• Tartalom

2012. évi LXXV. törvény

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról1

2023.06.24.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében – a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése céljából – a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya

a) a Puskás Ferenc Stadion felújítására, valamint

b)2 Budapest, Ifjúság útja – Stefánia út – Thököly út – Dózsa György út – Kerepesi út által határolt, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.

2. A beruházás megvalósítására vonatkozó rendelkezések

2. § A beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanon annak vagyonkezelője beruházást és felújítási tevékenységet végezhet.

3. §3

4. § (1)4 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény településrendezési tervre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beruházás területére vonatkozó településrendezési szabályok a következők:

a) a megengedett legnagyobb építménymagasság ötven méter, és

b) a létesítendő épületek legmagasabb pontjára vonatkozó megengedett legnagyobb érték nyolcvan méter.

(3) A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásban az épületek közötti tűztávolságra vonatkozó jogszabályi előírások alól más, legalább azonos biztonsági szintet szavatoló műszaki megoldás esetén eltérési engedély adható.

(4)5 Az építési engedély iránti kérelem a gépjárművek parkolására előírt feltételek hiánya miatt nem utasítható el, ha az építtető az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt nyilatkozatában vállalja, hogy a végleges használatbavételi engedélyben meghatározott időpontig az előírt gépkocsi-parkolóhelyeket biztosítja.

(5) A használatbavételi engedély feltételeinek fennállásáról a jogszabályban meghatározott szervek és szervezetek az építésügyi hatóság által meghatározott helyszíni szemlén, de legkésőbb az azt követő öt napon belül nyilatkoznak.

5. § A beruházás érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet.

6. § (1)6 A beruházás tekintetében az építtetői feladatokat a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el. Az építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el.

(1a)7 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően a Nemzeti Korcsolyázó Központ építtetője az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium, amely ebben a minőségében a magyar állam nevében és javára eljár.

(2)8 Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződések megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.

(3)9 A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni.

(4)10 Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. A kisajátítási eljárást az építtető vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.

(5)11 A beruházás megvalósításához szükséges, (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövő eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(6)12

3. Záró rendelkezések

7. §13 Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § A 2. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez14

A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái

Y
(Keleti)

X
(Északi)

1

654323.88

239925.33

2

654311.79

239929.94

3

654292.92

239937.11

4

654275.73

239943.63

5

654257.05

239950.69

6

654244.61

239955.45

7

654232.15

239960.17

8

654219.26

239965.12

9

654200.64

239972.22

10

654176.87

239981.25

11

654154.37

239989.80

12

654129.36

239999.76

13

654114.58

240005.81

14

654100.87

240011.93

15

654087.13

240017.96

16

654073.53

240024.27

17

654059.97

240030.74

18

654044.69

240038.17

19

654036.09

240042.47

20

654031.10

240046.03

21

654027.32

240050.65

22

654024.89

240056.36

23

653988.62

240082.23

24

653984.44

240082.63

25

653981.05

240082.57

26

653977.13

240082.01

27

653973.08

240080.80

28

653956.17

240093.32

29

653944.60

240102.22

30

653932.98

240111.25

31

653910.53

240129.88

32

653888.60

240148.88

33

653879.94

240156.44

34

653858.76

240176.01

35

653848.46

240185.63

36

653838.05

240195.64

37

653818.20

240215.71

38

653816.22

240217.66

39

653814.15

240219.85

40

653795.25

240239.86

41

653774.89

240262.52

42

653755.26

240285.47

43

653740.59

240303.38

44

653731.28

240315.32

45

653717.23

240333.38

46

653714.19

240337.43

47

653699.21

240357.96

48

653681.74

240383.02

49

653679.03

240387.22

50

653664.83

240408.38

51

653639.10

240446.19

52

653625.73

240464.82

53

653612.02

240483.12

54

653595.49

240504.32

55

653574.15

240530.66

56

653549.38

240501.60

57

653530.26

240480.97

58

653533.82

240477.58

59

653515.98

240457.59

60

653508.33

240449.01

61

653456.71

240390.98

62

653449.21

240382.50

63

653431.75

240362.97

64

653414.25

240343.45

65

653396.38

240323.52

66

653386.34

240312.33

67

653382.43

240315.88

68

653364.24

240295.49

69

653368.17

240291.85

70

653353.28

240274.93

71

653338.05

240257.90

72

653334.23

240261.38

73

653299.15

240221.92

74

653302.61

240218.92

75

653282.89

240197.18

76

653265.56

240185.47

77

653242.47

240159.99

78

653223.47

240139.20

79

653204.77

240118.20

80

653204.38

240117.75

81

653204.75

240117.41

82

653173.25

240081.69

83

653150.76

240056.76

84

653124.30

240026.72

85

653118.55

240026.94

86

653109.73

240020.20

87

653100.17

240011.17

88

653131.32

239993.05

89

653151.06

239967.28

90

653290.59

239785.12

91

653293.63

239769.37

92

653288.65

239761.27

93

653286.29

239761.29

94

653372.84

239744.47

95

653394.90

239740.18

96

654120.55

239599.18

97

654144.07

239582.91

98

654144.08

239574.71

99

654131.62

239545.67

100

654121.86

239536.12

101

654122.80

239530.43

102

654122.65

239524.05

103

654122.49

239497.52

104

654156.26

239497.53

105

654231.39

239510.03

106

654266.00

239515.64

107

654262.94

239537.88

108

654261.33

239552.21

109

654231.40

239565.30

110

654228.68

239572.65

111

654233.57

239598.93

112

654233.81

239601.92

113

654236.71

239638.07

114

654248.64

239692.00

115

654260.88

239693.99

116

654262.37

239707.23

117

654265.63

239726.34

118

654267.06

239733.95

119

654264.43

239734.47

120

654267.50

239748.22

121

654267.70

239748.18

122

654271.32

239764.65

123

654274.84

239763.81

124

654298.75

239872.70

125

654305.13

239892.33

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 25.

2

Az 1. § b) pontja a 2021: CXXXIII. törvény 38. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t a 2013: LI. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (1) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 58. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése a 2017: L. törvény 411. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2012: CCII. törvény 2. §-ával megállapított, a 2022. évi LVII. törvény 18. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (1a) bekezdését a 2023. évi XXXIX. törvény 84. §-a iktatta be.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2012: CCII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

10

A 6. § (4) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

11

A 6. § (5) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

12

A 6. § (6) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be, a 2022. évi LVII. törvény 19. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 7. § a 2021: XXXIX. törvény 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A Melléklet a 2021: CXXXIII. törvény 39. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére