• Tartalom

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

2021.04.28.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5., 6., 7. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 A rendelet hatálya a polgári rádióspektrum-gazdálkodás területén

a)2 a rádióspektrum-használathoz szükséges frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásokra;

b)3 a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházásával és haszonbérbe adásával, meghosszabbításával, megújításával, valamint a sávátrendezéssel kapcsolatos hatósági eljárásra;

c) a rádióforgalmazás szabályaira;

d) a rádióellenőrzésre, -megfigyelésre, -felderítésre, -zavarvizsgálatra és -zavarelhárításra, a nemzeti és nemzetközi rádió-mérő és -zavarelhárító szolgálati tevékenységre (a továbbiakban együtt: mérőszolgálati tevékenységre);

e)4 a polgári rádióspektrum-gazdálkodás keretében vezetett hatósági nyilvántartásra

terjed ki.

(2)5 A rendelet hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – azon természetes és jogi személyre, valamint egyéb szervezetre terjed ki, aki vagy amely Magyarország területén

a) polgári célra rádióállomást, rádiótávközlő hálózatot, rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban együtt: rádiórendszer), rádióberendezést telepít vagy tart üzemben;

b) nagyfrekvenciás villamos berendezést, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést tart üzemben.

(3)6

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1)7 E rendelet alkalmazásában:

1. egyszerűsített rádióengedély: a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben meghatározott frekvenciák használati jogának – kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történő, egyedi rádióengedélynek minősülő – hatósági nyilvántartásba vétele;

2. keretengedély: blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza;

3. műsorazonosító kód: a Hatóság által kiadott – a 87,5–108 MHz frekvenciasávban működő műsorszóró rádióadók – rádióengedélyében meghatározott karaktersorozat, amely alapján a műsorvevő készülék képes megkülönböztetni azokat az országokat vagy területeket, ahol az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás során a rádióműsort sugározzák, valamint azonosítani tudja a műsort;

4.8 szervezet-nyilvántartási adatok: a jogi személy vagy egyéb szervezet megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai;

5. üzemeltetés: rádiórendszer, rádióberendezés rendeltetés szerinti működtetése;

6.9 üzemeltető: rádiórendszer, rádióberendezés, nagyfrekvenciás villamos berendezés, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezés és a hozzájuk kapcsolódó elektronikus eszközök felett rendelkezési, használati jogot gyakorló természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet.

7.10 zavar: adás, sugárzás vagy indukció, vagy ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt elektromágneses energiának valamely rádiórendszerben a vételre gyakorolt káros hatása, amely az átvitel vagy a vétel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2)11 Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióspektrum-gazdálkodási fogalmakra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) fogalom-meghatározásai irányadók.

3. Frekvenciakijelölés

3. § (1) Frekvenciakijelölés szükséges

a)12 a rádióspektrum meghatározott részében rádiórendszer, rádióberendezés telepítéséhez; kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket,

b) tudományos, kutatási, vizsgálati vagy fejlesztési célra (a továbbiakban együtt: kísérleti célra) vagy próbaüzemeltetés céljából történő telepítéshez a 10. § (1)–(4) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.

(2) Nem kell frekvenciakijelölés:

a)13 azon rádiórendszerek esetében, amelyeket az Alaptörvény 48–54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején terveznek üzemben tartani;

b) az 1. mellékletben felsorolt esetekben;

c) azon rádiórendszerhez, amelyhez a kijelölhető frekvenciát hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza;

d)14 azon rádiórendszer esetében, amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel (a továbbiakban: ERP) üzemeltethető rádióállomásokból áll, vagy amelyet kizárólag közös használatú frekvencián terveznek üzemben tartani, és kizárólag mozgóállomást tartalmaz;

e)15 azon rádiórendszer esetében, amelyet legfeljebb három hónapig terveznek üzemben tartani;

f)16 azon rádiórendszerek esetében, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek vagy az üzemben tartásuk egyszerűsített rádióengedély alapján történik;

g)17 jogutódlás vagy érvényes rádióengedély alapján üzemeltetett rádiórendszer tulajdonosváltozása esetében;

h)18 a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 65. § (1) bekezdése szerint megkötött ideiglenes hatósági szerződés esetében; vagy

i)19 versenyeztetési eljárás során megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság esetében, kivéve a rádió- és televízió-műsorszóró hálózat vagy rádió- és televízió-műsorszóró adóállomás üzemeltetésére pályázaton szerzett jogosultságot.

(3)20 A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a rádióspektrum hatékony, megfelelő használatára, a káros zavarás elkerülésére, a közegészségügyi, különösen a sugáregészségügyi szempontokra.

(4)21 A (3) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a Hatóság a rádióspektrum-használatot – különösen a sugárzási jellemzők, vagy üzemidő korlátozásával – korlátozhatja vagy a frekvenciakijelölés iránti kérelmet elutasíthatja.

(5)22

(6) A Hatóság kérelemre ad ki frekvenciakijelölési határozatot, kivéve a (7) bekezdés szerinti esetekben.

(7) A nemzetközi kötelezettségből eredő vagy a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) alapján szükséges frekvenciacsere esetén a Hatóság hivatalból indult eljárásban is kiadhat frekvenciakijelölési határozatot.

4. § (1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)23 a kérelmező természetes személy természetes személyazonosító és lakcímadatait, levelezési címét, e-mail-címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b)24 a rádióspektrumdíj megfizetésére kötelezett természetes személy természetes személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

c)25 a rádióspektrum-használat céljának leírását, a használat műszaki indokolását;

d)26 a használni kívánt frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv és antennapolarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket;

e) a modulációs mód megjelölését;

f)27 a rádióspektrum-használat területének megjelölését térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban;

g) minden olyan tényt, körülményt, amely a frekvencia, a csatorna vagy a frekvenciasáv használata egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja;

h) a műszaki tervet egy példányban;

i) a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat;

j) más rádiórendszerhez, rádióberendezéshez való csatlakoztatás igényét, a csatlakoztatás módját;

k)28 a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi koordinációs megállapodás alapján nemzetközi koordináció szükséges a rádióspektrum-használathoz – a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető formátumban;

l)29 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az antennatartó szerkezet építésiengedély-köteles-e;

m)30 az építésiengedély-köteles antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyeinek másolatát, vagy ha a használatbavételi engedélyt a Hatóság adta ki a kérelmező részére, az engedély megadásáról szóló hatósági döntés számát;

n)31 az antennatartó szerkezet vagy állomás használatára kötött megállapodás másolatát vagy a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a kérelemben szereplő elektronikus hírközlési építmények használatára;

o)32 számításokkal alátámasztott nyilatkozatot a sugáregészségügyi követelmények betartásáról; és

p)33 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt.

(2)34 Nem kell a szervezet-nyilvántartási adatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt szervezet-nyilvántartási adatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

(3) A műszaki terv tartalmára vonatkozó előírásokat a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a műszaki terv tartalmazza, azt a kérelemben nem kell külön szerepeltetni.

(4)35 A műsorszóró adó frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a médiaszolgáltatási, illetve rádióspektrum-használati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét.

(5)36 Médiaszolgáltatási vagy rádióspektrum-használati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott frekvenciakijelölési kérelemnek az (1) bekezdés a), b), d), f), h), k)–o) és p) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

5. § (1) A frekvenciakijelölés tartalmazza:

a)37 a jogosított természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a kijelölés célját;

c)38 a rádióspektrum meghatározott részének – így különösen frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv – kijelölését;

d)39 a rádióspektrum-használat műszaki feltételeit és jellegét;

e) a kijelölés érvényességi idejét;

f)40 a megállapított rádióspektrumdíjat;

g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit;

h) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket;

i) a változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét;

j) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást;

k) a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást;

l)41 a nemzetközi koordináció eredményét, amennyiben a nemzetközi koordináció lefolytatása szükséges volt; továbbá

m)42 a rádióspektrumdíj megfizetésére kötelezett természetes személy természetes személyazonosító és lakcím adatait, valamint adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől.

(2) A műsorszórást analóg műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a Hatóság Médiatanácsa döntésének számát és a döntés meghozatalának időpontját.

(3) A műsorszórást digitális műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése a Dtv. 15. § (3) bekezdés c), e) és g) pontjában foglaltakat is tartalmazza.

6. § (1) A frekvenciakijelölés érvényességi ideje nem lehet hosszabb

a)43

b) a közbeszerzési eljárás szerint megvalósuló beruházás frekvenciakijelölése esetében hét évnél vagy

c) egy évnél, amely az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) A frekvenciakijelölésben foglaltak – kivéve az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást – megváltoztatása iránti igény esetén a jogosított köteles kérelmet benyújtani a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

(3) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást a változást követő harminc napon belül kell bejelenteni a Hatósághoz, a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

7. § (1)44 Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag közös használatú frekvencián üzemben tartani tervezett,

b) a kizárólag mozgóállomást tartalmazó,

c) a blokkgazdálkodás körébe tartozó,

d) a kisközösségi rádió-műsorszóró vagy

e) egyéb, az NFFF-ben meghatározott

rádiórendszer esetében.

(2) A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a Hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

(3) Ha a frekvenciakijelölési kérelem olyan rádiórendszer telepítésére irányul, amelyre vonatkozóan a rádióengedély érvényessége az Eht. 55. § (10) bekezdése alapján szűnt meg vagy a Hatóság a rádióengedélyt visszavonta, a kérelemhez nem kell műszaki tervet csatolni, feltéve, hogy a kérelmező azonos a korábbi rádióengedély jogosultjával és a kérelem tárgyát képező telepítés műszaki feltételei azonosak a rádiórendszerre korábban kiadott rádióengedély műszaki mellékletében foglaltakkal. A Hatóság ez esetben a korábbi műszaki terv módosítását vagy kiegészítését előírhatja.

8. § (1) A műszaki terv elkészítéséhez a Hatóság kérelemre – külön eljárásban – tervezési adatszolgáltatást nyújt.

(2)45 Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), c)–f), i) és j) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia. Médiaszolgáltatási vagy rádióspektrum-használati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), d), f) pontjában és (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A Hatóság tervezési adatszolgáltatásában meghatározza a rádiórendszer létesítésének elvi feltételeit, így különösen

a) a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot;

b)46 a rádióspektrum-használat műszaki feltételeit, jellegét;

c) az összeköttetési, ellátottsági feltételeket;

d) a zavarvédelem követelményeit és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a figyelembe veendő állomások sugárzási jellemzőit.

9. § (1) Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetve a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a Hatóság az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztését követő tizenöt napon belül a Hatóság megkezdi a nemzetközi koordinációt, illetve a műszaki vizsgálatokat.

(2) A Hatóság a kérelmező erre irányuló kifejezett kérelme alapján a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat frekvenciakijelölést. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott frekvenciakijelölést a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon – hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő frekvenciakijelölés módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

(3)47 A rádióspektrum-használat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(4)48 A rádióspektrum-használat jellegét a Hatóság rádióspektrum-gazdálkodási okból vagy a jogosítottak körében történt változás esetén hivatalból indult eljárás során módosíthatja.

4. Kísérleti célú frekvenciakijelölés

10. § (1)49 Kísérleti célú frekvenciakijelölés akkor is kiadható, ha a rádióspektrum-használati igény nem felel meg az NFFF-nek.

(2)50

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb három hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

(4) A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

5. Rádióberendezés üzemben tartása

11. § (1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan jogszabályban meghatározott követelményeket és

a) egyedi rádióengedéllyel – ide értve az egyszerűsített rádióengedélyt is – rendelkező rádiórendszer része;

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádiórendszer része, vagy

c)51 olyan rádiórendszer része, amely az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rádióberendezést a használati-kezelési útmutatóban foglaltak betartásával, átalakítás nélkül lehet üzemben tartani.

6. Rádiórendszer üzemben tartásának egyedi engedélyezése

12. § (1)52 A rádióengedély véglegessé vált frekvenciakijelölés alapján adható, kivéve:

a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket;

b)53 ha a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett a korábbi – a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező – jogosítottja kívánja üzemeltetni, és legfeljebb hatvan napja szűnt meg a rádióengedély érvényessége; vagy

c)54 ha nem műsorszórási célú rádióspektrum-használat esetében a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett – a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező jogosulttal kötött megállapodás alapján – a rádiórendszer feletti rendelkezési jogot szerző személy kívánja a továbbiakban üzemeltetni.

(2) Frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható műszaki tervet nem igénylő rádiórendszer üzemben tartásához.

(3)55 Ha az NFFF a gazdálkodás módjaként a blokkgazdálkodást írja elő, a Hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként adja ki.

(4)56 A Hatóság a rádióspektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarás elkerülése érdekében vagy közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi szempontok alapján a sugárzási paramétereket, valamint a rádióberendezés, rádiórendszer üzemben tartását utólag is korlátozhatja vagy megtilthatja.

(5)57 Egy rádióműsorhoz csak egy műsorazonosító kód adható ki.

13. § (1) Rádióengedélyt a Hatóság kérelemre ad ki.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)58 a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b)59 a rádióspektrumdíj fizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok nem azonosak a kérelmező adataival;

c)60 a használni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, a telephely vagy körzet megnevezését;

d) a felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát;

e)61 a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi koordinációs megállapodás alapján nemzetközi koordináció szükséges a rádióspektrum-használathoz – a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon, kivéve, ha a frekvenciakijelöléshez adott adatszolgáltatásban nincs változás;

f) a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben;

g) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, az elfogadott műszaki tervnek, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről;

h) a mérési jegyzőkönyvet, ha annak benyújtását a frekvenciakijelölésben a Hatóság előírta;

i)62 amennyiben a rádióengedélyt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a rádióspektrum-használati jogosultságot megállapító határozatra, koncessziós szerződésre vagy hatósági szerződésre, médiaszolgáltatás nyújtásához a Médiatanács döntésére és a hatósági szerződésre történő hivatkozást;

j)63 engedélyköteles rejtjelező eszköz használata esetén a rejtjel-felügyeleti jogkörben eljáró hatóság engedélyének azonosító számát;

k) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt;

l) a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumot;

m) a frekvenciakijelölésről szóló határozat számát;

n) a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról;

o)64 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt, ha a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés;

p)65 légi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a kijelölt hívójelet; és

q)66 tengeri és belvízi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a nemzetközi bejelentéshez szükséges adatokat, valamint a hívójelet kijelölő határozat másolatát.

(3)67 Amennyiben a rádióberendezést, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény használatával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára.

(4) Amennyiben rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés a)–e) pontjában felsoroltakat kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés b)–e) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2)–(3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – a (2) bekezdés f), g) és k) pontjában foglaltak kivételével – a 4. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 3. § (2) bekezdése alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés, a Hatóság – nemzetközi koordináció szükségessége esetén – kérhet a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d) és f)–h) pontjában felsoroltakat. A Hatóság a keretengedélyben rendelkezik az üzembe helyezett rádióberendezésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások gyakoriságáról, amely adatszolgáltatást a (2) bekezdés e) pontja szerint kell teljesíteni.

(8)68 A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni műsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell a sugáregészségügyi követelmények ellenőrzésére jogosult szerv mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőterületen történt, kivéve, ha

a) a rádióállomás üzemben tartási ideje évente nem haladja meg a hatvan napot;

b) a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került harminc napon belül kiadásra, vagy

c)69 a rádióengedély – vagy annak módosítása, hosszabbítása – iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására és a rádióengedély kiadása során az OKK a sugáregészségügyi szakvéleményt megadta.

(9) A (8) bekezdés szerint szükséges szakvélemény hiányában a Hatóság egyszeri alkalommal – a szakvélemény utólagos pótlásáig – legfeljebb kilencven napig érvényes, meg nem hosszabbítható érvényességi idejű rádióengedélyt adhat.

14. § (1) A rádióengedély tartalmazza:

a)70 az engedélyes természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) az üzemben tartás célját;

c)71 a használható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a rádióspektrum-használat jellegét, ha az nem kizárólagos használatú frekvencia;

d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat;

e) a rádióberendezés, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit;

f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét;

g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit;

h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat;

i) más elektronikus hírközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját;

j) ha a hálózat jellege megköveteli, a rádiórendszer hívójelét vagy azonosító jelét;

k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti;

l) a rádióengedély érvényességi idejét;

m)72 a rádióspektrumdíj mértékét és fizetési gyakoriságát;

n)73 a rádióspektrumdíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, valamint adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá

p) a rádiórendszer telepítési és sugárzási jellemzőiről, az üzemben tartásához szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres, valamint eseti adatszolgáltatás rendjét;

q)74 analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kódot.

(2) A műsorszórásra vonatkozó rádióengedély az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Eht. 55. § (13) bekezdésében foglaltakat is tartalmazza.

(3)75 A keretengedély az (1) bekezdés d), f), h), – valamint versenyeztetési eljárás során elnyert rádióspektrum-használati jogosultság esetén – m) és n) pontjában foglaltak kivételével tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat.

(4) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 13. § (2) bekezdés d), f)–h) pontjában és a 13. § (3) bekezdésében felsoroltakat, valamint a rádióállomások műszaki jellemzőit a keretengedélyben meghatározottak szerint a Hatóságnak a tervezett üzemben tartás megkezdése előtt harminc nappal bejelenteni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

15. §76 A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri – beleértve: belvízi –, földi mozgószolgálat vagy rádiónavigáció szolgálat rádióállomásai részére a Hatóság a rádióengedélyeket az NFFF-ben meghatározottaknak megfelelően adja ki.

16. § (1)77 A rádióengedély érvényességi ideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet hosszabb, mint öt év vagy a versenyeztetési eljárás során elnyert rádióspektrum-használati jogosultság időtartama.

(2)78 A (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével, ha az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejárta előtt legkorábban hat hónappal, legkésőbb két hónappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, az engedély érvényességét a Hatóság legfeljebb öt évvel meghosszabbítja.

(3)79 A rádióspektrum-használati jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényességi ideje a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának vagy megújításának megfelelően hosszabbítható meg.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága alapján kiadott rádióengedély érvényessége a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

(5)80 A rádióengedély érvényességi idejének megállapításakor a Hatóság a rádióengedélyben engedélyezett frekvenciákra vonatkozó, az NFFF-ben rögzített feltételeket veszi figyelembe.

17. § (1) A Hatóság a rádióengedélyt új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – anyagi jogi alapon – módosíthatja

a) az engedélyes kérelmére vagy

b)81 hivatalból indult eljárás során rádióspektrum-gazdálkodási okból.

(2) A rádióengedély módosítása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(3) A Hatóság kérelemre a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat rádióengedélyt. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott rádióengedélyt a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon – hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő rádióengedély módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

7. Egyszerűsített rádióengedély

18. §82 (1)83 Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás tárgykörébe tartozó rádióspektrum-használatra vonatkozó igényt az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.

(2)84 Az ügyfél bejelentését a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be a (3) bekezdés szerinti adatok, nyilatkozatok megadásával.

(3) A bejelentés tartalmazza a 13. § (2) bekezdés a)–e), g) és n) pontjában, valamint a 13. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(4)85 A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vételtől használható. A Hatóság a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően tartalmazó bejelentést egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi.

(5)86 A Hatóság a 34. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendő rádióspektrumdíjról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton visszaigazolást küld az ügyfélnek.

8. Kísérleti célú rádióengedély

19. §87 (1) A Hatóság rádióberendezés, rádiórendszer kísérleti célú üzemeltetéséhez, rádióberendezés gyártásához – beleértve a rádióberendezés szoftverének fejlesztését is –, kipróbálásához vagy próbaüzemeltetéséhez kísérleti célú rádióengedélyt adhat, ha az nem ellentétes az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeivel és az Eht. rendelkezéseivel.

(2) Kísérleti célú rádióengedély akkor is kiadható, ha a rádióspektrum-használati igény nem felel meg az NFFF-nek.

(3) A kísérleti célú rádióengedély frekvenciakijelölés nélkül is kiadható.

(4) Az (5) és (6) bekezdés kivételével a kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb egy év, amely kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

(5) A próbaüzemeltetésre vonatkozó kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb harminc nap, az érvényességi idő nem hosszabbítható meg.

(6) Rádióberendezés gyártására, kipróbálására vonatkozó kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb 5 év, az érvényességi idő egyedi vizsgálat alapján legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

(7) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejárta előtt az engedély feltételeit a Hatóság megváltoztathatja vagy az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott elektronikus, rádió- vagy villamos berendezésnek, rádiórendszernek káros zavarást vagy rendeltetésszerű működésében zavart okoz;

b) a rádióspektrum-használat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé, vagy

c) a rádióspektrumot nem a kérelem szerinti célra használják.

(8) A kísérleti rádióengedélyben a Hatóság a kísérlet lefolytatásáról és a kísérlet során elért eredményekről, tapasztalatokról beszámolási kötelezettséget írhat elő, amelyet az engedélyes a kísérlet befejezését követő kilencven – próbaüzem esetében tíz – napon belül írásban köteles teljesíteni.

9. Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

20. § A rádióengedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért az engedélyes felel.

21. § (1) Az engedélyes köteles

a) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni;

b) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a Hatóságnak bejelenteni és a rádióengedélyről másolatot kérni.

(2)88 Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó, zárt csoportot alkotó használók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer engedélyese köteles a rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit a rádióengedéllyel vagy általa a rádióengedély alapján, a 3. melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni.

(3)89 Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó zárt csoportot alkotó használók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit üzemeltető köteles a rádióengedélyt vagy annak másolatát vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó az egyszerűsített rádióengedély alapján üzemelő rádiórendszerekre.

22. §90 A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri – beleértve: belvízi –, földi mozgószolgálat vagy rádiónavigáció szolgálat rádiórendszere részére külföldi hírközlési igazgatás által kiállított rádióengedélyt a Hatóság az NFFF-ben meghatározottak alapján fogadja el.

23. § (1)91 A Hatóság a frekvenciakijelölést vagy rádióengedélyt hatósági eljárásban hivatalból visszavonja vagy módosítja,

a) ha azt jogszabály írja elő;

b) ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi;

c)92 ha a rádióspektrum-használati jogosultság megszűnt vagy módosult;

d)93 ha a frekvenciakijelölés a 9. § (2) bekezdése alapján vagy a rádióengedély a 17. § (3) bekezdése alapján került kiadásra, és a nemzetközi koordináció során a rádióállomás rádióspektrum-használatát az érintett igazgatás – külön megállapodás vagy a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint – elutasítja;

e)94 jogerős bírósági határozat alapján;

f)95

g)96 a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügyi követelmények megsértéséről szóló, véglegessé vált döntése alapján;

h) ha a kérelem a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat tartalmazott; vagy

i)97 ha a légiközlekedési hatóság vagy a katonai légügyi hatóság a légi jármű légialkalmasságának megszűnését, vagy a hajózási hatóság az úszólétesítmény hajózásra alkalmasságának megszűnését véglegessé vált döntésében megállapította.

(2)98 A Hatóság a versenyeztetési eljárás során szerzett rádióspektrum-használati jogosultságot megállapító határozatot a rádióspektrum-használati jogosultsággal rendelkező vállalkozás kérelmére visszavonja.

10.99

24. §

11. A rádióforgalmazás szabályai

25. §100 A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint a magyar hírközlési igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott további forgalmazási előírásokat.

26. §101 (1) A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden rádióforgalmazás megkezdésekor és befejezésekor vagy egyéb – jogszabályban meghatározott – gyakorisággal, valamint a Hatóság felszólítására közölni kell.

(2) A légi, tengeri és belvízi mozgószolgálat állomásait érvényes kezelői vizsgával rendelkező személyek kezelhetik.

27. § (1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióállomás üzemét szándékosan zavarni;

b) modulálatlan jelet sugározni;

c) olyan kódot használni, melynek kulcsa vagy dekódolási eljárása a Hatóság részére nem hozzáférhető és a rejtjelfelügyelet sem adott engedélyt a használatához;

d) megtévesztő hívójelet használni;

e) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közleménynek a Hatóság rádió megfigyelése során történő rögzítésére.

(2) Minden rádióállomás kezelője köteles a segélyhívást elsődlegesen venni és arra válaszolni.

(3) az Alaptörvény 48–54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején a rádióállomás kezelője köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani és a közleményre válaszolni.

12. Rádióellenőrzés

28. § (1) A Hatóság az Eht.-ban meghatározott általános hatósági felügyeleti, mérőszolgálati és rádióellenőrzési hatáskörében az üzemben tartott

a) rádióberendezést és rádiórendszert,

b)102 nagyfrekvenciás villamos berendezést,

c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, valamint

d) villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést

előzetes bejelentés nélkül az üzemeltetés helyszínén ellenőrizheti.

(2) A berendezés üzemeltetője köteles az (1) bekezdésben meghatározott – a rejtjelező eszközök kivételével – bármely berendezést bemutatni, a vizsgálatot lehetővé tenni.

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott bármely berendezést jogosult részletesebb vizsgálat céljából a telephelyére szállítani. A Hatóság a vizsgálat után köteles a rádióberendezést az eredeti helyére visszaszállítani kivéve, ha az elszállításra a berendezés szabálytalan forgalomba hozatala vagy jogszerűtlen üzemeltetése miatt alkalmazott jogkövetkezmény szolgáltatott alapot.

(4)103 A rádióellenőrzés keretében a Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eszközöket rádióspektrum-használati, elektromágneses összeférhetőségi (a továbbiakban: EMC), valamint összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

(5) A Hatóság hivatalból térerősség és ellátottsági paraméterek vizsgálatával ellenőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kötött hatósági szerződésben foglalt ellátottsági és minőségi mutatók teljesülését.

13. Rádiófelderítés

29. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból felderíti az ismeretlen eredetű, jogszerűtlen, engedély nélküli vagy zavart okozó rádióadásokat. A rádióadások, a nagyfrekvenciás jelek forrásának behatárolására rádiófelderítést végez.

(2) A rádiófelderítés során a Hatóság behatárolja a berendezés telephelyét és azonosítja az üzemeltető kilétét.

(3) Az eljárás további szakaszában a Hatóság a 28. §-ban foglaltak szerint jár el.

14. Rádiómegfigyelés

30. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból, a rádióspektrum tartós megfigyelésével, monitorozásával méri

a) a rádióberendezések, rádióállomások sugárzási paramétereit, és

b) a rádióadások forgalmi, foglaltsági jellemzőit.

(2) A Hatóság a megfigyelt rádióadásokat a jogszerű használat ellenőrzése érdekében rögzítheti és a rögzített rádióadásokat a rádióberendezés használatával elkövetett jogsértés felderítése, bizonyítása során felhasználhatja. Az eljárás során fel nem használt felvételt, a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

(3) A Hatóság rádiómegfigyelési tevékenysége során megfigyeli a rádióberendezések, rádióállomások által keltett térerősségek egészségügyi határértékhez való viszonyát is.

15. Zavarvizsgálat és zavarelhárítás

31. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból – ide értve a bejelentés alapján hivatalból indított eljárást is – jár el a jogszerűen üzemeltetett rádiószolgálatok berendezéseinek üzemében észlelt zavar, vagy EMC probléma esetén a káros zavarás kivizsgálása és elhárítása érdekében. A zavarvizsgálat keretében vizsgálja a zavar meglétét, okát, behatárolja annak forrását, azonosítja az érintett üzemeltetőt, helyszíni hatósági ellenőrzés, rádióellenőrzés keretében megvizsgálja a zavart okozó berendezést.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő nevét, címét;

b) a zavarjelenség leírását;

c) a zavar észlelésének idejét, pontos helyét;

d) a zavarjelenség időtartamát, gyakoriságát.

(3) Ha a bejelentés nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt tartalmi elemeket, a Hatóság határidő megjelölésével annak kiegészítésére hívhatja fel az ügyfelet.

(4) Nem minősül zavarnak a vételi hiba, ha az

a) természeti jelenségekből, vagy mechanikus eszközöktől származik;

b) az adó ellátottsági területén kívül van;

c) a vevőkészülék műszaki hibája, szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata okozza.

(5) A rádióberendezés, rádiórendszer működésében zavart okozó köteles a zavart megelőzni, a keletkezett zavart megszüntetni.

(6) Zavarvizsgálat keretében feltárt zavarás esetén a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a zavar megszüntetésére.

(7) Amennyiben a Hatóság a zavart okozó eszköz üzemben tartóját az eszköz zavarszűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a zavar más módon történő elhárítására kötelezte, a zavart okozó eszköz üzemben tartója köteles a zavarelhárítás tényét, az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

(8) Ha a zavart az üzemeltető a megjelölt határidőre nem szüntette meg, a Hatóság jogosult a berendezés üzemeltetését megtiltani, illetve a berendezést az Eht. rendelkezései szerint lepecsételni.

16. Nemzeti mérőszolgálati tevékenység

32. §104 A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége keretében a nemzeti rádióspektrum-vagyon védelme, valamint a rádióspektrum jogszerű és káros zavarástól mentes használatának biztosítása érdekében

a) feltárja a rádióspektrumban bekövetkező zavarokat vagy összeférhetőségi – EMC – problémákat, és intézkedik azok elhárítása, megoldása érdekében;

b) biztosítja a műsorszórás vételi lehetőségének zavartalanságát a használók számára;

c) rádiómegfigyelési adatokat szolgáltat a rádióspektrum-gazdálkodási eljárásokhoz, a tényleges rádióspektrum-használatról, a sávok foglaltságáról;

d) ellenőrzi a rádióállomások és rádiótávközlésen alapuló elektronikus hírközlési szolgáltatások ellátottsági mutatóit, valamint a kisugárzott jelek műszaki és üzemi jellemzőit a rádióengedélynek vagy a hatósági szerződésben foglalt műszaki paramétereknek való megfelelés szempontjából; és

e) felderíti a forgalomba hozatalra vonatkozó szabályoktól eltérő berendezést, készüléket, valamint a nem engedélyezett, vagy nem megfelelő, vagy az engedélyezettől eltérő rádióspektrum-használatot, és intézkedik a használat engedélynek való megfelelése vagy a használat megszüntetése érdekében.

17. Nemzetközi mérőszolgálati tevékenység

33. § A Hatóság

a)105 kivizsgálja a külföldi igazgatások, ideértve a rádióspektrum-gazdálkodó hatóságok zavarbejelentéseit és intézkedik a zavarok elhárítása érdekében;

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi zavarelhárításban;

c) külföldi eredetű zavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz;

d) összehangolt méréseket végez a zavarok megelőzése és a nemzetközi koordináció érdekében a frekvenciakijelölés kiadása előtt vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt;

e)106 külföldi társigazgatás, a Nemzetközi Távközlési Egyesület vagy a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete felkérésére együttműködik a nemzetközi rádiómérő programok végrehajtásában, vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró állomás vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében;

f) rendszeres időközökben elvégzi a nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos méréseket.

18. Hatósági nyilvántartás

34. § (1) A Hatóság köteles nyilvántartani:

a)107 a jogosultak, az engedélyesek és a rádióspektrumdíj fizetésére kötelezettek személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a rádióállomások földrajzi és telepítési adatait;

c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó és azonosító jeleit;

d)108 a rádiórendszerek, rádióberendezések műszaki jellemzőit, a rádióspektrumdíj mértékét;

e) a rádiórendszerek műszaki felépítését, üzemidejét, telepítésük, üzemben tartásuk célját;

f) a rádiórendszerek más elektronikus hírközlő hálózattal való csatlakozásának módját, célját; és

g) a lepecsételt rádióberendezés típusát vagy más azonosításra alkalmas megjelölését, az üzemeltető nevét és címét, az őrzés helyét, a pecsételés indokát, a pecsét eltávolításának okát, idejét;

h)109 az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatások műsorazonosító kódjait.

(2) Keretengedély esetében a Hatóság a 14. § (4) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3) Egyszerűsített rádióengedély esetében a Hatóság a 18. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) A hatósági nyilvántartásban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik.

(5) A nemzetközi megállapodások mellékletei szerinti frekvenciajegyzékek nem hozhatóak nyilvánosságra.

18/A. 110 Hatósági szerződés

34/A. § (1) A Hatóság az e rendeletben foglalt frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági ügyekben az ügyféllel – az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerint megkötött hatósági szerződésre az Eht. 41. § (2)–(4) bekezdésében és 42. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

18/B. 111 A sávátrendezés szabályai

34/B. § (1) Sávátrendezésre abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az érintett frekvenciasáv tekintetében a sávátrendezés az NFFF alapján megengedett, és

b) a tervezett sávátrendezés eredményeként létrejövő frekvenciasáv-használat megfelel az NFFF-ben meghatározott sávhasználati feltételeknek.

(2)112 A rádióspektrum-használati jogosultak a sávátrendezésről írásban köthetnek megállapodást. A megállapodás érvényességi feltétele a Hatóság jóváhagyása. A sávátrendezési megállapodás hatálybalépését a Hatóság sávátrendezést jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni, azonban a rádióspektrum-használati jogosultak a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásánál későbbi hatálybalépési időpontban is megállapodhatnak.

(3)113 A rádióspektrum-használati jogosultak együttesen kötelesek kérni a sávátrendezési megállapodás hatósági jóváhagyását. A kérelemhez csatolni kell a sávátrendezési megállapodás egy eredeti példányát. A sávátrendezési megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, időbeli ütemezését,

d) a sávátrendezési megállapodás tervezett hatálybalépésének időpontját, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásának időpontjával, és

e)114 a sávátrendezéssel érintett rádióspektrum-használati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(4) A Hatóság határozatával jóváhagyja a sávátrendezési megállapodást, ha

a) a jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat,

b) a sávátrendezési megállapodás megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak,

c)115 a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a hatékony rádióspektrum-használat feltételeinek és a sávátrendezési megállapodásban foglaltak alapján biztosított a káros zavarás elkerülése, és

d)116 a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának, és nem terjeszkedik túl azon.

(5)117 Rádióspektrum-gazdálkodási műszaki okból, különösen nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében a Hatóság a rádióspektrum-használati jogosultak írásbeli értesítésével kezdeményezheti a sávátrendezési megállapodás megkötését.

(6)118 Ha a rádióspektrum-használati jogosultak az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő hat hónapon belül nem kezdeményezik a sávátrendezési megállapodás jóváhagyását, vagy ha a Hatóság nem hagyja jóvá az (5) bekezdés szerinti értesítés alapján létrejött sávátrendezési megállapodást, a Hatóság hivatalból indított eljárásban hozott határozatával jogosult a rádióspektrum-használati jogosultak felhasználói blokkjainak vagy azok részeinek átrendezésére az (1) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett.

(7) A (6) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b)119 a sávátrendezéssel érintett rádióspektrum-használati jogosultak szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, műszaki feltételeit és időbeli ütemezését és

d)120 a sávátrendezéssel érintett rádióspektrum-használati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(8)121 A (4) bekezdés szerinti jóváhagyást tartalmazó határozat vagy a (6) bekezdés szerinti határozat véglegessé válását követően a Hatóság – a határozat tartalmának megfelelően – hivatalból módosítja a sávátrendezéssel érintett valamennyi rádióspektrum-használati jogosultságot megállapító határozatot és rádióengedélyt.

(9)122 A sávátrendezésre vonatkozóan további előírásokat határozhat meg az egyes frekvenciasávokban megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja vagy a rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító határozat vagy hatósági szerződés.

18/C. 123 Rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának, valamint megújításának szabályai

34/C. § (1) Versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság egy alkalommal versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül meghosszabbítható, ha a meghosszabbítás

a) a rádióspektrum eredményes és hatékony használatát biztosítja;

b) nem veszélyezteti az életbiztonság védelméhez, a közrendhez, a közbiztonsághoz vagy a honvédelemhez fűződő általános érdekű célok megvalósulását;

c) nem torzítja a piaci versenyt; és

d) szélessávú felhasználási célú, uniós szinten harmonizált frekvenciasávok esetében elősegíti a magas színvonalú és nagy sebességű, vezetéknélküli szélessávú szolgáltatás országos, a lakosság széles köre számára történő elérhetőségét, illetve a fő közlekedési útvonalak – ideértve a transzeurópai közlekedési hálózatokat is – lefedettségét, vagy elősegíti az új, vezetéknélküli technológiák és alkalmazások gyors fejlesztését.

(2) A rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a rádióspektrum-használati jogosultság lejárata előtt legkorábban 30 hónappal, legkésőbb 28 hónappal lehet benyújtania a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal).

(3) A Hivatal abban az esetben hosszabbíthatja meg a rádióspektrum-használati jogosultságot vagy jogosultságokat, ha

a) a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának lehetősége a rádióspektrum-használati jogosultság szerzésekor biztosított volt;

b) a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama alatt, a (8) bekezdés szerinti hatósági döntés meghozataláig a Hivatal vagy az Elnök véglegessé vált határozatában nem állapította meg, hogy a rádióspektrum-használati jogosult a rádióspektrum-használattal összefüggő elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt rendelkezést ismételten és súlyosan megszegte;

c) objektív és előretekintő értékelés alapján megállapítható, hogy a meghosszabbítás megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak; továbbá

d) a rádióspektrum-használati jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet a (2) bekezdésben meghatározott határidőben terjesztette elő.

(4) A Hivatal a rádióspektrum-használati jogosultság lejáratát megelőző 24. hónap végéig megvizsgálja, hogy a (3) bekezdésben írt szempontok alapján van-e lehetőség a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbítására.

(5) A Hivatal a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket írhat elő, ha a (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a meghosszabbítás hátrányosan érintheti a piaci versenyt, ugyanakkor a piaci hátrányok a kötelezettségek előírása útján orvosolhatók.

(6) A Hivatal a vizsgálat eredményeképpen tett megállapításairól tájékoztatja a jogosultat.

(7) Ha a Hivatal az (5) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként kötelezettség előírását tervezi, az Eht. 40. §-a szerinti egyeztetés során a határozattervezet mellékleteként közzéteszi az Ápszr. 4. § (4) bekezdés szerinti hatáselemzést.

(8) Ha az Eht. 40. § szerinti egyeztetést követően nem merül fel a jogosultság meghosszabbíthatóságát kizáró ok, és – ha a Hivatal az (5) bekezdés alapján kötelezettséget írt elő – a jogosult nyilatkozatában elfogadja a meghosszabbítás feltételeit, akkor a Hivatal

a) hivatalból megindítja a hatósági szerződés módosítására irányuló eljárást, ha a rádióspektrum-használati jogosultság tárgyában az Ápszr. 21. § (7) bekezdése alapján hatósági szerződést kötött a rádióspektrum-használati jogosulttal, vagy

b) hivatalból módosítja a rádióspektrum-használati jogosultságot megállapító határozatot, ha a rádióspektrum-használati jogosultság tárgyában a Hivatal az Ápszr. 21. § (6) bekezdése alapján határozatot hozott.

(9) Ha a (8) bekezdés a) pontja szerinti hatósági szerződés módosítására irányuló eljárásban nem kerül sor a hatósági szerződés módosítására, a Hivatal az Ápszr. szerinti versenyeztetési eljárás keretében értékesítheti a rádióspektrum-használati jogosultságot.

(10) A rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbított időbeli hatályát a Hatóság oly módon is meghatározhatja, hogy egy vagy több frekvenciasávban biztosítsa a rádióspektrum-használati jogosultságok és jogok egyidejű lejáratát.

(11) Ha a (4) bekezdésben foglalt vizsgálat alapján a Hivatal megállapítja, hogy a meghosszabbítás feltételei nem állnak fenn, vagy ha a jogosult nem fogadja el a meghosszabbítás (5) bekezdés szerinti feltételeit, a Hivatal a meghosszabbítás iránti kérelem elutasításáról a jogosultság lejárata előtt legkorábban 21 hónappal, legkésőbb 18 hónappal hatósági döntést hoz. A meghosszabbítás elutasítása esetén a Hivatal az Ápszr. szerinti versenyeztetési eljárás keretében értékesítheti a rádióspektrum-használati jogosultságot.

34/D. § (1) Ha a rádióspektrum-használati jogosultság szerzésekor a megújítás lehetősége nem volt kizárva, a versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság a Hivatal mérlegelése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül megszerezhető legfeljebb 15 évre, amely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

(2) A rádióspektrum-használati jogosultság megújítására irányuló kérelmet a jogosult a rádióspektrum-használati jogosultságának lejárata előtt legkorábban 5 évvel, legkésőbb 28 hónappal nyújthatja be a Hivatalhoz.

(3) A megújítási kérelem elbírálásakor a Hivatal – a frekvenciasáv egészére és a frekvenciasávban fennálló valamennyi rádióspektrum-használati jogosultságra tekintettel – azt mérlegeli, hogy

a) a megújítás elősegíti-e az Eht. 2. § a)–h) és l)–p) pontjában, valamint a rádióspektrum használatára vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott célok, továbbá valamely közpolitikai cél megvalósulását;

b) uniós harmonizált frekvenciasáv esetében a megújításra tekintettel biztosítható-e az uniós harmonizált műszaki követelmények teljesítése;

c) a rádióspektrum-használati jogosultság szerzésekor előírt kötelezettségek megfelelően, határidőben teljesültek-e;

d) a megújítással érintett rádióspektrum-használati jogosultság iránt a rádióspektrum-használati jogosulttól eltérő személy részéről – legkésőbb az Eht. 40. § szerinti egyeztetés során – merült-e fel megalapozott piaci kereslet;

e) a technológiai, valamint a piaci változásokra tekintettel a rádióspektrum használata hatékonyabbá tehető-e a jogosultság megújításával, vagy legalább a korábbi használattal azonos hatékonyságot biztosít-e; valamint

f) a megújítást követően is biztosított-e a káros zavarás elkerülése, és a hatékony spektrumhasználat vagy a megújítás a súlyos szolgáltatási probléma elkerülése érdekében szükséges-e.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti mérlegelés alapján nem merült fel jogosultság megújíthatóságát kizáró ok, a Hivatal megvizsgálja, hogy a megújítás biztosítja-e a piaci verseny fenntartását vagy annak fokozását, illetve biztosítja-e a versenytorzulás elkerülését, továbbá milyen valószínűsíthető hatást gyakorol a piaci szereplők által már megvalósított és a tervezett beruházásokra, különösen a megújítás által érintett frekvenciasávot használó elektronikus hírközlő hálózatok (e § alkalmazásában a továbbiakban: hálózat) kiépítésére.

(5) A Hatóság a rádióspektrum-használati jogosultság megújításának versenyre gyakorolt várható hatásainak objektív és előretekintő értékelése során figyelembe veszi,

a) ha a megújítás tárgyát képező rádióspektrum szélessávú felhasználási célú, uniós szinten harmonizált frekvenciasáv, akkor a használatával lefedett terület nagyságát – több hálózat esetén hálózatonkénti bontásban – és a kiépíteni tervezett hálózati lefedettségi adatokat;

b) a megújítás tárgyát képező rádióspektrum használatában érintett hálózat jellemzőit, különösen annak állapotát (meglévő, tervezett, újonnan kiépítendő vagy módosuló hálózat) és az alkalmazott technológiát;

c) az érintett hálózati elemek körét, mennyiségét jogosultanként az üzemeltetett összes hálózati elemnek a köréhez és mennyiségéhez viszonyítva; továbbá

d) a megújítás tárgyát képező frekvenciasávnak az összes szolgáltató által használt releváns rádióspektrum-készletének és a teljes releváns rádióspektrumkészlet, valamint az érintett frekvenciasáv egymáshoz viszonyított arányát.

(6) A Hatóság a megújítás teljes elektronikus hírközlési piacra gyakorolt várható hatásainak értékelése körében figyelembe veszi különösen

a) a jogosult piaci pozícióját, ennek keretében különösen a piaci részesedést, a vállalatméretet, a jövedelmezőséget és a tulajdonosi hátteret;

b) a megújítás várható hatását a végfelhasználók számára nyújtott szolgáltatások tekintetében, ennek keretében különösen a szolgáltatásválaszték, a szolgáltatásminőség, a lefedettség és az árak várható változását, továbbá

c) a megújítás várható hatását a beruházásokra, különösen a piaci szereplők beruházásra való ösztönzöttségére az ország egész területére vonatkozóan, és kiemelten a nem lefedett és a különböző mértékben lefedett térségek fejlesztésére.

(7) Ha a (4) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a megújítás várhatóan nem érinti hátrányosan a piaci versenyt, vagy a várható negatív versenyhatások a 34/E. § (3) bekezdés g) pont szerinti feltétel vagy kötelezettség előírásával kiküszöbölhetők, a Hivatal megállapítja a megújított rádióspektrum-használati jogosultság piaci versennyel kapcsolatos feltételeit.

34/E. § (1) A Hivatal olyan feltételekhez köti a megújított egyedi rádióspektrum-használati jogot, amelyek biztosítják a rádióspektrum optimális, a lehető legeredményesebb és leghatékonyabb használatát, és ennek érdekében jogosult felülvizsgálni és módosítani a korábbi rádióspektrum-használati jogosultsághoz kötött feltételeket, továbbá a megújítást új feltételhez vagy kötelezettség teljesítéséhez kötheti.

(2) A megújított rádióspektrum-használati jogosultság feltételeinek meghatározása során a Hivatal figyelembe veszi az Eht. 2. § a)–h) és l)–p) pontjában, valamint 100/B. § (4) bekezdés a)–g) pontjában foglalt célkitűzések és követelmények megfelelő érvényesülését, ha az adott célkitűzés vagy követelmény az egyedi rádióspektrum-használati jogosultság esetében értelmezhető.

(3) A megújított rádióspektrum-használati jogosultság feltételei között a Hivatal megállapíthatja

a) a megújítás tárgyát képező rádióspektrum-készlet leírását, használatának részletes feltételeit;

b) a megújított rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésével kapcsolatos díjakra vonatkozó feltételeket és kötelezettségeket;

c) a megújított rádióspektrum-használati jogosultság időtartamát;

d) a megújított rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait és végzésének feltételeit;

e) a megújított rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételeket;

f) a megújított rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának feltételeit, valamint a megújítás lehetőségével vagy kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket;

g) az Ápszr. 4. § (2) bekezdése szerinti feltételeket, kötelezettségeket, ha a megújított rádióspektrum-használati jogosultság tárgya és jellege szükségessé teszi;

h) az Ápszr. 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket, ha a 34/D. § (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a megújítás hátrányosan érintheti a piaci versenyt, és a kötelezettségek előírása a verseny előmozdítása és a verseny torzulásának elkerülése érdekében szükséges,

i) az Ápszr. 4. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség előírásának lehetőségét, továbbá

j) a kérelmező által önkéntesen vállalt feltételeket.

(4) Ha a kérelmező nyilatkozatában vállalja a jogosultság (3) bekezdés szerinti feltételeit, a Hivatal határozattervezetet készít, amelyben rögzíti a jogosultság feltételeit és a megújítás indokait.

(5) Ha a Hivatal a (3) bekezdés h) pontja alapján kötelezettséget írt elő, az Eht. 40. §-a szerinti egyeztetés során a határozattervezet mellékleteként közzéteszi a 34/D. § (4) bekezdése szerinti hatáselemzést.

(6) A Hivatal a megújítási kérelmet elutasítja, ha

a) a rádióspektrum-használati jogosultság szerzésekor a megújítás lehetősége ki volt zárva;

b) a megújítás nem felel meg a 34/D. § (3) bekezdése szerinti szempontoknak, céloknak;

c) a 34/D. § (4) bekezdése szerinti hatáselemzés eredményeként megállapítja, hogy a megújítás a versenyre várhatóan negatív hatással jár, és ez a (3) bekezdés h) pontja szerinti kötelezettségek előírása útján sem orvosolható; vagy

d) az érintett jogosult vagy több jogosult a Hivatal által megállapított feltételekkel nem kéri a jogosultsága megújítását.

34/F. § (1) Ha az Eht. 40. § szerinti egyeztetést követően a kérelmező nyilatkozatában vállalja a rádióspektrum-használati jogosultság Hivatal által véglegesített feltételeit, a Hivatal határozatban rendelkezik a megújításról és a rádióspektrum-készlet használatának feltételeiről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel a Hivatal a jogosulttal hatósági szerződést köthet, ebben az esetben a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában kizárólag a megújíthatóság tárgyában dönt, és minden, a rádióspektrum-használati jogosultág megszerzésével, feltételeivel, valamint a rádióspektrum-használati jogosultsággal összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés, feltétel a hatósági szerződés részét képezi.

(3) A (2) bekezdés szerinti a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a Hivatal hivatalból indítja meg.

34/G. § Ha a jogosult a 34/D. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kérte a rádióspektrum-használati jogosultságának megújítását, a Hivatal hivatalból megvizsgálhatja, hogy a 34/D. § (3) bekezdése szerinti szempontok alapján a jogosultság megújítható-e. A Hivatal az e bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről tájékoztatja a jogosultat, és nyilatkozattételre hívja arra vonatkozóan, hogy kérelmezi-e a rádióspektrum-használati jogosultsága megújítását.

19. Záró és átmeneti rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

(2)124

(3)125

36. §126 (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódokat a Hatóság – a képzés szabályszerűségének szempontjából – 2012. december 31. napjáig felülvizsgálja és az érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a műsorazonosító kódok kiadása érdekében hivatalból indult eljárás során módosítja.

(3)127

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

37. §128 Ez a rendelet

a) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13., 42., 45., 47–53. és 55. cikkének, valamint 1. mellékletének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

1. Frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok

1.1. Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:

1.1.1.129 (R) légi mozgó,

1.1.2.130 légi rádiónavigáció,

1.1.3. rádiólokáció,

1.1.4. tengeri mozgó,

1.1.5. tengeri rádiónavigáció.

1.2. Űrtávközlési szolgálatok:

1.2.1.131 műholdas (R) légi mozgó

2. A frekvenciakiosztási tervvel nem rendelkező rádióalkalmazások

2.1.132 A földfelszíni műsorszóró szolgálatok frekvenciasávjaiban üzemeltetett az NFFF-ben megjelölt nem műsorszóró alkalmazások.

2. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

A műszaki terv előírt kötelező tartalmi elemei

1.133 Rádiórendszer műszaki tervének tartalmaznia kell:

1.1. az igényelt frekvencia, csatorna vagy csatornaosztás, polarizáció, frekvenciasáv, sávszélesség, valamint tervezésre adatszolgáltatás keretében átadott egyéb adatokat,

1.2.134 a rádióspektrum-használat célját, a tervezett szolgáltatás leírását,

1.3. az összeköttetések méretezését, illetve besugárzási tervet,

1.4. a rádiórendszer rendeltetését, rendszertechnikai felépítését, forgalmi és kapacitási adatait,

1.5. a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzőit,

1.6.135 más rádióberendezéssel, rádiórendszerrel való összekapcsolásra vonatkozó igényt,

1.7. beilleszkedés vizsgálat, illetve zavartatás analízis eredményét és értékeit,

1.8. a rádióberendezések, antennák, és egyéb felhasznált eszközök típusát, műszaki adatait,

1.9. a tervezési módszer megadását,

1.10.136 a tervező eredeti aláírását és a tervezői jogosultság azonosítását,

1.11. minden olyan további tényt, adatot, számítást, amit a Hatóság a műszaki terv készítési követelményekben előírt,

1.12. rendszertechnikai vázlatterveket, terepmetszeteket.

2. A 960 MHz feletti állandóhelyű szolgálati rádiórendszer műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:

2.1. a rádiórendszer, összeköttetések nyomvonaltervét, telephelyek leírását,

2.2. a tápvonalak típusát, műszaki adatait,

2.3. a hálózat, összeköttetések rendszertechnikáját.

3. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez137

Üzemeltetési igazolás

 

A

B

1.

Engedélyes neve:

 

2.

Rádióengedély száma:

 

3.

Rádióengedély érvényessége:

 

4.

Hívójel:

 

5.

Berendezés típusa:

 

6.

Maximális kisugárzott teljesítmény (W):

 

7.

Üzemi frekvenciák (csatornák)

Adó/Vevő


Kelt:     
Kiállító neve:     
Aláírása:     
1

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet 6. §-a, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdését a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § 4. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés 6. pontja a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

10

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdés g) pontja a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 23. §-ával megállapított, a 3/2021. (IV. 23.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdés i) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (3) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (5) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § (1) bekezdés k) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 4. § (1) bekezdés l) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. § (1) bekezdés m) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 4. § (1) bekezdés n) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

32

A 4. § (1) bekezdés o) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 4. § (1) bekezdés p) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 4. § (2) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 3. pont b) és c) alpontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4. § (5) bekezdését a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 4. pont a) alpontja, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

41

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 6. § (1) bekezdés a) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 7. § (1) bekezdése a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

45

A 8. § (2) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 25. §-ával megállapított, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § (3) bekezdés b) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 8. pontja és 12. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 9. § (3) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 9. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 10. § (2) bekezdését a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 12. § (1) bekezdés c) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 26. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 12. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 12. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 12. § (5) bekezdését a 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 2. §-a iktatta be.

58

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 8. pont a) pontja, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja és 12. § 6. pontj szerint módosított szöveg.

60

A 13. § (2) bekezdés c) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 13. § (2) bekezdés e) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

62

A 13. § (2) bekezdés i) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (2) bekezdés j) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 13. § (2) bekezdés o) pontját a 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 13. § (2) bekezdés p) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A 13. § (2) bekezdés q) pontját a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 13. § (3) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 13. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 8. pont b) pontja, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 13. § (8) bekezdés c) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 8. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 14. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 9. pontja, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 14. § (1) bekezdés m) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 14. § (1) bekezdés q) pontját a 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be.

75

A 14. § (3) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 28. §-ával megállapított, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 16. § (1) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 16. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 16. § (3) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

81

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

82

A 18. § a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

83

A 18. § (1) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

84

A 18. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 18. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

86

A 18. § (5) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

87

A 19. § a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

88

A 21. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 21. § (3) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 23. § (1) bekezdése a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

92

A 23. § (1) bekezdés c) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 23. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 23. § (1) bekezdés e) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 23. § (1) bekezdés f) pontját a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 23. § (1) bekezdés g) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 6. § b) pont bb) alpontja szerint módosított szöveg.

97

A 23. § (1) bekezdés i) pontja a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 6. § b) pont bc) alpontja szerint módosított szöveg.

98

A 23. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 10. alcímet (24. §) a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

100

A 25. § a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 26. § a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

102

A 28. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 24. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 21. §-át.

103

A 28. § (4) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

104

A 32. § a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

105

A 33. § a) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 33. § e) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

107

A 34. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 15. pontja, a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

108

A 34. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

109

A 34. § (1) bekezdés h) pontját a 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 5. §-a iktatta be.

110

A 18/A. alcímet (34/A. §) a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. §-a iktatta be.

111

A 18/B. alcímet (34/B. §) a 2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet 5. §-a iktatta be.

112

A 34/B. § (2) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 34/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

114

A 34/B. § (3) bekezdés e) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 34/B. § (4) bekezdés c) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 34/B. § (4) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

117

A 34/B. § (5) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

118

A 34/B. § (6) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 34/B. § (7) bekezdés b) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

120

A 34/B. § (7) bekezdés d) pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

121

A 34/B. § (8) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

122

A 34/B. § (9) bekezdése a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

123

A 18/C. alcímet (34/C–34/G. §) a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 9. §-a iktatta be.

124

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 35. § (3) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

126

A 36. §-t a 35. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet 6. §-a iktatta be.

127

A 36. § (3) bekezdését a 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 9. pontja.

128

A 37. § a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

129

Az 1. melléklet 1.1.1. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

130

Az 1. melléklet 1.1.2. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

131

Az 1. melléklet 1.2.1. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

132

Az 1. melléklet 2.1. pontja a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet 31. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

133

A 2. melléklet 1. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

134

A 2. melléklet 1.2. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

135

A 2. melléklet 1.6. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

136

A 2. melléklet 1.10. pontja a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 11. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

137

A 3. melléklet a 10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet 12. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére