• Tartalom

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

2015.11.04.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 26. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) borászati melléktermékek kivonása: a szőlőtörköly és borseprő lepárlással történő megsemmisítése vagy ellenőrzés melletti kivonása e rendeletben meghatározott feltételek szerint;

b) borseprő: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i, 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) III. melléklet IIIa. rész a borágazatra vonatkozó meghatározások 8. pontja szerinti üledék, amelynek összes alkoholtartalma legalább 4 liter/100 kg;

c) borseprő denaturálás: a borseprő borászati célú felhasználásra – literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával – történő alkalmatlanná tétele;

d) hasznosító: aki az ipari célú nyers alkoholt élelmiszeripari célra nem használja fel, illetve azt nem értékesíti, vagy adja tovább élelmiszeripari célú felhasználásra, vagy továbbfeldolgozásra;

e) ipari célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati melléktermékek, illetve a 3. § (6) bekezdése szerinti bor egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

f) ipari célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra irányul;

g) szőlőtörköly: a 1234/2007/EK tanácsi rendelet III. melléklet IIIa. rész a borágazatra vonatkozó meghatározások 9. pontja szerinti maradvány, amelynek összes alkoholtartalma legalább 2,8 liter/100 kg;

h) térfogatban számított összes alkoholtartalom: az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. melléklet IIIa. rész a borágazatra vonatkozó meghatározások 15. pontja szerinti alkoholtartalom.

2. A borászati melléktermékekre vonatkozó általános szabályok

2. § A szőlőtörköly a szőlő kocsánnyal vagy kocsány nélkül való préseléséből is származhat.

3. A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség

3. § (1) Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell.

(2) Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, annak a keletkező borseprő kötelező lepárlás útján történő megsemmisítéséről gondoskodnia kell.

(3) A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kivonásra kötelezett termelő (a továbbiakban: kötelezett) legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évének végéig a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét

a) lepárlóüzem részére leadja, vagy

b) ellenőrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja.

(4) A szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol-mennyiségnek el kell érnie

a) szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot,

b) csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot,

c) csak borseprő esetében az 5%-ot.

(5) Borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonása esetén, amennyiben a borászati melléktermék alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg, úgy

a) a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg,

b) a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg

értéket kell figyelembe venni.

(6) Amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma – az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – nem éri el a (4) bekezdésben meghatározott mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával.

(7) A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre.

4. Ellenőrzés melletti kivonás

4. § (1) Szőlőtörköly esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:

a) takarmánykészítés,

b) szerves trágyaként, annak megfelelő mennyiségben történő felhasználás,

c) komposzt készítésére történő felhasználás,

d) szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés,

e) törkölypálinka készítés,

f) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,

g) hulladékbegyűjtő telep vagy veszélyeshulladék-égetőmű részére történő igazolt átadás,

h) biogáz előállítás céljára történő átadás,

i) ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése.

(2) Borseprő esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:

a) borseprőpárlat készítés,

b) borkősav vagy más anyag kivonása,

c) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,

d) hulladékbegyűjtő telep vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,

e) égetőműben történő ártalmatlanítás,

f) biogáz előállítás céljára történő átadás,

g) komposzt készítésére történő felhasználás.

5. § (1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére.

(2) A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

a) a bejelentő neve (cégneve), lakcíme (székhelye), adóazonosító jele vagy adószáma, egyszerűsített adóraktári száma, aláírása,

b) a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonásának választott módja.

(3) Adatváltozás, vagy a kivonás módjának módosítása esetén azt a borászati melléktermék kivonásának megkezdése előtt 72 órával írásban vagy elektronikus úton be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére.

5. Borseprő denaturálása

6. § (1) A borseprő denaturálását literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon denaturált borseprőt harmadik fél részére át kell adni a borkészítés borpiaci évének végéig.

(3) A denaturált borseprő átvételéről az átvevőnek a borkísérő okmányon kell nyilatkoznia.

6. A borászati melléktermékek elszámolása

7. § (1) A kötelezettnek a kivonás tényét – az időpont, a borászati melléktermék típusa, mennyisége és alkoholtartalma, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának feltüntetésével –a kivonás napján be kell jegyeznie a pincekönyvbe.

(2) A szőlőtörköly és a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot a kötelezettnek a kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig meg kell őriznie.

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év április 5-ig tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) az adott borpiaci évben támogatható maximális alkoholmennyiségről.

7. Eljáró hatóságok

8. § (1) A borászati hatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében

a) évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az Európai Unión belüli, vagy a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (a továbbiakban: OIV) előírásai szerinti analitikai vizsgálati szabályok betartását a 14. §-nak megfelelő lepárlóüzemeknél,

b) ellenőrzi a borászati melléktermékek kivonásával, leadásával, borseprő denaturálásával kapcsolatos előírások betartását,

c) ellenőrzi a lepárlásra leadott borászati melléktermékek minőségét,

d) ellenőrzi a 14. § szerinti lepárlóüzem mérési eredményeinek pontosságát,

e) az a) és d) pontokban meghatározott ellenőrzéseket követő 15 napon belül az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az MVH részére,

f) a jogszabálysértést megállapító, a c) pontban meghatározott ellenőrzések eredményéről borpiaci évenként összesített jelentést küld az MVH részére az adott borpiaci év július 31-ig.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MVH részére megküldi a Magyarországon bejegyzett székhelyű kereskedelmi szeszfőzdék, valamint a mezőgazdasági eredetű termékek kereskedelmi célú lepárlását végző adóraktárak jegyzékét minden borpiaci évben május 25-ig.

8. A borászati melléktermékek átvétele támogatásban részesülő lepárlóüzemek esetén

9. § (1) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerinti támogatással történő lepárlás esetén a borászati melléktermékek átadása, illetve átvétele a kötelezett telephelyén történik. A mennyiség pontos megállapítása (tömegmérés) és a minőségi paraméterek meghatározása (alkoholtartalom mérés) a lepárlóüzem telephelyén történik. A lepárlásra leadott borászati mellékterméknek idegen anyagoktól mentesnek és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie.

(2) A kötelezett a borászati melléktermékek támogatással történő lepárlás céljából történő leadása esetén a lepárlóüzemet értesíti

a) a szőlőtörköly keletkezésének várható időpontjáról, annak várható mennyiségéről tonnában, és keletkezésének pontos helyéről legalább a keletkezés várható időpontját megelőző 5. munkanapon. A lepárlóüzem a bejelentett szőlőtörköly rakodásához és szállításához a bejelentett keletkezés időpontját követő 48 órán belül köteles saját költségére eszközt biztosítani,

b) a borseprő átadásának időpontjáról, várható mennyiségéről hektoliterben, és keletkezésének pontos helyéről. A lepárlóüzem a bejelentett borseprő szállításához a bejelentés időpontját követő 30 napon belül köteles saját költségére eszközt biztosítani.

(3) A bejelentés módját és formáját a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodásban kell szabályozni.

(4) Amennyiben a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodás alapján a kötelezett maga szállítja be támogatott lepárlás céljára a borászati melléktermékeket a lepárlóüzem telephelyére, abban az esetben a lepárlóüzemnek a kötelezettel kötött megállapodásban foglalt beszállítási költségeket az átvételt követő 90 napon belül meg kell fizetnie.

(5)1 Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja magára, abban az esetben a lepárlóüzem rakodási költségtérítést fizet. A rakodási költségtérítést a lepárlóüzemnek a rakodást követő 90 napon belül a kötelezett részére meg kell fizetni.

(6)2 A kötelezett által viselt szállítási költségről és a rakodási díjról a kötelezett a rakodást követő 30 napon belül számlát köteles kiállítani, amelyen feltünteti a borászati melléktermék átadásának napját és az átvételi elismervény számát.

(7)3 A 14. § szerinti lepárlóüzem minden év július 20-ig tájékoztatja az MVH-t a következő borpiaci évre vonatkozóan a kötelezettnek fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítés összegeiről, amely azt az adott év július 31-ig közleményben közzéteszi.

(8)4 A (7) bekezdésben szereplő tájékoztatás elmulasztása esetében a lepárlóüzem támogatás igénybevételére nem jogosult.

10. § (1) A lepárlóüzem az átvétel napján köteles sorszámozott átvételi elismervényt kiállítani, amelynek tartalmaznia kell

a)5 az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) a leadott borászati melléktermék típusát,

c) a leadott borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, borseprő és bor esetében hektoliterben,

d) a leadott borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben,

e) az átvétel időpontját,

f) az átvétel helyét (a lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén vagy a kötelezett telephelyén történt).

(2) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani. Egy példány a kötelezettet illeti meg, egy példány a lepárlás után igényelhető támogatási kérelem mellékletét képezi. A harmadik példányt a lepárlóüzem öt évig köteles megőrizni.

(3) Az átvételi elismervényt – amennyiben annak tartalmával egyetért – a kötelezettnek is alá kell írni.

(4) Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történő leadásakor a kötelezett az átvevő lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében ismételt vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai vizsgálatok vitatása esetében a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében, közösen vett minták alapján a borászati hatóság a mintavételtől számított 8 napon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, amelyről határozatot hoz, és azt közli a kötelezettel és a lepárlóüzemmel.

(5)6 A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról kötelezettenként tételes kimutatást vezet. A kimutatásnak tartalmaznia kell

a)7 az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) a borászati melléktermék szállításához kapcsolódó kísérő okmány számát,

c) az (1) bekezdés szerinti átvételi elismervény számát,

d) az átvétel időpontját,

e) az átvétel helyét (lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén/kötelezett telephelyén történt),

f) a borászati melléktermék típusát,

g) a borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, borseprő és bor esetében hektoliterben megadva,

h) a borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve,

i) a borászati melléktermék számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve.

9. Borászati melléktermékek támogatott lepárlásában való részvétel

11. § (1) Csak az a lepárlóüzem vehet részt a borászati melléktermékeknek az 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerinti támogatással történő lepárlásában, amely szándékát a következő borpiaci évre vonatkozóan június 30-ig bejelenti az MVH-nak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 12. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, valamint a bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát. A bejelentés visszavonásig érvényes.

(2) A lepárlóüzem köteles a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodásban meghatározott mennyiségű, és a kötelezett által beszállított, a minőségi követelményeknek megfelelő minőségű borászati mellékterméket átvenni az adott borpiaci év július 31-ig, és a teljes mennyiséget lepárolni adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig.

12. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult minden olyan Magyarországon bejegyzett lepárlóüzem, amely a leadott borászati melléktermékekből ipari célú nyers alkoholt állít elő.

(2) A lepárlóüzemnek rendelkeznie kell

a) a borászati melléktermékek átvételének és az alkoholok leadásának technikai és személyi feltételeivel,

b) mintaraktárral, amelyben a beszállított, átmenetileg tárolt és kiszállított borászati melléktermékek mintáinak szakszerű és biztonságos tárolása megoldható, legalább a leadott borászati melléktermék átvételi bizonylatának 10. § (3) bekezdés szerinti aláírásáig,

c) az Európai Unión belül alkalmazott vagy az OIV előírásai szerinti mérési módszerek alkalmazásához szükséges feltételekkel (súly, nedvességtartalom, cukortartalom, alkoholtartalom meghatározása), amennyiben a vizsgálatokat nem akkreditált laboratóriumban végezteti,

d) a 9. § szerinti megállapodással.

(3) A lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) a szőlőfeldolgozótól vagy a borkészítőtől a 9. §-ban meghatározott módon átvett egy vagy több fajta borászati mellékterméket saját költségére párolja le,

b) a szőlőfeldolgozó vagy borkészítő által beszállított borászati melléktermékeknek közvetlenül a lepárlóüzembe történő beszállítása esetén megfizeti a 9. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak alapján számított beszállítási költségeket a beszállítást követő 90 napon belül,

c) az átvett borászati melléktermékeket a 11. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig lepárolja,

d) a támogatott lepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari, illetve energetikai felhasználásra értékesíti, vagy hasznosítja,

e) biztosítja a borászati melléktermékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását,

f) a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelenti az MVH-nak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

(4)8 A lepárlóüzem borpiaci évenként a támogatott lepárlással érintett borászati melléktermékekről kötelezettenként tételes kimutatást vezet.

(5)9 A (4) bekezdés szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell a 10. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati melléktermék lepárlása során előállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát.

10. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása

13. § (1) Borászati melléktermékek lepárlás útján történő megsemmisítése esetében az 555/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mértékű támogatás igényelhető.

(2) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatározásakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

(3)10 Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103k. cikke szerint elkészített és az Európai Bizottság részére benyújtott és elfogadott Nemzeti Támogatási Program 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az aktuális pénzügyi évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről a miniszter az adott pénzügyi év augusztus 1-jéig tájékoztatja az MVH-t, amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter haladéktalanul tájékoztatja az MVH-t, amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

14. § Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 11. § (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tett és a borászati melléktermékből ipari célú nyers alkoholt állít elő.

15. § (1) A 13. § (1) bekezdés szerinti támogatás a 9. § szerint átvett borászati melléktermékekből, illetve a 3. § (6) bekezdése alapján leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján igényelhető.

(2) Nem igényelhető támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek termelése során keletkezett melléktermékeket, illetve borokat támogatott lepárlás útján semmisítenek meg.

16. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH által közleményben közzétett nyomtatványokon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a)11 a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

c) a lepárlás adatait (a tárgyidőszak, a lepárolt borászati melléktermékek összmennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve, a lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

d) az igényelt támogatás összegét,

e)12 a lepárlási összesítőt, amelyben szerepel a kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, adóalanyi jogállása, a 10. § (1) bekezdése szerinti átvételi elismervény száma, az átvétel időpontja, az átvétel helye (lepárlóüzem telephelyén, vagy begyűjtőhelyén, vagy kötelezett telephelyén), a borászati melléktermék típusa, a borászati melléktermék mennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a borászati melléktermék alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve, valamint a borászati melléktermék számított alkoholtartalma térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

f)13 a beszállítási költségtérítés elszámolását (kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, a szállítás távolsága kilométerben, egységár, tételes beszállítási költség kifizetett nettó és bruttó értéke, a számlák száma, a kifizetés dátuma),

g) az ipari célú nyers alkohol előállítására vonatkozó, naprakészen vezetett tételes kimutatást (lepárlás időpontja, szeszmérő-gép száma, induló óraállás, záró óraállás, előállított ipari célú nyers alkohol literben, előállított ipari célú nyers alkohol térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben),

h) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:

a) a 10. § (1) bekezdése szerint kiállított, a borászati melléktermékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát tételenként,

b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 28. számú melléklete szerinti, az illetékes vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolták,

c) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a PM rendelet 33. számú melléklete szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termelési napló másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolták,

d) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok – a mérésügyről szóló törvény alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított – hitelesítési engedélyének számát és érvényességének idejét,

e) ha a 9. § (4) bekezdése szerint a kötelezett szállítja be lepárlás céljára a borászati mellékterméket, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő beszállítási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

f)14 ha a 9. § (5) bekezdése szerint a kötelezett a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását vállalta, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő rakodási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és az azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

g) ha a 3. § (6) bekezdésének megfelelően a kötelezett a borászati melléktermék leadási kötelezettsége teljesítését bor leadásával egészítette ki, a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló VM rendeletben meghatározott borkísérő okmányok másolatait tételenként.

(3)15 A lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. A támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 5-e, legkésőbbi időpontja pedig a következő borpiaci év augusztus 30-a. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(4) Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségre kell vonatkoznia.

17. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a támogatási keret erejéig.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő alkoholmennyiség növekvő sorrendjével azonos.

(3) A támogatási feltételek teljesítését az MVH ellenőrzi.

(4) Az MVH ellenőrzése az alábbiakra terjedhet ki:

a) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzése, egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzése, amelynek során az MVH mintát vesz az ipari célú nyers alkoholból és meghatározza annak alkoholtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzése, az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,

d) az ipari célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzése, ami kiterjedhet a folyamat, a bizonylatok, és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(5) Az MVH az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a vámhatóság által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(6) A borászati hatóság a lepárlás időszakában havonta legalább 1 alkalommal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a termelés folyamatát, valamint az ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát. A borászati hatóság az ellenőrzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően megküldi az MVH részére.

(7) Az MVH a vámhatóság felé megkereséssel élhet a 19. § (1) bekezdése szerint megküldött nyilatkozatban szereplő hasznosító ellenőrzése céljából, amelyben megadja a hasznosító azonosításához szükséges keretengedély vagy adóraktári engedély számát.

18. § (1) Az MVH a támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a kérelmező nem tett eleget a 11. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben a 15. § (2) bekezdésében országos szinten meghatározott alkoholmennyiség támogatására már sor került.

19. § (1) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a támogatás kérelmezőjének értesítenie kell az MVH-t a közleményben közétett módon az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a)16 a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (ügyfél ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely – szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját,

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben.

(2) Amennyiben a hasznosító megegyezik a támogatást igénylő lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, amennyiben az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amelyet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldtek az MVH részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktár vagy keretengedély száma),

b) az ipari célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) az átvenni kívánt ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben,

d) az átvétel időpontját,

e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az ipari célú nyers alkoholt kizárólag a 1. § f) pont szerinti célra hasznosítja,

f) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

20. § (1) A kötelezettektől átvett borászati melléktermékekből, illetve borokból lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését az MVH utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjedhet:

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosított ipari célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,

c) a 10. § (5) bekezdése, valamint 12. § (4) bekezdése alapján benyújtott jelentés összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

d) a Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) Az utólagos ellenőrzések során felvett készlet-adatok meghatározásakor a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló miniszteri rendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.

21. § A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, amennyiben:

a) az MVH a 10. § (5) bekezdése, valamint 12. § (4) bekezdése szerint a lepárlóüzemek által benyújtott jelentések alapján azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem részére kifizetett támogatási összeg meghaladja az e rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott felső határt, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeg a kifizetett teljes támogatási összeg és a megállapított felsőhatár különbsége,

b) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

d) az MVH azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 19. § (1) bekezdése szerinti előzetes értesítés benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni,

e) az MVH azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 19. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a nyilatkozat nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

22. §17 (1) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

(2) Amennyiben a 17. § (2) bekezdése szerint soron következő támogatási kérelemben szereplő támogatási igény a keretösszeget meghaladja, abban az esetben a támogatási kérelem keretösszegen felüli támogatási igényének kifizetése a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére történik.

11. Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet a – (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–22. §-a, a 24. §-a és a 26–27. §-a 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

24. § E rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikkének,

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet II. Cím II. fejezet 7. szakaszának,

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. §18

26. §19

27. §20

1

A 9. § (5) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 9. § (6) bekezdése a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (7) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. § (8) bekezdését a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § (5) bekezdés a) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (4) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (5) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § (3) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. § (1) bekezdés e) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 16. § (1) bekezdés f) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 16. § (2) bekezdés f) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 16. § (3) bekezdése a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 19. § (1) bekezdés a) pontja a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 22. § a 44/2014. (XII. 30.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére