• Tartalom

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

2019.01.01.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egyen- vagy formaruha

1. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy a feladata ellátása során, a tevékenysége szerinti, az 1–6. mellékletben meghatározott – a (11) bekezdés szerint összeállított és elfogadott műszaki dokumentáció alapján kialakított – egyen- vagy formaruhát köteles viselni. A rendészeti feladatokat ellátó személy részére rendszeresített ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket az 1–6. melléklet szerinti alapellátási normák tartalmazzák. A felszerelési eszközök beszerzését, meglétét, folyamatos utánpótlását és annak módját, az öltözködési előírásokat és azok betartásának ellenőrzését, az egyen- vagy formaruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök leadását vagy megváltását, a rendészeti feladatokat ellátó személy foglalkoztatásának megszűnését követően a munkáltató által bevont, de még utánpótlásra alkalmas ruházati és felszerelési eszköz felhasználásának rendjét a munkáltató határozza meg.

(2) Ha a munkáltató az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy részére a munkáltató megnevezését tartalmazó jelzés viselését kötelezően előírja, abban az esetben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek a jelzést az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek jobb ujján felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral kell rögzítenie.

(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek az egyen- vagy formaruházata felső ruházati viseletelemeinek bal ujján az adott rendészeti tevékenység megnevezését tartalmazó jelzést felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral kell rögzítenie.

(4) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek a szolgálati azonosító jelvényt az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő gombjára gombolva, vagy az annak megfelelő helyre tűzve kell viselnie. A szolgálati azonosító jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges középvonalával egybeessen.

(5) A rendészeti feladatokat ellátó személy hímzett azonosítója a szolgálati azonosító jelvény számát tartalmazó ruházati felszerelés, amely a gyakorló öltözetet viselő állomány részére, valamint a szolgálati azonosító jelvény hordására nem alkalmas viseletelem viselése esetén biztosítja az egyenruhát viselő állomány azonosíthatóságát. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy a hímzett azonosítót a szolgálati azonosító jelvény helyén viseli, amelyet tépőzárral is lehet rögzíteni.

(6) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy azonosítására alkalmas névkitűzőt az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen, vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyeznie. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy nevét felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral is lehet rögzíteni.

(7) A rendészeti feladatokat ellátó személy egyen- vagy formaruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő hazautazás céljából a lakóhelye és a feladat ellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben viselése tilos.

(8) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles az egyen- vagy formaruha megőrzésére, rendeltetésszerű használatára, állagmegóvására.

(9) Az egyen- vagy formaruhának megváltoztatása és – a testhez igazítást kivéve – átalakítása nem megengedett, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személy feladata ellátása során az egyen- vagy formaruha jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet.

(10) Az egyen- vagy formaruha használatból kivonása esetén annak más célra történő további felhasználása csak a szolgálati feladattal kapcsolatos fizikai munkavégzés során, a jelzések eltávolítását követően lehetséges.

(11) Az egyen- vagy formaruházat kialakítása és a termékről készült műszaki dokumentáció összeállítása a rendészeti feladatokat ellátó szerv vagy személy irányításáért vagy felügyeletéért felelős miniszter feladata, amelynek összeállítására és elfogadására a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kerül sor.

2. Ellátási kötelezettség

2. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy egyen- vagy formaruhával történő ellátásáról a munkáltató gondoskodik. A munkáltató határozza meg, hogy az ellátás pénzben vagy természetben történik.

(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy részére kiadott egyen- vagy formaruha a munkáltató tulajdona. Az egyen- vagy formaruha a foglalkoztatás megszűnéséig a rendészeti feladatokat egyen- vagy formaruhában ellátó személy birtokában van.

(3) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

3. A ruházati ellátás rendszere

3. § (1) A ruházati ellátás alap- és utánpótlási ellátásból áll.

(2) Az alapellátás egyszeri ellátás, amelynek rendeltetése, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy rendelkezzen mindazon ruházati cikkekkel és felszerelési eszközökkel, amelyek feladatai ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számára előír.

(3) Az alapellátási norma az új felszerelő első ellátásához szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök körét, valamint mennyiségét határozza meg.

(4) Az alapellátásra való jogosultság kezdő időpontját a munkáltató határozza meg. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja a jogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(5) Az alapellátás kiadásakor a rendészeti feladatokat ellátó személlyel közölni kell a ruházati cikkek tervezett viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját és módját, továbbá azt, hogy a ruházat tisztíttatása, mosatása, karbantartása a rendészeti feladatokat ellátó személy kötelessége.

(6) A ruházati utánpótlási ellátás az elhasználódott ruházati cikkek és felszerelési eszközök pótlását, valamint az újonnan rendszeresített ruházati cikkek és felszerelési eszközök biztosítását szolgálja.

(7) A harminc napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon lévő személy, valamint a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes) részesülők – a gyes melletti újbóli munkába állást kivéve – ruházati utánpótlási ellátást távollétük egész időtartamára nem kaphatnak.

(8) Attól, akinek foglalkoztatási jogviszonya megszűnt, a kiadott ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket – a munkáltató által meghatározottak kivételével – azonnali hatállyal be kell vonni és azt további utánpótlási készletként kell hasznosítani.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az új egyen- vagy formaruhák biztosításáig az e rendelet hatálybalépését megelőzően használt egyen- vagy formaruhák tovább használhatók azok viselési idejének lejártáig.

(3)1 A rendészeti feladatokat ellátó szerv vagy személy irányításáért vagy felügyeletéért felelős miniszter az 1. § (11) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról 2014. február 28-ig gondoskodik.

(4)2 A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 20/2015. (VI. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését3 megelőzően használt, az R.-rel megállapított 4. mellékletnek nem megfelelő egyen- és formaruhák tovább használhatóak azok viselési idejének lejártáig.

1. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez4

A fegyveres biztonsági őrök formaruházata

A

B

C

D

Sorszám

Ruházati cikk megnevezés

Mennyiség/ Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

FBŐ sapka (baseball fazon)

1 db

24

2.

Gyakorló téli (szőrmés) sapka

1 db

36

3.

Sál*

1 db

36

4.

FBŐ gyakorló téli dzseki (tépőzáras felirattal) ***

1 db

36

5.

Többfunkciós téli kabát kivehető polár béléssel ***

1 db

36

6.

FBŐ gyakorló nadrág

2 db

24

7.

Nyári – őszi – tavaszi gyakorló nadrág*

2 db

24

8.

FBŐ gyakorló zubbony (tépőzáras feliratokkal)

1 db

24

9.

Pulóver*

1 db

24

10.

Hosszú ujjú gyakorló ing*

3 db

24

11.

Rövid ujjú gyakorló ing*

3 db

24

12.

Meleg aláöltözet (felső és alsó)*

1 db

24

13.

FBŐ póló

2 db

12

14.

Gyakorló bakancs, nyári***

1 pár

24

14a.

Gyakorló bakancs, téli***

1 pár

24

15.

Félcipő*

1 pár

24

16.

Gyakorló kesztyű*

1 pár

24

17.

Taktikai kesztyű*

1 pár

36

18.

Nyakkendő*

1 db

36

19.

Gyakorló derékszíj***

1 db

36

20.

Öltöny két részes*

1 db

24

21.

Rövid ujjú ing*

2 db

24

22.

Hosszú ujjú ing*

2 db

24

23.

Öv*

1 db

36

24.

Esővédő

1 db

48

25.

Gumicsizma*

1 pár

24

26.

Tréningruha**

1 db

12

27.

Sportcipő**

1 pár

12

28.

Póló**

2 db

24

29.

Névkitűző tábla (tűzhető)*

1 db

60

30.

Hímzett névkitűző

2 db

60

31.

Munkáltatói hovatartozás hímzett karjelzés, tépőzáras kivitel *

2 db

36

32.

Rendészeti tevékenység megnevezését tartalmazó hímzett karjelvény

2 db

36

A fegyveres biztonsági őrök egyéb felszerelése

A

B

C

D

Sorszám

Felszerelési eszközök megnevezés

Mennyiség/ Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

Szolgálati Jelvény (számozott)

1 db

elhasználódásig

2.

Taktikai öv (külső-belső)***

1 db

36

3.

Fegyvertok (hordtok)

1 db

elhasználódásig

4.

Fegyvertok (combtok)*

1 db

elhasználódásig

5.

Tártok*

1 db

elhasználódásig

6.

Gázspray tok

1 db

elhasználódásig

7.

Irattartó övtáska*

1 db

36

8.

Gumibottartó karika

1 db

elhasználódásig

9.

Bilincstok

1 db

elhasználódásig

A *-gal jelölt tételek kiadása opcionális.
A **-gal jelölt tételeket azoknál a fegyveres biztonsági őrségeknél kell beszerezni, ahol a rendszerbe kerülés és bennmaradás feltétele a fizikai állóképesség teljesítése.
A ***-gal jelölt, azonos funkciójú termékek közül csak az egyikkel történő ellátás biztosítható.

2. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A természetvédelmi őrök és az önkormányzati természetvédelmi őrök egyenruhája

Sor-
szám

Megnevezés

Irányszín

Alapellátási norma

Tervezett viselési idő (hónap)

alapnorma

kieg. norma

I. Terepi szolgálati egyenruha

A) Téli viseletelemek

1.

Téli kabát

P-561 U

1 db

 

36 hó

2.

Polár dzseki egyben téli kabát bélés

P-561 U

1 db

 

36 hó

3.

Téli nadrág

P-561 U

2 db

 

24 hó

4.

Vízhatlan téli nadrág

P-561 U

1 db

 

24 hó

5.

Téli mellény (polár)

P-561 U

1 db

 

36 hó

6.

Téli ing

P-562 U

2 db

 

24 hó

7.

Téli sapka

P-561 U

1 db

 

36 hó

8.

Sál

zöld

1 db

 

36 hó

9.

Kesztyű

barna

1 db

 

36 hó

10.

Téli zokni

zöld

3 pár

 

12 hó

11.

Bakancs

barna

1 pár

 

36 hó

B) Nyári és őszi–tavaszi viseletelemek

1.

Nyári–őszi–tavaszi nadrág

P-561 U

3 db

 

18 hó

2.

Őszi-tavaszi mellény

P-561 U

1 db

 

24 hó

3.

Pulóver

P-561 U

1 db

 

36 hó

4.

Hosszú ujjú ing

P-562 U

2 db

 

24 hó

5.

Rövid ujjú ing

P-562 U

2 db

 

24 hó

6.

Póló

P-562 U

2 db

 

24 hó

7.

Nyári–őszi–tavaszi sapka

P-561 U

1 db

 

36 hó

8.

Zokni

zöld

5 pár

 

12 hó

9.

Átmeneti cipő

barna

1 pár

 

36 hó

10.

Félcipő

barna

1 pár

 

36 hó

C) További viseletelemek

1.

Rövid nadrág

P-561 U

1 db

 

36 hó

2.

Nyakkendő

zöld

1 db

 

36 hó

3.

Derékszíj – 40 mm széles

barna

1 db

 

36 hó

4.

Öv – 30 mm széles

barna

1 db

 

36 hó

5.

Láthatósági mellény

 

 

 

 

D) Védőruházat

1.

Polár aláöltözet (felső és alsó)

 

1 db

 

 

2.

Esőruházat

zöld

1 db

 

 

3.

Gumicsizma

zöld

1 db

 

 

4.

Kamásli

zöld

1 db

 

 

E) Kiegészítő szolgálati felszerelések

1.

Szolgálati oldaltáska

barna

1 db

 

 

2.

Szolgálati hátizsák

zöld

1 db

 

 

3.

Taktikai öv

 

1 db

 

 

4.

Fegyvertok (övtok)*

 

1 db

 

 

5.

Fegyvertok (combtok)*

 

1 db

 

 

6.

Tártok*

 

1 db

 

 

7.

Bilincstok*

 

1 db

 

 

8.

Gázspray tok

 

1 db

 

 

9.

Irattartó övtáska

 

1 db

 

 

10.

Szolgálati beosztásjelzés

 

1 db

 

 

11.

Rendőrbot tartó karika

 

1 db

 

 

II. Társasági egyenruha

A) Férfi viseletelemek

1.

Öltöny (zakó, pantalló és mellény)

zöld

1 db

 

48 hó

2.

Téli kabát

zöld

1 db

 

48 hó

3.

Hosszú ujjú ing

homok

2 db

 

24 hó

4.

Rövid ujjú ing

homok

2 db

 

24 hó

5.

Kalap

zöld

1 db

 

48 hó

6.

Nyakkendő

zöld

1 db

 

48 hó

7.

Sál

zöld

1 db

 

48 hó

8.

Kesztyű

barna

1 pár

 

48 hó

9.

Zokni

zöld

3 pár

 

12 hó

10.

Öv

barna

1 db

 

48 hó

11.

Félcipő

barna

1 pár

 

36 hó

B) Női viseletelemek

1.

Kosztüm (blézer és szoknya)

zöld

1 db

 

48 hó

2.

Téli kabát

zöld

1 db

 

48 hó

3.

Hosszú ujjú blúz

homok

2 db

 

24 hó

4.

Rövid ujjú blúz

homok

2 db

 

24 hó

5.

Kalap

zöld

1 db

 

48 hó

6.

Nyakkendő

zöld

1 db

 

48 hó

7.

Sál

zöld

1 db

 

48 hó

8.

Kesztyű

barna

1 pár

 

48 hó

9.

Öv

barna

1 db

 

48 hó

10.

Félcipő

barna

1 pár

 

36 hó

A *-gal jelölt tétel csak a természetvédelmi őrre vonatkozik.

3. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és az erdővédelmi szolgálat egyenruhája

A.

B.

C.

D.

E.

Sor-
szám

Megnevezés

Irányszín

Alap norma

Tervezett viselési idő (hónap)

1. Terepi szolgálati egyenruha

1.1. Téli viseletelemek

1.1.1.

Terepi téli kabát

sötétzöld

1 db

36 hónap

1.1.2.

Polár dzseki egyben téli kabát bélés

sötétzöld

1 db

36 hónap

1.1.3.

Téli nadrág

sötétzöld

2 db

24 hónap

1.1.4.

Téli sapka

sötétzöld

1 db

36 hónap

1.1.5.

Téli ing

zöld
vagy homok

2 db

24 hónap

1.2. Nyári és őszi–tavaszi viseletelemek

1.2.1.

Nyári–őszi–tavaszi nadrág

sötétzöld

2 db

12 hónap

1.2.2.

Őszi–tavaszi mellény

sötétzöld

1 db

24 hónap

1.2.3.

Dzseki

sötétzöld

1 db

36 hónap

1.2.4.

Ing vagy póló

zöld

3 db

12 hónap

1.2.5.

Nyári–őszi–tavaszi sapka

sötétzöld

1 db

36 hónap

2. Irodai szolgálati egyenruha

2.1. Férfi viseletelemek

2.1.1.

Öltöny (zakó, pantalló, mellény)

sötétzöld

1 db

24 hónap

2.1.2.

Irodai ing

fehér
vagy homok

3 db

12 hónap

2.2. Női viseletelemek

2.2.1.

Kosztüm (blézer és szoknya vagy nadrágkosztüm)

sötétzöld

1 db

24 hónap

2.2.2.

Blúz

fehér vagy bézs

3 db

12 hónap

3. További viseletelemek

3.1.

Kalap

sötétzöld

1 db

36 hónap

3.2.

Nyakkendő

sötétzöld

1 db

36 hónap

3.3.

Sál

sötétzöld

1 db

36 hónap

3.4.

Pulóver

sötétzöld

1 db

12 hónap

3.5.

Félcipő

barna vagy fekete

1 pár

24 hónap

3.6.

Szolgálati oldaltáska, vagy hátizsák

sötétzöld

1 db

36 hónap

3.7.

Láthatósági mellény

világoszöld

1 db

12 hónap

4. Védőruházat

4.1.

Esőruházat

zöld

1 db

 

4.2.

Gumicsizma

zöld

1 pár

 

4.3.

Kamásli

sötétzöld

1 pár

 

4.4.

Vízhatlan bakancs

barna
vagy fekete

1 pár

 

Sor-
szám

Felszerelési eszközök megnevezés

Mennyiség/ Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

Névkitűző

1 db

 

2.

Jelvény

1 db

 

3.

Taktikai öv

1 db

 

4.

Fegyvertok (övtok)

1 db

 

5.

Tártok

1 db

 

6.

Bilincstok*

1 db

 

7.

Gázspray tok

1 db

 

8.

Rendőrbot tartó karika

1 db

 

A *-gal jelölt tétel csak az erdővédelmi szolgálat tagjára vonatkozik.

4. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez5

Halászati őrök egyenruhája

 

A

B

C

D

 

Ruházati cikk megnevezés

Irányszín

Mennyiség/ Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

Téli kabát (dzseki)*

zöld

1 db

36

2.

Átmeneti kabát*

zöld

1 db

24

3.

Esőkabát és esőnadrág

zöld

1 db

24

4.

Nyári nadrág

zöld

2 db

12

5.

Téli nadrág

zöld

2 db

12

6.

Hosszú ujjú ing*

zöld

2 db

12

7.

Pulóver*

zöld

1 db

12

8.

Pamut póló (3 db rövid ujjú, 1 db hosszú ujjú)

zöld vagy fehér

4 db

12

9.

Félcipő (vízálló)

barna

1 pár

12

10.

Bakancs (vízálló)

barna

1 pár

36

11

Téli kesztyű (ötujjas)

barna

1 pár

24

12.

Derékszíj (bőr nadrágszíj)

barna

1 db

36

13.

Gumicsizma (–20 °C-ig)

zöld vagy barna

1 pár

24

14.

Téli szolgálati sapka

zöld

1 db

12

15.

Nyári szolgálati sapka

zöld

1 db

12

16.

Mellény*

zöld

1 db

24

17.

Láthatósági mellény

sárga vagy narancs

1 db

12

 

A

B

C

 

Felszerelési eszközök megnevezés

Mennyiség/Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

Névkitűző

1 db

2.

Jelvény

1 db

3.

Bilincstok**

1 db

4.

Gázspray tok

1 db

5.

Rendőrbot tartó karika

1 db

A *-gal jelölt ruházati elemek hátoldalán fekete színű nyomtatott nagybetűkkel az „ÁLLAMI HALÁSZATI ŐRZÉS” felirat szerepel kizárólag az állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati őrök esetében.
** Kizárólag az állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati őrök részére.

5. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Mezőőrök és hegyőrök formaruhája

Sor-
szám

Megnevezés

Irányszín

Alapellátási norma

Tervezett viselési idő (hónap)

alapnorma

kieg. norma

I. Terepi szolgálati egyenruha

A) Téli viseletelemek

1.

Téli kabát

zöld

1 db

 

36 hó

2.

Polár dzseki egyben téli kabát bélés

zöld

1 db

 

36 hó

3.

Téli nadrág

zöld

2 db

 

24 hó

4.

Vízhatlan téli nadrág

zöld

1 db

 

24 hó

5.

Téli mellény (polár)

zöld

1 db

 

12 hó

6.

Téli sapka

zöld

1 db

 

36 hó

7.

Sál

zöld

1 db

 

36 hó

8.

Kesztyű

zöld

1 db

 

36 hó

9.

Téli zokni

zöld

3 pár

 

12 hó

10.

Bakancs

zöld

1 pár

 

24 hó

B) Nyári és őszi–tavaszi viseletelemek

1.

Nyári–őszi–tavaszi nadrág

zöld

3 db

 

12 hó

2.

Pulóver

zöld

1 db

 

24 hó

3.

Hosszú ujjú ing

zöld

2 db

 

12 hó

4.

Rövid ujjú ing

zöld

2 db

 

12 hó

5.

Nyári–őszi–tavaszi sapka

zöld

1 db

 

24 hó

6.

Zokni

zöld

5 pár

 

12 hó

7.

Átmeneti cipő

zöld

1 pár

 

24 hó

C) További viseletelemek

1.

Derékszíj – 40 mm széles

barna

1 db

 

36 hó

2.

Láthatósági mellény

 

 

 

 

D) Védőruházat

1.

Polár aláöltözet (felső és alsó)

zöld

1 db

 

 

2.

Esőruházat

zöld

1 db

 

 

3.

Gumicsizma

zöld

1 db

 

 

4.

Kamásli

zöld

1 db

 

 

E) Felszerelési eszközök megnevezése

1.

Szolgálati oldaltáska

barna

1 db

 

 

2.

Névkitűző

 

1 db

 

 

3.

Jelvény

 

1 db

 

 

4.

Taktikai öv

zöld

1 db

 

 

5.

Fegyvertok (övtok)

zöld

1 db

 

 

6.

Tártok

zöld

1 db

 

 

7.

Bilincstok*

zöld

1 db

 

 

8.

Gázspray tok

zöld

1 db

 

 

9.

Irattartó övtáska

zöld

1 db

 

 

10.

Rendőrbot tartó karika

 

1 db

 

 

A *-gal jelölt tétel csak a mezőőrre vonatkozik.

6. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez6

Közterület felügyelők egyenruhája

A

B

C

D

Sorszám

Ruházati cikk megnevezés

Mennyiség/
Mennyiségi egység

Tervezett
viselési idő (hónap)

1.

Téli sapka (usanka)

1 db

24

2.

Nyári sapka (baseball, barett vagy pilotka)

2 db

24

3.

Téli kabát ¾-es

1 db

24

4.

Téli dzseki

1 db

24

5.

Átmeneti dzseki

1 db

24

6.

Esőkabát*

1 db

-

7.

Nyári szoknya*

1 db

12

8.

Nyári pantalló*

2 db

24

9.

Téli pantalló*

2 db

24

10.

Téli gyakorló nadrág

2 db

12

11.

Nyári gyakorló nadrág

2 db

12

12.

Nyári gyakorló zubbony

2 db

12

13.

Rövid ujjú ing*

5 db

12

14.

Hosszú ujjú ing*

5 db

12

15.

Pulóver

2 db

24

16.

Pamut póló rövid ujjú

3 db

12

17.

Társasági zakó (zubbony)*

1 db

-

18.

Társasági kosztümkabát*

1 db

-

19.

Félcipő (fekete színű)*

1 pár

12

20.

Bakancs (fekete színű)

1 pár

24

21.

Nyakkendő*

2 db

24

22.

Nyaksál*

1 db

24

23.

Téli bőrkesztyű (ötujjas)

1 pár

24

24.

Téli alsónadrág (hosszú alsó)

2 db

24

25.

Derékszíj, bőr

1 db

24

26.

Láthatósági mellény

1 db

12

27.

Kerékpáros nadrág*

2 db

24

28.

Sportcipő*

1 pár

24

29.

Fehér galléros póló*

3 db

12

30.

Sötétkék galléros póló*

3 db

12

31.

Fekete motoros dzseki*

1 db

24

32.

Fekete motoros nadrág*

1 db

24

33.

Fekete bukósisak*

1 db

-Közterület felügyelők egyéb felszerelése

A

B

C

D

Sorszám

Felszerelési eszközök megnevezés

Mennyiség/
Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)

1.

Névkitűző

1 db

 

2.

Okmánytartó övtáska

1 db

 

3.

Taktikai öv*

1 db

 

4.

Rendőrbot tartó karika*

1 db

 

5.

Rádió tartó tok*

1 db

 

6.

Bilincstok*

1 db

 

7.

Gázspray tok

1 db

 

8.

Sapkaékítmény*

1 db

 

A *-gal jelölt tételek nem kötelezőek, vagy a kerékpáros és motoros öltözet részei.

1

A 4. § (3) bekezdése a 74/2013. (XII. 18.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a 20/2015. (VI. 12.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A hatálybalépés időpontja 2015. június 20.

4

Az 1. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelet 7. § a) pontjával megállapított, a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. melléklet a 20/2015. (VI. 12.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelet 7. § b) pontjával megállapított, a 11/2016. (IV. 8.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére