• Tartalom

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

2024.01.01.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a főpolgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a közös önkormányzati hivatalra, a társult képviselő-testületek közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

3/A. §2 A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) állományának történeti adatait, a lecserélt nyilvántartó kartonokat 2024. január 1. napjáig selejtezési eljárás alá kell vonni.

Melléklet a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelethez3

Egységes irattári terv

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti – szükség szerint önkormányzatonkénti – csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és a feladatkörökhöz igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;

2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg.

A „HN” jel az ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál.

A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.ÁLTALÁNOS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

 

U

ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U101-

U.1.

Képviselő-testület iratai

U201-

U.2.

Nemzetiségi önkormányzat iratai

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban:
intézményeinek) ügyei

U301-

U.3.

Szervezet, működés

U401-

U.4.

Iratkezelés, ügyvitel

U501-

U.5.

Személyzeti, bér- és munkaügyek

U601-

U.6.

Pénz- és vagyonkezelésKÜLÖNÖS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

A

PÉNZÜGYEK

A101-

A.1.

Adóigazgatási ügyek

A201-

A.2.

Egyéb pénzügyek

B101-

B

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

C101-

C

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

E

KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E101-

E.1.

Környezet- és természetvédelem

E201-

E.2.

Településrendezés, területrendezés

E301-

E.3.

Építési ügyek

E401-

E.4.

Kommunális ügyek

F101-

F

KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

G101-

G

HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

H

ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H101-

H.1.

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

H201-

H.2.

A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi
címregiszterrel kapcsolatos ügyek

H301-

H.3.

Választásokkal kapcsolatos ügyek

H401-

H.4.

Rendőrségi ügyek

H501-

H.5.

A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

H601-

H.6.

Menedékjogi ügyek

H701-

H.7.

Igazságügyi igazgatás

H801-

H.8.

Egyéb igazgatási ügyek

I101-

I

LAKÁSÜGYEK

J101-

J

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

K101-

K

IPARI IGAZGATÁS

L101-

L

KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

M101-

M

FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

N101-

N

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

P101-

P

KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

R101-

R

SPORTÜGYEK

X

HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X101-

X.1.

Honvédelmi igazgatás

X201-

X.2.

Katasztrófavédelmi igazgatás

X301-

X.3.

Fegyveres biztonsági őrségÁLTALÁNOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK


U.1.    Képviselő-testület iratai

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U101

Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok

NS

15

U102

Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-
előkészítő iratok stb.)

NS

15

U103

Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U104

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei

NS

15

U105

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag

NS

15

U106

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok

NS

15

U107

Önkormányzati biztos kirendelése, iratai

NS

15

U108

Tanácsnoki iratok

NS

15

U109

Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés
adományozása stb.)

NS

15

U110

Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek

NS

15

U111

Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési
szerződések/megállapodások eredeti példánya

NS

15


U.2.    Nemzetiségi önkormányzat iratai

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U201

Együttműködési megállapodások

NS

15

U202

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv nemzetiségi önkormányzati véleményezése

NS

15

U203

Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése

NS

15

U204

Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok

2

U205

Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése

NS

15

U206

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok

NS

15

U207

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek hang- és képanyaga

NS

15

U208

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok zárt
ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U209

Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásai

NS

15

U210

Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei

NS

15

U211

Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásról

NS

15

U212

Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése

NS

15

U213

Nemzetközi kapcsolattartás iratai

NS

15

U214

Nemzetiségi önkormányzat szabályzatai

NS

15

U215

Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok

NS

15

U216

Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások,
ösztöndíjak iratai

5


A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei


U.3.    Szervezet, működés

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U301

Belső ellenőrzési jelentések

10

U302

Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések

2

U303

Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti
szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése

NS

15

U304

Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek

15

U305

Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés

2

U306

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása,
alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és
működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat,
fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program

NS

15

U307

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek

5

U308

Kártérítések

10

U309

Kollektív szerződés

NS

15

U310

Közalkalmazotti Tanács ügyei

NS

15

U311

Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések

2

U312

Külföldi kapcsolatok bonyolítása

10

U313

Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések

NS

15

U314

Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések

10

U315

Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok, ügyészi intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által pótolt helyi önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos iratok

NS

15

U316

Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása

50

U317

Munkáltatói juttatások elvi ügyei

NS

15

U318

Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás,
dohányzóhelyek kijelölése stb.)

10

U319

Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység)

15

U320

Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység

2

U321

Statisztika (éves)

NS

15

U322

Statisztika (időszaki)

5

U323

Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U324

Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U325

Kapcsolattartás civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási közösségekkel

5

U326

Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek

10

U327

Önkormányzatok elvi együttműködésére vonatkozó iratok

NS

15

U328

Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai

NS

15

U329

Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok

NS

15

U330

Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elvi ügyek

NS

15

U331

Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv

NS

15

U332

Társulások területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kapcsolatos ügyek

10

U333

Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése

10

U334

Társulások által fenntartott intézmények ügyei

10

U335

Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati társulás ügyei

10

U336

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok

NS

15

U337

Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok

NS

15

U338

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok

NS

15

U339

Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői

2

U340

Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi
véleményezése

2

U341

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok

5

U342

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

U343

Állásfoglalások kérése

5

U344

A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek

5

U345

Közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések

10

U346

Területszervezés

NS

15

U347

Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréje

NS

15

U348

Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakítása

NS

15

U349

Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési ügyek

NS

15

U350

Vállalkozási szerződések

10

U351

Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek

5

U352

Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői,
szakigazgatási, intézményi)

NS

15

U353

Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri,
intézményi)

5

U354

Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend

5

U355

Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői

NS

15

U356

Utasítások (jegyzői, polgármesteri)

NS

15

U357

Lobbitevékenység

10

U358

Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek

10

U359

Körlevelek (intézkedést igénylő)

2

U360

Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény
célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai

NS

15

U361

Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott körlevelek,
meghívók, tájékoztatók

1

U362

Tájékoztatások, adatszolgáltatások

1

U363

Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos ügyek

1

U364

Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok

NS

15

U365

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése

NS

15

U366

Adatvédelmi hatásvizsgálat, kockázatelemzés elkészítése, aktualizálása

NS

15

U367

Adatvédelmi incidensek bejelentése, nyilvántartása

15

U368

Adatvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyek

10


U.4.    Iratkezelés, ügyvitel

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U401

Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek

NS

HN

U402

Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus
programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)

NS

15

U403

Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv,
iratátadó könyv, postakönyv stb.)

5

U404

Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült jegyzőkönyvek

NS

HN

U405

Elektronikus aláírások nyilvántartása

NS

HN

U406

Iktató- és mutatókönyv

NS

15

U407

Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek

NS

HN

U408

Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvek

NS

HN

U409

Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel
jegyzőkönyvei

15

U410

Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek

NS

HN

U411

Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső átadókönyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, futárjegyzék stb.)

NS

HN

U412

Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok esetén

NS

HN

U413

Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok (a jegyzőkönyvek és
mellékletei kivételével)

5

U414

Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány

vissza-
vonását
követően
haladék-
talanul

U415

Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat

15
(vissza-
vonását
követően)

U416

Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek

5


U.5.    Személyzeti, bér- és munkaügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U501

Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések

10

U502

Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)

NS

15

U503

Bérnyilvántartás (bérkarton)

50

U504

A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés,
illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés,
járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.)

50
(a jog-
viszony
megszű-
nésétől)

U505

Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti tárgyú
pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről tájékoztatás,
tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok

2

U506

Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási
utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend,
szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság

5

U507

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai

5

U508

Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni
teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések
adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési,
tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés

50
(a jog-
viszony
megszű-
nésétől)

U509

Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek

5

U510

Eltartói nyilatkozat

5

U511

Fegyelmi és kártérítési ügyek

10

U512

Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek

75

U513

Baleseti, rokkantsági ügyek

50

U514

Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése

10

U515

Vagyonnyilatkozat (lejárat után)

*

*

U516

Megbízási szerződések

5

U517

Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

NS

HN

U518

Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei

50

U519

Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése,
lebonyolítása

5

U520

A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok

NS

15

U521

Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei

5

U522

Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés

NS

HN

U523

Közszolgálati jogviták

30

U524

Tanulmányi szerződés

10

U525

Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése)

2

U526

Továbbképzési éves és középtávú terv

10

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.


U.6.    Pénz- és vagyonkezelés

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

U601

Adóügyek (saját)

5

U602

Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár,
selejtezés)

8

U603

Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések

8

U604

Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat,
bankszámlanyitás

5

U605

Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

5

U606

Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

5

U607

Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai)

8

U608

Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés,
követelés érvényesítése, adósságelengedés

5

U609

Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.)

2

U610

Illetményszámfejtés

10

U611

Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog,
vezetékjog-rendezés, nyilvántartás

NS

HN

U612

Költségvetési beszámoló (éves)

NS

15

U613

Költségvetési beszámoló (időszaki)

10

U614

Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése)

15

U615

MEGSZŰNT TÉTEL

 

U616

Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás

15

U617

Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció

15

U618

Leltárfelvételi ívek

8

U619

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére,
jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás

NS

HN

U620

Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása

5

U621

Szállítólevél

2

U622

Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési tanács ügyei

NS

15

U623

Kisajátítás, kisajátítási kérelmek

NS

15

U624

Vagyonbiztonsági rendszer működtetése

10

U625

Vagyonbiztosítás (lejárat után)

2

U626

Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)

10

U627

Térségi fejlesztési menedzsment ügyek

10

U628

Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)

5

U629

Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása

5

U630

Gazdasági program

NS

15

U631

Könyvvizsgálói jelentések

10

U632

Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása

NS

15


KÜLÖNÖS RÉSZ
(ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) PÉNZÜGYEK


A.1.    Adóigazgatási ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

A101

Adó- és értékbizonyítványok

8

A102

Adóbevételi terv és teljesítés

10

A103

Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek,
adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék,
túlfizetés, téves befizetés

10

A104

Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista

5

A105

Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

NS

HN

A106

Adók módjára behajtandó köztartozások iratai

10

A107

Vagyoni igazolások, adóigazolások

5

A108

Adótartozások behajtása, végrehajtása

10

A109

Mezőőri járulék kivetése, befizetés

10


A.2.    Egyéb pénzügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

A201

Általános és céltartalékok felhasználása

10

A202

Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok

10

A203

Betéti kamatügyek

5

A204

Decentralizált támogatások felhasználása

10

A205

Fejlesztési alapterv

10

A206

Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata,
visszaigénylés

10

A207

Feladatmutató-növekedés miatti pótigény

5

A208

Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi,
gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális)

5

A209

Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)

5

A210

Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés

10

A211

Pénzügyi szabálysértések, bírságok

5

A212

MEGSZŰNT TÉTEL


B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

B101

Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése

NS

15

B102

Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai

5

B103

Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése

2

B104

Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése

NS

15

B105

Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése

NS

15

B106

Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése

10

B107

Egészségügyi ellátást támogató pályázatok

10

B108

Rehabilitációs Bizottság iratai

10

B109

Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat után)

10

B110

Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése

5

B111

Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után)

2

B112

Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei

2

B113

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után)

5

B114

Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés

2

B115

Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)

5

B116

Járványügyi intézkedések

10

B117

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

10

B118

Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar
állampolgárok ügyei)

5

B119

Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról

10

B120

Társadalombiztosítási járulékügyek

75

B121

Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele

30

B122

Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletek

NS

15

B123

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

B124

Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése

5

B125

Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és
forgalmazásának engedélyezése

NS

15

B126

Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás

2

B127

Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai

10


C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

C101

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított
ellátási formák megszervezése

NS

15

C102

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított
ellátásokat biztosító intézmény működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása

NS

HN

C103

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek

2

C104

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők ügyei

2

C105

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C106

Szociális ellátást támogató pályázatok

10

C107

Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról

NS

15

C108

Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok

5

C109

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C110

Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját ellátások)

5

C111

Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások)

2

C112

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C113

Árvízkárosultak állami támogatása

5

C114

Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás

2

C115

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C116

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C117

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C118

Krízishelyzetbe került személyek támogatása

5

C119

Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)

5

C120

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C121

Nyugdíjasházi elhelyezés

5

C122

Köztemetés

25

C123

Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei

10

C124

Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei

10

C125

Személyi térítési díj megállapítása

10

C126

Gondozási szükséglet vizsgálata

15

C127

Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj)

30

C128

Helyi utazási támogatás megállapítása

5

C129

„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz kapcsolódó szociális támogatás

NS

HN

C130

Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások)

2

C131

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C132

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C133

Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásai

NS

HN

C134

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

C135

Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos iratok,
határozatok

NS

HN

C136

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési
támogatás nyújtása

5

C137

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére települési támogatás nyújtása

5

C138

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére települési támogatás nyújtása

50

C139

A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása

5

C140

Rendkívüli települési támogatás

2

C141

Intézményi gyermekétkeztetés

10

C142

Szünidei gyermekétkeztetés

10

C143

Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok

NS

15


E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS


E.1.    Környezet- és természetvédelem

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

E101

Helyi természeti érték védetté nyilvánítása

NS

15

E102

Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok

10

E103

Környezet- és természetvédelmi program

NS

15

E104

Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok

5

E105

Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése

2

E106

Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány

NS

15

E107

A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek

NS

15

E108

Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei

5

E109

Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság

5

E110

Légszennyezési vizsgálatok, mérések

NS

15

E111

Légszennyező források nyilvántartása

NS

HN

E112

Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)

NS

15

E113

Lakóhelyi környezet állapotfelmérése

NS

15

E114

Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása

10

E115

Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek

10

E116

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése

30

E117

Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv

30

E118

Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése

5


E.2.    Településrendezési és területrendezési ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

E201

Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése

NS

15

E202

Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.)

10

E203

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.)

75

E204

Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok

10

E205

Városrehabilitációs program

NS

15

E206

Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív ügyek

10

E207

Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál) főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások

NS

15

E208

Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép

NS

HN

E209

Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése

NS

15

E210

Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, településfejlesztési
koncepció, településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

NS

15

E211

Elővásárlási jog

NS

15

E212

Útépítési és közművesítési hozzájárulás

NS

15

E213

Területrendezési hatósági eljárások

15

E214

Vis maior ügyek

5

E215

Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása

10

E216

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

NS

15

E217

Településrendezési kötelezések

NS

15

E218

Településrendezési szerződés

NS

15

E219

Településképi véleményezési eljárás

15

E220

Településképi bejelentési eljárás

15

E221

Közterület-alakítás

15

E222

Közműnyilvántartás ügyei

NS

15

E223

Telekrendezéssel, telekalakítással kapcsolatos iratok

NS

HN


E.3.    Építési ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

E301

Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

NS

15

E302

Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás

15

E303

Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele, használatbavétel tudomásul vétele)

10

E304

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

10

E305

Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás

10

E306

Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek

10

E307

Építésügyi hatósági ellenőrzés

10

E308

Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos hatósági eljárások

NS

HN

E309

Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézése,
tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatkozat

5


E.4.    Kommunális ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

E401

Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program

NS

15

E402

Közcélú ártalmatlanító telep létesítése

NS

15

E403

Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei

15

E404

Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)

NS

15

E405

Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése

NS

15

E406

Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele

NS

15

E407

Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve

NS

HN

E408

Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet
alapításához

5

E409

Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek

5

E410

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei

NS

15

E411

Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás

5

E412

Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás,
hulladékgazdálkodási bírság ügyek

5

E413

Temető ügyek

10


F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

F101

Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása

NS

HN

F102

Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés

2

F103

Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak

5

F104

Közterület-bontási hozzájárulás

5

F105

Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és
nyersanyag-kitermelési hozzájárulás

5

F106

Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás

5

F107

Belterületi közútkezelői hozzájárulások

5

F108

Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás

2

F109

Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak,
közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása

10

F110

Egyéb közútkezelői hozzájárulás

1

F111

Utcabútorok, utca névtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása,
javítása

5

F112

Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése

5

F113

Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése

NS

15

F114

Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése

10

F115

Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése

NS

15

F116

Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése

10

F117

Hídtörzskönyv

NS

HN

F118

Közvilágítási berendezés létesítése

NS

15

F119

Közvilágítási berendezés működtetése

10

F120

Forgalomszabályozás, forgalomtechnika

5

F121

Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója

NS

15

F122

Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek

10

F123

Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend

5

F124

Helyi tömegközlekedési pályázat

10

F125

Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy
mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása,
hírközlési szabálysértések

10

F126

Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való hozzájárulás

NS

15

F127

Útellenőri szolgálat megszervezése

5

F128

Útvonalengedélyek

1

F129

Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély

2

F130

Közlekedési kártérítések

5

F131

Kerékbilincs alkalmazásának ügyei

2

F132

Behajtási engedélyek

2


G) HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

G101

Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek

5

G102

Települési vízkárelhárítási terv

NS

15

G103

Védművek létesítése és fejlesztése

NS

15

G104

Védművek működtetése

5

G105

Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés,
csapadékvíz-gazdálkodás

NS

15

G106

Közüzemi (ivóvíz, szennyvíz) és települési csapadékvíz-gazdálkodási
tevékenység koncepciója, vízrendezési programok

NS

15

G107

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

G108

Közműves ivóvíz-szolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei

5

G109

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési és fennmaradási engedély

NS

HN

G110

Saját célú ivóvízmű és egyedi szennyvíztisztító létesítmény vízjogi
engedélyezése

NS

15

G111

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése

NS

15

G112

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése

5

G113

Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei

15

G114

Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek

2

G115

Kutak létesítési, fennmaradási, üzemeltetési és megszüntetési engedélye

NS

15

G116

Ivóvízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek

5

G117

Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése

2

G118

Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok

NS

15

G119

Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok

NS

15

G120

Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása

NS

HN

G121

Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok

15

G122

Talajterhelési ügyek

5

G123

Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek

5

G124

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos iratok

15

G125

Vízi állással kapcsolatos ügyek

2


H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS


H.1.    Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H101

Állampolgársági eskü jegyzőkönyv

NS

HN

H102

Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás
rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés

NS

HN

H103

Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról, valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok

NS

HN

H104

Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi
adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése

5

H105

Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek

10

H106

Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem
áttételével kapcsolatos iratok, családi események polgári szertartása

2

H107

Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok

5


H.2.    A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H201

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

5

H202

A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek

2

H203

A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek alapiratai

NS

HN

H204

A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek egyéb iratai

2


H.3.    Választásokkal kapcsolatos ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H301

Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya

NS

#90 nap

H302

Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya

NS

15

H303

Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása

NS

15

H304

Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozása és tevékenysége

NS

15

H305

Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek

5

H306

Népszavazás, népi kezdeményezés iratai

NS

15

H307

Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.)

5

H308

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 13/C. §-a alapján megsemmisítendő választási iratok

90 nap*

# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi előírások alapján kell intézkedni.; * Megsemmisítendő a szavazást követő 90 nap leteltét követő első munkanapon.


H.4.    Rendőrségi ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H401

Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője
kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás

10

H402

Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének,
megszüntetésének véleményezése

10

H403

Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló elfogadása

2

H404

Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére,
támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok

NS

15

H405

Polgárőrség megalakítása

NS

15

H406

Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével kapcsolatos iratok

5


H.5.    A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H501

Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek

10

H502

Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratok

NS

15

H503

Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei

5

H504

Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása

NS

15

H505

Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

10

H506

Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, kártalanítás

5

H507

Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és balesetbiztosítás megkötése

5

H508

Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás

2

H509

Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása

5

H510

Éves beszámoló elfogadása

2


H.6.    Menedékjogi ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H601

Együttműködés a menekültügyi szervekkel

15


H.7.    Igazságügyi igazgatás

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H701

Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása

5

H702

Birtokvédelmi ügyek

5

H703

Vallási közösség tulajdonában lévő ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezése

NS

15

H704

Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)

5

H705

Közalapítvány létrehozása

NS

15

H706

A társasházak törvényességi felügyelete

10


H.8.    Egyéb igazgatási ügyek

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

H801

Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok

5

H802

Hagyatéki ügyek

NS

HN

H803

Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás

5

H804

Jelzálogügyek (lejárat után)

5

H805

Közigazgatási bírság

5

H806

Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése

5

H807

Talált tárgyak ügyei

1

H808

Utcanévváltozások, házszámrendezés

NS

15

H809

Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)

5

H810

Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása

5

H811

Tolmács és szakfordítói nyilvántartás

NS

HN

H812

Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is)
kifüggesztéséről igazolás

2

H813

Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok

5

H814

Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék
vezetése

NS

HN

H815

Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek (szerződéskötés, -szegés stb.)

5

H816

Tűzijáték engedélyezése

2

H817

2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással kapcsolatos iratai

5


I) LAKÁSÜGYEK

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

I101

Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke

15

I102

Bérlakások nyilvántartása

NS

HN

I103

Jogcím nélküli lakáshasználat

10

I104

Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti szerződés megszűnése

5

I105

Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás

5

I106

Társasházak alapítása, elidegenítés

NS

15

I107

Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, társasházak operatív ügyei

10

I108

Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után)

5

I109

Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek (lejárat után)

15

I110

Lakásfelújítási, karbantartási támogatás

15

I111

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése, döntésekről és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.)

NS

15

I112

Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez

5

I113

Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek

5


J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

J101

Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J102

Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése (éves értékelés)

NS

15

J103

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2

J104

Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása

NS

HN

J105

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

J106

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

J107

MEGSZŰNT TÉTEL

 

J108

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

J109

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J110

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások

5

J112

Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy jelzőrendszeri
jelzések

2

J113

Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb társhatósági megkeresések

2

J114

Helyettes szülői hálózat megszervezése

75


K) IPARI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

K101

Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi övezetének megállapítása

75

K102

Energiaellátási tanulmány

NS

15

K103

Földalatti tárolótérségek nyilvántartása

NS

HN

K104

Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása

NS

15

K105

Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

K106

Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása

NS

15

K107

Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása

5


L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

L101

Turisztikai értékek fejlesztési koncepciója

NS

15

L102

Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, tanulmányok

10

L103

Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív ügyek

10

L104

Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése

2

L105

Turisztikai témájú pályázatok

10

L106

Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, fejlesztése, karbantartása

2

L107

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának
ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L108

Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása

NS

HN

L109

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak
jogkövetkezményei

10

L110

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása

NS

HN

L111

Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L112

Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása

NS

HN

L113

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

L114

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása

NS

HN

L115

Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok
kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása;
szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához

10

L116

Vásárlói panasz

2

L117

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek

5


M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

M101

Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek

5

M102

Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok

10

M103

Állatorvosi körzetek alakítása

10

M104

Állatszállítás és marhalevél kezelés

2

M105

Állattartási, állatvédelmi ügyek

5

M106

Állattartók és állatállomány nyilvántartása

NS

HN

M107

Marhalevél nyilvántartás

NS

HN

M108

Veszélyes állatok tartási engedélye

10

M109

Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle

5

M110

Belterületi növényvédelem és ellenőrzése

10

M111

Parlagfű elleni védekezés

5

M112

Borászati hatósági ügyek

5

M113

Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszerbiztonsággal összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés

15

M114

Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek

5

M115

Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása

NS

HN

M116

Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése

15

M117

Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról

NS

HN

M118

Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás

5

M119

Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek

2

M120

Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)

15

M121

Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei

10

M122

Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok

5

M123

Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése

NS

15

M124

Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása

NS

15

M125

Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai

NS

15

M126

Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés)

NS

15

M127

Művelési ágváltozások

10

M128

Térképészeti határkiigazítás

NS

15

M129

Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos
iratok

5

M130

Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele

NS

15


N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

N101

Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek

NS

15

N102

Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek

3


P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

P101

Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési terv

NS

15

P102

Közoktatási intézmények jegyzéke

NS

15

P103

Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program

NS

15

P104

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

P105

Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok

15

P106

Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel
kapcsolatos iratok

15

P107

Szakiskolákkal kapcsolatos iratok

15

P108

Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos iratok

15

P109

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel
kapcsolatos iratok

15

P110

Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok

15

P111

Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok

15

P112

Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése

5

P113

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

P114

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

P115

Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat,
szakvélemény

5

P116

Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem

2

P117

Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése

2

P118

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

P119

Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek

30

P120

Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása

NS

HN

P121

Pedagógus igazolvány ügyek

2

P122

Közoktatási, kulturális megállapodások

NS

15

P123

Integrált oktatás során keletkező iratok

5

P124

MEGSZŰNT TÉTEL

 

 

P125

Közoktatási Információs Rendszer ügyei

5

P126

Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek

15

P127

Közművelődési Tanács ügyei

NS

15

P128

Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása

NS

15

P129

Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése

5

P130

Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek

NS

15

P131

Művészeti ügyek

NS

15

P132

Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele

5

P133

Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok

10

P134

Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények (közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak)
létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai

NS

15

P135

A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai

5

P136

Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok

NS

15

P137

Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása

NS

15

P138

Műemléki és építészeti értékek felkutatása

5

P139

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása, kialakítása

NS

15

P140

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti
értékek védelme, fenntartása

10

P141

Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások,
ösztöndíjak

10

P142

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése

5


R) SPORTÜGYEK

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

R101

Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések

10

R102

Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok

10

R103

Testnevelési és sportfeladatok koncepciója

NS

15

R104

Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek

5

R105

Sportrendezvények ügyei

5


X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG


X.1.    Honvédelmi igazgatás

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

X101

Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó ügyek

2

X102

Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek

2

X103

Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó
adatszolgáltatás

5

X104

Meghagyással kapcsolatos ügyek

3

X105

Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével,
kártalanítással kapcsolatos ügyek

5

X106

A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési
mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel
kapcsolatos ügyek

30

X107

Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek

NS

HN

X108

Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek

5

X109

Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei

30

X110

Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek

30

X111

Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyek

30

X112

Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos ügyek

30

X113

Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok

5

X114

Felkészítések, gyakorlatok

5

X115

Intézkedési tervek, munkajegyek

5

X116

Lakosság tájékoztatása

5

X117

Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával kapcsolatos iratok

30

X118

Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok

5


X.2.    Katasztrófavédelmi igazgatás

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

X201

Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése

NS

HN

X202

Életvédelmi létesítmények fenntartása

10

X203

Életvédelmi létesítmények hasznosítása

10

X204

Rendkívüli intézkedések

NS

HN

X205

Polgári védelmi terv

NS

HN

X206

Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is)

NS

HN

X207

Polgári védelmi felkészítési követelmények

10

X208

Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek

10

X209

Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása

30

X210

Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása

10

X211

Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok

10

X212

Önkéntesek nyilvántartása

30

X213

Katasztrófavédelmi terv

NS

HN

X214

Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása

NS

HN

X215

Katasztrófavédelmi gyakorlatok

10

X216

Veszélyelhárítási terv

NS

HN

X217

Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek kijelölése, szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás

NS

HN

X218

Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés

NS

HN

X219

Védelmi bizottságok iratai

NS

15

X220

Visszamaradó készletek

10

X221

Helyreállítási és újjáépítési ügyek

NS

15

X222

Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és
gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok készítésével kapcsolatos iratok

NS

HN

X223

Települések veszélyeztetettségének felmérése

10

X224

Logisztikai feladatok ellátása

10

X225

Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok

10

X226

Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme

30

X227

A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok

30

X228

Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos iratok

NS

HN

X229

Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok

30

X230

Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések

30

X231

Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás

10

X232

Lakosság tájékoztatása

10


X.3.    Fegyveres biztonsági őrség

Irattári tételszám

Tétel megnevezése

Megőrzési idő (év)

Lt.

X301

Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése,
megszűnés

15

X302

Rendészeti ügyek

2

1

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3/A. §-t a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 9. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére