• Tartalom

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról

2023.01.01.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A–18/E. §-ában, valamint a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési tevékenységekkel összefüggő feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK),
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint
c) a rendőrkapitányságokra
terjed ki.

II. FEJEZET

Az engedélyezési eljárás végrehajtásának és a bejelentés kezelésének szabályai

2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 18/D. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) által a felügyeleti bírsággal sújtott vállalkozásokról vezetett nyilvántartás adataiban kell ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményét az ügyiratban kell kinyomtatott formában elhelyezni.
3. Az Ftv. 18/B. § (10) bekezdésében meghatározottakról a vállalkozás nyilatkozatát kell beszerezni.
4–6.2
7.3 A polgári célú pirotechnikai termék felhasználása tárgyában kiadott engedély egy példányát a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a döntés kiadmányozásával egyidejűleg, elektronikus úton a felhasználás helye szerint illetékes tevékenység-irányítási központnak (a továbbiakban: TIK) továbbítja.
8.4 A tevékenység tudomásulvétele tárgyában kiadott igazolást és a tevékenység megtiltását tartalmazó döntést a kiadmányozással egyidejűleg, elektronikus úton továbbítani kell az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjának.
9.5 A bejelentéshez kötött forgalmazás esetében a helyszínen vizsgálni kell a biztonságos forgalmazás és tárolás feltételeinek meglétét. A helyszíni vizsgálat megállapításairól az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alapján jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni. A bejelentéshez kötött felhasználásnál indokolt esetben az illetékes rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületének álláspontját is be kell szerezni az esetleges akadályozó körülményekre vonatkozóan.

III. FEJEZET

Ellenőrzés

1. Az engedélyesek adminisztratív és helyszíni ellenőrzése

10.6 Az Ftv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményét a 2. mellékletben szereplő adattartalommal kell rögzíteni, és elektronikus alszámos iratként kezelni.
11. A hatósági ellenőrzést a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: RZS NEO) speciális lekérdező modulján keresztül kell végrehajtani.
12. Az engedélyesek helyszíni ellenőrzésére az adminisztratív ellenőrzéstől függetlenül kerül sor.
13. A közterületi szolgálatot teljesítő állomány
a) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijátékot annak helyszínén, a rendezvény jellegéből fakadó sajátosságok figyelembevételével, körültekintéssel és tapintattal ellenőrzi;
b) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijátékon kívül a lakosság által bejelentett vagy a hatóság által észlelt tűzijátékot is köteles ellenőrizni;
c) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijáték ellenőrzése során vizsgálja, hogy a felhasználás az engedélyben, illetve bejelentésben foglaltaknak megfelelő helyen, időben, termékekkel történik, és azt a megjelölt pirotechnikus hajtja-e végre;
d) illegális felhasználás, illetve az engedélyes által elkövetett szabályszegés esetében a szükséges intézkedést kezdeményezi (a felhasználás azonnali megtiltása, helyszín biztosítása, lezárása, tűzszerész járőr kirendelése, szabálysértési feljelentés megtétele);
e) az igazgatásrendészeti szolgálat közreműködésével évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a bejelentésköteles és a rendőrhatóság által jóváhagyott, pirotechnikai termék forgalmazásával foglalkozó üzletek tevékenységét is.
14. A rendőrség bűnügyi állománya
a) általános bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak végrehajtása során lehetőségeihez képest köteles fellépni az illegális pirotechnikai termékeket árusítók kiszűrése érdekében;
b) pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén önállóan intézkedik e tevékenységek megakadályozására, illetve felszámolására;
c) pirotechnikai tevékenység folytatásához szükséges engedélyek ellenőrzéséhez – közös akció keretében is – köteles segítséget nyújtani a közterületi szolgálatot teljesítő állománynak;
d) közreműködik az esetleges illegális pirotechnikai raktárhelyiségek, tárolóhelyek felkutatásában.

2. A polgári célú pirotechnikai termékek ellenőrzése

15.7 Szabálytalanság megállapítása esetén az ellenőrzést végző rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíteni kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes szervét.
16.8

3. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termékekre vonatkozó eljárás

17. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai terméket a rendőrkapitányság jegyzőkönyvben átveszi. A zárolást az engedélyt kiadó igazgatásrendészeti szerv határozattal rendeli el. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termékek kezelése a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasításban meghatározott kezelési, tárolási, együtt-tárolási és szállítási szabályok maradéktalan betartásával történik.
18.9
19.10 Amennyiben a talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termék megsemmisítésének van helye, évente egy alkalommal – kivéve, ha a tárolásra szolgáló helyen a pirotechnikai termékek nettó hatóanyag-tartalma meghaladja a 20 kg-ot – a tárolóhely kezelője értesíti a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatósága Tűzszerész Szolgálat (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) ügyeletét, amely intézkedik annak elszállítására.
20.11 Súlytól függetlenül azon pirotechnikai termék esetében, amely lejárt szavatosságú, nem egyértelműen felismerhető vagy azonosítható, valamint kezelésbiztonságát elvesztette (átnedvesedett, sérült, kiszóródott, csak részben elműködött), a termék mozgatása nélkül, a helyszín biztosítása mellett a Tűzszerész Szolgálat ügyeletén, azonnalos kirendelés esetén a TIK-nek a Készenléti Rendőrség ügyeletén keresztül kérni kell a tűzszerész járőr helyszínre rendelését.

IV. FEJEZET

Piacfelügyeleti intézkedések
21.12 Amennyiben a rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát vagy biztonságát, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság – hivatkozva az ORFK és a TÜV Rheinland InterCert Kft. (a továbbiakban: TÜV) közötti együttműködési megállapodásban foglaltakra – felkéri a TÜV-öt, hogy a termék vizsgálatát végezze el. A TÜV vizsgálatának eredményét a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság értékeli. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a TÜV vizsgálatának eredményét és annak értékelését az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének, illetve az értékelést a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak is megküldi.
22. Az Európai Bizottságot érintő értesítési és tájékoztatási kötelezettségeket az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme teljesíti.
23. Az Európai Bizottságtól érkező, pirotechnikai termékkel kapcsolatos riasztást az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi.

V. FEJEZET

Pirotechnikai tevékenységet végzők nyilvántartása, statisztikai adatok szolgáltatása

24. A pirotechnikai tevékenységhez kapcsolódó kérelmeket és bejelentéseket az RZS NEO-ban telepített modulban használt „pirotechnikai tevékenység nyilvántartása” iktatókönyvben kell iktatni és nyilvántartani. A nyilvántartásban történő rögzítésre, lekérdezésre és törlésre vonatkozó részletszabályokat a nyilvántartáshoz az RZS NEO-ban kiadott útmutató tartalmazza.
25.13 Az Ftv. 18/B. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat az engedélyezésről szóló döntés véglegessé válását követően kell a nyilvántartásban rögzíteni.
26.14 A statisztikai tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása érdekében a pirotechnikai tevékenység engedélyezési és ellenőrzési adatairól a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme kimutatást készít, és azt az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének a 3. mellékletben feltüntetett adattartalommal az igazgatásrendészeti tevékenységgel összefüggő időszakos jelentések keretében felterjeszti.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

27. Ez az utasítás – a 28. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
28. Az utasítás 1–26. pontja, 29–31. pontja, 35. pontja, valamint 1–3. melléklete a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
29.15
30.16
31.17
32.18
33.19
34.20
35.21

1. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz22

2. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz

A ……………………… számú ügyben ………………………………………………………………………… érintett
(engedélyes/pirotechnikus) ellenőrzése.
Az ellenőrzés időpontja: ……………………………

bűntettesek nyilvántartásában

□ szerepel
□ nem szerepel

hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában

□ szerepel
□ nem szerepel

büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában

□ szerepel
□ nem szerepel

jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés a bíróság cégnyilvántartásában

□ szerepel
□ nem szerepel

felügyeleti bírsággal sújtott vállalkozásokról vezetett nyilvántartásban

□ szerepel
□ nem szerepel

központi szabálysértési nyilvántartásban

□ szerepel
□ nem szerepel

3. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz23

Pirotechnika szakterület

...............félév/év
statisztikai adatai
2R06897M.docx

Vármegyei/

Budapesti RFK

Pirotechnika

Kiadott engedélyek

Bejelentések

Hatósági ellenőrzések

Állampolgári panasz

Felügyeleti bírságok száma

Nem EGT-tagállamba kiadott szállítási engedélyek

Gyártás

Forgalomba hozatal

Forgalmazás

Tárolás

Felhasz-nálás

Kiállítás

Vizsgálat

Megsemmi-
sítés

Felhasználás

Forgal-mazás

Határon átnyúló

RK

RFKéves

év végi

Állandó kézi átmeneti

év végi

Kivitel

Behozatal1

Az 1. pont b) alpontja az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 83. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 59. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4–6. pontot a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 21. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. pont az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 84. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 59. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 16. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 59. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 16. pontjával megállapított szöveg.

6

A 10. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított szöveg.

7

A 15. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 18. pontjával megállapított szöveg.

8

A 16. pontot a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 21. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 18. pontot a 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás 8. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

10

A 19. pont az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 85. pontjával megállapított szöveg.

11

A 20. pont az 59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 86. pontjával megállapított szöveg.

13

A 25. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 20. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 26. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 59. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 29. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 30. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 31. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 32. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 33. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 34. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 35. pontot a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. mellékletet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 21. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

23

A 3. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 59. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére