• Tartalom

75/2012. (XII. 18.) BM rendelet

75/2012. (XII. 18.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet, valamint egyes lakáscélú rendeletek módosításáról1

2012.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 1. §, a 3. § és a 4. § a) és b) pontja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), g, n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –

a következőket rendelem el:

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A hozzájárulás nyújtható)

d) kivételes szolgálati érdek fennállása esetén a BM rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyának megszűnését követő, a lakás kiürítésére megállapított – legfeljebb 60 nap – lakáshasználatához.”

2. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előirányzat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a BM OKF részére előirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra. Az előirányzat e bekezdés alapján átadásra kerülő része az önkéntes tűzoltó egyesületek (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatására fordítható.”

(2) Az R. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkéntes mentőszervezetek részére az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtható támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírásával, a támogatási szerződések megkötésével és a beszámolók elfogadásával kapcsolatos feladatokat – az előirányzatból az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célokra felhasználható 47,1 millió forint tekintetében – az előirányzat lebonyolító szerveként a BM OKF végzi.”

3. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltatói kölcsön)

a) lakásépítés és lakásbővítés esetén
aa) – ha az engedély– vagy bejelentésköteles – legkésőbb a használatbavételi engedély kiadásáig,
ab) az aa) alpontba nem tartozó egyéb esetben a lakásépítés, lakásbővítés elvégzése kapcsán jelentkező költségeket tartalmazó költségvetésben jelzett munkálatok elvégzését megelőzően,”

(adható.)

4. § Hatályát veszti

a) a büntetés-végrehajtási szervek rendelkezésében lévő férőhelyek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 38/2004. (XII. 9.) IM rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 15. §-a, valamint

c) az R. 12. §-a és 15. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére