• Tartalom

81/2012. (VII. 30.) VM rendelet

81/2012. (VII. 30.) VM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról1

2012.07.31.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

– a 3. §, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, és a 2. melléklet tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,

– a 4. §, a 7. § (1) bekezdése, a 9. §, és az 1. melléklet tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

– a 6. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában,

– a 7. § (3) bekezdése és a 3. melléklet tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában,

– a 8. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés j) pontjában,

– a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

– a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikkében foglaltakra figyelemmel a mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés másolatát legkésőbb a tárgyév július 30-áig kell benyújtania az MVH részére. A (2a) bekezdésben foglaltak kivételével az ezen határidőt követően benyújtott biztosítási szerződés nem fogadható el, valamint módosításra nincs lehetőség.”
„(2a) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti biztosítási szerződés dokumentumait a mezőgazdasági termelő, illetve a (4) bekezdés szerinti szerződő fél nem teljes körűen nyújtotta be, vagy a biztosító Mkk. tv. 17. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a biztosítási szerződés módosítása szükséges, az MVH 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.”

2. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 1. §-ával megállapított 7. § (2) és (2a) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, a mezőgazdasági termelő által bejelentett termőföldterület-adatok alapján megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegének tárgyévi módosítására – az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőn túl – nincs lehetőség.
(2) A benyújtott egységes kérelemben az Mkk. tv. 6. § (2) bekezdése alapján tett csatlakozási nyilatkozat visszavonására az Mkk. tv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon belül nincs lehetőség.”

4. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, valamint az okozott kár becsült mértékét az 1. melléklet szerinti adattartalmú, a mezőgazdasági igazgatási szerv által a honlapján közzétett bejelentőlapon köteles bejelenteni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv) a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A károsodást kiváltó aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy fagy, mint az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti mezőgazdasági káresemények bekövetkezésének – a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy vihar, mint az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első alkalommal észlelhető.”

5. § (1) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét a mezőgazdasági igazgatási szerv által annak honlapján, a 3–7. melléklet alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki. Amennyiben a mezőgazdasági termelő rendelkezik az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti vagy egyéb mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, azt a 2. melléklet kitöltésével és a biztosítóval kötött szerződés három másolati példányának agrárkár-megállapító szervhez történő benyújtásával igazolja, és a 7. melléklet szerint kiszámított kárenyhítő juttatás összegénél figyelembe veszi a biztosító által már kifizetett kártérítés összegét. A kitöltött mellékleteket a mezőgazdasági termelő három eredeti példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja az agrárkár-megállapító szervhez. A benyújtott dokumentumok együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet.”

(2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatait, a mezőgazdasági termelő által számított hozamérték-csökkenés összegét és – az Mkk. tv. 11. § (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel – az Mkk. tv. 14. § (1) bekezdése szerinti adattartalommal a mezőgazdasági termelő kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzése kiterjed a (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződések meglétére.”

(3) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek ellenőrzött adataiból adatállományt készít és azt a tárgyévet követő év január 15-éig elküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, valamint a (6) bekezdésben foglalt dokumentumokat január 31-éig megküldi az agrárkár-enyhítési szerv részére. A mezőgazdasági igazgatási szerv a megküldött megyei adatállományokból országos összesítést készít, amelyet január 31-éig megküld az agrárkár-enyhítési szerv részére, valamint az országosan összesített adatállományból megyeszintű és mezőgazdasági káreseményenkénti bontásban, a tárgyévet követő év február 15-éig összefoglaló jelentést készít, amelyet elektronikus úton elküld a miniszter részére.”

6. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kárenyhítő juttatás összegének 7. melléklet szerinti megállapítása során kizárólag azon kultúrák hozamérték-csökkenése vehető figyelembe, amelyeket mezőgazdasági kár ért és ennek tényéről az agrárkár-megállapító szerv hatósági bizonyítványt állított ki. Azon növénykultúrák vonatkozásában, amelyeknél az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt, a 7. melléklet szerinti táblázat kitöltésekor a „számított kárenyhítő juttatás összege” mezőben nulla értéket kell megadni. Nulla értéket kell megadni a „számított kárenyhítő juttatás összege” mezőben akkor is, ha a mezőgazdasági termelő az elemi káresemény bekövetkezését megelőző napon az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.”

a) 2. § (1) bekezdésében az „október 30-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig”,

b) 2. § (4) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”

szöveg lép.

10. § A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 20/04/10/00 Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat célja az Európai Bizottság Élelmiszersegély programja keretében Magyarország számára meghatározott előirányzat felhasználásának, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás, illetve a Halászati Operatív Program III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) megfizetésének a fedezetét biztosítani tekintettel arra, hogy az Európai Unió az ÁFA költségeket nem téríti meg. Az előirányzatból kerül finanszírozásra a 2012. évi EU Élelmiszersegély program ÁFA fedezete, a magyar intervenciós készletből származó gabona külföldi tagállamok kifizető ügynökségei részére történő átadását érintő és a Magyarország által élelmiszersegélyezés céljára felhasználható intervenciós készletet érintő ÁFA összege. Továbbá ezen előirányzatból kerül finanszírozásra az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 562/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. május 16-i 419/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet által lehetővé tett visszatérítendő állami támogatás az élelmiszersegély programban résztvevő segélyszervezetek számára.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelethez

1.    A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. melléklet 2. pontjában található táblázat „A” oszlop 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

 

A

 

1. Szántóföldi növények

 

– őszi búza

 

– őszi durum búza

 

– őszi árpa

 

– rozs

 

– triticale

 

– kétszeres
(őszi árpa+őszi búza)

 

– tavaszi árpa

 

– zab

 

– kukorica

 

– káposztarepce

 

– szója

 

– lucerna

 

– csemege kukorica

 

– napraforgó

 

– cukorrépa

 

– dohány

 

– egyéb növények

 

Szántóföldi növények összesen:

 

2. Szántóföldi zöldségfélék

 

– zöldborsó

 

– zöldbab

 

– uborka

 

– sárgadinnye

 

– görögdinnye

 

– spárgatök

 

– cukkini és egyéb kabakosok

 

– paprika

 

– fűszerpaprika

 

– paradicsom

 

– káposzta

 

– kelkáposzta

 

– karfiol

 

– brokkoli

 

– sárgarépa

 

– sütőtök

 

– spárga

 

– étkezési mák

 

– szárazbab

 

– burgonya

 

– vöröshagyma

 

– lencse

 

– borsó

 

– magborsó

 

– lóbab

 

– egyéb

 

Szántóföldi zöldségfélék összesen”

2.    A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A mezőgazdasági termelő nyilatkozata arról, hogy kérelmezi az agrárkár-megállapító szervtől az Mkk. tövény 14. § (2) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását.”

2. melléklet a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelethez

A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 2. melléklet 2. pontjának „Táblázat a biztosítási díjtámogatás mellett megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésről, vagy szerződésekről:” címe helyébe az alábbi szöveg lép:
„2. Táblázat a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésről, vagy szerződésekről:”

3. melléklet a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelethez

1. A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. melléklet 2. pontjához tartozó II. megjegyzés a következő rendelkezéssel egészül ki:
[II. A területi adatokat (ha), a súlyadatokat (t) és a termésátlagokat (t/ha) mértékegységben két tizedes jegy pontossággal kell kitölteni.]
„A „C” oszlop szerinti területadatokat valamennyi, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában álló termőföld-terület vonatkozásában meg kell adni.”
2. A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 7. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A termelő nyilatkozata arról, hogy
4.1. kérelmezi a 7. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását;
4.2. az érintett mezőgazdasági káresemény által okozott kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata szerint visszafizeti;
4.3. az elemi káresemény (jégesőkár, belvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, aszálykár, viharkár, felhőszakadáskár) bekövetkezését megelőző napon nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.”
1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére