• Tartalom

2012. évi LXXIII. törvény

2012. évi LXXIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról1

2012.06.22.

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti.”

2. § (1) A Ksztv. 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

(2) A Ksztv. 31. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdéstől eltérően a kormánybiztost tevékenységének ellátásában a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kinevezése szerinti minisztériumban működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

3. § (1) A Ksztv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszterelnöki biztosra a 31. § (2), (6), (7) és (9) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy kormánybiztos alatt miniszterelnöki biztost, a Kormány normatív határozata alatt a miniszterelnök normatív utasítását, a Kormány alatt a miniszterelnököt kell érteni.”

(2) A Ksztv. 32. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

4. § (1) A Ksztv. 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel]

b) a tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén
ba) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a 35. § (4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt államtitkára a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, illetve
bb) a Miniszterelnökségnek a 35. § (4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt államtitkára a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint
helyettesíti.”

(2) A Ksztv. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tárca nélküli miniszter helyettesítésére az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott államtitkár akkor jelölhető ki, ha a tárca nélküli miniszter miniszterelnök-helyettes is.”

5. § A Ksztv. 59. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

„A Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár
59. § (1) A 49–58. §-t a Miniszterelnökséget vezető államtitkárra és a Miniszterelnökségen működő államtitkárra az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár segíti a miniszterelnök tevékenységét, közreműködik a Kormány általános politikájának meghatározásában és ellátja a miniszterelnök által rábízott feladatokat.
(3) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár tevékenységét a miniszterelnök irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(4) A Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a Miniszterelnökségen működő államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel.
(5) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár lemondását a miniszterelnökhöz juttatja el.”

6. § (1) A Ksztv. 69. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Miniszterelnökségre Miniszterelnökséget vezető államtitkár és Miniszterelnökségen működő további államtitkár nevezhető ki.”

(2) A Ksztv. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzata tekintetében a 60. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”

7. § A Ksztv. „A központi hivatal” alcíme a következő 73/A. §-sal egészül ki:

73/A. § (1) A központi hivatal irányítására kormányrendeletben a miniszterelnök is kijelölhető.
(2) Ha a központi hivatalt a miniszterelnök irányítja, akkor a központi hivatalra a 72. és 73. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a központi hivatal a Miniszterelnökség költségvetési fejezetén belül önálló címet képez,
b) a központi hivatal szervezeti és működési szabályzatát a miniszterelnök normatív utasításban adja ki, amelyet a központi hivatal vagy a Miniszterelnökség honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé kell tenni,
c) a központi hivatal vezetőjét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
d) a 73. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.
(3) Ha a központi hivatalt a miniszterelnök irányítja, a miniszterelnök az irányítással összefüggő egyes hatásköröket – a 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatáskör, valamint a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével – a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában a Miniszterelnökséget vezető államtitkárra vagy a Miniszterelnökségen működő államtitkárra átruházhatja.”

8. § A Ksztv.

a) 14. § (1) és (5) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a Miniszterelnökségen működő államtitkár” szöveg,

b) 25/B. § (1) bekezdés g) pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnökséget államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szöveg,

d) 62. § (1) bekezdésében a „segíti a Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint segíti a Miniszterelnökséget vezető államtitkár vagy a Miniszterelnökségen működő államtitkár” szöveg,

e) 69. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár vagy a Miniszterelnökségen működő államtitkár” szöveg

lép.

Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 21. A törvény a 9. §-a alapján hatályát vesztette 2012. június 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére