• Tartalom
Oldalmenü

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról1

2021.07.01.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében – a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése céljából – a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya

a) a Puskás Ferenc Stadion felújítására, valamint

b) a Budapest, Ifjúság útja–Stefánia út–Thököly út–Dózsa György út–Kerepesi út által határolt és a Dózsa György út és a Kerepesi út által határolt területrésznek e két út kereszteződésétől

ba) a Dózsa György útnak a Jobbágy utca és a Verseny utca közötti szakasza meghosszabbításának a Kerepesi úttal alkotott metszéspontja, és

bb)2 a ba) alpont szerinti metszéspontból a Kerepesi útra állított merőleges vonal és a Dózsa György út metszéspontja által meghatározott egyenessel lezárt területével kiegészített, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.

2. A beruházás megvalósítására vonatkozó rendelkezések

2. § A beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanon annak vagyonkezelője beruházást és felújítási tevékenységet végezhet.

3. §3

4. § (1)4 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény településrendezési tervre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beruházás területére vonatkozó településrendezési szabályok a következők:

a) a megengedett legnagyobb építménymagasság ötven méter, és

b) a létesítendő épületek legmagasabb pontjára vonatkozó megengedett legnagyobb érték nyolcvan méter.

(3) A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásban az épületek közötti tűztávolságra vonatkozó jogszabályi előírások alól más, legalább azonos biztonsági szintet szavatoló műszaki megoldás esetén eltérési engedély adható.

(4)5 Az építési engedély iránti kérelem a gépjárművek parkolására előírt feltételek hiánya miatt nem utasítható el, ha az építtető az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt nyilatkozatában vállalja, hogy a végleges használatbavételi engedélyben meghatározott időpontig az előírt gépkocsi-parkolóhelyeket biztosítja.

(5) A használatbavételi engedély feltételeinek fennállásáról a jogszabályban meghatározott szervek és szervezetek az építésügyi hatóság által meghatározott helyszíni szemlén, de legkésőbb az azt követő öt napon belül nyilatkoznak.

5. § A beruházás érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet.

6. § (1)6 A beruházás tekintetében az építtetői feladatokat a Nemzeti Sportközpontok látja el. Az építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el.

(2)7 Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződések megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.

(3)8 A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni.

(4)9 Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. A kisajátítási eljárást az építtető vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.

(5)10 A beruházás megvalósításához szükséges, (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövő eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(6)11 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok kötelesek a közöttük fennálló vagyonkezelési szerződést a (3)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítani.

3. Záró rendelkezések

7. §12 Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § A 2. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez

A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái

 

Y
(Keleti)

X
(Északi)

1

654323.88

239925.33

2

654311.79

239929.94

3

654292.92

239937.11

4

654275.73

239943.63

5

654257.05

239950.69

6

654244.61

239955.45

7

654232.15

239960.17

8

654219.26

239965.12

9

654200.64

239972.22

10

654176.87

239981.25

11

654154.37

239989.80

12

654129.36

239999.76

13

654114.58

240005.81

14

654100.87

240011.93

15

654087.13

240017.96

16

654073.53

240024.27

17

654059.97

240030.74

18

654044.69

240038.17

19

654036.09

240042.47

20

654031.10

240046.03

21

654027.32

240050.65

22

654024.89

240056.36

23

653988.62

240082.23

24

653984.44

240082.63

25

653981.05

240082.57

26

653977.13

240082.01

27

653973.08

240080.80

28

653956.17

240093.32

29

653944.60

240102.22

30

653932.98

240111.25

31

653910.53

240129.88

32

653888.60

240148.88

33

653879.94

240156.44

34

653858.76

240176.01

35

653848.46

240185.63

36

653838.05

240195.64

37

653818.20

240215.71

38

653816.22

240217.66

39

653814.15

240219.85

40

653795.25

240239.86

41

653774.89

240262.52

42

653755.26

240285.47

43

653740.59

240303.38

44

653731.28

240315.32

45

653717.23

240333.38

46

653714.19

240337.43

47

653699.21

240357.96

48

653681.74

240383.02

49

653679.03

240387.22

50

653664.83

240408.38

51

653639.10

240446.19

52

653625.73

240464.82

53

653612.02

240483.12

54

653595.49

240504.32

55

653574.15

240530.66

56

653549.38

240501.60

57

653530.26

240480.97

58

653533.82

240477.58

59

653515.98

240457.59

60

653508.33

240449.01

61

653456.71

240390.98

62

653449.21

240382.50

63

653431.75

240362.97

64

653414.25

240343.45

65

653396.38

240323.52

66

653386.34

240312.33

67

653382.43

240315.88

68

653364.24

240295.49

69

653368.17

240291.85

70

653353.28

240274.93

71

653338.05

240257.90

72

653334.23

240261.38

73

653299.15

240221.92

74

653302.61

240218.92

75

653282.89

240197.18

76

653265.56

240185.47

77

653242.47

240159.99

78

653223.47

240139.20

79

653204.77

240118.20

80

653204.38

240117.75

81

653204.75

240117.41

82

653173.25

240081.69

83

653150.76

240056.76

84

653124.30

240026.72

85

653118.55

240026.94

86

653109.73

240020.20

87

653100.17

240011.17

88

653131.32

239993.05

89

653151.06

239967.28

90

653290.59

239785.12

91

653293.63

239769.37

92

653288.65

239761.27

93

653286.29

239761.29

94

653372.84

239744.47

95

653394.90

239740.18

96

653388.52

239494.74

97

653410.35

239494.75

98

653410.43

239492.77

99

653514.55

239492.69

100

653515.14

239492.52

101

653515.61

239492.16

102

653515.93

239491.67

103

653516.04

239491.17

104

653525.98

239491.23

105

653526.08

239491.78

106

653526.33

239492.28

107

653526.75

239492.63

108

653527.15

239492.74

109

653595.71

239492.51

110

653595.71

239497.57

111

653617.69

239497.20

112

653617.75

239492.45

113

653620.23

239492.81

114

653632.79

239492.60

115

653632.83

239495.02

116

653635.42

239497.69

117

653687.19

239497.63

118

653690.18

239492.15

119

653690.38

239488.66

120

653700.54

239488.70

121

653700.67

239504.08

122

653747.67

239504.27

123

653806.26

239504.00

124

653807.04

239504.70

125

653822.50

239504.55

126

653835.93

239500.78

127

653839.95

239499.93

128

653846.00

239499.11

129

653850.03

239498.67

130

653852.00

239498.45

131

653858.10

239498.35

132

653866.84

239498.28

133

653883.65

239497.59

134

653945.57

239497.60

135

653990.13

239497.73

136

654062.36

239497.50

137

654156.26

239497.53

138

654231.39

239510.03

139

654266.00

239515.64

140

654262.94

239537.88

141

654261.33

239552.21

142

654231.40

239565.30

143

654228.68

239572.65

144

654233.57

239598.93

145

654233.81

239601.92

146

654236.71

239638.07

147

654248.64

239692.00

148

654260.88

239693.99

149

654262.37

239707.23

150

654265.63

239726.34

151

654267.06

239733.95

152

654264.43

239734.47

153

654267.50

239748.22

154

654267.70

239748.18

155

654271.32

239764.65

156

654274.84

239763.81

157

654298.75

239872.70

158

654305.13

239892.33

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 25.

2

Az 1. § b) pont bb) alpontja a 2012: CCII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t a 2013: LI. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (1) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 58. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése a 2017: L. törvény 411. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2012: CCII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a 2012: CCII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

9

A 6. § (4) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

10

A 6. § (5) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

11

A 6. § (6) bekezdését a 2012: CCII. törvény 4. §-a iktatta be.

12

A 7. § a 2021: XXXIX. törvény 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.