• Tartalom

2012. évi LXXXIV. törvény

2012. évi LXXXIV. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2013.01.01.

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

1–7. §2

8. § (1)–(2)3

(3) Az Nvt. 12. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:)

c) a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás és a menetrend szerinti helyi különcélú személyszállítási szolgáltatás,”

(4)–(6)4

9–14. §5

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

15. § (1)–(2)6

(3) A Kkt.

a) 9/D. § (2) bekezdésében az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16/A. §-a” szöveg,

c) 47. § 24. pontjában az „az Ötv. 9. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Mötv. 16/A. §-a” szöveg

lép.

3. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

16. §7

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

17. §8

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

18. §9

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19–20. §10

7. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

21. §11

8. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

22. §12

9. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

23. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.”

(2)–(4)13

10. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

24. §14

11. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

25. §15

Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. június 30-án lép hatályba.

(2) A 8. § (3) bekezdése, a 15. § (3) bekezdése és a 23. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2013. január 2-án a hatályát veszti.

27. § E törvény

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 28. A törvény a 26. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére