• Tartalom

73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.20.

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.”

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – az igényben meghatározott minimális műszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.”

3. § Az R. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő beszerzésekre is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás ezen időpontban még nem kezdődött meg.”

4. § Az R. 8. §-ában és 10. § (3) bekezdésében a „vagy az államháztartás működési rendjéről szóló” szövegrész helyébe a „vagy a végrehajtásáról szóló” szöveg lép.

5. § Az R. 3. § (1) bekezdésében az „ajánlatért” szövegrész hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. §-a alapján hatályát vesztette 2012. április 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére