• Tartalom

82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról1

2013.01.05.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

1. § A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Bányatérkép a bányászati környezet változásait tartalmazó, digitális mérőműszerekkel megállapított térbeli térképi adatbázis.
(2) A bányatérképet digitális formában kell elkészíteni az erre alkalmas térképező vagy térinformatikai számítástechnikai program segítségével.
(3) A térképező vagy térinformatikai számítástechnikai program akkor minősül alkalmasnak, ha a térképi alapelemeket – mint pont, vonal, vonallánc és szöveg – térbeli helyzetüknek megfelelően le tudja képezni más számítástechnikai rendszerek által értelmezhető formátumba.
(4) A vektorosan elkészített bányatérképek archiválására, valamint más számítástechnikai rendszerek részére történő adatátadás és adatcsere céljára rajzcsere fájlt kell használni. Az adatmentést az alkalmazott szoftver eredeti adatformátumában is el kell végezni.
(5) A bányatérképet kinyomtatható formátumban is meg kell szerkeszteni és papír alapon meg kell jeleníteni, valamint a kinyomtatott formátum számítógépen történő képi megjelenítését – nem módosítható formátumban – biztosítani kell.
(6) A bányavállalkozó vagy a hites bányamérő a bányatérképek elkészítéséhez és kiegészítéséhez az állami térképi adatbázis adatait köteles felhasználni. A bányatérképek továbbvezetésekor az állami térképi adatbázisban bekövetkezett változásokat ellenőrizni kell, és a változásokat a bányatérképen is át kell vezetni.
(7) A bányafelügyelet a bányatérkép helyességének ellenőrzésére méréseket végezhet vagy végeztethet. A bányafelügyelet – az ellenőrzés eredménye szerint – kötelezheti a bányavállalkozót
a) a bányatérkép felülvizsgálatára, szükség szerinti kijavítására,
b) további ellenőrző mérések elvégzésére,
c) a bányatérkép készítéséhez felhasznált mérési és számítási dokumentációk átadására vagy
d) új bányatérkép, illetve műszaki-biztonsági szempontból szükséges más térképek vagy térképmellékletek készítésére.”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben nem szereplő bányatérkép az alaptérkép állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerinti állományának felhasználásával készített, rendeltetés szerinti tartalommal kiegészített térkép.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bányatérképet és térképmellékleteit lehetőség szerint egy térképlapon kell kinyomtatni. Ha a kinyomtatott bányatérkép több lapon készül, akkor az összetartozást valamennyi lapon egyértelműen meg kell jelölni vagy áttekintő térképet kell készíteni. A hites bányamérőnek minden térképet hitelesítenie kell.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A bányatérképet az Egységes Országos Vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszer) kell készíteni. A kinyomtatott bányatérképen fel kell tüntetni az EOV rendszer keretjeleit is oly módon, hogy abból szükség esetén az EOV rendszer koordináta-hálózata megrajzolható legyen.
(2) A bányatérképeken ábrázoltakat mérethelyesen, jelkulcsokkal és azok magyarázatával kell feltüntetni. Ha a bányatérképen feltüntetett jelkulcsok megfelelnek az 1. mellékletben foglalt, az állami földmérési alaptérképi adatbázis egyes jelkulcsaihoz kapcsolódó jogszabályoknak vagy szabványoknak, akkor a jelkulcsok magyarázatát nem szükséges feltüntetni, meg kell adni azonban az 1. mellékletben felsorolt jelkulcsokhoz kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok megnevezését.
(3) A kinyomtatott bányatérkép méretarányát – az egyes bányatérképekre vonatkozó előírásokra is figyelemmel – úgy kell megválasztani, hogy a bányatérképen ábrázoltak egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A bányatérkép digitális állományát a 2. mellékletben szereplő rétegkiosztással kell elkészíteni.
(4) Az alaptérképet a bányaműveletek biztonságos végzésének, illetve a földalatti bánya esetében a külszínről vagy a bányából történő mentési munka irányításának figyelembevételével kell elkészíteni és kiegészíteni.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bányamérési tevékenységhez a földmérési és térképészeti állami alapadatokat kell felhasználni, vagy annak adataiból vízszintes és magassági ponthálózatot kell létrehozni. Globális műholdas helymeghatározó rendszerekkel (GNSS) végzett mérés esetében a hálózat alappontjait az Országos GPS Hálózat (OGPSH) alappontjait vagy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv GNSS szolgáltatását kell használni. A műholdas helymeghatározással végzett alappont meghatározás esetében a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről szóló miniszteri rendelet szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)

e) a számított koordinátákat és
f) a felmért terület helyszínrajzát.”

5. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden bányatérképen fel kell tüntetni
a) a bányatérkép megnevezését,
b) a bányavállalkozó nevét, székhelyét,
c) a kutatási terület megnevezését, ha a bányatérképen feltüntetett bányászati tevékenység ahhoz kapcsolódik,
d) a bányatelek védnevét, a létesítmény vagy terület nevét,
e) a bányatérkép vetületi rendszerét, magassági alapszintjét, a felhasznált vízszintes és magassági alappontok azonosító számát és magasságát vagy a felhasznált műholdas korrekciós szolgáltatás megnevezését,
f) a koordináta-hálózatot értékeivel, a méretarányt, az EOV rendszer keretjeleit koordináta értékükkel,
g) a közigazgatási határokat a települések nevének feltüntetésével,
h) a bányatérkép készítésének idejét, forrásait és módját, valamint utolsó kiegészítésének időpontját,
i) a nyilvántartási sorszámot,
j) a bánya veszélyességi minősítését a minősítési fokozattal együtt,
k) telepenként vagy telep-szeletenként készített bányatérkép esetében a telepek vagy telep-szeletek megnevezését,
l) a bányatérkép helyességéért felelős hites bányamérő nevét, nyilvántartási sorszámát,
m) nyomtatott formátum esetében a hites bányamérő eredeti aláírását, valamint a bányavállalkozó eredeti cégszerű aláírását.”

6. § (1) Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A bányatérképet – a 2. §-ban foglaltaknak megfelelően – digitális formában kell létrehozni. A bányatérkép papír alapon, nyomtatott formátumban történő adatszolgáltatása esetén az adatszolgáltatáskor meglévő állapotot nem módosítható elektronikus formátumban is el kell menteni.
(2) A bányatérkép teljes adatállományát adatbázisba szervezve az 5. § (3) bekezdése szerinti mérési jegyzőkönyvvel együtt legalább két adathordozón, egymástól különálló épületben kell tárolni.”

(2) Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A bányatérkép megőrzéséről, biztonságos tárolásáról és nyilvántartásáról, a (2) bekezdésben és a 8. § (1) és (2) bekezdésében előírtak betartásáról a bányavállalkozó köteles gondoskodni. A bányavállalkozó a bányatérkép digitális állományainak őrzésével megbízhat vele szerződésben lévő hites bányamérőt is. A bányatérkép legutolsó változatának kinyomtatott példányát a bányaüzemben is meg kell őrizni.
(2) A 8. § (1)–(2) bekezdésében szereplő dokumentumokat, valamint a külszíni és a földalatti alaphálózati mérések és számítások jegyzőkönyveit, állományait nem selejtezhető iratként, digitális technológia esetében adathordozón, meg nem változtatható módon is meg kell őrizni a bánya megszüntetését vagy a mező felhagyását követő 5 évig.”

7. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a bányában a bányaművelés megszűnt, a bányatérképeket a legutolsó állapotnak megfelelően ki kell egészíteni, és azok hites bányamérő által hitelesített és kinyomtatott változatát egy-egy példányban – a szükséges mérési és számítási jegyzőkönyvekkel és a digitális rajzi állományokkal együtt – a bányafelügyeletnek megőrzésre át kell adni.”

8. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

c) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát,”

(2) Az R. 11. § (2) bekezdés e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni az adott kutatás szempontjából fontos)

ed) korábban telepített kutató létesítményeket,”

(3) Az R. 11. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

g) az állami topográfiai térképi adatbázis tartalmát,”

(4) Az R. 11. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

i) a megvalósult kutatási létesítményeket, a kutatás során végzett kitermelés helyét.”

9. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bányatelek térkép a kutatási zárójelentés adatainak és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hiteles másolata teljes tartalmának felhasználásával készül. A kőolaj- és földgázbányászat, valamint a földtani szerkezetben történő szénhidrogén-tárolás bányatelek térképe az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatállományából létrehozva, csökkentett tartalmú térképi állományban is készíthető.”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányatelek térképen fel kell tüntetni)

g) a mélyfúrásokat mélységük megjelölésével, és az ásványi nyersanyaggá minősített telep vastagságát,”

(3) Az R. 13. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányatelek térképen fel kell tüntetni)

k) a bányatelek domborzatát – a szénhidrogénekre vonatkozó bányatelek kivételével – a geodéziai felmérés, az állami topográfiai térképi adatbázis vagy digitális domborzatmodell alapján és”

10. § (1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bányaművelési térkép digitális és papír alapú, nyomtatott formátumán fel kell tüntetni:
a) a bányatelek határvonalát töréspontjaival és azok sorszámaival, a határpilléreket, a bányatelket érintő, részben vagy egészben fedő és a bányatelek nyilvántartásból nem törölt bányatelek határvonalát, a bányavállalkozó tulajdonában, illetve használatában lévő területek határvonalát,
b) a védendő külszíni területeket, a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett helyeket, a barlangokat, a külszíni létesítményeket, az álló- és folyóvizek védőpilléreit, továbbá áradáskor vagy esőzéskor víz alá kerülő területeket az ismert legmagasabb árvízszint megadásával,
c) a bánya külszíni nyílásait és fő vágatait,
d) a bányatelek határain és annak 100 méteres körzetén belül lévő lefejtett területeket, az ismert főbb vetőket,
e) a 14. § (1) bekezdése szerinti mérési alappontokat és azok magassági adatát,
f) a kapcsolódást a nyomvonalas létesítményekhez,
g) az alappontoknak és a bánya jellemző pontjainak magassági adatait olyan gyakorisággal, hogy azokból a fő szintviszonyok megállapíthatóak legyenek,
h) a védő- és a biztonsági pilléreket,
i) minden mélyfúrást és bányabeli kutatófúrást,
j) a visszahagyott ásványvagyon (pillér) határvonalát,
k) minden nyitott bányatérséget és felhagyott bányatérséget, fejtéseket a lefejtett terület jellemző pontjainak magassági adataival és a lefejtés évszámával,
l) a 0,5 m-t meghaladó elvetési magasságú vetőt,
m) a teleptűz, a 0,5 m3/min.-nál nagyobb hozamú víz-, úszóhomok- és iszapbetörés helyét,
n) a gázkitörés és a gázkitöréses jelenség helyét,
o) a tűzvédelmi és a vízvédelmi gátakat,
p) tömedékes művelést alkalmazó sújtóléges szénbánya esetében a 20 m2-nél nagyobb alapterületű omlást,
q) többszeletes művelés vagy több telep esetében a visszamaradt kőzet-, illetve ásványi nyersanyagpillér határvonalát,
r) a vízmentesítéssel kapcsolatos egyéb bányászati létesítményeket,
s) a bánya minősítését a fő bányaveszélyek szempontjából a vonatkozó minősítési fokozattal (osztállyal) együtt,
t) a felhasznált vízszintes és magassági alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt, és
u) a bányászati célú igénybevétellel érintett földrészletek (ingatlanok) határvonalát és helyrajzi számát, melyeket – szükség esetén külön lapon – a műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján kell ábrázolni.”

(2) Az R. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bányaművelési térképet legalább havonta frissíteni kell az alkalmazott számítástechnikai program saját formátumában, rendszer-független rajzcsere-fájlban és képi, nem módosítható formátumban, valamint el kell menteni és papír alapú, nyomtatott formátumban a bányaüzemben kell tartani.”

11. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tervtérkép a bányaművelési térkép adatállományának felhasználásával készített térkép. A jóváhagyott tervtérkép egy kinyomtatott példányát a bányaüzemben kell őrizni.”

12. § Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A légvezetési térképet a bányaművelési térkép állományának felhasználásával kell készíteni és 1:2000 vagy nagyobb méretarányban kell kinyomtatni, és a bányaüzemben a műszaki felügyelet által hozzáférhetően kell őrizni. A légvezetési térkép egy példányát a szellőztetési megbízott irodájában ki kell függeszteni.”

13. § Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A külfejtéses bányák bányaművelési térképei terepi mérések alapján készített vektoros formátumú digitális adatbázisok, amelyek a térképi megjelenítésen túl alkalmasak a bánya háromdimenziós térmodelljének előállítására is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti digitális állományból összevonás (generalizálás) útján nyomtatásra alkalmas példányt is elő kell állítani. A papír vagy képi megjelenítésű bányaművelési térképet 1:1000, nagy kiterjedésű bánya esetében 1:2000 méretarányban kell készíteni. Az előírtnál nagyobb méretarány is megengedett.
(3) A bányaművelési térképen a 16. § (2) bekezdés a)–b) és d)–g) pontjában előírtakon túlmenően fel kell tüntetni
a) a 2 m-t meghaladó mélységű kutatóaknákat, tárókat és kutatófúrásokat,
b) az üzemben lévő és a felhagyott bányaterületek elhelyezkedését magassági adataikkal együtt, valamint megkülönböztető színjelzéssel a meddőanyag, a haszonanyag, a meddőhányók és a készletek alakzatait,
c) a bánya vízelvezetésére szolgáló árkokat, bevágásokat, vízelvezető csatornákat,
d) a bányatelken és annak közvetlen környezetében lévő természetes föld-felszín domborzati viszonyait, geodéziai felmérés vagy az állami topográfiai térképi adatbázis, vagy digitális domborzatmodell alapján,
e) az állandó jellegű (egy évnél hosszabb ideig ugyanazon a helyen használni tervezett) bányaüzemi műszaki és egyéb üzemi létesítményeket,
f) olyan bányánál, ahol a bánya alatt ismert, nyomás alatti vizet tároló réteg van, fel kell tüntetni
fa) a feküoldali védőréteg abszolút és fajlagos értékét,
fb) a víztároló rétegek vízszint- és nyomásadatait a változásokkal együtt,
fc) a csapoló, valamint a vízszintellenőrző létesítmények helyét, főbb adatait,
g) a felhasznált mérési alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt,
h) a védő- és a biztonsági pilléreket,
i) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmát,
j) a digitális állományt, ezen belül
ja) minden megmért részletpontot pont objektum formájában, a valóságos magasságra beillesztve,
jb) a mérés során felvett terepalakulatok és objektumok vonalkapcsolatait,
k) az eredeti terepfelszín helyszíni mérésből származó magassági adatait a következő tárgyévre tervezett kitermelési területekre vonatkozóan.
(4) A bányaművelési térkép előállításához szükséges geodéziai méréseket olyan pontossággal és részletességgel kell elvégezni, hogy az előállított digitális terepmodell alapján elvégezhető térfogatszámítás hibája ne haladja meg az 5%-ot az ellenőrző méréshez képest, ezért a terepi geodéziai mérések során:
a) a mérést olyan pontsűrűséggel kell elvégezni, hogy a belőle készíthető digitális terepmodell felület és a valódi terepfelszín különbsége ne haladja meg az 1 métert a terepfelszín bármely pontjára állítható merőleges egyenesen mérve,
aa) ezért a közel vízszintesnek tekinthető felületeken is szükséges minimálisan 20 méteres közelítő rácshálóban történő felületi pont bemérése,
ab) a nagyobb meredekségű vagy gyalogosan nem járható bányafalaknál a pontsűrűségnek legalább 10 méterenkénti rácshálóban szükséges a felmérése,
ac) a terep jellemző idomvonalait, törésvonalait olyan mértékben kell felmérni, hogy az a) pontban előírt pontosság teljesíthető legyen,
ad) a vízzel borított bányaművelési szintek mérésekor úgy kell eljárni, hogy a pontsűrűség megfeleljen az aa) alpontban leírt feltételnek,
b) a méréseket olyan alapadatokkal, eszközökkel és módszerekkel kell elvégezni, amelyekkel minden esetben teljesíthető a bemért részletpont 10 cm-nél kisebb abszolút hibával rendelkező helymeghatározása.
(5) Az aktuális bányatérkép előállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban koordinátajegyzéket kell készíteni. A koordinátajegyzéknek esetlegesen alkalmazott, a pontjellegre vonatkozó kódokat is tartalmaznia kell.
(6) A bányaművelési térkép alapjául szolgáló digitális állományt, valamint a nyomtatási célra készített állományt, hordozható vektoros rajzcsere formátumban is el kell menteni. A két változat készíthető egy állományban is. Papír alapú, nyomtatott formátumban történő adatszolgáltatás esetében a nyomtatási térképet nem módosítható formátumban is el kell menteni.
(7) A digitális állományt nem újraírható adathordozón kell tárolni.
(8) A bányaművelési térképet és az (5)–(7) bekezdés szerinti munkarészeket a bányatelek átruházása esetén, illetve szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig a bányafelügyeletnek digitálisan és papír alapon, nyomtatott formátumban meg kell küldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével. Az éves leadások között eltelt időszak 12 hónapnál hosszabb nem lehet.
(9) A bányaművelési térkép egy kinyomtatott példányát a bányaüzemben kell tartani. Ha a bányaüzemben nincs állandó tárolásra alkalmas hely, akkor a bányaművelési térkép egy példányát a műszaki felügyeleti személy által hozzáférhető helyen kell tartani.”

14. § Az R. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A tervtérkép nyomtatott munkarészein kívül a bányafelügyeletnek meg kell küldeni a 22. § (5)–(7) bekezdésében meghatározottak szerint a vonatkozó digitális állományokat is.”

15. § Az R. a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § (1) A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 3. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti EOV rendszernek megfelelő átdolgozását az olyan bányatérképeknek, amelyek az EOV rendszer koordináta-hálózatától eltérő, helyi vagy más rendszerben készültek, és még használatban vannak, soron kívül, de legkésőbb – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 31-ig el kell végezni.
(2) Ha a bányavállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése határidejének meghosszabbítása iránt a bányafelügyelet részére 2014. május 31-ig kérelmet nyújt be, a bányafelügyelet köteles az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítani.
(3) A Mód. R. 3. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdése szerinti követelményt legkésőbb 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.”

16. § (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

17. § Az R.

a) 12. §-ában a „6. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdésében és a 11. §-ban foglaltakon túl” szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a „rétegsor átlagos (jellemző) földtani szelvényét” szövegrész helyébe az „átlagos (jellemző) rétegsort és a bányatelek jellemző földtani szelvényét” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a „bányaművelési térképet 1:500–1:2000 méretarányban” szövegrész helyébe a „bányaművelési térképet nyomtatott formában és 1:500–1:2000 méretarányban” szöveg,

d) 23. § (1) bekezdésében a „térkép másolatán” szövegrész helyébe a „térkép digitális állományának másolatán” szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében az „egy példányát” szövegrész helyébe az „egy papír alapú, kinyomtatott példányát” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti

a) az R. 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „az (1) bekezdés szerinti átnézeti térképen” szövegrész,

b) az R. 23. § (2) bekezdésben az „a 16. § (2) bekezdésében előírtakon túlmenően” szövegrész.

19. § Hatályát veszti

b) az R. 15. §-a és a § előtti alcím,

c) az R. 21. §-a és a § előtti alcím,

d) az R. 26. §-a és a § előtti alcím.

2. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

20. § A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Engedély iránti kérelmet szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) az MBFH-hoz kell benyújtani. A szénhidrogén szakterületbe tartozik – a földgáz szállítás kivételével – a szénhidrogén csővezetékes szállítás.”

21. § (1) Az R2. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai minősítő vizsgáztatást – az MBFH elnöke által kijelölt – elnökből és két tagból álló vizsgabizottság végzi.
(3) A minősítő vizsga elméleti írásbeli (vizsgateszt) és szóbeli, valamint gyakorlati részből áll.”

(2) Az R2. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szóbeli és gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli és a gyakorlati vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottságból legalább két fő sikeresnek minősíti.”

(3) Az R2. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hites bányamérői tevékenységvégzéshez szükséges szakmai minősítő vizsga alapján kiadott engedély 5 évig hatályos. Az engedély hatálya ismételten letett sikeres szakmai minősítő vizsga esetén további 5 évre meghosszabbítható. A szakmai vizsga megújítása hiányában az engedély hatályát veszti, és a hites bányamérőt az MBFH törli a nyilvántartásból.”

22. § Az R2. 5. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérőt, ha)

f) a hites bányamérő az engedély 5 éves hatályát nem hosszabbította meg az ismételten letett sikeres szakmai minősítő vizsgával.”

23. § Az R2. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet hatálybalépésének napját megelőzően kiadott engedélyek – a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai minősítő vizsga sikeres letétele hiányában – 2017. december 31. napján hatályukat vesztik.”

24. § (1) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. § Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , és ezen belül legalább két évig bányamérési feladatokat önállóan irányított” szövegrész.

3. Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

A bányászati térképezés egyes jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok
1. MSZ–09 10.0134–4:1990 Bányászati térképezés. Szénhidrogén mélyfúrások, termelő kutak egyezményes jelei.
2. MSZ–09 10.0134–5:1990 Bányászati térképezés. Geofizikai létesítmények, mérések egyezményes jelei.
3. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.
4. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.
5. OKGT 1976-ban kiadott Gázipari térképjelkulcsa.”

2. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

A bányatérkép rétegkiosztása

A.
Táblázat sorszáma

B.
Rétegkiosztás

1.

01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei

2.

(Csak a szükséges rétegeket kell átvenni. A megmaradó rétegneveket 01 előtaggal kell ellátni.)

3.

02 Bányatérkép rétegei

4.

02_1 Bányászati tevékenységhez meghatározott alappontok

5.

02_11 vízszintes alappontok

6.

02_12 magassági alappontok

7.

02_13 3D alappontok

8.

02_2 Határvonalak és határpontok

9.

02_21 kutatási terület határvonalai és határpontjai

10.

02_22 kutatási létesítmények és földtani alakzatok határvonalai és határpontjai

11.

02_23 megkutatott ásványi nyersanyag, készletszámítási blokkok határvonalai és határpontjai

12.

02_24 bányatelek határvonalai és határpontjai

13.

02_25 biztonsági-, védő-, határpillérek, valamint védősáv határvonalai és határpontjai

14.

02_26 biztonsági övezetek határvonalai és határpontjai

15.

02_27 egyéb területek határvonala és határpontjai (szabadon bontható alrétegekre)

16.

02_3 Építmények

17.

02_31 épületek

18.

02_32 bányaműveléssel kapcsolatos műtárgyak

19.

02_33 támfalak, kerítések

20.

02_34 egyéb építmény (szabadon bontható alrétegekre)

21.

02_4 Utak, vasutak

22.

02_41 aszfalt út

23.

02_42 makadám út

24.

02_43 föld út

25.

02_44 vasút

26.

02_45 egyéb út, vagy tartozéka (szabadon bontható alrétegekre)

27.

02_5 Vizek

28.

02_51 tó partvonala

29.

02_52 folyó partvonala

30.

02_53 kutak, vízmérő helyek

31.

02_54 vízelvezető árkok

32.

02_55 áradáskor víz alá kerülő terület határa

33.

02_56 vízmentesítéssel kapcsolatos bányászati létesítmények

34.

02_57 csapoló és vízszintellenőrző létesítmények

35.

02_58 egyéb vízügyi létesítmények (szabadon bontható alrétegekre)

36.

02_6 Eredeti (bányaművelés előtti) terepfelszín

37.

02_61 bemért pontok

38.

02_611 pontszám

39.

02_612 pont magasság
02_613 pontjellemző

40.

02_62 terepfelszín törésvonalak

41.

02_63 szintvonalak

42.

02_631 alapszintvonal

43.

02_632 főszintvonal

44.

02_633 segéd szintvonal

45.

02_64 kótált pont

46.

02_641 kótált pont megírása

47.

02_7 Bányászati műveléssel érintett terepfelszín

48.

02_71 bemért pontok

49.

02_711 pontszám

50.

02_712 pont magasság
02_713 pontjellemző

51.

02_73 rézsűvonalak

52.

02_731 bevágás rézsűvonalak

53.

02_732 humusz és meddő rézsűvonalak

54.

02_733 hasznos ásvány rézsűvonalak

55.

02_734 meddőhányó, védőtöltés rézsűvonalak

56.

02_735 készletek rézsűvonalai

57.

02_74 szintvonalak

58.

02_641 alapszintvonal

59.

02_642 főszintvonal

60.

02_643 segéd szintvonal

61.

02_75 kótált pont

62.

02_751 kótált pont megírása

63.

02_75 egyéb terepfelszín alkotó elemek (szabadon bontható alrétegekre)

64.

02_8 Mélyművelés speciális jelei

65.

02_81 főfeltáró vágatok

66.

02_82 fejtés előkészítő vágatok

67.

02_83 fejtések

68.

02_84 bányaműveléssel kapcsolatos műszaki létesítmények

69.

02_85 vetők

70.

02_86 légvezetési térkép jelei (szabadon bontható alrétegekre)

71.

02_87 villamos hálózati térkép jelei (szabadon bontható alrétegekre)

72.

02_9 Gépészeti berendezések (szabadon bontható alrétegekre)

73.

 

74.

02_A Mélyfúrások, kutató fúrások, egyéb (szabadon bontható alrétegekre)

75.

02_B Metszetrajzok rétegei. (Szabadon bontható alrétegekre)

76.

02_C Műszaki üzemi terv, tervezett állapotot ábrázoló rétegei. (szabadon bontható alrétegekre)

77.

03 Bányatelken elhelyezkedő idegen tulajdonú közművek

78.

04_01 elektromos

 

04_02 gáz

79.

04_03 víz

80.

04_04 szennyvíz

81.

04_05 csapadékvíz

82.

04_06 távközlés

83.

04_07 egyéb közmű (szükség szerint folytatható a 04_08 rétegtől kezdődően)

84.

04 Növényzet és határvonalai. (szabadon bontható alrétegekre)

85.

05 Rajzkeret, őrkereszt, hálózat, szelvény hálózat, koordináta megírás, fejléc rétegei (szabadon bontható alrétegekre)

3. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

1. A hites bányamérő szakmai minősítő vizsga elméleti követelményei
1.1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény.
1.2. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.
1.3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet.
1.4. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet.
1.5. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet.
1.6. A védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet.
1.7. Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.
1.8. A globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről szóló 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.
2. A hites bányamérő szakmai minősítő vizsga gyakorlati követelményei
2.1. Műszer és méréstechnikai ismeretek.
2.2. Az elméleti követelmények konkrét példákon való alkalmazása.
2.3. Saját készítésű, a minősítési kérelem szerinti bányatérképek vizsgán való bemutatása.”

4. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

Az R2. 2. melléklete a következő h) ponttal egészül ki:
(A hites bányamérő engedély adattartalma:)
h) a nyilvántartásba vétel időpontja, az engedély hatályának kezdő és záró napja.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére