebb, mint kéthavonta

Többször, mint kéthavonta

Gyakori

Gyakran

Minden éjszaka

Minimálisan szükséges gyógyszerek

Esetenként, nem naponta és/vagy kromolin naponta

Naponta bronchodilatátor és/vagy naponta alacsony dózisú inhalált steroid (<800)

Bronchodilatátor szükség esetén és naponta magas dózisú inhalált steroid (>800), vagy esetenként (1-3 év) szisztemás szteroid

Bronchodilatátor sz. sz. e. és naponta magas dózisban inhalált szteroid (>800) és naponta szisztemás szteroid

Bronchodilatátor sz. sz. e. és naponta magas dózisban inhalált szteroid (>800) és naponta szisztemás szteroid

FEV1

FEV≥ 70% (k. é.)

FEV1 60-69%

FEV1 50-59%

FEV1 40-49%

FEV1 < 40%

FEV1 – reverzibilitás

≤ 10%

11-20%

21-25%

26-30%

> 30%

Fizikai terhelhetőség

Hosszabb futással járó terhelés provokál köhögést és bronchospasmust

Nagyobb fizikai terhelés köhögést és bronchospasmust provokál

Panaszok idején csökkent fizikai terhelhetőség

Folyamatosan korlátozott fizikai terhelhetőség

Teljes munkaképtelenség


5. Szív- és érrendszeri károsodások értékelése

5.1. táblázat A cardiomyopathiák értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

AMA stádium (NYHA*)

1

2

3

4

Echocardiographiával kimutatott kamradysfunctio

Kisfokban csökkent bal kamra functio, vagy septum hypertrophia
(< 1,1cm), vagy restrictiv functiozavar

Enyhén csökkent bal kamra functio (EF: 41-50%), vagy septum hypertrophia ffi: 1,1-1,3 cm, nő 1,0-1,2 cm
vagy igazolt restrictiv, vagy diastoles bal kamra functiozavar (E>A)

Közepesen csökkent bal kamra functio (EF: 30-40%), vagy septum hypertrophia ffi 1,4-1,6 cm, nő 1,3-1,5 cm kiáramlási gradienssel, vagy igazolt restrictiv vagy diastoles bal kamra functiozavar (E=A)

Súlyosan csökkent bal kamra systoles functio (EF<30%), vagy septum hypetrophia
(ffi >1,7 cm, nő >1,6 cm) magas kiáramlási gradienssel, vagy súlyos restrictiv, vagy diastoles functiozavar (E<A)

Kezelés

Nem szükséges, de fontos az alapbetegség kezelése

Gyógyszeres és alapbetegség kezelése

Komplex gyógyszeres kezelés, alapbetegség kezelése, ritmuszavarok kezelése

Komplex gyógyszeres kezelés, alapbetegség és ritmuszavarok kezelése

Szívelégtelenség

Nincs

Nincs vagy enyhe

Van

Van

Terhelhetőség

7-10 MET**, VO2 max. > 20

7-10 MET, VO2 max. 16-20

5-7 MET, VO2 max. 11-15

< 5MET, VO2 max. ≤10

Sebészeti, katheteres és elektrophisiológiai beavatkozás

Ritkán szükséges a háttérben lévő alapbetegség kezelésén túlmenően

A beavatkozások gyakran eredményesek

A beavatkozások gyakran eredményesek

A beavatkozások rendszeresen szükségesek, végstádiumban intenzív kezelés és szívtransplantatio megfelelő feltételek esetén

* New York Heart Association szerinti szívbetegek funkcionális osztályozása
** metabolikus ekvivalens


5.2. táblázat A coronaria betegségek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

AMA stádium (NYHA)

0

1

2

3

4

Anamnézis

Angina pectoris

Angina és/vagy infarctus

Angina és/vagy infarctus

Angina és/vagy infarctus

Jelenlegi panaszok

Nincs

Szokásos napi tevékenység mellett nincsenek, erős terhelés mellett angina pectoris

Közepes terhelésre jelentkező angina pectoris

Nyugalomban és minimális terhelésre is angina pectoris

Coronarographia, CT, MR kimutatott szűkület

Nincs

50%-nál kisebb

50%-nál nagyobb, vagy eredményes revascularisatio

Egy, vagy több éren 50%-nál nagyobb, vagy műtét után terhelésre angina jelentkezik

Egy, vagy több éren 50%-nál nagyobb, vagy műtét után terhelésre angina jelentkezik

Terhelhetőség

> 10 MET

7-10 MET

7-10 MET, a maximális terhelés
80%-ánál nincs panasz

5-7 MET

< 5 MET

Kezelés

Nem szükséges

Primer preventio

Kezeléssel panaszmentes

Kezelés mellett közepes terhelés mellett angina pectoris

Kezelés mellett is napi panaszok

Bal kamra dysfunctio, melyet

Nincs

Nincs

Lehetséges


Lehetséges

Lehetséges

lezajlott infarctus, vagy több ér betegség okozEnyhe
EF*: 41-50%


EF 30-40%

Súlyos
EF < 30%

Revascularisatio: PCI** vagy CABG***

Nem szükséges

Eredményes

Műtét után is terhelésre angina pectoris

Műtét után adekvát kezelés mellett is nyugalmi panaszok

* ejekciós frakció
** perkután koronária intervenció
*** Coronária bypass graft műtét


5.3. táblázat A hypertonia okozta károsodások értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

AMA stádium (NYHA)

1

2

3

4

Anamnézis

Asymptomatikus, a terhelhetőség jó, de a diastoles vérnyomás ismételten 90 Hgmm feletti és

Asymptomatikus, a terhelhetőség jó, de a diastoles vérnyomás ismételten 90 Hgmm feletti és

A terhelhetőség jó, de a diastoles vérnyomás állandóan 90 Hgmm feletti és

Diastoles vérnyomás állandóan 90 Hgmm feletti és

Kezelés

antihypertensiv gyógyszeres kezelés mellett normális vérnyomás és

antihypertensiv gyógyszeres kezelés és

komplex gyógyszeres kezelés és

komplex gyógyszeres kezelés és

Vizsgálatok

az alábbiak közül egy sem mutatható ki:

1/ kóros vizeletvizsgálat, vagy vesefunctiós teszt,

2/ hipertensiv cerebrovascularis betegség,

3/ bal kamra hypertrophia,

4/ hypertensiv szemfenék eltérések, kivétel minimális arteriola szűkület
(Keith-Wagener I. stádium)

az alábbiak közül egy legalább kimutatható:

1/ kóros vizeletvizsgálat (proteinuria, vagy vizeletüledék), normalis vesefunctiós értékek,

2/ hipertensiv cerebrovascularis esemény az anamnézisben,

3/ hypertensiv szemfenék eltérések
(Keith-Wagener II. stádium)

4) bal kamra hypertrofia
(ffi:1,1-1,3 cm,
nő 1,0-1,2 cm)

az alábbiak közül egy legalább kimutatható:

1/ a diastoles vérnyomás időnként 120 Hgmm feletti,

2/ kóros vizeletvizsgálat (proteinuria, vagy vizeletüledék)/romló vesefunkció, emelkedett se- kreatinin, carbamid nitrogen, vagy 50% alatti kreatinin clearence,

3/ hipertensiv cerebrovascularis esemény, residualis neurológiai tünetekkel

4/ igazolt bal kamra hypertrophia (ffi: 1,4-1,6 cm, nő 1,3-1,5 cm), keringési elégtelenség, congestiv functiozavar nélkül,

5/ hypertensiv egyértelmű szemfenék eltérések
(Keith-Wagener III. stádium)

az alábbiak közül legalább kettő kimutatható:

1/ a diastoles vérnyomás időnként 120 Hgmm feletti,

2/ kóros vizeletvizsgálat (proteinuria, vagy vizeletüledék) előrehaladott vesefunkció beszűkülés, emelkedett se-kreatinin, carbamid nitrogen, vagy 20% alatti kreatinin clearence,

3/ hipertensiv cerebrovascularis betegség, residualis neurológiai tünetekkel

4/ bal kamra hypertrophia
(ffi >1,7 cm, nő >1,6 cm) pangásos szívelégtelenséggel,

5/ keringési elégtelenség, congestiv functiozavar,

6/ hypertensiv egyértelmű szemfenék eltérések (arteriola, retina, vagy nervus opticus, Keith-Wagener III-IV. stádium)


5.4. táblázat A pericardium betegségeinek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

AMA stádium (NYHA)

1

2

3

4

Anamnézis

Asymptomatikus, a terhelhetőség jó

Intermittáló mellkasi fájdalom, enyhe keringési elégtelenség gyógyszeres kezelés mellett is

Mellkasi fájdalom és keringési elégtelenség terhelésre, hosszútávú gyógyszeres kezelés mellett is

A keringési elégtelenség kifejezett tünetei nyugalomban is

Echo-cardiographiával kimutatott kamradysfunctio

Kisfokú pericardialis folyadék, vagy constrictio, mely lényeges beáramlási obstructiót nem okoz

Pericardialis folyadék vagy constrictio, mely beáramlási gátlást okoz

Jelentős pericardialis folyadék, vagy contsrictio, beáramlási obstructioval

Jelentős pericardialis folyadék, vagy constrictio, beáramlási obstructioval egy, vagy több szívüregen benyomattal

Kezelés

Nem szükséges, de fontos az alapbetegség kezelése

Gyógyszeres és alapbetegség kezelése

Komplex gyógyszeres kezelés, alapbetegség kezelése

Komplex gyógyszeres kezelés, alapbetegség kezelése, sebészeti és egyéb beavatkozások

Szívelégtelenség

Nincs

Nincs vagy enyhe

Van

Van

Terhelhetőség

7-10 MET, VO2 max. > 20

7-10 MET, VO2 max. 16-20

5-7 MET, VO2 max. 11-15

< 5MET, VO2 max. ≤10

Erytrocyta sedimentációs ráta

Normal

ESR: 30-50

ESR: 51-69

ESR ≥ 70

Sebészeti, katheteres és elektrophisiológiai beavatkozás

Ritkán szükséges a háttérben lévő alapbetegség kezelésén túlmenően

A beavatkozások gyakran eredményesek

A beavatkozások gyakran eredményesek

A beavatkozások rendszeresen szükségesek, végstádiumban intenzív kezelés és szívtransplantatio megfelelő feltételek esetén


5.5. táblázat Veleszületett és szerzett vitiumok értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

AMA stádium (NYHA)

1

2

3

4

Echocardiographiával kimutatott billentyűhiba

Van

Van

Van

Van

Billentyűhiba foka

Enyhe stenosis, vagy elégtelenség

Mérsékelt, műtét még nem szükséges

Közepes, vagy súlyos, műtét nem lehetséges

Közepes, vagy súlyos, műtét nem lehetséges

Gyakori típusok: aorta stenosis

Aorta area: 0,75 cm2 felett, átlag nyomásgradiens 40 Hgmm alatt

Aorta area: 0,75 cm2 alatt, átlag nyomásgradiens 40 Hgmm felett

Aorta area: 0,75 cm2 alatt, átlag nyomásgradiens 40 Hgmm felett

Gyakori típusok: aortaregurgitatio (AI)
Press Half Time (PHT msec)
Vena contacta VC cm

AI: I-II.
>500
<3

AI: II-III.
350-500
3-5,9

AI: III-IV.
200-350
3-5,9

AI: III-IV.
<200
>6

Gyakori típusok: mitralis stenosis

Nyomásgradiens
<5 Hgmm, area 1,5-2,0 cm2

Mitralis átlag nyomásgradiens 10 Hgmm alatt, area
1 cm2 felett

Mitralis átlag nyomásgradiens 10 Hgmm felett, area
1 cm2 alatt

Mitralis átlag nyomásgradiens 10 Hgmm felett, area
1 cm2 alatt

Gyakori típusok: mitralis regurgitatio (MI)
Vena contacta VC cm
Regurgitatio fractio %

MI: I-II.
<0,3
<30%

MI: II-III.
0,3-0,7
30-39%

MI: III-IV.
>0,7
40-49%

MI: III-IV.
>0,7
≥50%

Kezelés

Infectio prophylaxis

Preventív gyógyszeres

Gyógyszeres kezelés mellett is vannak panaszok

Gyógyszeres kezelés mellett is nyugalmi panaszok

Szívelégtelenség

Nincs

Nincs, vagy enyhe

Van

Van

Bal kamra dysfunctio

Nincs

Nincs vagy enyhe

Van

Van

Terhelhetőség

> 7 MET

5-7 MET

2-5 MET

< 2 MET

Billentyűműtét (sebészeti vagy percutan implantatio) után a fenti kritériumok létezhetnek

Igen, szívelégtelenség tünetei kamradilatatio és dysfunctio

Igen, szívelégtelenség tünetei kamradilatatio és dysfunctio

Igen, szívelégtelenség tünetei kamradilatatio és dysfunctio


5.6. táblázat A szívritmuszavarok okozta egészségkárosodás értékelése

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a

0-9%

10-29%

30-49%

50-79%

NYHA

I.

II.

III.

IV.

Kórtörténet

Korábban igazolt ritmuszavar, kezelés hatására a beteg jelenleg panaszmentes

A napi tevékenység során panaszmentes, de nagyobb terhelésre jelentkeznek dokumentált ritmuszavarok (EKG, HOLTER, pacemaker memoria stb.)

Rendszeresen jelentkeznek dokumentált ritmuszavarok és a betegnek a kezelés ellenére is panaszai vannak a szokásos napi tevékenység során

A kezelés ellenére is nyugalomban és napi gyakorisággal jelentkeznek, kórházi kezelést igénylő ritmuszavarok, vagy rendszeres ICD* működés dokumentált

Echocardiográfia

Eltérés általában nincs

A háttérben lévő organikus szívbetegség jelei (kicsi ASD**, VSD***, mérsékelten csökkent bal kamra functio, enyhe vitium)

Általában jelentős eltérések (ASD, VSD, csökkent bal kamra functio, jelentős vitium)

Jelentős eltérések láthatóak (ASD, VSD, csökkent bal kamra functio, jelentős vitium)

Terhelhetőség

> 10 MET

< 10 MET, a max. terhelés 80%-ánál nincs panasz

5-7 MET

< 5MET

Kezelés

Általában gyógyszeres, vagy sikeres ablatiós kezelés, vagy jól működő pacemaker

Általában gyógyszeres, vagy ablatiós kezelés, vagy jól működő pacemaker beültetés után is előfordulnak ritmuszavarok

Kezelés mellett (gyógyszer, ICD, pacemaker mellett vagy ablatio után) is van igazolt malignus ritmuszavar

Komplex kezelés ellenére is napi gyakorisággal vannak malignus ritmuszavarok

* Intracardiális Defibrillátor
** Pitvari Septum Deffektus
***Kamrai Septum Deffektus


5.7. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése az alsó végtag perifériás verőérbetegségeiben

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a

0-4%

5-10%

11-20%

21-50%

Panaszok
− claudicatio
− nyugalmi fájdalom


Nincs
Nincs

Járástávolság > 300 m
Nincs

Járástávolság > 100 m
Nincs

Járástávolság < 100 m
Intermittáló

Fizikális tünetek
− pulzushiány
− bőratrophia

és
Lehet

és/vagy
Van

− ulceratio
− gangraena

Nincs

Lehet

Csonkolás*

Nincs

Nincs, vagy csak az egyik láb ujjainak gyógyult csonkja

és/vagy

Az egyik láb részleges vagy mindkét láb több ujjának csonkolása

Radiológiai eltérés
− natív rtg.
− arteriográfia

és/vagy

calcificatio, stenosis, obstrukció

Napi tevékenység korlátozottsága

Nincs

és
Néhány tevékenységben

és
Több tevékenységben

és
Számos tevékenységben

* Boka feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint.


5.8. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése a felső végtag perifériás verőérbetegségeiben
5K19902M_65

 

Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a

 

0-4%

5-10%

11-20%

21-30%

Panaszok

−    terhelésre növekvő fájdalom

−    nyugalmi fájdalom

Nincs

Nincs

Nehéz erőkifejtésnél

Nincs

Közepesen nehéz erőkifejtésnél

Nincs

Enyhe erőkifejtésnél is

Intermittáló

Fizikális tünetek

−    pulzushiány

és

Lehet

és/vagy

Van

−    Raynaud-phenomen

−    gangraena, ulceration

−    csonkolás*

0° alatt

Nincs

5° alatt

Nincs, vagy gyógyult

és/vagy

Egy ujj csonkolása

10° alatt

Lehet

és/vagy

Két vagy több ujj részleges csonkolása

15° alatt

Lehet

és/vagy

kettőnél több ujj teljes csonkolása

Radiológiai eltérés

−    natív rtg.

−    arteriográfia

és/vagy

calcificatio, stenosis, obstrukció

Napi tevékenység korlátozottsága

Nincs

és

Néhány tevékenységben

és

Több tevékenységben

és

Számos tevékenységben

* Csukló feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint.6. Hematológiai károsodások értékelése
(Tartós, haematológiai gondozást igénylő cytopeniával járó kórképek)

6.1. táblázat Anaemia

Károsodás mértéke %

0%

1-10%

11-25%

26-45%

46-70%

Kritériumok

Anamnestikus anaemia, kezelés nem kell

Enyhe tünetek, transzfúziós szükséglet nincs

Enyhe/közepes tünetek, transzfúziós szükséglet nincs

Közepes/időnként súlyos tünetek, rendszeres transzfúziós igény

Súlyos tünetek, rendszeres transzfúziós igény

Laboratóriumi eltérések

Hb*:
norm.

10 g/dl ≤ Hb < 12 g/dl

8 g/dl ≤ Hb < 10 g/dl

6 g/dl ≤ Hb < 8 g/dl

Hb < 6 g/dl

* Hb: hemoglobin
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.


6.2. táblázat Neutropenia

Károsodás mértéke %

0%

1-25%

26-45%

Kritériumok

Ritkán lázas neutropenia, esetleges antibiotikus kezelés

Visszatérő lázas neutropenia, antibiotikus kezeléssel

Laboratóriumi érték

ANC* ≥1000/µl

ANC* < 1000/µl

ANC* < 500/µl

* ANC: abszolút neutrophil szám
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.


6.3. táblázat Thrombopenia

Károsodás mértéke %

0%

1-15%

16-45%

46-65%

Kritériumok

Kezelés nem szükséges

Speciális helyzetben (műtét) kezelés/pótlás

Időnként speciális kezelés/pótlás

Rendszeres kezelés/pótlás

Laboratóriumi érték

Thr* ≥100*G/l

60*G/l ≤ Thr < 100*G/l

30*G/l ≤ Thr < 60*G/l

Thr < 30*G/l

* Thr: Thrombocyta szám
Lépeltávolítás önmagában 5% egészségkárosodás.
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.


6.4. táblázat Hemofíliák*

Károsodás mértéke %

0%

1-10%

11-30%

31-65%

Kritériumok

Kezelés nem szükséges

Faktorpótlás: vérzés, trauma esetén

≤ 2 vérzéses epizód évente, faktorpótlás

≥ 3 vérzéses epizód évente, rendszeres faktorpótlás

Faktorhiány

Nincs

Faktorszint ≥ 5%

1% ≤ faktorszint < 5%

Faktorszint < 1%

*Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni.


6.5. táblázat Thrombofíliák

Károsodás mértéke %

0%

1-10%

11-30%

31-40%

Kritériumok

Nincs thrombotikus esemény

Thrombosis volt (1x)

Thrombosis volt (>1x)

Thrombosis volt (>1x)

Eltérések

-

Leiden heterozygota mutáció vagy lupus anticoagulans / antiphospolipid / anticardiolipin antitest

Protein-C vagy Protein-S vagy AT III. hiány, Leiden homozygota vagy lupus anticoagulans / antiphospolipid / anticardiolipin antitest

Előző defektusok közül legalább kettő együttesen6.6. táblázat Akut leukémiák*

Károsodás mértéke (%)

0-5%

6-20%

21-50%

51-80%

Kritériumok

> 5 éve remisszió

3-5 éve remisszióban

1-3 éve remisszióban kemoterápia után

Kemoterápia ideje + 1 év, a betegség nincs remisszióban, őssejt átültetés után < 2 év

*Az egyes kategóriákon belül a vérkép, a szövődmények kialakulása, illetve fennállása alapján szükséges differenciálni (cachexia, fertőzés, vérzéses szövődmény, stb.).6.7. táblázat Lymphoproliferatív betegségek

Károsodás mértéke (%)

0-5

6-20%

21-50%

51-80%

Kritériumok

Nem igényel kezelést, > 5 éve remisszióban

Intermittáló kemoterápia, tartós egyensúlyi állapotok

Kemoterápia fél éven belül

Kombinált kemoterápia első vonalban vagy a betegség relapszusa miatti kezelés7. Az emésztőrendszeri károsodások értékelése
(Az egészségkárosodás értékelése a szájüreg, garat, gége daganatos betegségeiben az általános onkológiai elvek alapján történik.)

7.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a felső gasztrointesztinális (GI) traktus és a hasnyálmirigy betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-4%

5-15%

16-30%

31-50%

Kórelőzmény

Minimális vagy alkalomszerűen enyhe tünetekkel járó felső GI betegségek

Gyakori enyhe vagy alkalomszerűen mérsékelt tünetekkel járó felső GI betegségek

Gyakori mérsékelt vagy alkalomszerűen súlyos tünetekkel járó felső GI betegségek

Gyakori súlyos vagy alkalomszerűen nagyon súlyos tünetekkel járó felső GI betegségek

Testsúlycsökkenés**

Nincs

10%-ot nem meghaladó

11-20%-os

20%-ot meghaladó

Objektív vizsgálatokkal kimutatható eltérések

Enyhe laboratóriumi, vagy anatómiai eltérések

Mérsékelten súlyos laboratóriumi, anatómiai, vagy funkcionális eltérések

Súlyos laboratóriumi eltérések, anatómiai, vagy funkciókárosodások

Nagyon súlyos anatómiai, vagy funkciókárosodások

Diéta, gyógyszeres kezelés szükségessége, eredményessége

Folyamatosan nem szükséges

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés szükséges és eredményes

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is perzisztáló panaszok

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is perzisztáló súlyos panaszok

Műtéti kezelés szükségessége, eredményessége

Nem szükséges

Nem szükséges

Műtéti korrekció, szerveltávolítás szóba jön
Műtét után sem panaszmentes

Műtéti korrekció vagy komplett szerveltávolítás szükséges
Műtét után is perzisztáló súlyos panaszok

Műtéti vendégnyílás***

és/vagy
gastrostoma
jejunostoma
ileostoma

és/vagy
gastrostoma
jejunostoma
ileostoma

* A felszívódási zavarok okozta egyéb funkciózavarok (pl. anaemia) a megfelelő szervrendszernél értékelendők, s a károsodás értéke a gasztrointesztinális károsodások értékeivel kombinálandó.
** Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték.
*** A sztómák értékelése önmagában: gastrostoma 10-15% ÖEK, jejunostoma-ileostoma 15-25% ÖEK.


7.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a vastagbél és rectum betegségeiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-9%

10-19%

20-39%

40-59%

Kórelőzmény

Minimális vagy alkalomszerűen enyhe tünetekkel járó colorectalis betegségek

Gyakori enyhe vagy alkalomszerűen mérsékelt tünetek (láz, hasmenés)

Gyakori mérsékelt vagy alkalomszerűen súlyos tünetekkel járó colorectalis betegségek

Gyakori súlyos vagy alkalomszerűen nagyon súlyos tünetekkel járó colorectalis betegségek

Fizikális vizsgálat*

Normális nutricionális status

10%-ot nem meghaladó testsúlycsökkenés

11-20%-os testsúlycsökkenés

20%-ot meghaladó testsúlycsökkenés

Objektív vizsgálatokkal kimutatható eltérések

Enyhe laboratóriumi vagy anatómiai eltérések

Mérsékelten súlyos laboratóriumi, anatómiai vagy funkcionális eltérések

Súlyos laboratóriumi eltérések, anatómiai vagy funkciókárosodások

Nagyon súlyos anatómiai vagy funkciókárosodások

Diéta, gyógyszeres kezelés szükségessége, eredményessége

Folyamatosan nem szükséges

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is perzisztáló enyhe panaszok

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is perzisztáló panaszok

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is perzisztáló panaszok

Műtéti kezelés szükségessége, eredményessége

Nem szükséges

Nem szükséges

Műtéti korrekció, szerveltávolítás javasolt
Műtét után sem panaszmentes

Műtéti korrekció vagy komplett szerveltávolítás szükséges
Műtét után is perzisztáló súlyos panaszok

Műtéti vendégnyílás**

és/vagy
ileostoma
colostoma

és/vagy
ileostoma
colostoma

* Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték.
** A sztómák értékelése önmagában: ileostoma, colostoma 15-25% ÖEK.


7.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az anus betegségeiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-5%

6-10%

11-20%

21-30%

Kórelőzmény

Minimális vagy alkalomszerűen enyhe tünetekkel járó anus betegségek

Gyakori enyhe vagy alkalomszerűen mérsékelt tünetekkel járó anus betegségek

Gyakori mérsékelt vagy alkalomszerűen súlyos tünetekkel járó anus betegségek

Gyakori súlyos vagy alkalomszerűen nagyon súlyos tünetekkel járó anus betegségek

Objektív vizsgálatokkal kimutatható eltérések

Minimális anatómiai vagy funkcionális eltérések

Enyhe tartós anatómiai eltérések, vagy enyhe sphincter-funkció károsodás

Súlyosabb anatómiai eltérések, vagy súlyosabb sphincter-funkció károsodás

Nagyon súlyos anatómiai károsodás, vagy komplett sphincter-funkció elégtelenség

Gyógyszeres kezelés szükségessége, eredményessége

Folyamatosan nem szükséges

Folyamatos gyógyszeres kezelés szükséges és eredményes

Folyamatos gyógyszeres és/vagy egyéb kezelés ellenére is perzisztáló panaszok

Folyamatos gyógyszeres és/vagy egyéb kezelés ellenére is perzisztáló súlyos panaszok

Műtéti kezelés szükségessége, eredményessége

Nem szükséges

Nem szükséges

Műtéti korrekció szóba jön
Műtét után sem panaszmentes

Műtéti korrekció szükséges
Műtét után is perzisztáló súlyos panaszok

Incontinentia

Nincs

Enyhe (a gázok és híg széklet visszatartásának zavara)

Részleges

Teljes, állandó


7.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a máj betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-25%

26-50%

51-79%

Kórelőzmény

Tünetmentes perzisztáló májbetegség
Ascites, sárgaság, varixvérzés 3 éven belül nem fordult elő

Tünetmentes krónikus májbetegség
Ascites, sárgaság, varixvérzés egy éven belül nem fordult elő

Progresszív krónikus májbetegség
Ascites, sárgaság, varixvérzés egy éven belül
Károsodott nutricionális status

Progresszív krónikus májbetegség, perzisztens sárgaság, ascites, varixvérzés jeleivel
Jelentős alultápláltság

Objektív vizsgálatokkal kimutatható eltérések

Enyhe májfunkciós eltérések (biru., ALT**, AST*** < 2x normál érték)
Pozitív vírus ellenanyag titer

Mérsékelt májfunkciós eltérések (biru., ALT, AST > 2x normál érték)
Képalkotó módszerekkel mérsékelt májkárosodás
Pozitív vírus ellenanyag titer

Jelentős májfunkciós eltérések
Képalkotó módszerekkel súlyos májkárosodás, portalis hypertensio, ascites jelei, varixok jelenléte
Vírus PCR**** pozitív

Súlyos vagy irreverzibilis májkárosodás laboratóriumi, fizikális és képalkotói jelei
Hepatorenalis szindróma
Vírus PCR pozitív

Diéta, gyógyszeres kezelés szükségessége, eredményessége

Nem szükséges

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is progrediáló betegség

Folyamatos gyógyszeres és/vagy diétás kezelés ellenére is progrediáló betegség
Folyamatos vírusellenes kezelés

Encephalopathia

Nincs

Nincs

Intermittáló

Tartós encephalopathiás tünetek

* Fennálló pszichés és/vagy egyéb (pajzsmirigy, ízület stb.) károsodás esetén a megfelelő százalékos károsodás értékével kombinálandó.Vasculáris és parenchimás dekompenzáció esetén átmeneti időre ÖEK 80% felett

** Alanin aminotransferase
*** Aspartat aminotransferase
**** Vírus - polimeráz láncreakció


7.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az epeutak betegségeiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelés

0-10%

11-20%

21-30%

Kórelőzmény

Epeútbetegség (pl. epekövesség), illetve cholecystectomia az anamnézisben
Panaszmentes, vagy alkalomszerű jobb bordaív alatti fájdalom

Recidiváló kólikás jellegű fájdalom, intermittáló sárgaság, vagy cholangitis

Irreparabilis epeút-elzáródás, recurraló cholangitissel

Fizikális vizsgálat

Negatív, vagy cholecystectomia hege

Intermittáló sárgaság, jobb bordaív alatti fájdalom, láz, májmegnagyobbodás

Tartós sárgaság, fájdalmas májmegnagyobbodással, lázzal

Objektív vizsgálatokkal kimutatható eltérések

Nincsenek, vagy enyhe bilirubin emelkedés
Képalkotó vizsgálatokkal epehólyag kövesség, vagy cholecystectomiát követő enyhe choledochus tágulat

Bilirubin, alkalikus foszfatáz emelkedés, gyorsult süllyedés, leukocytosis
Képalkotó vizsgálatokkal choledocholithiasis, tágult epeutak

Bilirubin és cholestatikus enzimek tartós emelkedése
Képalkotó módszerekkel súlyos epeelfolyási zavar, portalis hypertensio jelenléte

Diéta, gyógyszeres kezelés szükségessége, eredményessége

Általában nem vagy csak időnként szükséges

Diétás és antibiotikus kezelés önmagában eredménytelen

Eredménytelen

Műtét vagy endoszkópos intervenció

Nem szükséges, vagy cholecystectomia

Endoszkópos kőextrakció, vagy sztentelés, epeelfolyás sebészi biztosítása

Epeelfolyás biztosítását célzó endoszkópos (belső sztentelés vagy külső drenázs), vagy sebészi (biliodigesztív anastomosisok) eljárások vagy eredménytelenek, vagy csak átmeneti eredménnyel járnak

* Májkárosodás kialakulása esetén a megfelelő egészségkárosodás értékével kombinálandó


7.6. táblázat Hasfali és lágyéktáji sérvek okozta egészségkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

11-20%

Anamnézis, panaszok

Hasfali sérvműtét az anamnézisben. Panaszmentesség.

Esetenként diszkomfortérzés a sérv helyén, de ez a beteget napi munkájában nem zavarja.

Gyakori diszkomfortérzés a sérv helyén. A fizikai aktivitás korlátozott.

Egy vagy több sérvműtét az anamnézisben. Diszkomfortérzés a sérv területén. Jelentős korlátozottság a mindennapi tevékenységben.

Fizikális tünetek

Negatív fizikális státusz. Sérvesedés nincs.

Nyitott sérvkapu tapintható. Hasprésre sérvtartalom protrudálódik elő.

Folyamatosan látható-tapintható sérvesedés.

Tapintható hasfali, illetve lágyéktáji sérvesedés. Irreprobilis (accret) sérvtartalom.

Műtét*

Korábban legalább egy hernioplasztika történt.

Műtéti javallat áll fenn (hasfali rekonstrukció).

Műtéti javallat áll fenn (hasfali rekonstrukció).

Műtéti javallat áll fenn (hasfali rekonstrukció).

* Sikeres (hálóimplantatio) után 1-5% ÖEK véleményezhető.


7.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a táplálkozási (rágási, nyelési) zavart okozó betegségekben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-30%

31-50%

≥51%

Tünetek, panaszok

Szilárd ételre nyelési nehézség, az étrend félszilárd, vagy lágy ételekre van korlátozva, félrenyelés előfordulhat

Az étrend lágy és püré jellegű ételekre van korlátozva, félrenyelés gyakran előfordul

Az étrend folyékony ételekre van korlátozva, félrenyelés miatt gyakori a köhögés

Teljes nyelési képtelenség, tubusos, vagy gastrotomiás táplálásra van szükség

Orális szakasz

Temporo-mandibuláris ízület gyulladása, mozgáskorlátozottsága, az alsó, felső állkapocs, -fogazat sérülése, nyálelválasztási zavarok, nyelv tumorok

A n. vagus, a n. glossopharyngeus, a n. hypoglossus károsodása, nyelv, nyelvgyöki tumorok műtétei utáni állapot

Pharyngeális szakasz

Garat, gége tumorai, beidegzési zavarai, nyelvgyöki, pharyngeális és gége tumorok miatti műtétek utáni állapot

Idegrendszeri károsodások: amyotrophiás lateralsclerosis, bulbaris, pseudobulbaris paralysis, sclerosis multiplex, cerebralis és cerebelláris ischaemia, thrombosis, myasthenia gravis, Parkinson kór, ólom intoxicatió

Oesophagialis szakasz

Nyelőcső marásos sérülései, gyulladásai, stikturák, tumorok, kívülről komprimáló folyamatok: struma, aorta aneuryzma, mediastinum tumorok, diverticulumok, hiatus hernia

* A szaglás és ízérzés teljes hiánya az össz-szervezeti egészségkárosodásnál 5%-ra értékelendő.8. A tápláltság zavarai

8.1. táblázat Túltápláltsági állapotok értékelése
5K19902M_80

 

Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése

 

0%

1-5%

6-10%

BMI*

<35

35-40

>40

*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2)
8.2. táblázat Alultápláltság értékelése

Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

BMI*

>18

18-15

<15

*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2)
9. Endokrinológiai károsodások értékelése
(Az endokrin szervek lassan progrediáló és progresszív rosszindulatú metasztatikus daganatai esetén az egészségkárosodás értékelése az általános elvek szerint történik.)

9.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a hypothalamus/hypophysis megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

11-15%

Kórelőzmény

Kimutatható betegség fennáll, kezelés nem szükséges

Kimutatható betegség fennáll, gyógyszeres kezelés szükséges

Kimutatható betegség fennáll, gyógyszeres kezelés szükséges

Kimutatható betegség fennáll, gyógyszeres kezelés szükséges

Hypophyis műtét/sugárkezelés történt

Nem

Nem

Igen

Igen

A hormontúltermelés kontrollált

Igen

Igen

Igen
vagy csak részlegesen

Nem

Képalkotó vizsgálattal kimutatható daganat-reziduum

Nincs

Van

* Társuló ideggyógyászati vagy szemészeti tünetek esetén azokkal kombinálva.
9.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a pajzsmirigy megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

Kórelőzmény**

Kimutatható pajzsmirigybetegség fennáll, a beteg panaszmentes, gyógyszeres kezelés nem szükséges

Kimutatható pajzsmirigybetegség fennáll, a beteg panaszmentes, folyamatos gyógyszeres kezelés szükséges

Kimutatható pajzsmirigybetegség fennáll, folyamatos gyógyszeres kezelés mellett is fennálló objektív eltérések

Fizikális vizsgálat

Negatív

Tapintható, vagy képalkotó eljárásokkal igazolt göb < 2,5 cm

Tapintható, vagy képalkotó eljárásokkal igazolt göb ≥ 2,5 cm

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.
** Szervi manifesztáció tüneteivel kombinálva


9.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékpajzsmirigyek megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-3%

4-8%

Kórelőzmény

Kimutatható mellékpajzsmirigy betegség, tünet-mentes beteg

Kimutatható mellékpajzsmirigy betegség, folyamatos gyógyszeres kezelés szükséges

Kimutatható mellékpajzsmirigy betegség, folyamatos gyógyszeres kezelés ellenére tünetes beteg

Nyaki tapintási lelet

Normális

Normális/kóros

Szérum kalcium

Normális

Normális

A normálistól rendszerint különbözik

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.9.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesekéreg hormonális diszfunkciót okozó megbetegedéseiben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

11-20%

Kórelőzmény

Kezelés nélkül is tünetmentes beteg

A mellékvese-
betegség miatt korábban kezelt beteg. Jelenleg tünetmentes, kimutatható hormonális eltérés nincs

Mellékvese-
betegség miatt kezelt beteg. A betegség maradványtünetei felismerhetőek, kimutatható hormonális eltérés nincs

Mellékvese-betegség miatt kezelt beteg. A betegség továbbra is aktív, tünetet okoz. Laboratóriumi vizsgálattal igazolható hormonális rendellenesség áll fenn

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint értékelendő.9.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesevelő megbetegedéseiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-15%

16-35%

36-60%

Kórelőzmény

A mellékvese-
velő betegség igazolt, tünet- és panaszmentes, kezelést nem igénylő beteg

A mellékvese-
velő betegség igazolt, kezelés mellett a beteg tünet- és panaszmentes

A mellékvese-
velő betegség igazolt, kezelés mellett a beteg nagyobbrészt (az idő >75%-ában) tünet- és panaszmentes

A mellékvese-
velő betegség igazolt, kezelés mellett a beteg részben (idő szerint mintegy 50%-ban) tünet- és panaszmentes

A mellékvese-
velő betegség igazolt, kezelés mellett a beteg csak ritkán (az idő <25%-ában) tünet- és panaszmentes


9.6. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a gonádok megbetegedéseiben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-5%

6-10%

11-15%

Kórelőzmény

Laboratóriumi vizsgálatokkal (is) igazolt gonád-betegség, tünetmentesség

Laboratóriumi vizsgálatokkal (is) igazolt gonád-betegség, tünetmentesség, enyhe tünetek, gyógyszeres kezelés nem feltétlenül szükséges

Laboratóriumi vizsgálatokkal (is) igazolt gonád-betegség, középsúlyos tünetek, gyógyszeres kezelés feltétlenül ajánlott

Laboratóriumi vizsgálatokkal (is) igazolt gonád-betegség, kifejezett tünetek, a hormonális rendellenességből következő infertilitás, gyógyszeres kezelés feltétlenül ajánlott

Fizikális vizsgálattal kimutatható rendellenesség

Nincs

Nincs

Külvizsgálattal észlelhető enyhe alkati rendellenesség

Kifejezett alkati rendellenesség és/vagy abnormális testsúly/testmagasság


9.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a metabolikus csontbetegségekben*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-3%

4-5%

Kórelőzmény

Oszteoporózisnak megfelelő kórelőzmény, kezelés nem szükséges

Oszteoporózisnak megfelelő kórelőzmény, kezelés szükséges

Súlyos oszteoporózisnak megfelelő kórelőzmény, terápia-refrakter

Objektív vizsgálatok eredményei

Korábban abnormális DEXA**-eredmény, a jelenlegi
t-score ≥ -1

Korábban abnormális DEXA-eredmény, a jelenlegi
t-score -1 és -2 közötti

Korábban abnormális DEXA-eredmény, a jelenlegi
t-score ≤ -2

* A csonttörésekből, illetve -deformitásokból származó funkciócsökkenés a megfelelő szervrendszernél értékelendő.

** Csontsűrűség mérés


9.8. táblázat Az egészségkárosodás értékelése diabetes mellitusban*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-4%

5-9%

10-14%

15-28%

Kórelőzmény

Az anamnézisben laboratóriumilag igazolt, azóta azonban megszűnt IGT (kóros cukortolerancia) vagy DM, ami jelenleg sem diétás, sem gyógyszeres kezelést nem igényel

Laboratóriumilag igazolt DM, ami egyetlen per os gyógyszerrel és/vagy diétával kezelhető

Laboratóriumilag igazolt DM, ami az előírt diéta betartása mellett napi 2-3 x adott per os gyógyszerrel és/vagy napi 1-2 x adott inzulinnal egyensúlyban tartható

Laboratóriumilag igazolt DM, ami jelentős diétás megszorítások mellett > 4 per os antidiabetikum, vagy oralis antidiabetikum mellett intenzifikált inzulin-kezelést tesz szükségessé, összességében jól kontrollált

Laboratóriumilag igazolt DM, amit az előírt szigorú diéta betartása mellett a különböző kezelési rendszerek egyikével sem lehetett jól beállítani

HbA1c(%)

< 6,0

6,0-6,5

6,6-8,0

8,1-10

>10

HbA1c(mmol/mol)

< 42

43-48

49-65

66-85

>85

* A diabetes mellitus szövődményeiből származó egészségkárosodás a megfelelő szervrendszereknél értékelendő.
Visus és látótérkárosodás nélkül fennálló retinopathia esetén a fenti értékek 10%-kal emelendők.


10. Vizeletkiválasztó- és elvezető szervek károsodásának értékelése

10.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vese és felső húgyúti károsodások és daganatok esetén

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

Kórtörténet

Képi vizsgálattal, vagy objektív funkciózavarral igazolva

Vese és uréter fejlődési zavarok

Teljesen korrigálva

Részlegesen korrigálva

Egyik vesében közepes tágulat, lényeges vesefunkció romlás nélkül

Egyik vesében jelentős, vagy mindkettőben közepes tágulat mérsékelt fokú vesefunkció romlással

Össz vesefunkció romlás, kreatinin
500 mmol/l felett

Kőbetegség

Eltávolított vagy spontán kiürült vese vagy uréter kő, funkcióromlás nélkül

Recidiváló kőképződés vesefunkció romlás nélkül

Tüneteket okozó reziduális kő a húgyutakban, enyhe vesefunkció romlás

Reziduális kő vesefunkció zavarral, kreatinin
200-500 mmol/l

Kőbetegség jelentős vesefunkció beszűküléssel, kreatinin 500 mmol/l felett

Vese-gyulladások

Gyógyult gyulladás vesefunkció romlás nélkül

Egy vese idült gyulladása megtartott funkcióval, hypertoniával

Egy vese részleges zsugorodása hypertoniával, izotóp vizsgálattal a funkció 30% alatt, kreatinin clearance
30-59 ml/min

Mindkét vese zsugorodása hypertoniával, kreatinin
200-500 mmol/l között, kreatinin clearance 15-29 ml/min között

Mindkét vese zsugorodása hypertoniával és vesefunkció romlással, kreatinin
500 mmol/l felett, clearance 15 ml/min alatt

Vese-elégtelenség

eGFR* kreatitin clearance > 90 ml/min

eGFR kreatitin clearance 60-89 ml/min

Kreatinin < 200 mmol/l
eGFR kreatitin clearance 30-59 ml/min

Kreatinin 200-500 mmol/l, eGFR kreatinin clearance 15-29 ml/min között

Kreatinin > 500 mmol/l,
eGFR kreatinin clearance < 15 ml/min, vagy dializált

Krónikus dialízis

Szükséges

Heti 2-3 alkalommal

Vese-transzplantáció

Jól működő vese, fenntartó kezeléssel

Beszűkült vesefunkció, idült kilökődési reakció

* Glomeruláris filtrációs ráta


10.2. táblázat Vesedaganatok, hólyagdaganat, prosztatarák értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

80%-

Vesedaganatok

Egy vese daganatos elvesztése

Maradék vesében enyhe funkciókárosodás

Eltávolított vesedaganat kemoterápia után 1-3 évvel

Eltávolított vesedaganat kemo- és radioterápia és utána 1 évvel, multiplex áttéttel, vagy súlyos vesefunkció károsodással

Hólyagdaganat

Recidiváló felületes daganat

Izominvazív, de szerven belüli hólyagrák, csonkoló műtét után, hólyagfunkció tükrében

Hólyag eltávolítással kezelt izominvazív hólyagrák, kemoterápia után 1-3 év

Kemo- és radioterápia és utána 1 évvel, multiplex áttéttel, vagy súlyos vesefunkció károsodással

Prosztatarák

Gyógyult, tünetmentes

Gyógyult inkontinenciával napi 500 ml-nél kisebb vizeletvesztéssel

Gyógyult inkontinenciával napi 500-1000 ml vizeletvesztéssel

Prosztatarák részleges, vagy teljes inkontinenciával, vagy szűkülettel, kemoterápia után 1-3 év

Kemo- és radioterápia és utána 1 évvel áttéttel, vagy súlyos vesefunkció károsodással

Balesetes vesesérülés

Egy vese elvesztése


10.3. táblázat Károsodást okozó hólyag- és prosztata betegségek értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értéke

0%

1-10%

11-20%

21-30%*

Kórtörténet

Képi vizsgálattal, objektív funkciózavarral, urodinámiával igazolva

Hólyagsipolyok**

Teljesen korrigálva

Részleges korrekció

Nem korrigálható sipoly, funkciózavarral

Nem korrigált sipoly, enyhe veseműködési zavarral

Neurogén hólyag

Gyógyszeresen korrigálva

Gyógyszeresen és önkatéterezéssel korrigálva

Reziduális inkontinencia, napi 500-1000 ml

Inkontinencia 1000 ml felett

Női inkontinencia

Műtéttel korrigálva

Nem korrigálható inkontinencia 500 ml-nél kisebb napi vizeletvesztéssel

Vizeletvesztés napi 500-1000 ml között

Teljes inkontinencia, napi 1000 ml felett

Férfi inkontinencia

Inkontinencia 500 ml-nél kisebb napi vizeletvesztéssel

Inkontinencia 500-1000 ml napi vizeletvesztéssel

Teljes inkontinencia napi 1000 ml felett

Vizelet elterelés

Kontinens, bélből készült műhólyag

Jól működő vizeletes stoma, vagy részlegesen kontinens bélhólyag

Részlegesen inkontinens bélhólyag, rosszul működő vizeletes stoma

Benignus prosztata hiperplázia***

Gyógyszeresen kezelt, enyhe panaszokkal

Gyógyszeresen, vagy műtétileg kezelt, enyhe tünetekkel és inkontinenciával

Gyógyszeresen, vagy műtétileg kezelt, reziduális tünetekkel, inkontinenciával

Műtétileg kezelt, inkontinenciával, és/vagy állandó katéterrel

Idült prosztata gyulladás***

Gyógyszeresen kezelt

Gyógyszeresen kezelt, panaszokat okoz

-

-

Húgycsőszűkület***

Kezelt, tünetmentes

Kezelt, évente kiújuló panaszok

Évente többször kiújuló panaszok, és/vagy epicystostoma

Húgycsőszűkület jelentős inkontinenciával

* Veseműködési elégtelenség esetén az arra vonatkozó százalékkal kombinálva.
** Hólyagsipoly önmagában 10-15%-os egészségkárosodást eredményez.
*** Pszichés tünetek esetén az annak megfelelő értékkel kombinálva.


10.4. táblázat A férfi nemi szervek károsodásainak értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-4%

5-10%

11-15%

Penis

Szexuális funkció lehetséges, de az erekció, ejakuláció korlátozott

Szexuális funkció és erekció megtartott, az ejakuláció és szenzoros funkció károsodott

Szexuális funkció kivihetetlen

Scrotum

Scrotum károsodása, ép herefunkciókkal

Scrotumkárosodás, a herék elhelyezkedésének változásával, a herefunkciók megtartásával

Kezelhetetlen scrotumbetegség, pszichés károsodásokkal*

Testis, epididymis
− anatómiai elváltozás
− hormonális elváltozás
− seminalis károsodás
− gyógykezelés


Jelen vannak, de szoliter here létezik,
kezelés nem szükséges


Jelen vannak, egy here létezik,
kimutatható hormon és seminalis károsodás,

kezelés szükséges


Primer szexuális szervek hiánya

* Pszichés károsodás értékei a nemi szervek károsodásának értékével kombinálandók.11. Szülészeti és nőgyógyászati károsodások értékelése

11.1. táblázat A nőgyógyászati károsodok értékelése
5K19902M_94

 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)

1-10%

11-15%

16-20%

Szeméremtest, hüvely

•    anatómiai eltérés

 

 

 

kimutatható

kimutatható

kimutatható

•    közösülés

nem akadályozott

nehézséggel

nem lehetséges

•    hüvelyi szülés

nem akadályozott

akadályozott

nem lehetséges

•    gyógykezelés

folyamatosan nem szükséges

folyamatos

folyamatos

Méhtest, méhnyak

•    anatómiai eltérés

 

 

 

kimutatható

kimutatható

kimutatható

teljes nyakcsatorna-elzáródás

•    gyógykezelés

folyamatosan nem szükséges

rendszeres cervixtágítás

 

•    méhtest eltávolítása

posztmenopauzában

menopauza előtt

 

Petefészek, petevezeték

•    károsodás, betegség

 

 

 

•    

kimutatható

kimutatható

kimutatható

•    petefészek, petevezeték működésének hiánya

értékelése az endokrin károsodás alapján!

•    gyógykezelés

folyamatosan nem szükséges

folyamatos kezelés

 

•    petefészek, petevezeték eltávolítása

mindkét oldalon posztmenopauzában

mindkét oldalon menopauza előtt

 11.2. táblázat A nőgyógyászati tumorok értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)

1-19%

20-49%

50-79%

80%

Rosszindulatú nőgyógyászati tumorok

Több, mint 5 év tünetmentesség,
anatómiai és hormonális rendellenesség alapján

3-5 év tünetmentesség,
anatómiai és hormonális rendellenesség alapján

Kemo- és radiotherápia után 1-3 évvel

Kemo- és radiotherápia, műtét után 1évig,
áttétképződés


12. Az emlő károsodásainak értékelése

12.1. Táblázat Az emlő rosszindulatú daganatai

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)

0-19%

20-39%

40-59%

60-80%

Rosszindulatú emlődaganatok

Több, mint 5 év tünetmentesség, anatómiai deformitás* keloidképződés

3-5 év tünetmentesség,
anatómiai deformitás* keloidképződés

Kemo- és radiotherápia után 1-3 évvel

Kemo- és radiotherápia, műtét után 1 évig, áttétképződés

* Teljes emlőeltávolítás oldalanként 5%, másodlagos lymphoedema értékelése az arra vonatkozó táblázat alapján.
Az egyes kategóriákon belül a szövődmények súlyossága (bőrkárosodás, keloid képződés, lympoedema stb.) alapján kell differenciálni.13. Bőrgyógyászati károsodások értékelése

13.1. táblázat Veleszületett vagy krónikus gyulladásos bőrbetegségek egészségkárosodásának értékelése*

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-25%

26-50%

51-80%

Veleszületett vagy krónikus gyulladásos bőrbetegség**

Helyi kezelés naponta szükséges

Helyi kezelés naponta szükséges és a tenyéri, talpi lokalizáció is fennáll

Amennyiben a helyi kezelés naponta szükséges


Amennyiben a helyi kezelés naponta szükséges és a tenyéri, talpi lokalizáció is fennáll

BSA***≤10%

10%<BSA≤25%

25%<BSA≤40%

BSA>40%

Lymphoedema

I. stádium (reverzibilis)

II. stádium (irreverzibilis)

III. stádium (irreverzibilis, elephantiasis)

-

* Szövődmény kialakulása esetén az adott szervrendszer funkcionális állapota értékelendő.
** Veleszületett bőrbetegségek: Epidermolysis bullosa hereditaria, M. Darier, Hailey-Hailey betegség, Xeroderma pigmentosum.
Krónikus gyulladásos bőrbetegség: Allergiás vagy irritativ kontakt dermatitis, Atopiás dermatitis, Psoriasis, Autoimmun hólyagos bőrbetegség.
*** BSA: Body surface area = testfelszín százaléka.
13.2. táblázat Rosszindulatú bőrdaganatok értékelése*
5K19902M_98

 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-25%

26-50%

51-79%

Melanoma malignum

Több, mint 5 év tünetmentesség,

a lokális károsodás függvényében

Eltávolítás és kemoterápia után

3-5 évig

Interferon kezeléssel, vagy

kemoterápia, immunterápia után 1-3 évvel

Interferon kezelés vagy

kemoterápia, immunterápia alatt

Basalioma és egyéb daganatok

Több, mint 5 év tünetmentesség a lokális károsodás függvényében

Recidiváló bőrdaganat, kiterjedt destruktív lokális károsodás

 

 

*Áttétképződés 80% feletti ÖEK


13.3. táblázat Krónikus vénás elégtelenség okozta egészségkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-10%

11-25%

26-40%

41-64%

Vénás elégtelenség foka

Teleangiectasiak, varikózus vénák, oedema

Vénás betegség okozta bőrelváltozások

Vénás betegség okozta bőrelváltozások fekéllyel

Vénás betegség okozta bőrelváltozások fekéllyel

Lábszárfekély mérete

-

Fekély nélkül, vagy
10x10 cm-es, vagy annál kisebb fekély

10x10<fekély≤20x20 cm

Fekély>20x20 cm, vagy
körkörös

Lábszárfekélyek végtagi érintettsége

-

Egy lábon

Mindkét lábon,
vagy
egy lábon körkörös

Mindkét lábon

Lábszárfekélyek száma egy végtagon

-

Egy fekélytől

Egy fekélytől

Egy fekélytől

Lábszárfekélyek fennállásának ideje

-

1 évtől

2 évtől

5 évtől

Kompressziós terápia igénye

Munkavégzés során

Egész nap

Egész nap

Egész nap


14. Látószervi károsodások értékelése

14.1. táblázat A látásélesség romlás okozta látószervi károsodás megállapítása százalékban, a két szem korrigált látásélessége alapján
(össz-szervezeti szintű egészségkárosodás = látószervi károsodás %-a x 0,85)

b/j

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

szeou

1.0

0

0

0

0

0

0

5

10

10

15

20

20

25

30

30

0.9

0

0

0

0

0

0

5

10

10

15

20

20

25

30

30

0.8

0

0

0

5

5

5

10

10

15

15

20

20

25

30

30

0.7

0

0

5

5

10

10

10

15

15

15

25

25

30

30

30

0.6

0

0

5

10

10

10

10

15

20

20

25

25

30

40

40

0.5

0

0

5

10

10

10

15

15

25

25

30

30

35

50

40

0.4

5

5

10

10

10

15

20

20

25

25

30

30

40

50

50

0.3

10

10

10

15

15

15

20

25

30

30

40

40

50

50

50

0.25

10

10

15

15

20

25

25

30

50

50

50

50

60

70

70

0.2

15

15

15

15

20

25

25

30

50

50

50

50

60

70

70

0.15

20

20

20

25

25

30

30

40

50

60

60

60

60

90

90

0.1

20

20

20

25

25

30

30

40

50

60

60

80

90

90

90

0.05

25

25

25

30

30

35

40

50

60

60

60

90

100

100

100

szeou

30

30

30

30

40

50

50

50

70

70

90

90

100

100

100

30

30

30

40

40

40

50

50

70

70

90

90

100

100

100


14.2. táblázat Járulékos látószervi károsodások értékelése

Szembetegség

Látószervi károsodás (%)

Össz-szervezeti egészségkárosodás (%)

A szemhéjak torzító, funkcionálisan zavaró hegesedése, hibás állása

15-20%

13-17%

Egy szemhéj bénulása, görcse, vagy egyéb eredetű ptózisa, ha a szemet teljesen elzárja

30%

26%

A könnyelvezető utak elzáródása egyoldali

15%

13%

A könnyelvezető utak elzáródása kétoldali

25%

21%

A szem nagyfokú szárazsága, szaruhártya-érintettséggel, funkcionális látásromlással

20-40%

17-34%

Maradandó szaruhártya-elváltozás

Visus értékelő tábla szerint

Myopia 10.0 D felett

Visus értékelő tábla szerint

Kettőslátás – fejtartással nem korrigálható

20%

17%

Kettőslátás – csak az egyik szem takarásával viselhető el

30%

26%

Kettőslátás – csak a periférián, legalább 30°-os területen jó kétszemes látás

10%

9%

Endokrin exophthalmus könnyezéssel, lagophthalmussal, kettős látással

30-50%

26-42%

Káprázást okozó pupillazavar (mydriasis, coloboma, iridodialysis)

10%

9%

Az egyik szem korrigált aphakiája

Műlencse beültetés utáni állapot
Visus értékelő tábla szerint

Mindkét szem korrigált aphakiája

Műlencse beültetés utáni állapot
Visus értékelő tábla szerint

Retinaleválás műtét után, gyógyulva, teljes látással

10-20%

9-18%

Glaucoma, kompenzált, jó látással

Látóélesség és látótér szerint

Exenteratio orbitae utáni állapot

30%

26%

Exenteratio orbitae utáni esetleges kozmetikai károsodás

10%

9%

Kancsalítás (esztétikai károsodás)

5%

4%

Térlátás, mélységlátás károsodása

Visus értékelő tábla szerint

Színlátás zavara

5-10%

5-9%


14.3. táblázat Látópálya érintettsége miatti látótérkiesések értékelése

Kiesés jellege

Látószervi károsodás (%)

Össz-szervezeti egészségkárosodás (%)

Homonim hemianopsia

40%,
Domináns kéz felől 45%

34%,
Domináns kéz felől 38%

Bitemporalis hemianopsia

25%

21%

Binazális hemianopsia

10%

9%

Homonim kvadránskiesés felül

20%

17%

Homonim kvadránskiesés alul

30%

26%

Kétoldali felső horizontális hemianopsia

30%

26%

Kétoldali alsó horizontális hemianopsia

60%

51%

Hemianopsia és egyszeműség

80%

68%
14.4. táblázat A látótér károsodásainak értékelése a megmaradt látótér alapján

A beszűkülés jellege

Az egészségkárosodás %-os értékelése

0-9%

10-25%

26-39%

40-59%

60-74%

75-85%

Koncentrikus (kétoldali) látótér-beszűkülés

>60°

55°- 40°

35°- 20°

15°

10°

Az egyik szemen normális látótér, a másik szemen koncentrikus

60°- 30°

25°- 5°

Koncentrikus beszűkülés a másik szem hiánya mellett

70°- 55°

50°- 30°

25°- 15°

≤10°


15. Hallószervi károsodások értékelése

15.1. táblázat A monaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os értékelése

dB/s*

%

dB/s

%

dB/s

%

100

0,0

190

33,8

285

69,3

105

1,9

195

35,6

290

71,2

110

3,8

200

37,5

295

73,1

115

5,6

205

39,4

300

75,0

120

7,5

210

41,2

305

76,9

125

9,4

215

43,1

310

78,8

130

11,2

220

45,0

315

80,6

135

13,1

225

46,9

320

82,5

140

15,0

230

48,9

325

84,4

145

16,9

235

50,5

330

86,2

150

18,8

240

52,5

335

88,1

155

20,6

245

54,4

340

90,0

160

22,5

250

56,2

345

90,9

165

24,4

255

58,1

350

93,8

170

26,2

260

60,0

355

95,6

175

28,1

265

61,9

360

97,5

180

30,0

270

63,8

365

99,4

185

31,9

275

65,6

370

100,0

280

67,5

* dB/s: a halláscsökkenés az 500, 1000, 2000 és 3000 Hz-en mért halláscsökkenés dB-ben mért értékének összesítése.


15.2. táblázat A binaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os értékelése*

Normális

Kisfokú

Közepes fokú

Nagyfokú

Súlyos fokú

Süketség

dB

0-25

26-40

41-60

61-80

81-90

91-

Normális

0-25

0%

3,8%

8,8%

13,8%

16,3%

16,8%

Kisfokú

26-40

3,8%

22,5%

27,5%

32,5%

35,0%

35,5%

Közepes fokú

41-60

8,8%

27,5%

52,5%

57,5%

60,0%

60,5%

Nagyfokú

61-80

13,8%

32,5%

57,5%

82,5%

85,0%

85,5%

Súlyos fokú

81-90

16,3%

35,0%

60,0%

85,0%

97,5%

98,0%

Süketség

91-

16,8%

35,5%

60,5%

85,5%

98,0%

100%

* Össz-szervezeti egészségkárosodás = hallószervi károsodás x 0,35.
Binaurális halláscsökkenés = jobban halló fül %-os értéke x 5-tel + a rosszabbul halló fül %-os értéke, majd ezt az értéket osztjuk 6-tal.


15.3. táblázat A binaurális halláscsökkenés konvertálása

Halláscsökkenés (%)

Össz-szervezeti egészségkárosodás (%)


Halláscsökkenés
(%)

Össz-szervezeti egészségkárosodás* (%)

0-1,7

0

50,0-53,1

18

1,8-4,2

1

53,2-55,7

19

4,3-7,4

2

55,8-58,8

20

7,5-9,9

3

58,9-61,4

21

10,0-13,1

4

61,5-64,5

22

13,2-15,9

5

64,6-67,1

23

16,0-18,8

6

67,2-70,7

24

18,9-21,4

7

70,8-72,8

25

21,5-24,5

8

72,9-75,9

26

24,6-27,1

9

76,0-78,5

27

27,2-30,0

10

78,6-81,7

28

30,1-32,8

11

81,8-84,2

29

32,9-35,9

12

84,3-87,4

30

36,0-38,5

13

87,5-89,9

31

38,6-41,7

14

90,0-93,1

32

41,8-44,2

15

93,2-95,7

33

44,3-47,4

16

95,8-98,8

34

47,5-49,9

17

98,9-100,0

35

* Minden esetben a két fülre vonatkoztatott együttes halláscsökkenés értéke alapján számoljuk ki az össz-szervezeti egészségkárosodást.


15.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vestibuláris betegségekben

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0%

1-9%

10-29%

30-49%

50-79%

Anamnézis

Időnként bizonytalanság érzés

Ingadozás, néha rövid ideig tartó forgó jellegű szédülés, vegetatív tünetek nélkül

Szédülés, fülzúgás, egy oldal felé kitérés, otthoni tevékenységet segítséggel tudja elvégezni

Gyakran ismétlődő forgó jellegű szédülés, halláscsökkenés, a mindennapi élet tevékenységét az önellátás kivételével nem tudja ellátni

Tartósan fennálló járásképtelenség, hányinger, hányás, tájékozódási zavar, önellátásra képtelen

Nystagmus

Nystagmus nincs

Pozicionális vertigó, pozicionális nystagmus lehet

A roham alatt harmonikus tünetcsoport kimutatható

Roham alatt kimutatható

Roham alatt kimutatható

Mozgás-koordinációs vizsgálatok

Normális járás, mozgás-koordinációs zavar nincs

Bizonytalan járás, abnormális Romberg-ek

Bizonytalan járás, abnormális Romberg-ek, mozgás-koordinációs zavarok

Nehézség a segítség nélküli járásnál

Segítséggel is nehezen tud járni

Labyrint ingerléses vizsgálatok

Normális

Calorikus vizsgálat, egyoldali eltérést mutathat

Abnormális calorikus válasz, ENG*, VNG** abnormális

Abnormális calorikus válasz, ENG*, VNG** abnormális

Abnormális calorikus válasz, ENG*, VNG** abnormális

Hallás-csökkenés

Halláscsökkenés nincs

Halláscsökkenés nincs

Halláscsökkenés esetleg kimutatható

Halláscsökkenés kimutatható

Halláscsökkenés nagyfokú

Gyógyszeres kezelés

Szükséges lehet

Szükséges lehet

Szükséges lehet

Szükséges lehet

Szükséges

Műtéti kezelés vagy beavatkozás

Labyrintitis, perilymphatikus fistula esetén szóba jöhet

Acustikus neurinománál szükséges

Menier-betegségnél szükséges lehet

* ENG: elektronystagmographia
** VNG: videonystagmographia


15.5. táblázat Beszédkárosodás értékelése

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése

0-4%

5-10%

11-20%

21-30%

Hallhatóság

A hangképzés megfelelő intenzitású, néha ez erőfeszítésbe kerül

Napi tevékenységhez megfelelő, fokozott hangerő kifejtésre képtelen

Csak átmenetileg tud megfelelő hangerőt produkálni

Kommunikációhoz szükséges hangerőt produkálni képtelen

Érthetőség

Napi tevékenységhez szükséges artikuláció, esetenként ez akadályozott

Napi artikulációs tevékenység megtartott, pontatlanság, nehézség lehet

Nehezen érthető beszéd, artikulációs zavar

Nincs vagy minimális beszédartikuláció

Hatásosság

Folyamatos, megfelelő sebességű, ritmusos beszéd, néha bizonytalansággal

Nehézkesség, akadozottság, bizonytalanság

A beszéd ritmustalan, nehezen érthető

Mindennapi élethez szükséges, folyamatos beszédre képtelenAz egészségi állapot meghatározásának módszere

1. Az egészségkárosodás értékelése szervrendszerenként, illetve betegség csoportonként történik.

2. Az értékelés alapját a különböző egészségügyi dokumentumok (kórházi zárójelentések, szakorvosi leletek, a laboratóriumi, a képalkotó, és egyéb objektív leletek) és szakértői vizsgálat során észlelt aktuális állapot képezik.

3. Alapvető feladat az adatok hitelességének, esetleges ellentmondásainak a megállapítása.

4. Az egészségkárosodás értékelése akkor megbízható, ha a kérelmező kivizsgálása, gyógykezelése, az orvosi rehabilitációja teljes körűen megtörtént.

5. Az értékelő táblázatok a Funkcióképesség Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása (FNO) elvei figyelembe vételével készültek.

6. A skála 0%-os értékét a károsodásmentesség, a 100%-os értéket a teljes károsodás jelenti.

Nincs számottevő egészségkárosodása: 0 – 4 %
Egészségkárosodása csekély mértékű: 5 – 9 %
Egészségkárosodása kismértékű: 10 – 24 %
Egészségkárosodása közepes mértékű: 25 – 49 %
Egészségkárosodása nagymértékű: 50 – 69 %
Egészségkárosodása közel teljes mértékű: 70 – 99 %
A táblázatok szervrendszer vagy betegség specifikusak.
A vízszintes sorok tartalmazzák az adott szervrendszerre vagy betegségcsoportra vonatkozó súlyossági fokozatokat.
A függőleges oszlopok az értékelési, diagnosztikai kritériumokból állnak.

7. Az egészségkárosodás meghatározása során alapelv, hogy a súlyossági fokozatokon belül meghatározott értéktartományon belül a középértéktől kiindulva a kritériumok számának figyelembevételével több kritérium megléte esetén az értéktartományon belül a középérték felett, míg kevesebb kritérium esetén a középérték alatt kell meghatározni.

8. Több szervrendszert érintő veleszületett vagy szerzett krónikus lefolyású, kedvezőtlen prognózisú betegséget az FNO elvei alapján, a napi tevékenység korlátozottsága és a betegség jellemző kórlefolyását figyelembe véve kell elbírálni.

9. A 0-4 % közötti károsodást az össz-szervezeti egészségkárosodásnak a kiszámítása és az egészségi állapot meghatározásakor nem lehet figyelembe venni.

10. A többszörös károsodások együttes értékelése az alábbi szabály alapján történik.

REK(n-1) >= REK(n)

Számolás:

ÖREK(1)= REK(1)
ÖREK(2)=ÖREK(1)+(1-ÖREK(1))×REK(2)
ÖREK(3)=ÖREK(2)+(1-ÖREK(2))×REK(3)
.
.
.
ÖREK(n)=ÖREK(n-1)+(1-ÖREK(n-1))×REK(n)

Ahol:

n: a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodások száma,
REK(1): a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás
REK(2): sorrendben a második legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás
REK(3): sorrendben a harmadik legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás
REK(n): sorrendben a legkisebb mértékű, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodás

ÖREK(1): megegyezik a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodással
ÖREK(2): a legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás és a sorrendben második legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-egészségkárosodás
ÖREK(3): a két legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás és a sorrendben harmadik legnagyobb mértékű rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-egészségkárosodás
ÖREK(n): sorrendben a legkisebb mértékű, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodás (REK(n)) és az eggyel előtte lévő összesített rész-egészségkárosodás (ÖREK(n-1)) alapján számított összesített rész-egészségkárosodás

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke egyenlő az összes, a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodásnak a fenti szabály alapján összesített rész-egészségkorosodásával (ÖREK(n)).

11. Az egészségkárosodás, egészségi állapot felülvizsgálata az alábbi orvos-szakmai szabályok alapján történik.
11.1. Fogalom-meghatározások:
11.1.1. Kialakult állapot: az ellátást igénylő személy kivizsgálása megtörtént, a gyógykezelés és orvosi rehabilitáció eredményessége megítélhető.
11.1.2. Végállapot: további gyógykezelés, orvosi rehabilitáció a kialakult állapotot érdemben nem befolyásolja.
11.2. Az egészségi állapot nem statikus fogalom, így abban javulás és rosszabbodás is bekövetkezhet, ennek megfelelően az állapot megítélésére vonatkozóan rendszeres felülvizsgálat szükséges. A felülvizsgálat időpontjának meghatározásában elsődleges szerepe van a kórlefolyásnak, a várható prognózisnak és az életkornak.
11.2.1. Egy éven belüli felülvizsgálati időpont kizárólag abban az esetben véleményezhető, ha valamely, a minősítéshez szükséges feltétel maradéktalanul nem teljesül, és az ellátatlanság veszélye merül fel. Például: a kivizsgálás folyamatban van, a gyógykezelés eredményessége nem ítélhető meg, vagy az orvosi rehabilitáció eredményessége nem ítélhető meg.
11.2.2. Három évet meghaladó felülvizsgálati időpont csak rendkívül indokolt esetben véleményezhető, a szakvéleménynek az indokoltságot tartalmaznia kell. Például: adott károsodásra jellemző kórlefolyás, kedvezőtlen prognózis, vagy a személy életkora (55 év) miatt rehabilitációs esélyei még állapotváltozás esetén sem kedvezőek.
11.2.3. Amennyiben az orvostudomány jelenlegi állása szerint gyógykezeléssel, orvosi rehabilitációval a jelenlegi állapot fenntartható, de további állapotváltozás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető el, a felülvizsgálat elrendelése nem szükséges.
11.3. Rehabilitációs ellátás javaslata esetén az eljáró szakértők meghatározzák a rehabilitációhoz szükséges időtartamot. Orvosszakértői szempontból a kórlefolyás és a várható prognózis alapján a szakvélemény érvényességének időpontját is meg kell határozni.

2. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez25

3. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez26

1

Az 1. alcím címét az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 52. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (1a) bekezdését a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (1b) bekezdését a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 4. § (1a)–(1b) bekezdését a 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 53. § a) pontja.

12

A 4. § (2) bekezdése a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdését a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (1) bekezdés c) pontját a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 5. § (3) bekezdését a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 53. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 51. §-ával megállapított szöveg.

20

A 2. alcímet (6/A–6/D. §) az 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 6/C. § (2) bekezdése a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. §-t a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2024. május 1.

24

Az 1. melléklet a 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 2. mellékletet a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 3. mellékletet a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére