• Tartalom

81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.09.01.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12–22. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23–32. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben és nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel elősegítése érdekében, a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmény) oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti.”

13. § (1) A Metvhr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató elismerését kérő a tanulmányai folytatása érdekében beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.”

(2) A Metvhr. 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell.”

14. § A Metvhr. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A menekültet, az oltalmazottat és – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a menedékest az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:]

c) oktatási, nevelési költségek megtérítése,”

15. § (1) A Metvhr. V. fejezetében az „Oktatási-nevelési költségek, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése” alcím megjelölése helyébe az „Oktatási, nevelési költségek megtérítése” alcím megjelölés lép.

(2) A Metvhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A menekültügyi hatóság – a menekült, az oltalmazott és a menedékes nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvételének elősegítése érdekében a befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt – a menekült, az oltalmazott és a menedékes általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatásával összefüggésben felmerült kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos költségeket – kérelemre – megtéríti.”

(3) A Metvhr. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság – az oklevél megszerzéséhez a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott képzési idő tartamára – átvállalhatja az alapképzésben vagy a mesterképzésben, államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatóként folytatandó felsőfokú oktatás, valamint a felsőfokú oktatásban való részvételt elősegítő felkészítő nyelvi képzés kollégiumi elhelyezési költségét. A támogatás legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg.”

(4) A Metvhr. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megállapított támogatás folyósításának feltétele, hogy a menekült, illetve az oltalmazott igazolja, hogy a képzési idő kezdetén a felsőoktatási intézménybe vagy az előkészítő nyelvi képzésre beiratkozott, illetve a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, és az adott félévben tanulmányait vagy hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti.”

16. § (1) A Metvhr. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott, valamint menedékes a tanulmányai folytatása érdekében tanévenként egyszer beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.”

(2) A Metvhr. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell.”

(3) A Metvhr. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható, egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A beiskolázási támogatást a jegyző állapítja meg. A jegyző a támogatást számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli.”

17. § A Metvhr. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Díjmentes)

b) a nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott és menedékes részére – nagykorúsága eléréséig – a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett felzárkóztató magyar nyelvi képzés.”

18. § (1) A Metvhr. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres létfenntartási támogatás a nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerű iskolai oktatásban nem részesülő kiskorú menekültet és az oltalmazottat – az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig – akkor illeti meg, ha az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint magyar nyelvi oktatásban vesz részt. A menekült és az oltalmazott a támogatásra akkor jogosult, ha az ingyenes magyar nyelvi oktatás keretében biztosított havi óraszám legalább 70%-án részt vesz.”

(2) A Metvhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 6. életévét betöltött menekült és oltalmazott akkor jogosult rendszeres létfenntartási támogatásra, ha tankötelezettségét teljesíti, továbbá a még nagykorúsága elérése előtt megkezdett tanulmányait a nappali rendszerű iskolai oktatásban folytatta.”

(3) A Metvhr. 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerű iskolai oktatásban nem részesülő kiskorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy
a) elhelyezkedése érdekében a támogatás folyósításának ideje alatt legalább egy évig a munkaügyi központtal folyamatosan együttműködött, amelynek keretében
aa) a munkaügyi központnál jelentkezett, ott nyilvántartásba vetette magát és a munkaügyi központtal rendszeres kapcsolatot tartott fenn,
ab) maga is részt vett megfelelő munkahely felkutatásában,
ac) a saját maga által talált vagy a felkínált munkahelyen munkaviszonyt létesített,
ad) a munkaügyi központ által felkínált képzési lehetőséget elfogadta,
b) nappali rendszerű iskolai oktatásban, szakképzésben vagy átképzésben vett részt, vagy
c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,
d) a munkaügyi központ közreműködése nélkül legalább egy évre vagy határozatlan időre legális munkaviszonyt létesített.”

19–32. §3

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. május 20-án lép hatályba, valamint ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. szeptember 1-jén lép hatályba

a) a 12–18. §, valamint

34. § Ez a rendelet:

a) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 14. cikkének [18. §],

b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek [1. §], és

c) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [2–10.§, 22–31.§]

való megfelelést szolgálja.

35. § Hatályát veszti

a)4

1–2. melléklet a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 33. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 19–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 35. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére